Новини http://fmi-plovdiv.org/rss.jsp bg-bg 27.03.2023 03:11 Покана за публична защита на дисертационен труд на Пламена Марчеваhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2345&ln=1&id=2ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА КАТЕДРА „МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ“

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа,

на 31.03.2023 г. от 13:00 часа

в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“

ще се проведе

П У Б Л И Ч Н А З А Щ И Т А

на дисертационен труд

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.5. Математика; докторска програма: Математически анализ

на тема:

„Неподвижни точки и сходимост на итерационни методи за симултантна апроксимация на нули на полиноми“

Автор:

Пламена Иванова Марчева,

докторант към Факултет по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“

Научен ръководител:

проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов

доц. д-р Стоил Иванов Иванов

Научно жури:

проф. д.м.н. Боян Златанов

проф. д-р Христо Кискинов

проф. д.т.н. Васил Ангелов

проф. д-р Вежди Хасанов

проф. д.н. Ангел Дишлиев

Всички желаещи да присъстват са поканени!

 

]]>
2023-03-222345
Студентски мобилности С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ по програма Еразъм+ за зимен семестър 2023/2024 г.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2343&ln=1&id=2Всички студенти от ФМИ (след първата си година на обучение) могат да кандидатстват застудентски мобилности с цел обучение по програма Еразъм+ за първия семестър на 2023/2024академична година.


СПИСЪК (актуализиран) с приемащите университети и крайните срокове за кандидатстване.


УСЛОВИЯ за кандидатстване и селекция.


Координатор по Еразъм+ за ФМИ: доц. д-р Ваня Иванова, vantod@uni-plovdiv.bg.

]]>
2023-03-152343
Strypes and Code Academy - възможност за старт на кариераhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2341&ln=1&id=2Strypes и Code Academy предлагат възможност за кариерно развитие със СПОНСОРИРАН курс по програмиране, последван от възможност за работа като Junior Developer със C++ и Python, в офис или изцяло дистанционно.

Курсът започва на 12.04.2023 г. и е с продължителност 6 месеца. Обучението е финансирано от Strypes! То ще е безплатно за всеки, който покрие успешно условията и изискванията и започне работа в Strypes! В края на това приключение всички одобрени кандидати имат шанса да получат работа в Strypes на Junior позиция.

Повече информация и връзка за кандидастване можете да намерите в следния файл.


]]>
2023-03-132341
Start-up Academy: март 2023 г.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2336&ln=1&id=2На 21 март 2023 г. от 17:30 в 7-ма аудитория (Ректорат) гост ще бъде Християн Стоилков.

 

Заповядайте на 23 март 2023 г. от 16:30 ч. в 6-та аудитория, ПУ "Паисий Хилендарски" (Ректорат), когато наши гости ще бъдат Йорданка Рабаджийска (съосновател и генерален мениджър на компания) и Стела Мантарева (маркетинг мениджър).

 

На 28 март 2023 г. от 17:30 в 7-ма аудитория (Ректорат) гости ще бъдат Емил Цветков и Васил Чакърдъков.


]]>
2023-03-072336
Обучителни курсове за усъвършенстване на дигиталните умения на преподавателите от ПУhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2333&ln=1&id=2ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ
НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ПУ

по проект ОМНИА, № BG05M2OP001-2.016-0007, процедура „Модернизация на висшите училища“, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

ОСНОВНА ЦЕЛ: Въвеждане и прилагане на методи за модернизация и дигитална трансформация в 9 нови хибридни учебни програми, създадени съвместно с висшите училища, партньори по проекта.

Официален сайт на проекта omniabg.info

ПОКАНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ КАТО ОБУЧИТЕЛИ И ОБУЧАЕМИ В КУРСОВЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ПУ ПО ПРОЕКТ ОМНИА ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ УМЕНИЯ

За обучители                                                 За обучаеми 
продължителен курс интензивен курс продължителен курс  интензивен курс

Допуска се участие и в продължителен и в интензивен курс, като разписанието ще бъде съобразено с участниците.

На завършилите всеки курс ще бъдат издадени официални Сертификати за преминато обучение.

Начало на обучението: събота, 18 март, 10:00 ч., 423. ауд. Може да се запишете и на място.
 
]]>
2023-03-012333
Нова магистратура Биостатистикаhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2334&ln=1&id=2Към ФМИ на ПУ се открива нова магистърска програма „Биостатистика“, обучението по която е съвместно с Медицински университет – Пловдив. Подробности ще намерите тук.

]]>
2023-03-012334
СМБ - 52. Пролетна конференцияhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2332&ln=1&id=2СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

СЕКЦИЯ ДОМАКИН:
СМБ ПЛОВДИВ

ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА
ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Посвещава се на
125-годишнината на Съюза на математиците в България

Международната година на фундаменталните науки
за устойчиво развитие 2022/2023 г.

ВТОРО СЪОБЩЕНИЕ
10 14 април 2023 г., Боровец, хотел Самоков
2

ПРОГРАМЕН КОМИТЕТ
Председател: проф. дмн Манчо Манев (ФМИ ПУ)

Членове:

акад
. Петър Попиванов (ИМИ БАН) проф. д-р Борислав Юруков (ПМФ ЮЗУ)
акад
. Олег Мушкаров (ИМИ БАН) проф. д-р Вежди Хасанов (ФМИ ШУ)
чл
.-кор. Николай Николов (ИМИ БАН) проф. д-р Коста Гъров (ФМИ ПУ)
проф
. дмн Петър Бойваленков (ИМИ БАН) проф. д-р Тодорка Терзиева (ФМИ ПУ)
проф. дмн Стефка Буюклиева (ФМИ ВТУ) доц. д-р Първан Първанов (ФМИ СУ)

проф
. д-р Ангел Голев (ФМИ ПУ)
Секретари:

Секция А
проф. д-р Христо Кискинов (ФМИ ПУ)
Секция Б
доц. д-р Владимир Вълканов (ФМИ ПУ)
Секция В
доц. д-р Добринка Милушева-Бойкина (ФМИ ПУ)
Технически секретар
: Албена Василева (ИМИ БАН)

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
Председател:
проф. дмн Боян Златанов (ФМИ ПУ)
Членове:

проф. д-р Ивайло Старибратов (ФМИ ПУ) Лина Петрова (ЕГ Пловдив)

доц. д-р Кремена Стефанова (ФМИ ПУ) Албена Василева (ИМИ БАН)

доц. д-р Марта Теофилова (ФМИ ПУ) Иванка Стоянова (ИМИ БАН)

Веселина Карапеева (МГ Пловдив)


ПРОГРАМАТА НА ПЕТДЕСЕТ И ВТОРАТА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВКЛЮЧВА:

Пленарни доклади

 • Младен Савов. Нови резултати в областта на аномалните дифузии
 • Николай М. Николов. Алгебри на сливането в квантовата теория на полето и елементарните частици

Доклади по покана

 • Данила Черкашин (секция А)
 • Иво Михайлов (секция А)
 • Иван Ганчев (секция Б)
 • Иван Койчев (секция Б)
 • Юлия Нинова, Филип Петров (секция В)
 • Станислав Харизанов (секция В)

Юбилейни доклади:

 • Петър Попиванов. 400-годишнина на Блез Паскал
 • Николай Янев. А. Н. Колмогоров 120 години от неговото рождение
 • Юлиан Ревалски. 80-годишнина на акад. Петър Кендеров

Семинар-дискусия

 • Галина Момчева. Подготовка на ученици за професията Програмиране на
  изкуствен интелект

Семинари и курсове за повишаване квалификацията на учителите

 • Марусия Славчова-Божкова, Деница Григорова, Емил Каменов. Статистически анализ на данни и тяхната компютърна визуализация
 • Станимир Стоянов. Изкуствен интелект логическо програмиране на Пролог
 • Евгения Сендова, Цветелин Андреев. Математика и компютърно моделиране в изследователски стил чрез блоково програмиране
 • Явор Папазов. ABIES лесен увод в професионалното програмиране

Представяне на проекти от европейско и национално значение Петър Бойваленков, Величка Милушева. Pursuing excellence Simons Foundation supports the Institute of Mathematics and Informatics
Научни съобщения

ТАКСА ПРАВОУЧАСТИЕ

  До
13 март
След 13 март и по
време на
конференцията
За отпечатване на статия, приета за публикуване в
сборника на конференцията. Сумата включва таксата за
правоучастие на един автор. За всяка страница над
препоръчания обем от 6 страници се доплащат 15 лв.
90 лв -
За членове на СМБ 40 лв. 50 лв.
За други участници, които не са членове на СМБ 55 лв. 75 лв.
За придружаващо лице (което не е член на СМБ или участник в конференцията) 20 лв. 30 лв.

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСИ*
СМБ, Банка ДСК ЕАД, клон Гео Милев,

IBAN BG20STSA93000001682874, BIC STSABGSF

* При превод на такси по банков път изпращайте списък на участниците, за които са платените такси, както и данни за издаване на фактура, в имейл до vstoyanova41@gmail.com и smb.sofia@gmail.com. ВАЖНО: Фактура за такси, платени по банков път, се издава само на лицето, вписано като наредител в платежното нареждане. Фактури се издават до 3 дни след внасяне на таксите. Такса правоучастие се приема и в касата на СМБ, ул. Акад. Георги Бончев, блок 8, София.

РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА
Попълнете картата
ОНЛАЙН или изпратете попълнена регистрационна карта (docx, pdf) най-късно до 13.03.2023 г. на: smb.sofia@gmail.com, или на пощенски адрес: Съюз на математиците в България, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев”, бл. 8. Бюрото за регистрация и информация ще работи във фоайето на хотел Самоков на 10 април
от 12:00 до 19:00 часа и на 11, 12 и 13 април от 14:00 до 15:00 часа.
Справки и информация: www.math.bas.bg/smb/, smb.sofia@gmail.com, тел. 02 979 3837, 0888 674599

НАСТАНЯВАНЕ хотел Самоков, Боровец

 • единична стая 105,00 лв.
 • единична стая лукс 115,00 лв
 • легло в двойна стая 87,00 лв.
 • легло в двойна стая лукс ( спалня ) 97,00 лв.

Цените включват нощувка, закуска, обяд и вечеря на блок маса (без напитки), ползване на басейн, застраховка, туристическа такса и ДДС.
Деца до 5,99 год. на допълнително легло в стая с двама възрастни се настаняват безплатно.

Деца от 6 до 11,99 год., настанени на редовно или допълнително легло 57,00 лв.

Възрастен, настанен на допълнително легло 77,00 лв.

След 13.03.2023 г. (понеделник) организаторите не поемат ангажимент за настаняване.

]]>
2023-02-232332
Преподавателска мобилност ЕРАЗЪМ+ 2022/2023 г. - нов срок за кандидатстванеhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2316&ln=1&id=2Уважаеми колеги от ФМИ,

Стартира сесията за кандидатстване с цел преподаване по програма Еразъм+ за следващия семестър на учебната 2022-2023 година. Срокът за подаване на документите е 28.02.2023 г. в 344 кабинет.

Информация за мобилностите можете да намерите тук: ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ във ФМИ за академичната 2022/2023 г.

Условия за мобилности с цел ПРЕПОДАВАНЕ


В офиса на Международно сътрудничество при Цанка Ангелова (ts.angelova@uni-plovdiv.bg) ще се подават документите за мобилност на ПРЕПОДАВАТЕЛИ и СЛУЖИТЕЛИ с цел обучение до 07.04.2023 г.

Критериите за селекция можете да намерите тук: КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ

Непреподавателският състав на ФМИ може да се възползва от местата в договорите към факултета, както и да си осигури прием за мобилност на друго място (университет, институция, звено и др.) извън споразуменията, но по целесъобразност.

Мобилностите с цел обучение ще бъдат разгледани от вътрешноуниверситетска комисия към ОМС.

 

Желаем успех на кандидатите!

]]>
2023-01-162316
Извънредни занятия 2022/2023http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2267&ln=1&id=2Последна актуализация на: 26.03.2023 г.

На 13.04.2023 г. (четвъртък) от 08:00 до 10:30 часа в 546 к.з. ще се проведат извънредни лекции по „Бизнес информационни системи“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, IV курс, при доц. д-р Кремена Стефанова (вместо на 21.03.2023 г.)

Извънредни занятия при проф. дн Снежана Гочева-Илиева с Бизнес информационни технологии, 1ви курс, редовно (БИТ1), Лабораторни упражнения по Приложна математика през 8ма седмица: група на 04.04.2023 г. (вторник) от 11:30-14:15 ч., 346 к.з.; група на 07.04.2023 г. (петък) от 9:45-12:15 ч., 534 к.з.; група на 07.04.2023 г. от 12:15-14:45 ч., 534 к.з. (Занятията са вместо 11 седмица, 27.04.2023 г.).

На 30.03.2023 г. (четвъртък) от 13:30 ч. - 17:45 ч.  в 532 к.з.. ще се проведат извънредни занятия по Специализиран английски език при доц. д-р Иван Шотлеков вместо на 28.03.3023.

