Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2016 година Протокол № 7 / 27.04.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 7 / 27.04.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 7/27.04.2016 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 27 април 2016 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика в оперативен порядък.

Присъстват: проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Пенка Петрова Рангелова, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Димитров Крушков, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Емил Николов Хаджиколев, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Магдалена Асенова Веселинова.

С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (ръководител звено УКЗ).

Отсъстват: доц. д-р Веска Пенчева Нончева, док-т Василка Димова Събева, Васил Костадинов Костадинов – студент, Председател на СС на ФМИ.

Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 35; Присъстващи – 32; Отсъстващи – 3.

Хабилитирани преподаватели по списъчен състав – 27; редуциран състав на хабилитирани преподаватели – 27 души; присъстващи хабилитирани – 26 души; отсъстващи хабилитирани – 1.

ДНЕВЕН РЕД:

1)  Научни.

2)  Разни.

3)  Избор за заемане на академичната длъжност „доцент“.  

РЕШЕНИЕ 1: ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „професор“, по обявения в ДВ, брой 32 от 22.04.2016 г. конкурс по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии) към катедра „Софтуерни технологии“ на Факултет по математика и  ин­фор­матика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:

Външни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ВУЗФ, гр. София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика);

2)  Проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – от Тракийски университет, гр. Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика);

3) Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по информатика и информационни технологии”).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по информатика и информационни технологии”);

2) Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

3)  Проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика);

4)   Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по …(Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

Резервни членове:

1) (резервен външен) Проф. д-р Илия Димитров Гюдженов – от ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика);

2) (резервен вътрешен) Доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

РЕШЕНИЕ 2: ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „доцент“, по обявения в ДВ, брой 32 от 22.04.2016 г. със срок 2 месеца конкурс по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърна информатика“ на Факултет по математика и  ин­фор­матика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:

Външни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – от ЦИТН на БСУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2) Проф. д-р Иван Колев Койчев – от ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Софтуерни технологии“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

3) Проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, катедра „Информатика“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

4) Доц. д-р Красимира Минкова Иванова – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. дмн Георги Атанасов Тотков – от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)  Проф. д-р Росица Желязкова Донева – от ФФ на ПУ, катедра ЕКИТ, по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

3) Доц. д-р Елена Петрова Сомова – от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

 Резервни членове:

1) (резервен външен) Проф. д-р Веселка Димитрова Боева – от Технически университет – филиал Пловдив, ФЕА, катедра КСТ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика); 

2) (резервен вътрешен член) Доц. д-р Галина Мирчева Илиева – от ФИСН на ПУ, катедра УКМИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 3: ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „доцент“, по обявения в ДВ, брой 32 от 22.04.2016 г. със срок 3 месеца конкурс по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърна информатика“ на Факултет по математика и  ин­фор­матика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:

Външни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, катедра „Информатика“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2) Проф. д-р Веселка Димитрова Боева – от Технически университет - филиал Пловдив, ФЕА, катедра КСТ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

3) Доц. д-р Юлияна Пенева Пашкова – от департамент Информатика на НБУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. дмн Георги Атанасов Тотков – от ФМИ на ПУ, катедра КИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)  Проф. д-р Росица Желязкова Донева – от ФФ на ПУ, катедра ЕКИТ, по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

3)  Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – от ФИСН на ПУ, катедра УКМИ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

4) Доц. д-р Елена Петрова Сомова – от ФМИ на ПУ, катедра „Компютърна информатика“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

 Резервни членове:

1) (външен резервен) Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – от ЦИТН на БСУ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика); 

2) (вътрешен резервен) Доц. д-р Христо Димитров Крушков – от ФМИ на ПУ, катедра СТ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 4: ФС утвърди следния състав на научно жури за провеждане на избор за заемане на академичната длъжност „главен асистент“, по обявения в ДВ, брой 32 от 22.04.2016 г. конкурс по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката) към катедра „Приложна математика и моделиране“ на Факултет по математика и  ин­фор­матика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“:

Външни членове за Пловдивския университет:

1)    Проф. д.м.н. Леда Димитрова Минкова – от ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Теория на вероятностите и математическа статистика);

2)    Доц. д-р Ирена Милкова Иванова – от Аграрен университет - Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1)  Проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев – пенсионер, от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика);

2)  Проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката);

3) Доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката).

Резервни членове:

1) (резервен външен) Доц. д.м.н. Иванка Миткова Желева – от Русенски университет „Ангел Кънчев“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката);

2) (резервен вътрешен) Доц. д-р Христина Николова Кулина – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математи­ческо моделиране и приложение на математиката).