На 25.03.2023 г. (събота) в 423 а. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" при проф. д-р Иван Ганчев за студентите от специалности СТД, 3 к., ред. об. (вместо на 13.04.2023 г.) и БИТ, 3 к., ред. об. (вместо на 17.04.2023 г.), както следва: СТД: 10:30 ч. – 13:00 ч. и БИТ: 15:00 ч. – 17:30 ч.

На 25.04.2023 г. (вторник) от 14:15 ч. - 16:00 ч. в 447 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Методика на обучението по математика, за специалност „Математика, информатика и информационни технологии“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, III курс, при доц. д-р Добринка Бойкина (вместо на 11.04.2023 г.)

На 18.04.2023 г. (вторник) от 14:15 ч. - 17:45 ч. в 447 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Методика на обучението по математика, за специалност „Математика, информатика и информационни технологии“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, III курс, при доц. д-р Добринка Бойкина (вместо на 11.04.2023 г.)

На 4.04.2023 г. (вторник) от 12:15 ч. - 17:45 ч. в 447 к.з. ще се проведат извънредни лекции и упражнения по Методика на обучението по математика, за специалност „Математика, информатика и информационни технологии“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, III курс, при доц. д-р Добринка Бойкина. (вместо от 8:45 ч. – 14:15 на същата дата).

Планираната за 13.03.2023 г. (понеделник) ЛЕКЦИЯ по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" при проф. д-р Иван Ганчев за студентите от специалност БИТ, 3 к., ред. об. СЕ ОТЛАГА и ще бъде проведена ИЗВЪНРЕДНО в бъдеще.

На 28.03.2023 г. (вторник) от 16:00 до 18:30 ч. в 546 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Верификация и валидиране на софтуер за спец. Софтуерно инженерство, IV-ти курс редовно обучение, 1 и 3-та група при ас. Веселина Нанева (вместо на 23.03.2023 г.)

На 29.03.2023 г. (сряда) от 16:00 до 18:30 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Създаване и обработка на векторни изображения за спец. Софтуерни технологии и дизайн, III -ти курс редовно обучение, 2-ра група при ас. Веселина Нанева (вместо на 23.03.2023 г.)

На 30.03.2023 г. (четвъртък) от 08:00 до 10:30 ч. в 246 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Верификация и валидиране на софтуер за спец. Софтуерно инженерство, IV-ти курс редовно обучение, 2-ра група при ас. Веселина Нанева (вместо на 23.03.2023 г.)

На 24.03.2023 г,(петък) от 14:00 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни занятия по Избираема дисциплина „Инфраструктурни решения за контейнеризация“ при ас. Росен Христев.

На 21.03.2023г (вторник) от 8:00 до 16:00 упражненията по Администриране на динамични уеб системи за специалност СТД, 2-ри курс, първа, втора и трета група, редовно обучение при ас. Иван Желев ще бъдат отложени поради здравословни причини.

На 21.03.2023г (вторник) от 16:00 до 18:30 упражненията по Информационни технологии в интернет БУТ 2 курс РО, 3-а група  при ас. Иван Желев ще бъдат отложени поради здравословни причини.

На 22.03.2023г (сряда) ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината ДПМУ за студентите от специалност СТД – 3курс1б, 2а и 2б група, редовно обучение, при ас. д-р Маргарита Гочева, съответно от 8:00ч. до 10:30ч. в зала 447, 10:30-13:00 в зала 446 и от 13:30-16:00 в зала 446  вместо 20.03.2023г. 

Часовете на специалност "Информатика", 3 курс, редовно обучение,
поради ангажименти на преподавателите, проф. Стоянов и гл. ас. д-р Венета Табакова-Комсалова,  лекциите и упражненията от 9-та седмица (вместо на 11. и 13.04.2023) ще се проведат през 8-та седмица, както следва:
Упражнения – Вторник, 04.04.2023 г. в 446 к.з.
От 8:00 ч. до 10:30 ч. група
От 10:30 ч. до 13:00 ч. 1б група
От 13:30 ч. до 16:00 ч. 2а група
От 16:00 ч. до 18:30ч. 2б група
Лекции – Четвъртък, 06.04.2023 г. в 424 ауд.
от 8:45 ч. до 12:15 ч.

На 21.03.2023 от 08:45 до 11:15 ще се проведат упражнения по Компютърни системи и комуникации за спец. МИИТ, ред., II курс, 1a подгрупа при гл. ас. д-р. М. Веселинова в 431 к.з. (вместо на 28.03.2023).
На 21.03.2023 от 17:45 до 19:30 ще се проведат лекции по Компютърни системи и комуникации за спец. МИИТ, ред., II курс, при гл. ас. д-р. М. Веселинова в 434 к.з. (вместо на 28.03.2023).

На 22.03.2023 от 8:00 до 10:30 ще се проведат лекции по Верификация и валидиране на софтуер за спец. СИ, ред., IV курс, при гл. ас. д-р. М. Веселинова в 533 к.з. (вместо на 29.03.2023).

Извънредни занятия при проф. дмн Иво Михайлов: по Алгебра 2 с II курс Математика на 04.05.2023 (четв.) от 8.00 до 13 ч. в 434 к.з. и по Теория на числата с IV курс Математика на 03.05 (сряда) от 13.30 до 18.30 в 434 к.з.

На 23.03.2023 г. (четвъртък)  от 08:45 до 13:00 в 146 к.з. ще се проведе Специализиран английски език при гл. ас. д-р Кирина Бойкова за специалности МИИТ и ИТМОМ, 1 курс, група B, вместо 24.03.2023.

Упражненията по „Онтологично инженерство“ за студентите от специалност СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ - СИИ (1 г.) и (2 г., ІІ курс) при ас. Себиха Маданска на 18.03.2023 г. (събота) няма да се проведат и ще бъдат отработени на 26.03.2023г.

Упражненията по „Android - бази от данни и RESTful услуги“ за студентите от специалност СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ - MСП (1 г.) и (2 г., ІІ курс) при гл. ас. Йордан Тодоров на 19.03.2023 г. (неделя) няма да се проведат и ще бъдат отработени на 26.03.2023г.

Упражненията по „Бази от данни“ за студентите от специалност Бизнес информационни технологии II курс, 1 и 2 група при ас. Себиха Маданска на 22.03.2023 г. (сряда) и 23.03.2023 г. (четвъртък) няма да се проведат и ще бъдат отработени в подходящо време.

На 24.03.2023 г. (петък) от 13:30 ч. - 18:15 ч. в 434 к.з. ще се проведат извънредни часове по ЗИД № 2 от група Б, за специалност „Математика, информатика и информационни технологии“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, III курс, при доц. д-р Стефка Анева/гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 03.03.2023 г.)

На 01.04.2023 г. (събота) в 547 к.з. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" при проф. д-р Иван Ганчев за студентите от специалност СТД, 3 к., ред. об. (вместо на 16.03.2023 г.) и БИТ, 3 к., ред. об. (вместо на 20.03.2023 г.), както следва:
СТД: 10:30 ч. – 13:00 ч.
БИТ: 15:00 ч. – 17:30 ч.

На 26.03.2023 г. (неделя) в 547 к.з. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" при проф. д-р Иван Ганчев за студентите от специалност СТД, 3 к., ред. об. (вместо на 09.03.2023 г.) и БИТ, 3 к., ред. об. (вместо на 13.03.2023 г.), както следва:
СТД: 10:30 ч. – 13:00 ч.
БИТ: 15:00 ч. – 17:30 ч.

На 25.03.2023 г. (събота) от 13:30 ч. - 17:45 ч.  в 346 к.з.. ще се проведат извънредни занятия по избираема дисциплина Параметричен и генеративен дизайн; софтуерни пакети за 3D моделиране на киберфизични системи при доц. д-р Иван Шотлеков и хон.ас. д-р Петко Стоев  за отработване на занятията от 03.03.3023.
Планираната за 13.03.2023 г. (понеделник) ЛЕКЦИЯ по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" при проф. д-р Иван Ганчев за студентите от специалност БИТ, 3 к., ред. об. СЕ ОТЛАГА и ще бъде проведена ИЗВЪНРЕДНО в бъдеще.
На 17.03.2023 г. (петък) от 8:00 ч. - 10:30 ч. за 2б гр. и от 10:30 ч. - 13:00 чза 1а гр. в 531 к.з. за специалност „Бизнес информационни технологии“, I курс ще се проведат извънредни упражнения по Информационните технологии в математикатапри гл. ас. д-р Мария Василева. (вместо на 23.02.2023 г.)

На 13.3.2023 г. (понеделник) ще се проведат упражнения по дисциплината Въведение в уеб програмирането за студентите от специалност МИИТ, I курс, редовно обучение, при гл. ас. д-р. Стефан Ставрев, вместо на 23.3.2023 г. Занятията ще се проведат в 446к.з. от 16:45-19:00.

На 03.04.2023 г. (понеделник) от 08:00 ч. до 10:30 ч. в 546 к.з. ще се проведат извънредни лекции по "Вероятности и приложна статистика" за спец.Информатика, ред., 3 курс, при проф. дмн Снежана Христова (вместо на 17.04.2023 г.).

На 24.03.2023 г. (петък) от 08:00 ч. до 12:15 ч. в 534 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по "Алгоритми и структури от данни" за спец. Софтуерно инженерство, ред., I курс, подгр. 3 при Георги Динов (вместо на 14.03.2023 г.).

На 09.03.2023 г. (четвъртък) планираната лекция по "Компютърни мрежи и комуникации" при проф. д-р Иван Ганчев за студентите от специалност СТД, 3 к., ред. об се отлага и ще бъде проведена извънредно в бъдеще.

На 08.03.2023 г. (сряда) от 13:30 до 16:00 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Издателски системи за спец. Бизнес информационни технологии, IV-ти курс редовно обучение, 1-ва група при ас. Веселина Нанева (вместо на 06.03.2023 г.)

На 08.03.2023 г. (сряда) от 16:00 до 18:30 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Издателски системи за спец. Бизнес информационни технологии, IV-ти курс редовно обучение, 2-ра група при ас. Веселина Нанева (вместо на 06.03.2023 г.)

На 9.03.2023 г. (четвъртък) от 8:45 ч. до 11:15 ч. в 534 к.з. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината „Бази от данни“ при доц. Ст Хаджиколева, за спец. Математика и Приложна математика, 3 курс (вместо на 10.04.2023 г).

На 16.03.2023 г. (четвъртък) от 10:30 до 12:15 ч. в 423 аудитория ще се проведат извънредни лекции по „Програмиране в Интернет с PHP и MySQL“ за специалност Софтуерни технологии и дизайн,  II-ри курс, редовно обучение, при доц. д-р Е. Хаджиколев (вместо на 10.04.2023 г).

На 24.04.2023 г. (понеделник) от 10:30 до 13:00 ч. в 422 аудитория ще се проведат извънредни лекции по „Програмиране в Интернет с PHP и MySQL“ за специалност Софтуерни технологии и дизайн,  II-ри курс, редовно обучение, при доц. д-р Е. Хаджиколев (вместо на 17.04.2023 г).

На 10.03.2023 г. (петък) от 13:30 до 17:45 в 346 к.з. ще се проведат извънредни лекции по избираемата дисциплина Начини за визуализация с Wolfram Mathematica  доц. д-р Павлина Атанасова (вместо на  03.03.2023 г. (петък) ).

На 05.03.2023 г. (неделя) в 531 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" при проф. д-р Иван Ганчев за студентите от специалност БИТ, 3 к., ред. об. (вместо на 28.02.2023 г.), както следва: 2а група: 10:00 ч. – 11:30 ч.;  2б група: 11:45 ч. – 13:15 ч.; 1б група: 15:00 ч. – 16:30 ч.; 1а група: 16:45 ч. – 18:15 ч.

На 04.03.2023 г. (събота) в 531 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" при проф. д-р Иван Ганчев за студентите от специалност СТД, 3 к., ред. об. (вместо на 27.02.2023 г.), както следва: 2б група: 10:00 ч. – 11:30 ч.; 1б група: 11:45 ч. – 13:15 ч.; 1а група: 15:00 ч. – 16:30 ч.; 3а група: 16:45 ч. – 18:15 ч.

На 1.03.2023 г. (сряда) от 11:30 ч. до 14:15 ч. в 446 к.з. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината „Бази от данни“ при доц. Ст Хаджиколева, за спец. ИТМОМ + МИИТ, 3 курс (вместо на 12.04.2023 г).

На 23.02.2023г упражненията по Информационни технологии в математиката за БИТ I курс, 1а и 2б група при гл. ас. д-р Мария Василева няма да се проведат и ще бъдат отработени в подходящо време.

На 22.02.2023г упражненията по Дискретна математика за Информатика II курс, 1 и 2 група при гл. ас. д-р Мария Василева няма да се проведат и ще бъдат отработени в подходящо време.

На 21.02.2023 г. /вторник/ от 8:00 до 10:30 в 433 к.з. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината „Теория на игрите“ за спец. БМ, 2 курс, М, 3 курс, при проф. дмн Снежана Христова (вместо занятията на 14.03.2023 г.).

На 20.02.203г лекциите и упражненията по Застрахователна математика за БМ II курс при гл. ас. д-р Мария Василева няма да се проведат и ще бъдат отработена в подходящо време.

На 14.03.2023 г. (вторник) от 11:30 до 13:00 ч. в 432 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бизнес информационни системи за спец. Софтуерни технологии и дизайн, IV-ти курс редовно обучение, 1-ва група при ас. Веселина Нанева (вместо на 22.02.2023 г.)

На 14.03.2023 г. (вторник) от 13:30 до 15:00 ч. в 536 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бизнес информационни системи за спец. Софтуерни технологии и дизайн, IV-ти курс редовно обучение, 2-ра група при ас. Веселина Нанева (вместо на 22.02.2023 г.)

На 14.03.2023 г. (вторник) от 15:15 до 16:45 ч. в 536 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Бизнес информационни системи за спец. Софтуерни технологии и дизайн, IV-ти курс редовно обучение, 3-та група при ас. Веселина Нанева (вместо на 22.02.2023 г.)

На 17.02.2023 ,часовете по специализиран английски език на специалности МИИТ и ИТМОМ, 1 ви курс, група А, при д-р Шаркова, ще бъдат отменени. Отучването ще се уточнява допълнително.

На 25.02.2023 г. (събота) в 531 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" при проф. д-р Иван Ганчев за студентите от специалност СТД, 3 к., ред. об. (вместо на 20.02.2023 г.), както следва: 2б група: 10:00 ч. – 11:30 ч.; 1б група: 11:45 ч. – 13:15 ч.;  1а група: 15:00 ч. – 16:30 ч.; 3а група: 16:45 ч. – 18:15 ч.

На 26.02.2023 г.(неделя) в 531 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината "Компютърни мрежи и комуникации" при проф. д-р Иван Ганчев за студентите от специалност БИТ, 3 к., ред. об. (вместо на 21.02.2023 г.), както следва: 2а група: 10:00 ч. – 11:30 ч.; 2б група: 11:45 ч. – 13:15 ч.; 1б група: 15:00 ч. – 16:30 ч.; 1а група: 16:45 ч. – 18:15 ч.

На 03.04.2023 г..от 8:00 до 9:30 часа в 446 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Управление на проекти за специалност Информатика 4тии курс, при доц. д-р Силвия Гафтанджиева (вместо на 01.03.2023).

На 03.04.2023 г..от 9:45 до 11:15 часа в 446 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Управление на проекти за специалност Информатика, 4тии курс, 1а група при доц. д-р Силвия Гафтанджиева (вместо на 02.03.2023).

На 03.04.2023 г..от 11:30 до 13:00 часа в 432 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Управление на проекти за специалност Информатика, 4тии курс, 1б група при доц. д-р Силвия Гафтанджиева (вместо на 01.03.2023).

На 03.04.2023 г..от 13:30 до 15:00 часа в 432 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Управление на проекти за специалност Информатика, 4тии курс, 2а група при доц. д-р Силвия Гафтанджиева (вместо на 02.03.2023).

На 03.04.2023 г..от 15:15 до 16:40 часа в 432 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по Управление на проекти за специалност Информатика, 4тии курс, 2б група при доц. д-р Силвия Гафтанджиева (вместо на 01.03.2023).

Лекцията по Иконометрия от 20.02.2023 г. за БИТ ред. 2 курс при проф. Анна Малинова няма да се проведе и ще бъде отработена в подходящо време.

На 16.02.2023, часовете по специализиран английски език на специалност Софтуерни технологии и дизайн, 1ви курс, група Б, при др. Шаркова, ще бъдат отменени. Отучването ще се уточнява допълнително.

Извънредни лекции по дисциплината "Вероятности и приложна статистика" за спец. Информатика, 3 курс, редовно обучение при проф. дмн Снежана Христова:

- 6.03.2023 г. /понеделник/ от 8:00 до 10:30 в 546 к.з. (вместо занятията на 13.03.2023 г.).

- 10.04.2023 г. /понеделник/ от 8:00 до 10:30 в 546 к.з. (вместо занятията на 17.04.2023 г.).

На 09.02.2023 г. няма да бъдат проведени присъствени упражнения по Бизнес информационни системи за спец. Софтуерни технологии и дизайн IV курс, задочно обучение при ас. В. Нанева подари здравословни причини. Линк за онлайн провеждане и на двете занятия е https://meet.google.com/sxv-arqc-qzk като той е споделен в google класната стая на курса. Упражненията, независимо от промяната във формата на провеждане, стартират по програма от 9:00 ч. и от 14:00 ч.

На 16.02.2023 г. (четвъртък)  от 13:30  и от 16:00 Специализиран английски език при гл. ас. д-р Кирина Бойкова няма да се проведе за специалност СТД, 1 курс, групи C и D. Занятията ще бъдат отработени в удобно за студентите и преподавателя време.

На 17.02.2023 г. (петък)  от 08:45 Специализиран английски език при гл. ас. д-р Кирина Бойкова няма да се проведе за специалности МИИТ и ИТМОМ, 1 курс, група B. Занятията ще бъдат отработени в удобно за студентите и преподавателя време.

Часовете на СИ 2 курс от 15.02.2023 г. (сряда) за упражнения по Интелигентни системи се преместват на 14.02.2023 г. (вторник), поради служебна ангажираност на преподавателя гл. ас. д-р Венета Табакова, както следва:

от 13:30 до 16:00 ч. 1б група в 532 к.з.

от 16:00 до 18:30 ч. 3а група в 532 к.з.

На 01.03.2023 от 13:30  в ауд. 423 ще се проведе извънредна лекция по Информационни технологии в математиката за.БИТ ред. 1 курс, при проф. Анна Малинова, (вместо 20.02.2023).

На 07.02.2023 и 08.02.2023 г. няма да бъдат проведени присъствени упражнения по Обработка на цифрови изображения за спец. Софтуерни технологии 2 курс, задочно обучение при ас. В. Нанева подари здравословни причини. Линк за онлайн провеждане на занятията и за двата дни е https://meet.google.com/baa-zdiu-ypo като той е споделен в google класната стая на курса. При необходимост от физическо присъствие в сградата на ПУ е предвидена 447 к.з. и за двата дни, за студентите, които искат да работят от комп. зали във ФМИ. Занятията, независимо от промяната във формата на провеждане, стартират по програма от 14:00 ч. 

На 30.01.2023 от 10:00 - 13:00  в к.з. 434 ще се проведат упражнения по Специализиран английски език за спец.БИТ , зад., 1 курс, В подгрупа при хон. ас. Мария Лесовска, (вместо 31.01.2023).

На 27.01.2023 г. /петък/ от 14:00 до 18:15 в 424 ауд. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината "Математически анализ" при доц. д-р Теменужка Пенева за спец. Информатика, I курс, задочно обучение (вместо занятията на 22.01.2023 г.).

Упражненията за редовно обучение по "Създаване и обработка на видео и анимации", СТД, III курс, при  гл. ас. Мартин Василев във вторник (10.01.23 г.) ще се проведат онлайн чрез Google Meet вместо присъствено.

На 10.01.2023 г. (вторник) от 13:30 ч. до 15:15 ч. в зала 435 ще се проведе извънредно упражнение по  "Дискретна математика" при проф. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс Математика, Приложна математика и Бизнес математика (вместо на 2.01.2023 г.).

На 10.01.2023 г. (вторник) от 12:00 ч. до 13:30 ч. в зала 435 ще се проведе извънредна лекция по  "Дискретна математика" при проф. д-р Хр. Кискинов  за 2-ри курс Математика, Приложна математика и Бизнес математика (вместо на 2.01.2023 г.).

На 10.01.2023 г. (вторник) ще се проведат упражнения по дисциплината Увод в уеб програмирането  за студентите от специалност Софтуерни технологии и дизайн, I курс, 1а гр. редовно обучение, при д-р. Стефан Ставрев, вместо на 02.01.2023. Занятията ще се проведат в 546 к.з. от 13:30-17:00.

На 13.01.2023 г. (петък) ще се проведат упражнения по дисциплината Увод в уеб програмирането  за студентите от специалност Софтуерни технологии и дизайн, I курс, 2б гр. редовно обучение, при д-р. Стефан Ставрев, вместо на 02.01.2023. Занятията ще се проведат в 547 к.з. от 9:00-12:00.

На 13.01.2023 г. (петък) ще се проведат упражнения по дисциплината Увод в уеб програмирането  за студентите от специалност Софтуерни технологии и дизайн, I курс, 2а гр. редовно обучение, при д-р. Стефан Ставрев, вместо на 02.01.2023. Занятията ще се проведат в 547 к.з. от 12:00-15:00.

На 12.01.2023г (четвъртък) от 12:15ч до 13:15ч за 2б група и от 14:00ч до 15:00ч за 1б група в к.з. 533 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Програмиране (С++) за студентите от специалност Информатика – 1 курс, редовно обучение, при ас. д-р Маргарита Гочева.

На 12.01.2023 г. (четвъртък)  от 13:30 ч. до 17:00 ч. в 547 к.з. ще се проведе извънредна лекция по „Издателски системи“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, III курс, при доц. д-р Кремена Стефанова (вместо на 02.01.2023 г.)

На 13.01.2023 (петък) от 09:15 до 11:45 в 246 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по Операционни системи и компютърни архитектури за спец. Софтуерно инженерство, ред., 2 курс, 1a група, при ас. Росен Христев (вместо на 02.01.2023).

На 13.01.2023 (петък) от 15:15 до 17:45 в 246 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по Операционни системи и компютърни архитектури за спец. Софтуерно инженерство, ред., 2 курс, 3a група, при ас. Росен Христев (вместо на 02.01.2023).

На 13.01.2023 (петък) от 11:45 до 15:15 в 246 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в уеб програмирането за спец. Софтуерни технологии и дизайн, ред., 1 курс, 3a група, при ас. Росен Христев (вместо на 02.01.2023).

Лекциите по избираема дисциплина „Основи на големите данни“ при проф. д-р Георги Димитров, в петък (06.01.2023 г.) ще бъдат проведени от 8:00 часа, онлайн чрез Google Meet: meet.google.com/ogc-exct-ngm.

На 20.12.2022 г. (вторник) и 03.01.2023 г. (вторник) от 8:15 ч. до 13:30 ч. в 346 к.з. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината „Събитийно Програмиране“ при гл. ас. д-р Н. Вълчанов, за спец. Софтуерни Технологии и Дизайн, 2 курс (вместо на 08.12.2022 г. и 02.01.2023).

На 10.01.2023 г. (вторник) от 8:15 ч. до 13:30 ч. в 346 к.з. и  от 13:30 до 18:45 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината „Събитийно Програмиране“ при гл. ас. д-р Н. Вълчанов, за спец. Софтуерни Технологии и Дизайн, 2 курс (вместо на 08.12.2022 г. и 02.01.2023).

Упражненията по "Създаване и обработка на видео и анимации", СТД Р, III курс, във вторник (03.01.23 г.) при гл. ас. Мартин Василев ще бъдат проведени онлайн чрез Google Meet.

Упражненията по "Методи на транслация", Информатика Р, IV курс, в сряда (04.01.23 г.) при гл. ас. Мартин Василев ще бъдат проведени онлайн чрез Google Meet.

Упражненията по английски език за специалност Информатика I курс, редовно обучение (група Г) при хон.ас. Мария Лесовска на 03.01.2023 (вторник), ще се проведат онлайн вместо присъствено.

На 19.12.2022 г. (понеделник), от 12:30 ч. до 13:15 ч. в 422 ауд., на 05.01.2023 г. (четвъртък), 13:30 ч. до 15:15 ч. в 346 ауд., и на 09.01.2023 г. (понеделник), от 12:30 ч. до 13:15 ч. в 422 ауд. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината „Въведение в облачните технологии“ при доц. Ст. Хаджиколева, за спец. Бизнес информационни технологии, 3 курс (вместо на 2.01.2023 г).

На 6.1.2023 (петък) от 11:00ч. в електронна среда ще се проведат извънредни лекции по "Увод в уеб програмирането" за специалност СТД, редовно, първи курс, при проф. д-р Т. Терзиева (вместо 8.12.2022). Подробна информация във виртуалната класна стая на курса.

По медицински причини днес (22.12.2022) няма да се проведе лекцията на гл. ас. д-р Христо Христов по "Уеб програмиране 1" със специалност СИ първи курс редовно. Допълнително ще бъде обявена дата за провеждането на занятието.

Упражненията по Избираема дисциплина "Обработка на естествени езици и чатботи с Python 3" при гл. ас. д-р Георги Пашев на 23.12.2022г. (петък) ще се проведат онлайн, вместо присъствено от 10:00 часа в мийт: https://meet.google.com/krn-qfvb-cmd, вместо от 13:30 на същия ден.

На 5.1.2023 (четвъртък) в 536 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по Програмиране за специалност Информатика, редовно, първи курс, при К. Иванов (вместо 2.1.2023), както следва: 8:15-11:45 с 2а подгрупа; 11:45-15:15 с 3а подгрупа; 15:15-18:45 с 1а подгрупа.