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Пеньо Георгиев Георгиев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи“: 

Външни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д.т.н. инж. Красимира Петрова Стоилова – от ИИКТ на БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика)

2)  Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – от БСУ, Бургас; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

3)  Доц. д-р Евдокия Николаева Сотирова – от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1) Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – от ФИСН при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2) Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

Резервни членове:

1) (външен) Проф. д.т.н. инж. Тодор Атанасов Стоилов – от ИИКТ на БАН, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)  (вътрешен) Доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни системи“: защитата на дисертационния труд на Пеньо Георгиев Георгиев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърни системи" пред научното жури да бъде на 30.06.2016 г.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: да не се прекратява трудовият договор на проф. д-р Андрей Иванов Захариев за срок от 1 (една) година, считано от 06.12.2016 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ „Паисий Хилендарски“.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Неделчо Велев Милев за срок от 1 (една) година, считано от 11.11.2016 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ „Паисий Хилендарски“.

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия“: да не се прекратява трудовият договор на доц. д-р Кирил Христов Коликов за срок от 1 (една) година, считано от 29.08.2016 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ „Паисий Хилендарски“.

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие отчета за първата година от подготовката на ас. Стоян Николов Черешаров, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Софтуерни технологии“, съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Христо Димитров Крушков.

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Софтуерни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) ас. Стоян Николов Черешаров за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие предложението от проф. д-р Манчо Манев, ръководител катедра „Алгебра и геометрия“ за утвърждаване на допълнителна натовареност за учебната 2015/16 година на хонорувания преподавател:

  • Иванка Добромирова Желязкова (студент 4. курс, Инф., фак. № 1201261003) – допълнителен хорариум 20 часа за водене на упражнения, преглаждане на курсови работи и провеждане на семестриални изпити през Б триместър по дисциплината „Геометрия“ на 2. Курс, Информатика, редовно обучение.

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие предложението на катедра „Компютърни технологии“: да се направят постъпки пред община Пловдив за присъждане на „Почетен знак на град Пловдив“ съгласно „Правилник за почетните отличия и звания на град Пловдив“, чл. 7, на проф. д-р Асен Кънчев Рахнев във връзка с 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, с неговата шестдесетгодишнина и приносите му за утвърждаване на ФМИ и град Пловдив като авторитетен център за подготовка на кадри за ИТ индустрията в Южна България.

РЕШЕНИЕ 14: Доц. Боян Златанов информира членовете на ФС за коригираната от Факултетната комисия по наука таблица за точки „наука“ и обърна внимание на следните основни корекции: раздробени са статиите, които са индексирани в Web of knowledge, Scopus и които имат импакт фактор или  Impact rank; ще има допълнително точки за хората, които са придобили ОНС „доктор“ от 2011 година; въвежда се точкуване за воденето на докторанти, но при условие, че този докторант има приет на ФС годишен отчет. В тази връзка в срок до 31 май 2016 г. (вторник) е необходимо ръководителите катедри да изпратят съответната информация за всеки член от поверената им катедра. 

РЕШЕНИЕ 15: Проф. Илиев благодари на всички ръководители на катедри за навреме получената информация за разпределението на часовете за учебната 2016/17 година.

РЕШЕНИЕ 16: Проф. Илиев информира членовете на ФС за: първото пуснато за 2016 година ДТВ; назначенията от 01.05.2016 г. във ФМИ на доц. д-р Ивайло Старибратов на ¼ щат в катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ и на ас. Ася Тоскова на ½ щат към катедра „Компютърни системи“; пуснатите конкурси за академични длъжности за тази сесия. 

РЕШЕНИЕ 17: ФС прие следните предложения:

1. ФС категорично възразява срещу използването на интелектуална собственост на ФМИ от друг факултет  или звено без съгласието на ФМИ;

2. Да се създаде Факултетна комисия по етика;

3. Факултетната комисия по етика да е със следната структура: зам.-декан да е Председател; за членове – по един представител от всички катедри, звено УКЗ и администрация;

4. В срок до 10.05.2016 г. да се изпратят в Деканата предложенията за членове на етичната комисия.

РЕШЕНИЕ 18: ФС прие: следващото заседание на ФС да е на 11.05.2016 г.

РЕШЕНИЕ 19: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарски“ избра  гл. ас. д-р Емил Николов Хаджиколев  за академичната длъжност „Доцент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърна информатика“ на Факултета по математика и информатика.

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/ 

Подпис:  /п/

ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ

Декан на ФМИ                                                            


Подпис: /п/

Надя Милева

Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