На 10.01.2023 (вторник) от 9:30 до 11:00 в 246 к.з. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Алгоритми и структури от данни" за студентите от специалности МИИТ и ИТМОМпри проф. Сомова (вместо на 02.01.2023).

На 13.12.2022 (вторник) от 9:30 до 11:00 в 246 к.з. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Алгоритми и структури от данни" за студентите от специалности МИИТ и ИТМОМпри проф. Сомова (вместо на 05.12.2023).

На 03.01.2023 (вторник) от 9:15 до 13:30 в 231 с.з. ще се проведе извънредна лекция по дисциплината "Диференциални уравнения" за студентите от специалност "Бизнес математика", при проф. Пройнов (вместо на 02.01.2023).

На 05.01.2023г (четвъртък) от 10:00ч до 13:30ч за 2б група и от 13:30ч до 17:00ч за 1б група в к.з. 533 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Програмиране (С++) за студентите от специалност Информатика – 1 курс, редовно обучение, при ас. д-р Маргарита Гочева, вместо 02.01.2023г.

Поради служебен ангажимент днес (19.12.2022 ) няма да се проведе лекцията на доц. д-р Христо Паунов по "Право и правни информационни системи" със специалност БИТ първи курс редовно. Допълнително ще бъде обявена дата за провеждането на занятието.

На 09.01.2023 от 14:30 до 18:15 ще се проведат лекции по Програмиране за спец. БИТ, ред., I курс, при гл. ас. д-р. М. Веселинова в 423 ауд. (вместо на 02.01.2023).

На 23.12.2022 (петък) от 8:15 до 10:45 в 447 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по Операционни системи и компютърни архитектури за спец. Софтуерно инженерство, ред., 2 курс, 2а група, при ас. Росен Христев (вместо на 23.11.2022).

На 23.12.2022 (петък) от 14:30 до 17:00 в 447 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по Операционни системи и компютърни архитектури за спец. Софтуерно инженерство, ред., 2 курс, 1б група, при ас. Росен Христев (вместо на 23.11.2022).

На 23.12.2022 (петък) от 17:00 до 19:30 в 447 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по Операционни системи и компютърни архитектури за спец. Софтуерно инженерство, ред., 2 курс, 2б група, при ас. Росен Христев (вместо на 23.11.2022).

На 23.12.2022 (петък) от 11:00 до 14:15 в 447 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в уеб програмирането за спец. Софтуерни технологии и дизайн, ред., 1 курс, 1б група, при ас. Росен Христев (вместо на 08.12.2022).

На 16.12.2022 (петък) от 8:15 до 11:45 в 433 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по Увод в уеб програмирането за спец. Софтуерни технологии и дизайн, ред., 1 курс, 1б група, при ас. Росен Христев (вместо на 24.11.2022).

На 20.12.2022 (вторник) от 11.0 до 16:00 в 534 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по АСД за спец. ИТМОМ и МИИТ, ред., 2 курс, при К. Иванов (вместо 22.12.2022), както следва: 11:0-12:30 с ИТМОМ; 12:45-14:15 с МИИТ, гр. 1а; 14:30-16:0 с МИИТ, гр. 1б.

На 3.1.2023 (вторник) от 11.0 до 16:00 в 534 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по АСД за спец. ИТМОМ и МИИТ, ред., 2 курс, при К. Иванов (вместо 5.1.2023), както следва: 11:0-12:30 с ИТМОМ; 12:45-14:15 с МИИТ, гр. 1а; 14:30-16:0 с МИИТ, гр. 1б.

На 10.1.2023 (вторник) от 11.0 до 16:00 в 534 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по АСД за спец. ИТМОМ и МИИТ, ред., 2 курс, при К. Иванов (вместо 12.1.2023), както следва: 11:0-12:30 с ИТМОМ; 12:45-14:15 с МИИТ, гр. 1а; 14:30-16:0 с МИИТ, гр. 1б.

На 20.12.2022 г. (вторник) от 12.00 ч. -- 13:30 ч. в 231 с.з. ще се проведат извънредни занятия по ДГС, за специалностите „Математика“  III курс, „ Приложна математика" III курс, при гл. ас. д-р Ива Докузова (вместо на 1.11.2022 г.).

На 03.01.2023 г. (вторник) от 9:15 до 10:45 в 424 с.з. ще се проведат извънредни лекции по дисциплина Компютърни числени методи за специалност Информатика, lV курс при доц. д-р Павлина Атанасова (вместо на  02.01.2023 г. (понеделник) ).

На 03.01.2023 г. (вторник) от 11:00 до 14:15 в 535 к.з. ще се проведат извънредни упражения по дисциплина Компютърни числени методи за специалност Информатика, lV курс  (1а и 1б групи) при доц. д-р Павлина Атанасова (вместо на  02.01.2023 г. (понеделник) ).

На 04.01.2023 г. (сряда) от 10:00 до 13:30 в 536 к.з. ще се проведат извънредни упражения по дисциплина Компютърни числени методи за специалност Информатика, lV курс  (2а и 2б групи) при доц. д-р Павлина Атанасова (вместо на  03.01.2023 г. (вторник) ).

На 12.01.2023 (четвъртък) ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината „Софтуерни процеси“ при хон. ас. Ангел Георгиев, за специалност „Софтуерно инженерство“, 4 курс. Занятието ще се проведе в 424 аудитория от 14:30 до 17:00 за всички групи. Допълнителна информация – в Google Classroom.

На 15.12.2022 г. (четвъртък), 22.12.2022 г. (четвъртък) и 5.01.2023 г. (четвъртък) от 17:00 ч. до 17:45 ч. в 434 ауд. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината „Бази от данни“ при хон. ас. Мария Горгорова, за спец. Бизнес математика, 2 курс (вместо на 8.12.2022 г). 

На 13.12.2022 (вторник) от 11.0 до 16:00 ще се проведат извънредни упражнения по АСД за спец. ИТМОМ и МИИТ, ред., 2 курс, при К. Иванов (вместо 08.12.2022)., както следва: 11:0-12:30 с ИТМОМ; 12:45-14:15 с МИИТ, гр. 1а; 14:30-16:0 с МИИТ, гр. 1б.

На 03.01.2023(вторник) от 8:15 ч.-18:45 ч. в 531 к.з. ще се проведат извънредни занятия по ООП при гл.ас. Йордан Тодоров за спец. Софтуерно инженерство, 1 курс 2а,б и 3а групи(вместо на 07.12.2022)

На 16 и 23.12.2022 г, 6.01 и 13.01.2023 г. (петък) от 17:45 ч. - 18:45 ч. в 546 к.з. ще се проведат извънредни занятия по Избираема дисциплина „Блоково програмиране“ при доц. д-р Тодорка Глушкова. (вместо на 09.12. 2022 г.).

На 16.12.2022 г. (петък) от 10:00 ч. до 14:15 ч. в 547 ауд. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината Основи на големите даннипри проф. д-р Георги Димитров, доц. д-р Станка Хаджиколева (вместо на 16.12.2022 г., от 15:00 ч.). 

На 1.12.2022 г. (четвъртък), 15.12.2022 г. (четвъртък) и 22.12.2022 г. (четвъртък) от 13:30 ч. до 14:15 ч. в 422 ауд. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината „Бази от данни“ при доц. Ст Хаджиколева, за спец. Бизнес математика, 2 курс (вместо на 8.12.2022 г).

На 23.12.2022 г. (петък) от 9:15 ч. до 13:30 ч. в 423 ауд. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината Въведение в правото на интелектуалната собственост, при доц. д-р Станка Хаджиколева и адв. д-р Стоян Мемцов (вместо на 23.12.2022 г., от 13:30 до 17:45 ч.). 

На 05.12.2022 г. (понеделник) от 12:45 ч. до 16:00 ч. в 246 к.з. ще се проведе извънредна лекция по „Информационни технологии в Интернет“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, IV курс, при доц. д-р Кремена Стефанова (вместо на 16.11.2022 г.)

На 12.12.2022 г. (понеделник)  от 12:45 ч. до 16:00 ч. в 246 к.з. ще се проведе извънредна лекция по „Информационни технологии в Интернет“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, IV курс, при доц. д-р Кремена Стефанова (вместо на 23.11.2022 г.)

На 14.12.2022 от 11:00 - 14:15  в к.з. 546 ще се проведат упражнения по Английски език за спец. ИТМОМ и МИИТ, ред., 1 курс, В подгрупа при гл. ас. д-р. К. Бойкова, (вместо 07.12.2022).

На 21.12.2022 от 14.30 - 18:00 в к.з. 547 ще се проведат извънредни упражнения по Английски език за спец. ИТМОМ и МИИТ, ред., 1 курс, В подгрупа при гл. ас. д-р. К. Бойкова, (вместо 09.11.2022).

На 05.12.2022 от 14:30 до 18:00 ще се проведат лекции по Програмиране за спец. БИТ, ред., I курс, при гл. ас. д-р. М. Веселинова в 423 ауд. (вместо на 19.12.2022). 

На 07.12.2022 от 11:00 до 14:30 ще се проведат упражнения по Програмиране за спец. БИТ, ред., I курс, 2а подгрупа, при гл. ас. д-р. М. Веселинова в 546 к. з. (вместо на 20.12.2022).
 
На 13.12.2022 от 15:15 до 19:00 ще се проведат упражнения по Програмиране за спец. БИТ, ред., I курс, 1а подгрупа, при гл. ас. д-р. М. Веселинова в 434 к. з. (вместо на 20.12.2022).

На 10.01.2023 г. (вторник) от 12:45 до 17:45 ч. в 433 к.з. ще се проведат извънредни учебни занятия по дисциплина Методика на обучението по информатика и информационни технологии за специалност Математика, информатика и информационни технологии, III курс (1а и 1б групи), при доц. д-р Стефка Анева (т.е. вместо предвидените последни занятия през 14-та седмица на 03.01.2023 г., те ще бъдат проведени през 15-та седмица по същото време във вторник и в същата компютърна зала, както е по учебно разписание).

На 11.01.2023 г. (сряда) от 8:15 до 13:30 ч. в 434 к.з. ще се проведат извънредни учебни занятия по дисциплина Училищен курс по информационни технологии за специалност Математика, информатика и информационни технологии, IV курс (1а група (8.15-10.45 ч.)  и 1б +ИТМОМ (11.00-13.30 ч.)), при доц. д-р Стефка Анева (т.е. вместо предвидените последни занятия през 14-та седмица на 04.01.2023 г., те ще бъдат проведени през 15-та седмица по същото време в сряда и в същата компютърна зала, както е по учебно разписание).

На 11.01.2023 г. (сряда) от 13:30 до 16:00 ч. в 434 к.з. ще се проведат извънредни учебни занятия по дисциплина Методика на обучението по информатика и информационни технологии за специалност Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт, III курс, при доц. д-р Стефка Анева (т.е. вместо предвидените последни занятия през 14-та седмица на 04.01.2023 г., те ще бъдат проведени през 15-та седмица по същото време в сряда в 434 компютърна зала).

На 13.12.2022 г. (вторник) от 08:15 ч. - 11:45 ч. в 346 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по Информационни технологии в Интернет, за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, IV курс, редовно обучение, 1 гр., при ас. Веселина Нанева. (вместо на 08.12.2022 г.)

На 13.12.2022 г. (вторник) от 11:45 ч. - 15:15 ч. в 346 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по Информационни технологии в Интернет, за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, IV курс, редовно обучение, 2 гр., при ас. Веселина Нанева. (вместо на 08.12.2022 г.)

На 13.12.2022 г. (вторник) от 15:15 ч. - 18:45 ч. в 447 к. з. ще се проведат извънредни упражнения по Информационни технологии в Интернет, за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, IV курс, редовно обучение, 3 гр., при ас. Веселина Нанева. (вместо на 08.12.2022 г.)

На 9 декември (петък) от 13:30 ч. до 17:30 ч. в 535 к.з. ще се проведат извънредни занятия по  "Изчислителна математика 2 " за спец. Бизнес математика, ред., IV курс,  при доц. д-р Павлина Атанасова.

На 6.12.2022 г. (вторник, 11та седмица), от 8:15-10:45 ч. в 424 ауд. ще се проведе второто контролно по ПМ1 със студентите СТД2 при проф. дн Снежана Гочева-Илиева и гл. ас. д-р Слав Чолаков.

На 28.11.2022 г. (понеделник, 10та седмица) от 8:15 до 10:45 ч. в 422 ауд. ще се проведе извънредна лекция по Приложна математика 1 със студентите от СТД 2ри курс при проф. дн Снежана Гочева-Илиева вместо редовните занятия на 16.11.2022 г., а по-рано обявената за 24.11.2022 г. лекция отпада. Редовните занятия (упр. по ПМ1) за 2б група, СТД2 при гл. ас. д-р Слав Чолаков се преместват за следващия ден 29.11.2022 (вторник) от 9:15 до 10:45 ч. в 531 к.з.

На 28.11.2022 г. (понеделник, 10та седмица) от 11:00 до 13:30 ч. в 447 к.з. ще се проведат редовните лабораторни упражнения по Приложна математика 2 със студентите от 1а група, СТД 4ри курс при проф. дн Снежана Гочева-Илиева вместо от 11:45 до 14:15 ч.  Редовните лабораторни упражнения по Приложна математика 2 на 28.11.2022 г. (понеделник, 10та седмица) със студентите от 3а група, СТД 4 се преместват в същия ден от 13:30 до 16:00 ч. в 432 к.з. вместо от 9:15 до 11:45 ч.

На 28 Ноември (Понеделник) от 08:15 ч. до 10:45 ч. в 246 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по  "Алгоритми и структури от данни" за спец. Информатика, ред., III курс, подгр. 1б и 2б при Георги Динов (вместо на 30.11.2022 г.).

На 12.01.2023 г. (четвъртък) от 9:00 ч. - 11:45 ч.  онлайн ще се проведат извънредни занятия по дисциплината Бизнес английски език с ИТ с 4 курс Бизнес информационни технологии (БИТ) при доц. д-р Иван Шотлеков, а всички лекции започват в 9:00 вместо в 9:15 за отработване на занятията на 25.11.2022 и на 08.12.2022 г.

На 22.11.2022 г. от 16:15 до 18:45 в к.з. 246, ще се проведе извънредна лекция по дисциплината Информационно моделиране за студентите от специалност Информатика, IV курс, при проф. д-р Антон Илиев.

На 29.11.2022 г. (вторник) от 16:15 ч. - 18:45 ч. в 423 ауд. ще се проведат извънредна лекция по Алгоритми и структури от данни, за специалност „Информатика“, Ill курс, при проф. д-р Ангел Голев. (вместо на 01.12.2022 г.)

На 14.11.2022 г. (понеделник) от 13:00 ч. до 16:00 ч. в 346 к.з. ще се проведат упражнения по Електронна Търговия, за специалност СТД , IV курс при ас. Иван Желев (вместо 10.10.2022 г.).

На 14.11.2022 г. (понеделник) от 11:00 ч. до 13:30 ч. в 346 к.з. ще се проведат упражнения по Електронна Търговия, за специалност СТД , IV курс при ас. Иван Желев (вместо 10.10.2022 г.).

На 14.11.2022 г. (понеделник) от 08:15 ч. до 10:45 ч. в 346 к.з. ще се проведат упражнения по Електронна Търговия, за специалност СТД , IV курс при ас. Иван Желев (вместо 10.10.2022 г.).

На 01.12.2022 г. (четвъртък), от 11:00 ч. - 13:30 ч. в 533 к.з. ще се проведе извънредно занятие (упражнение) по Информационни технологии, за специалност „Бизнес математика“, I-ви курс, при доц. д-р Евгения Ангелова (вместо на 23.11.2022 г.).

На 06.12.2022 г. (вторник), от 12:30 ч. - 15:00 ч. в 346 к.з. ще се проведе извънредно занятие по Увод в информационните технологии, за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, I-ви курс, при доц. д-р Евгения Ангелова (вместо на 23.11.2022 г.).

На 09.11.2022 г. (сряда)  от 14:30 Английски език при гл. ас. д-р Кирина Бойкова няма да се проведе за специалности МИИТ и ИТМОМ, 1 курс, група B. Занятията ще бъдат отработени в удобно за студентите и преподавателя време.

На 22.11.2022 г. (вторник) от 16:00 ч. до 18:30 ч. в 422 ауд. ще се проведат извънредни лекции по дисциплината „Мобилни приложения“ при доц. Ст Хаджиколева, за спец. Софтуерно инженерство, 3 курс (вместо на 1.11.2022 г).
На 08.11.2022 г. (вторник) от 13:30 до 17:00 в 432 к.з. ще се проведат извънредни учебни занятия по дисциплина Компютърни числени методи за специалност Информатика, lV курс (2а и 2б групи), при д-р Павлина Атанасова (вместо на 01.11.2022 г.).

На 14 Ноември (Понеделник) от 08:15 ч. до 10:45 ч. в 246 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по  "Алгоритми и структури от данни" за спец. Информатика, ред., III курс, подгр. 1б и 2б при Георги Динов (вместо на 09.11.2022 г.).

На 17.11.2022 г. (четвъртък) от 15:15 ч. - 17:45 ч. за 1а гр. в 433 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии, за специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт", I курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 24.11.2022 г.)

На 22.11.2022 г. (вторник) от 16:15 ч. - 18:45 ч. в 423 ауд. ще се проведат изънредна лекция по Алгоритми и структури от данни, за специалност „Информатика“, Ill курс, при проф. д-р Ангел Голев. (вместо на 24.11.2022 г.)

На 16.11.2022 г. (сряда) от 8:15 ч. - 11:45 ч. в 246 к.з. ще се проведат изънредна лекция по Електронна търговия, за специалност „Бизнес информационни технологии“, IV курс, при проф. д-р Анна Малинова / гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 31.10.2022 г.)

Лекциите по финансова математика за 2 курс БИТ ще се проведат на 05.12.2022(понеделник) и 12.12.2022 (понеделник) от 11:00 във 447 к.з. при проф. А.Захариев (вместо 03.10.2022 и 14.11.2022).

Часовете по английски език за специалности ИТМОМ и МИИТ на д-р Деница Шаркова, група А, ще бъдат отучени на 9 ти ноември  (сряда) от 12:45-17:45, и на 16 ти ноември (сряда) от 12:45-17:45.
На 22.11.2022 г. (вторник) от 13:30 до 15:15 ч. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Програмиране чрез .NET за специалност Бизнес информационни технологии, II курс, редовно обучение (1а и 1б групи) в онлайн среда, при ас. Веселина Нанева (вместо на 17.11.2022 г.). Линк към Meethttps://meet.google.com/qox-wpoj-jte

На 22.11.2022 г. (вторник) от 15:15 до 17:00 ч. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Програмиране чрез .NET за специалност Бизнес информационни технологии, II курс, редовно обучение (2а и 2б групи) в онлайн среда, при ас. Веселина Нанева (вместо на 17.11.2022 г.). Линк към Meethttps://meet.google.com/qox-wpoj-jte

На 29.11.2022 г. (вторник) от 13:30 до 15:15 ч.  ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Програмиране чрез .NET за специалност Бизнес информационни технологии, II курс, редовно обучение (1а и 1б групи) в онлайн среда, при ас. Веселина Нанева (вместо на 24.11.2022 г.). Линк към Meethttps://meet.google.com/wud-hggz-yvn

На 29.11.2022 г. (вторник) от 15:15 до 17:00 ч. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Програмиране чрез .NET за специалност Бизнес информационни технологии, II курс, редовно обучение (2а и 2б групи) в онлайн среда, при ас. Веселина Нанева (вместо на 24.11.2022 г.). Линк към Meethttps://meet.google.com/wud-hggz-yvn

На 5.11.2022 г. (събота) от 09:00 до 11:45 ч. в 535 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по „Мобилни приложения“ за специалност Софтуерно инженерство, III-ти курс, група 3А редовно обучение, при гл. ас. д-р инж. Георги Пашев (вместо на 1.11.2022 г).

На 3.11.2022 г. (четвъртък) от 11:15 до 14:45 ч. в 422 аудитория ще се проведат извънредни лекции по „Програмиране“ за специалност Софтуерно инженерство, I-ви курс, редовно обучение, при доц. д-р Е. Хаджиколев (вместо на 1.11.2022 г). 

На 24.11.2022 г. (четвъртък) от 14:30 до 17:00 ч. в 424 ауд. ще се проведе извънредна лекция по Приложна математика 1 със студентите от СТД 2ри курс при проф. д.н. Снежана Гочева-Илиева вместо редовните занятия на 16.11.2022 г. 

На 08.11.2022 г. (вторник) от 13:30 до 17:00 в 432 к.з. ще се проведат извънредни учебни занятия по дисциплина Компютърни числени методи за специалност Информатика, lV курс (2а и 2б групи), при д-р Павлина Атанасова (вместо на 01.11.2022 г.).

На 02.11.2022 г. (сряда) от 16:15 до 17:45 ч. в 531 к.з. ще се проведат извънредни учебни занятия по дисциплина Информационни технологии в образованието за специалност Математика, информатика и информационни технологии, III курс (1а и 1б групи слято), при доц. д-р Стефка Анева (вместо на 01.11.2022 г.). (Пояснение: Ще бъдат отработени 2 учебни часа, тъй като хорариума на упражненията за дисциплината „Информационни технологии в образованието“  е 20 часа и за една от предвидените седем седмици занятието трябва да бъде само 2 учебни часа, а останалите шест седмици - по 3 учебни часа.)

Лекцията по ПМ2 при доц. д-р Хр. Кулина на 08.11.2022 г. от 13:30 до 17:45 часа ще се проведе онлайн в Meet връзката на класната стая: https://meet.google.com/bbf-ihzw-vbm.

На 02.11.2022 г. (сряда) в с.з. 603 с.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината Приложна математика 1  за студентите от СТД 2 курс, редовно обучение, само за групи 1б, 2а и 1а при гл. ас. д-р Слав Чолаков, (вместо 01.11.2022 г.).  Група  - от 08:15 до 09:45 ч. в 603 с.з.; Група 2а - от 10:00 до 11:30 ч. в 603 с.з.; Група 1а - от 14:30 до 16:00 ч. в 603 с.з.

На 03.11.2022 г. (четвъртък) от 14:30 ч. до 17:45 ч. в 547 к.з. ще се проведат извънредни упражнения по дисциплината „Въведение в компютърните науки“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, I-ви курс, 1а, 2а и 3а подгрупи при Юри Хоптериев (вместо 01.11.2022 г.).

На 8.11.2022 г. (вторник) от 16:15 ч. - 18:45 ч. за 1а гр. в 531 к.з. и на  10.11.2022 г. (четвъртък) от 13:30 ч. - 16:00 ч. за 1б гр. в 433 к.з. ще се проведат упражнения по Информационни технологии, за специалност „Математика, информатика и информационни технологии“, I курс, при гл. ас. д-р Елена Тодорова. (вместо на 1.11.2022 г.)

На 15.11.2022(вторник) от 08:00ч. до 11.45ч. и от 11:45ч. до 15:15ч. в к.з. 447 ще се проведат извънредни упражнения по дисциплина ВКН за студентите от специалност БИТ -1 курс ,1б и 2б група, редовно обучение, при ас. д-р Маргарита Гочева, вместо 01.11.2022

Извънредни упражнения по Компютърни мрежи и комуникации при хон. ас. Лазар Пендов за специалност Информатика, 3-ти курс, редовно обучение:

 •  : 08.11.2022 от 16:15 до 17:45 в 532 к.з. (вместо на 27.10.2022 от 14:30).
 •  : 09.11.2022 от 16:15 до 17:45 в 531 к.з. (вместо на 27.10.2022 от 16:15).
 •  3а: 14.11.2022 от 17:00 до 18:45 в 533 к.з. (вместо на 01.11.2022 от 08:15).
 •  2б: 15.11.2022 от 16:15 до 17:45 в 531 к.з. (вместо на 01.11.2022 от 10:00).
 •  1б: 16.11.2022 от 16:15 до 17:45 в 531 k.з. (вместо на 01.11.2022 от 11:45).

На 24.10.2022 г. /понеделник/, лекцията от 9:15 часа и лаб. упражнения от 11:45 часа по Числени методи за МИИТ и ИТМОМ 3 курс при доц. д-р Хр. Кулина ще се проведат онлайн в Meet връзката на класната стая на курса: https://meet.google.com/nju-cehh-cre.

На 15.11.2022 г. (вторник) от 8:15 ч. до 11:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, I-ви курс, 3 а  група в к.з. 431 при гл. ас. д-р Ивелина Велчева (отучване вместо 01.11.2022 г.).

На 15.11.2022 г. (вторник) от 11:45 ч. до 15:15 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, I-ви курс, 1 а  група в к.з. 431 при гл. ас. д-р Ивелина Велчева (отучване вместо 01.11.2022 г.).

На 15.11.2022 г. (вторник) от 15:15 ч. до 18:45 ч. ще се проведат извънредни занятия по дисциплина „Увод в информационни технологии“ за специалност „Бизнес информационни технологии“, I-ви курс, 2 б  група в к.з. 431 при гл. ас. д-р Ивелина Велчева (отучване вместо 01.11.2022 г.).

На 25.10. и 8.11 от 17:00 до 17:45 часа в 424 ауд. и на 29.11. от 17:00 до 17:45 часа в 447 к.з. ще се проведат извънредни лекции по Информационни технологии за специалности Приложна математика и Математика 2ри курс, при доц. д-р Силвия Гафтанджиева (вместо на 01.11.2022).

На 19.10, 26.10 и 2.11.2022 г. (сряда) от 14:30 ч. - 16:00 ч.  за  специалности „ИТМОМ и МИИТ“, II курс  в 422 ауд. ще се проведат извънредни лекции по УЕБ дизайн, при доц. д-р Тодорка Глушкова. (вместо на 09, 16 и 23 ноември 2022 г.).

На 18.10., 25.10. от 16:00 до 17:45 часа в 546 к.з. и на 22.11., 29.11. от 16:00 до 17:45 часа в 547 к.з. ще се проведат извънредни занятия по ПМ2 за СТД 4 курс, при доц. д-р Хр. Кулина (вместо на 01.11.2022 и 15.11.2022 г.).

 На 08.11.2022 г. (вторник) от 16:00 до 18:45 ч. в 423 ауд. ще се проведе лекция по Разпределени приложения за специалност Информатика, III-ти курс, редовно обучение, при проф. А. Илиев (вместо на 01.11.2022).

На 13.10.2022 г. (четвъртък) от 9:15 до 11:45 ч. в 533 к.з. ще проведат извънредни упражнения по ПМ2 за СТД 4ти курс, 1а група; На  20.10.2022 г. (четвъртък) от 13:30 до 16 :00 ч. в 535 к.з. ще проведат извънредни упражнения по ПМ2 за СТД 4ти курс, 3а група;  На 03.11.2022 г. (четвъртък) от  9:15 до 11:45 ч. в 533 к.з.   ще проведат извънредни упражнения по ПМ2 за СТД 4ти курс, 1а - при проф. д.н. Снежана Гочева вместо редовните занятия в периода 14.11.-21.11.2022 г.

На 16.12.2022 г. (петък) от 8:15 ч. - 12:30 ч.  (група А) и от 13:30 ч. - 17:45 ч. (група B) в 246 к.з. ще се проведат извънредни занятия по дисциплината Английски език на 1 курс Софтуерно инженерство (СИ) при доц. д-р Иван Шотлеков, вместо на 14.11.2022 г.

На 07.10.2022 г. (петък) ще се проведат упражнения по дисциплината Увод в програмерането (C#) за студентите от специалност Софтуерни технологии и дизайн, I курс, 3 гр. редовно обучение, при д-р. Стефан Ставрев, вместо на 26.09.2022. Занятията ще се проведат в 531 к.з. от 10:00-13:45.

На 11.10.2022 г. (вторник) ще се проведат упражнения по дисциплината Увод в програмерането (C#) за студентите от специалност Софтуерни технологии и дизайн, I курс, 2б гр. редовно обучение, при д-р. Стефан Ставрев, вместо на 26.09.2022. Занятията ще се проведат в 431 к.з. от 15:15-19:00.

На 03.10.2022 г. лекциите и упражненията по Модели на реални процеси за спец. Информатика, II курс, редовно обучение, с лектор доц. д-р Теменужка Пенева, ще се проведат в електронна среда от разстояние съгласно публикуваното учебното разписание. Присъединяването към срещата в Google Meet ще става от линка в класната стая на дисциплината с код dfw3tsg.

На 19.10.2022 от 15:15 до 19:00 ще се проведат упражнения по Увод в програмирането (C#) за спец. СТД, ред., I курс, 1а подгрупа при гл. ас. д-р. М. Веселинова в 531 к. з. (вместо на 10.10.2022).

На 20.10.2022 от 08:00 до 11:45 ще се проведат упражнения по Увод в програмирането (C#) за спец. СТД, ред., I курс, 1б подгрупа при гл. ас. д-р. М. Веселинова в 531 к. з. (вместо на 10.10.2022).

На 27.10.2022 от 08:00 до 11:45 ще се проведат упражнения по Увод в програмирането (C#) за спец. СТД, ред., I курс, 2а подгрупа при гл. ас. д-р. М. Веселинова в 533 к. з. (вместо на 10.10.2022).

]]>
2022-10-022267
„Студентски практики – Фаза 2“http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2054&ln=1&id=2Уважаеми студенти, поради възобновяване на дейностите по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“; Ви съобщаваме, че на страницата на проекта http://praktiki.mon.bg/ имате възможност за регистрация, попълване на профил и избор на работодател. За регистрация вижте тук:  https://praktiki.mon.bg/registration/students#.

Договорите, които студентите ще представят в каб. 330, трябва да са в 3 екз. и придружени с 3 екз. Декларации.

Договори на студентите от ІV. курс ще се приемат в случай, че практиката приключи до датата на държавния им изпит.

При представяне на договорите от студента е необходимо фирмата и ментърът да имат сключен договор с ПУ „Паисий Хилендарски“.

Договорите от фирмите също трябва да са в 3 екз. (с оригинален подпис и печат), прикрепен към него списък с имената на менторите, 3 екз. деклерации и регистрационна форма от работодател, които може да се изтеглят от тук: https://uni-plovdiv.bg/news/news/469/ .

Договори на студенти по проект "Студентски практики - Фаза 2" няма да се приемат.

Студентите избират академичен наставник, който е от Факултета по математика и информатика.

Списък на академичните наставници от ФМИ:

Име, презиме, фамилия

e-mail

Док-т Гергана Василева Колева

gerry.koleva@fmi-plovdiv.org

Доц. д-р Елена Петрова Сомова

eledel72@gmail.com

Доц. д-р Емил Николов Хаджиколев

hadjikolev@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Станка Иванова Хаджиколева

stankah@gmail.com

Гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова

eli_tod@abv.bg

Гл. ас. д-р Иван Марков Димитров

ivan.dimitrow@abv.bg

Гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова

kvstefanova@gmail.com

Гл. ас. д-р Магдалена Асенова Веселинова

maggie.veselinova@gmail.com

Гл. ас. д-р Мариана Иванова Крушкова

mik@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Христо Тошков Христов

hristo.toshkov@gmail.com

 

 
]]>
2021-06-302054
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 05.04.2023 г. (СРЯДА)http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2346&ln=1&id=2Общо събрание на Факултета по математика и информатика на 05.04.2023 год. (сряда) от 13:30 ч., което ще се проведе във 2. аула - Нова сграда на ПУ, бул. „България“ 236

]]>
2023-03-242346
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА СТАЖ ПО МАТЕМАТИКА И ИТ НА СПЕЦ. МИИТ И ИТМОМ, 4 К.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2325&ln=1&id=2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА СТУДЕНТИТЕ ОТ IV КУРС МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА и ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ и
IV КУРС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
ЗА СТАЖАНТСКАТА ПРАКТИКА по МАТЕМАТИКА,

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ,
която ще се проведе
 от 13.02.2023 до 31.05.2023 г.

ПРАВА, ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ – СТАЖАНТ-УЧИТЕЛИ

1. Права:

1.1. Студентът има право на консултации от страна на методиците, учителя-наставник и дирек­то­ра на базовото училище.

1.2. Студентът има право да ползва материално-техническата база на училището.

1.3. Студентът има право да ползва всички одобрени от МОН програмни документи за учебно-възпитателната работа в училището.

1.4. Студентът има право да разработва и прилага собствени теоретико-приложни разработки за обогатяване на учебния процес и педагогическото взаимодействие.

1.5. Студентът има право на обратна информация за проведената от него учебно-възпитателна работа от страна на ръководителя-методик и учителя-наставник.

2. Отговорности:

2.1. Студентът е отговорен за своето присъствие и активно участие в стажантската практика.

2.2. Студентът е отговорен за опазване от него на материално-техническата и методическа база.

2.3. Студентът носи отговорност за съобразяването на своите идеи с общия дух на одобрените от МОН документи за учебно-възпитателната работа в училище.

2.4. Студентът е отговорен за оползотворяване на обратната информация от анали­за на проведената от него учебно-възпитателна дейност и своето професионално изграж­дане.

2.5. Студентът е отговорен за отработването на основателните отсъствия в предварително уговореното време с ръководителя на практиката и учителят-наставник.


3. Задължения:

3.1. Студентите провеждат стажантската практика по математика и информационни технологии при ученици от V до ХІ клас, според направеното предварително разпределение – посочено в таблицата по-долу. Те практикуват в мин. две паралелки 6 седмици, през който период трябва да имат изнесени най-малко 13 урока по математика и най-малко 7 урока по информационни технологии.

3.2. Първите един-два дни от стажантската практика студентите наблюдават работата на учителя-наставник и подготвят уроците за следващите дни и следващата седмица.

3.3. При един учител-наставник стажуват двама стажант-учителя, като взаимно се посещават и наблюдават, както и работата на учителя-наставник (ако има свободна паралелка).

3.4. Всеки стажант-учител самостоятелно планира, организира и осъществява учебната дейност в повере­ните му класове с минимална помощ от страна на учителя-наставник. Стажант-учителят разработва дидактически планове, които се утвърждават и подписват от учителя-наставник поне един ден преди датата на изнасянето им. При неспазване на това изискване учителя-наставник не допуска стажант-учителя да изнесе урока.

3.5. Всеки стажант-учител води ДНЕВНИК (по приложен образец), в която отразява:

 • график на планираните дейности – наблюдения и провеждане на урочна дейност;
 • протоколите на наблюдаваните от стажант-учителя уроци;
 • разработените дидактически планове на уроците, които провежда;
 • протокол (свободен текст), заверен от учителя-наставник, за провере­ните писмени работи (домашни, контролни) на ученици;
 • доклад от учителя-наставник, в който се отразява мнението му относно работата на стажант-учителя.

3.6. Дневникът е неделима част от цялостната документация за оценяване работата на стажант-учителя по време на практическата му подготовка, която се взема в предвид при оформяне на оценката за държавния практически изпит.

3.7. Стажант-учител, който нарушава вътрешния ред на училището и задълженията си, може да бъде отстранен от директора на училището.

3.8. Стажант-учител, отсъствал по уважителни причини повече от три дни, но не повече от 1/3 от стажа, може по решение на катедрата да продължи стажа си с толкова дни,  с колкото е отсъствал. 

4. Критерии за оценяване на стажант-учителите:

4.1. Предварителна подготовка:

 • формулиране на образователни, възпитателни и развиващи цели;
 • планиране на различните дейности и форми за реализиране;
 • логика и връзка между основните части в план-конспекта;
 • подготовка на дидактически материали.

4.2. Реализиране на урока:

 • създаване на положителна психологическа нагласа (мотивация) у учениците;
 • оптимален подбор на учебното съдържание;
 • адекватен избор и използване на методите, средствата и техниките на обучение;
 • съответствие със специфичните методически изисквания;
 • синхрон между образователни, възпитателни и развиващи цели;
 • съчетаване на индивидуално, групово и фронтално взаимодействие с учениците;
 • индивидуален подход и диференцирана работа в зависимост от възрастовите особености и специфичните педагогически нужди на учениците;
 • съответствие между цели и резултати;
 • поведение на студента-практикант: емоционалност; емпатия; добронамереност; реактивност – интелектуална и емоционална; стимулиране чувството за успех на учениците; хуманно отношение към учениците.

4.3. Конфериране:

 • самоанализ и самооценка на подготовката и реализацията на урока;
 • коментар на учителя-наставник - критични бележки и препоръки;
 • коментар на останалите членове на комисията - критични бележки и препоръки;
 • обобщителен коментар от председателя на комисията, която провежда държавния практически изпит.

Стажант-учител, показал незадоволителен успех по време на ПДПП, я повтаря през следващата учебна година.

След приключване на стажа всички студенти да се явят в учебен отдел със студентските книжки за заверка на семестъра и проверка на справката за семестриално завършване.

 

Всички студенти е необходимо да изпратят график с разпределението на часовете си и смяната (І или ІІ) в училището на ръководителите на стажа доц. Д. Бойкина (e-mail: boikina@uni-plovdiv.bg) и

доц. Стефка Анева  (e-mail: stfaneva@uni-plovdiv.bg).

 


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

Име, фамилия

Фак. номер

Училище

Учител-наставник по Математика

Учител-наставник по ИТ

1

Искра Невенова Чолакова

1901181001

ОМГ

ОМГ

2

Галина Емилова Енчева

1901181002

ОУ „Княз Александър I“

Деляна Гергова

ОУ „Княз Александър I“

Деляна Гергова

3

Решиде Мехмед Пелюванска (ДИ)

1901181004

ОУ „Княз Александър I“

Антоанета Тодорова

ЕГ „Иван Вазов“

Светла Илиева

4

Николай Христов Караджов

1901181005

ОУ „Княз Александър I“

Антоанета Тодорова 

ОУ „Княз Александър I“

Вяра Христова

5

Гинка Атанасова Иванова

1901181006

СУ „Пейо К. Яворов“

Мария Добрева

СУ „Пейо К. Яворов“

Стелиана Чиликова

6

Диана Стоянова Пачева (ДИ)

1901181007

-

ЕГ „Иван Вазов“

Диана Николова

7

Наталия Данаилова Христозова

1901181008

ОУ „Княз Александър I“

Антоанета Тодорова

ОУ „Княз Александър I“

Деляна Гергова

8

Елена Ганчева Иванова

1901181009

СУ „Пейо К. Яворов“

Мария Добрева

СУ „Пейо К. Яворов“

Стелиана Чиликова

9

Наиле Рафхат

1901181010

ЕГ „Иван Вазов“

Мая Янева

ЕГ „Иван Вазов“

Диана Николова

10

Теодор Атанасов Палаков

1901181011

ОУ „Княз Александър I“

Вяра Христова

ОУ „Княз Александър I“

Вяра Христова

11

Александра Александрова Стоянова

1901181012

СУ „Пейо К. Яворов“

Мария Добрева

СУ „Пейо К. Яворов“

Стелиана Чиликова

12

Димитър Николов Найдеков

1901181013

СУ „Пейо К. Яворов“

Мария Добрева

СУ „Пейо К. Яворов“

Стелиана Чиликова

13

Елена Ангелова Гиздова (ДИ)

1901181014

ОУ „Княз Александър I“

Антоанета Тодорова

ЕГ „Иван Вазов“

Диана Николова

14

Миньо Петров Минев (ДИ)

1901181016

-

ЕГ „Иван Вазов“

Светла Илиева

15

Нина Димитрова Димитрова

1901181018

-

-

16

Йорданка Христова Бебечева (ДИ)

1901181019

ОУ „Княз Александър I“

Антоанета Тодорова, ДИ

ЕГ „Иван Вазов“

Светла Илиева

17

Петя Радостинова Русинова

1901181020

ОУ „Княз Александър I“

Антоанета Тодорова

ОУ „Княз Александър I“

Деляна Гергова

18

Лора Николаева Стоянова

1901181021

СУ „Пейо К. Яворов“

Мария Добрева

СУ „Пейо К. Яворов“

Стелиана Чиликова

19

Иван Владимиров Иванов

1901181022

ОУ „Княз Александър I“

Антоанета Тодорова

ОУ „Княз Александър I“

Вяра Христова

20

Диана Димитрова Димитрова (ДИ)

1901181024

-

ЕГ „Иван Вазов“

Диана Николова

21

Мартин Диянов Петров

1901181033

ОУ „Княз Александър I“

Деляна Гергова

ОУ „Княз Александър I“

Деляна Гергова

22

Митко Михаилов Вълев

1901181034

ОУ „Княз Александър I“

Антоанета Тодорова

 

23

Тома Георгиев Даракчиев

1901181039

ОУ „Княз Александър I“

Деляна Гергова

ОУ „Княз Александър I“

Деляна Гергова

24

Петя Красимирова Соколова

1901181047

ОУ „Княз Александър I“

Вяра Христова

ОУ „Княз Александър I“

Вяра Христова

25

Катерина Дим. Чавдарова

1901181051

ЕГ „Иван Вазов“

Мая Янева

ЕГ „Иван Вазов“

Светла Илиева

26

Александра Арсо Агопян

1901181053

ОУ „Княз Александър I“

Вяра Христова

ОУ „Княз Александър I“

Вяра Христова

27

Стиляна Димитрова

1901651001

СУ „Пейо К. Яворов“

Мария Добрева

СУ „Пейо К. Яворов“

Стелиана Чиликова

28

Йорданка Аргирова

1901651003

 

 

29

Бедрие Ферад

1901651004

СУ „Пейо К. Яворов“

Мария Добрева

СУ „Пейо К. Яворов“

Стелиана Чиликова

30

Диляна Сариева

1901651008

ОУ „Княз Александър I“

Деляна Гергова

ОУ „Княз Александър I“

Деляна Гергова

 

]]>
2023-02-092325
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ, РЕДОВНО ОБ., ЛЕТЕН СЕМ. 2022-23 - ВТОРА ИДhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2317&ln=1&id=2ЗАПИСВАНЕ ЗА ИЗБИРАЕМИ И ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

ЛЕТЕН (ВТОРИ) СЕМЕСТЪР 2022/2023

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 

ВТОРИ ЕТАП. Записването за избираема дисциплина от СПИСЪК 2 ще се проведе онлайн от 06.03.2023 до 26.03.2023 г., вкл., на адрес

http://izbiraemi.fmi-plovdiv.org/.

ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ОТ СПИСЪК 2 ще започне на 07.04.2023 г. (петък).

Можете да проверите дали предпочитанията Ви за избираема дисциплина (класирането им от Вас на 1-во, 2-ро, 3-то и т.н. място) са съхранени от системата, като заредите отново страницата за избор на дисциплини.

Молим студентите, когато подреждат желанията си за избираеми дисциплини, да НЕ посочват дисциплини, по които вече са провели обучение и имат поставена оценка.


 

Съгласно актуализираните учебни планове на ФМИ на ПУ, обучението по избрираеми и факултативни дисциплини през Летен (втори) семестър на 2022/2023 уч. г. ще се проведе, както следва:

Обучение по две (2) избираеми дисциплини провеждат студентите от

 • Информатика – 2 курс, 3 курс; 
 • БИТ – 2 курс, 3 курс; 
 • СТД – 2 курс, 3 курс;
 • Софтуерно инженерство – 2 курс, 3 курс; 
 • Математика – 2 курс, 3 курс; 
 • Приложна математика – 2 курс, 3 курс; 
 • Бизнес математика – 2 курс, 3 курс; 

Те избират една дисциплина от Списък 1 и една дисциплина от Списък 2. Занятията по първата избираема дисциплина (от Списък 1) ще се провеждат в ден петък през първите 7 седмици от семестъра (от 17.02.2023 до 31.03.2023, вкл.).

Обучение по една (1) избираема дисциплина провеждат студентите от

 • Информатика – 4 курс; 
 • Софтуерно инженерство – 4 курс; 
 • МИИТ – 2 курс; 
 • ИТМОМ – 2 курс. 

Те избират една дисциплина от Списък 1 или една от Списък 2 (по техен избор).

Обучение по една (1) факултативна дисциплина провеждат студентите от

 • БИТ – 4 курс; 
 • СТД – 4 курс; 
 • Математика – 4 курс; 
 • Приложна математика – 4 курс; 
 • Бизнес математика – 4 курс. 

Те избират една факултативна дисциплина от Списък 3.

Записването за ФАКУЛТАТИВНА ДИСЦИПЛИНА се осъществява чрез попълване на

следната електронна форма в срок до 07.02.2023 г., вкл.

Занятията по факултативните дисциплини ще се провеждат през първите 7 седмици от семестъра (от 17.02.2023 до 31.03.2023, вкл.).

Записването за ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ще се проведе на два етапа, онлайн на адрес:

http://izbiraemi.fmi-plovdiv.org/.

ПЪРВИ ЕТАП. Записване за избираема дисциплина от СПИСЪК 1 в срок до 09.02.2023 г.


 

СПИСЪК № 2 НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ
(ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 2)

1. Агентни системи, гл. ас. д-р Стефан Ставрев (за всички)

Целите на курса са студентите да придобият основни познания в областта на агентните системи и подсиленото самообучение. Студентите ще бъдат запознати както с едноагентни, така и с мулти-агентни системи. Разглеждат се основни принципи в областта на подсиленото самоубочение (Reinforcement Learning), Процес за решенията на Марков (Markov decision process, MDP), въведение в  Теория на игрите, Теория на Джон Наш, Парето-оптималност.  При мулти-агентните системи се разлеждат и различни механизми за комуникация между агентите. Разясняват се основни понятия като това какво е агент, какво е рационално мислене, оптималност при избора на действията. Изискванията към желаещите да се запишат на тази избираема дисциплина са: основни познания по програмиране на какъвто и да е език от високо ниво. 

2. Анализ на данни с Python, проф. д-р Николай Павлов, ас. д-р Симеон Монов (за всички)

Анализът на данни (Data Analysis) е основна част от Data Science. В последните години Python и някои основни библиотеки станаха основната рамка за Data Analysis. Този курс ще запознае студентите с Python и техники за анализ на данни чрез използването на най-популярните библиотеки в сферата, с цел усвояване на основните стъпки от процеса на анализ на данни, което включва:
 - събиране на данните от различни източници
 - подготовка на данните
 - изследване на данните чрез инструменти за визуализация
 - моделиране на данните
 - проверка на резултатите
Курсът включва и имплементирането на горните стъпки с помощта на Python и NumPy, Pandas, Matplotlib и Scikit-learn библиотеки.

3. Бизнес приложения за Интернет с PHP и MySQL, проф. д-р Минчо Сандалски (за всички) 

Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични знания и практически умения за сървърно програмиране в глобална мрежова среда, като използват софтуерни инструменти като HTML, PHP и MySQL за разработване на Internet – приложения. Особено внимание се обръща на проектирането, реализирането и обработването на бази данни, коитo се създават със системата за управление на релационни бази данни MySQL. Изучават се и се прилагат основните средства за програмиране чрез сървърния език PHP. Изяснява се механизмът на взаимодействие с приложението Web-сървър Apache. Крайният резултат на курса се състои в създаване на динамичен Web-сайт на базата на архитектурата клиент-сървър. Курсът се провежда в компютърна зала и изисква определен запас от знания и умения за работа с HTML, с релационни бази данни и с технологията на обектно-ориентираното програмиране. Курсът приключва с разработване и защита на собствен проект.

4. Водене на преговори и разрешаване на конфликти 1 част, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (за всички) 

Конфликтът е постоянен спътник на човечеството и по своята същност е една от формите на борбата за съществуване, един от механизмите на естествения подбор. Конфликтите са обективна реалност и като такива настоящата дисциплина изучава природата, причините, типа и динамиката на конфликтите, пътищата, методите и средствата за тяхното предотвратяване и регулиране. Студентите ще имат възможност да усвоят умения, които да им бъдат полезни при успешното справяне с конфликтни ситуации, ще могат да прогнозират, предотвратяват и разрешават конфликти, ще могат да овладеят изкуството за управление на конфликта. В дисциплината се изучават и различните способи за разрешаване на спорове, основните умения и подходи за убеждаване и водене на преговори. Засегнати са кризите и конфликтите на Балканите, Европа и света, както и способите на дипломацията за управление на международни кризи. Дисциплината е подходящо съчетана с ролеви игри, които поставят участниците в реални ситуации за справяне с различни проблеми.

5. Въведение в блокчейн и проектирането на крипто валути, доц.д-р Силвия Гафтанджиева, гл. ас. д-р инж. Георги Пашев (за всички)

Биткойн и други криптографски валути привличат внимание през годините, тъй като системите продължават да се развиват. Този курс разглежда дизайна на биткойн и други криптовалути и как те функционират на практика, като се фокусира върху криптографията, теорията на игрите и мрежовата архитектура.
Предварителни изисквания - Студентите трябва да имат известен опит в език за програмиране.

6. Въведение в генеративната визуализация, проф. д-р Антон Илиев, ас. Виктор Матански (за всички) 

Дисциплината представлява въведение в създаването и програмирането на генеративни, алгоритмични композиции, използвани за визуализация и сигнализация. Ще бъдат разгледани и приложени основни техники от математиката, физиката и изкуствения интелект, които се използват от артисти, дизайнери и музиканти в креативната индустрия. Участниците в курса ще могат да упражняват и развиват тези техники с цел създаването на нови генеративни композиции във визуалната програмната среда Processing (http://processing.org).

7. Въведение в правото на интелектуалната собственост, доц. д-р Станка Хаджиколева, адв. д-р Стоян Мемцов (за всички)

Курсът има за цел да запознае студентите с основните въпроси, свързани с правната закрила на обектите на интелектуалната собственост в двата основни клона – авторското право и правото на индустриалната собственост. Разглеждат се закриляните от авторското право произведения, лицата, които притежават имуществени и/или неимуществени права във връзка със създадени от тях произведения, срокът на закрила и др. В областта на индустриалната собственост се разглеждат патентите, полезните модели, търговските марки, географските означения, промишления дизайн и ноу-хау, условията за тяхната регистрация и процедурата в Патентното ведомство по издаване на защитен документ, както и нелоялната конкуренция.

Специално внимание се обръща на въпросите, свързани с гражданскоправната, административноправната и наказателноправната защита на правата, произтичащи от различните обекти на интелектуалната собственост. Застъпени са проблемите, свързани с авторството върху различни произведения на изкуството и науката, нарушаването на тези права чрез неправомерното използване на закриляни произведения – пиратство и плагиатство. Разглеждат се въпросите за лицензирането на права върху изобретения, марки, географски означения и дизайн.

Студентите имат възможност да се запознаят с практиката на съдилищата по различни казуси от действителността, които имат важно отражение върху ежедневното използване на закриляни произведения от всеки гражданин на Европейския съюз.

8. Въведение в програмирането за мобилни устройства с iOS, проф. д-р Тодорка Терзиева, ас. Хасан Гюлюстан (за всички)

Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретичнипознания и да придобият практически умения за разработка на приложения заустройства с мобилната операционна система iOS. Курсът обхваща въведениев операционните системи mac OS, iOS, iPad OS, Watch OS, TV OS, запознаванес функционалностите на средата за разработка XCode, езика за програмиранеSwift, UIKit Framework и SwiftUI Framework за графичен потребителскиинтерфейс и други необходими технологии като Realm, Core Data и Cocoapods.Ще се разгледат и някои софтуерни архитектури и шаблони за дизайн,използвани при разработка на мобилни приложения.Забележка: За практическата част на дисциплината и за самостоятелнаподготовка е необходимо студентите да разполагат с техника, поддържащаmacOS. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Дисциплината е предназначена застудентите на ФМИ от всички специалности и курсове. Изискванията къмкандидатите са да имат базови познания по поне един език за програмиране отвисоко ниво, обектно-ориентирано програмиране и бази от данни.

9. Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация - II част, проф. д-р Тодорка Терзиева, д-нт Николай Чочев (за всички)

Курсът ще Ви предостави знания и умения в областта на дигиталния маркетинг и SEO оптимизацията. Той ще Ви запознае подробно с най-известните и често използвани социални мрежи и трикове, предоставяйки Ви всички необходими знания за правилното управление на социалните ви профили и онлайн инструменти. По време на курса ще разгледаме най-добрите практики за представяне на даден продукт/услуга или самите Вас в интернет пространството. Ще се научите как да създавате и оптимизирате Youtube видеоклипове, как да ги рекламирате и разпространявате. Ще се запознаете с възможностите, които LinkedIn ви предоставя за професионалното представяне на Вас и Вашия бизнес. Всеки от курса ще се научи да прави основна on-page оптимизация на един проект и да работи по ежемесечна off-page оптимизация. Дисциплината е самостоятелна, но и допълваща Избираемата дисциплина Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация.

10. Икономическа политика на България и света, проф. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светозар Гледачев (за всички) 

Дори за хората, преживяли прехода от социализъм към пазарно стопанство е трудно да асимилират какво точно се е случило. Всеки има гледна точка, но истината винаги е различна.  Всеки знае парче от пъзела, но не вижда цялата картина. А какво остава за хората родени след или около 1989 год. Те виждат само хаос. Но в хаосът винаги има ред.  Курсът търси този ред и отговаря на въпросите от къде е тръгнала българската икономика през какви фази минава и накъде върви. Какви промени следват, през какви етапи ще се премине. Много хора искат да станат бизнесмени, но не знаят посоката на  икономиката и инвестират в грешни отрасли, предварително обречени на загуба. Следва фалит. Това води до социални последици, безработица, загуба на капитал и загуба на време за  пренастройване на икономиката. Това е една от причините  България да е най-бедна в Европейския Съюз. Курсът дава знания и методи как всеки да намери правилната икономическа посока и реализация в един свободен пазар.

11. Компютърна обработка на фотоизображения, доц. д-р Светослав Енков, хон. ас. Емил Ангелов (за И, БИТ, СТД, СИ)

Целите на курса са студентите да придобият познания за софтуера за обработка – основно Adobe Photoshop и приложно-математическата и информатическа основа на изображенията. Математиката, превърната в код зад графиката.Характерът на курса съчетава теория с практика. Всеки разглеждан аспект е представен с практическа работа с редактор за изображения, както и с експериментален код, онагледяващ принципите.В процеса на обучение, студентите избират персонално посоката на фокусиране: външно-потребителско-практическа или вътрешно-кодерско-математическа. Изисквания – Минимални познания по фотообработка, начални познания за програмен език със C базиран синтаксис: C / C++ / C# / JS / PHP.

12. Математически модели в практиката, проф. дпн Сава Гроздев (за всички) 

Целта на тази избираема дисциплина е да систематизира знания на студентите относно различни математически методи за прогнозиране, управление и оптимизация на процеси, свързани със задачи в икономиката и образованието. Прилагат се алгебрични и геометрични подходи, елементи от теорията на хаоса, невронните мрежи, фузи логиката и генетичните алгоритми. Придобитите знания и формираните умения могат да се прилагат за обработка на статистически данни при управление на собствен бизнес и постижения на обучаеми. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Студентите трябва да знаят основния материал, свързан с линейна алгебра, аналитична геометрия, диференциално и интегрално смятане, обикновени диференциални уравнения.

13. Методически аспекти на решаването на избрани задачи от училищната математика, проф. дмн Нако Начев (за всички)

В предлаганата избираема дисциплина са включени специални задачи от училищната математика, за които се разработва методика за тяхното решаване. Дисциплината има за цел да разшири и надгради знанията от училищните курсове по алгебра, геометрия и анализ чрез запознаване на студентите с по-сложни математически задачи и методика за тяхното преподаване. Включените в дисциплината теми са подходящи за подготовка на ученици за участие в национални и международни математически състезания и олимпиади. Използва се методика от тип „обърната класна стая“. При нея на обучаемите се предлага предварително учебно съдържание, с което те се запознават. На следващото занятие се изясняват проблемите възникнали при усвояването на учебното съдържание и се решават допълнителни задачи.

14. Нелинейно бизнес моделиране, проф. дмн Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов (за всички) 

Използването на нелинейните динамични системи е сравнително нов подход в бизнес моделирането. То дава възможност за получаване на качествени и количествени характеристики за разпространението на продукти, технологии и иновации. Целта на настоящия курс е да запознае студентите както с основни положения за нелинейните динамични системи така и с тяхното приложение при бизнес моделирането. Разглеждат се едномерни и многомерни модели на разпространение на продукти, като при многомерните се отчита взаимодействието между тях. Извеждат се условията за равновесие и устойчивост на тези системи. Забележителното е, че с използване на сравнително елементарен математически апарат се получават икономически резултати с голямо теоретично и практическо приложение.

15. Предприемачество в IT индустрията 2 част, проф. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова (за всички) 

В каква посока се движат световните иновации? Може ли да се проследи от началото на интернет ерата до днес как са се движили технологичните иновации? Може ли да се предвидят посоките на бъдещото развитие? В какви технологични иновации инвестират технологичните гиганти: Google, Amazon, FB, Apple? ICT индустрията е една от индустриите с най-висок интензитет на иновации. Тези иновации се създават, за да преобразуват всички съществуващи индустрии, но влияят трансформиращо и на самата ICT индустрия.

1 за редовна форма на обучение

2 според научната им специалност

3 потенциален

Този модул ще ви помогне да анализирате:

Индустрията и сектора, в който е технологичната ви идея.

Пазара с потенциални клиентски сегменти.

Продукта/услугата, която искате да предлагате.

Конкуренцията, която ще срещнете: реална в настоящия момент и потенциална в бъдеще.

Видове структура на индустрия и организационни структури.

16. Приложна финансова математика, проф. д-р Николай Кюркчиев (за всички) 

Целта на курса е получаването на необходимия минимум от знания, свързани с основни понятия и идеи от теорията и практиката на финансовото дело и приложната финансова математика. За практическото прилагане на методите от предлагания курс съществено се използват възможностите на програмната среда MATHEMATICA. Материалът е структуриран както следва: дисконтни и анюитетни изчисления, ефективна стойност на задължения; оценки за бързина на възвръщаемост на финансови потоци; оценки за ефективния размер при геометрично нарастваща премия с отчитане на цената на задължението по емисията, периодичната премия на облигация, следвайки договорения размер на споразумението, цена на облигацията, ако се участва на вторичен пазар; защита на фиксирани доходи; анализ и управление на ценни книжа и други важни компоненти от областта на приложната финансова математика. Особено внимание се отделя на изследването на финансови потоци на фирма и получаването на прецизни оценки за провеждане на свръхчувствителен анализ (включително най-ви теоретични и практически резултати, получени през последните няколко години). Разглеждат се и други актуални въпроси свързани с изследване на така наречените “вътрешни уравнения” за лихвите на произволен инвестиционен проект, определяне на релевантните (съществени) и несъществени решения, изследване на основното уравнение на инвестиции в ценни книжа и ефективност на ценни книжа, финансово управление на човешки ресурси във фирма и рентабилност в подобни инвестиции, прецизиране на бързината на сходимост на някои алгоритми от числения анализ, както и модели на междуотраслов баланс. Особено внимание е отделено на метода на акад. Сендов за намиране само на положителните корени на алгебричен полином и приложението, което този метод намира в областта на приложната финансова математика. Навсякъде, където това е възможно е разгледана възможността за изработване на софтуерни инструменти по тематиката на предлагания курс, реализирани в програмната среда MATHEMATICA. На студентите се предоставят (в pdf формат) оригиани, съвременни пособия, както и електронно пособие (160 стр.) по “Приложна финансова математика”, базиращо се на монографиите: “Einfuhrung in die Finanzmathematik (Lehr- und Handbucher zu Geld, Borse, Bank und Versicherung)”, Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, Oldenbourg – с автор Prof. Dr. Jurgen Herzberger и “Initial approximation and root-finding methods”, Wiley-VCH Verlag Berlin - с автор проф. д-р Николай Кюркчиев. На студентите се предоставят и методически пособия за работа в компютърна зала и самостоятелни изследвания.

17. Разработване на икономически модели с таблици, диаграми и графики, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Данчо Тодоров (за всички)

Съдържание на курса: Изследване на икономически операции; Мониторинг на икономически процеси в реално време; Решаване на оптимизационни задачи за икономически дейности; Прогнозиране на икономически процеси. Целта на курса е надграждане на знанията и усъвършенстване науменията в областите: изчислителни и разпределителни операции с таблично играфично представена икономическа информация и свързаните с тях комуникационни услуги. Поставя се акцент върху ефективното управление на информационни ресурси с икономическо съдържание посредством прилагането на съвременни средства и методи за събиране, натрупване, съхраняване, обработка, анализ ипредаване на данни с най-широко използваните и най-актуалните компютърни системи.

18. Създаване на уеб приложения с Laravel, проф. д-р Ангел Голев, ас. Иван Желев (за всички)

Целта на избираемата дисциплина е запознаването на студентите с най-добрия framework на PHP за 2023 година – Laravel, рамка с отворен код заразработване на уеб приложения. Курсистите ще работят на групи при изграждането на курсов проект. След успешното завършване на курса, студентите:
· ще разбират шаблона за дизайн MVC;
· ще са придобили основни познания за Laravel и PHP;
· ще имат опит в екипната работа по проекти.

19. Числено моделиране в нанофизиката, доц. д-р Павлина Атанасова (за всички) 

Напоследък една от бързо развиващите се сфери на науката е нанофизиката. Тя представлява изключителен интерес за редица практически приложения и е обект на множество научни изследвания. Голяма част от изучаваните съвременни системи не се поддават на изследване чрез обичайните теоретични методи в нужната пълнота и точност. В много случаи директният експеримент над някои обекти и явления е дълъг, скъпоструващ или просто невъзможен. В такива ситуации с голям успех се прилага численото моделиране. При него даден обект, явление, процес се заменя с математически модел и се изследва с помощта на компютърни изчислителни алгоритми. Избираемата дисциплина има за цел да представи математически модели на някои обекти от нанофизиката. Демонстрират се конкретни числени методи и алгоритми за изследване на моделите. Съставят на компютърни програми, реализиращи изчислителните схеми. Набляга се на оформянето на получените резултати (графично и таблично) и тяхната физична интерпретация.

 


 

СПИСЪК № 1 НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ
(ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 1)

1. Аналитична микроикономика, доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Асен Христов (за всички) 

Макроикономиката е базова икономическа дисциплина, стояща в основата на икономическата политика на държавата, на корпоративното управление, а също така – на поведението на инвеститорите на пазарите на ценни книжа. Навлизането в нея на методите на математическото моделиране внася яснота в проблематиката и както в количествен, така и в качествен аспект. Целта на курса е запознаване с основните модели на аналитичната макроикономика – модели на портфейлните инвестиции, модели на общо икономическо равновесие, модели на икономически ръст, инфлационни модели, модели с макроикономически производствени функции. Разглеждат се макроикономически модели, разработени от двете основни икономически школи – неокласическата и неокейнсианската. Акцентира се на приложението в макроикономиката на разнообразен, но несложен математически апарат от линейна алгебра, аналитична геометрия и математически анализ. Студентите се запознават и с приложението на макроикономическите модели за решаването на проблемни казуси с конкретни данни, взети от икономическите данни за България и други държави с пазарна икономика.

2. Въведение в маркетинговите изследвания, проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиева, доц. д-р Христина Кулина (за всички) 

Курсът въвежда основни понятия от областта на маркитинговите изследвания и принципите на обработка на емпирични данни. Запознава с основните възможности на софтуерния пакет SPSS за въвеждане, кодиране, типове данни, формиране на извадки, графично представяне и начален анализ на данни. Хипотези. Включва изследване на типа на разпределението, изследване на различия, построяване на линейни регресионни модели и оценки, провеждане на факторен и клъстерен анализ. Основната част е посветена на моделирането на данни за маркетингови изследвания чрез класификационни и регресионни дървета и прогнозиране. Изучаване на потребителските предпочитания с разглежданите методи. Предвижда се обучение на студентите чрез разработка на групови курсови задачи и проекти с реални данни.

3. Въведение в уеб програмирането с Java и JavaScript, доц. д-р Емил Дойчев, хон. ас. Николай Петков (Проксиад) (за всички) 

Курсът е практически и е насочен към изучаване на инструменти и технологии, необходими за изграждане на съвременно Java и JavaScript базирано web приложение. По време на курса стъпка по стъпка се изгражда работещо web приложение с технологиите SpringBoot, Spring MVC и ReactJS. Курсът е предназначен за студентите, изучавали Java.

4. Геометрично моделиране, проф. дмн Манчо Манев (за всички) 

Тази учебна дисциплина изучава методи и алгоритми за числено описание на геометрични форми, които са обикновено двумерни или тримерни. Дисциплината е фокусирана върху подготовката за създаване и обработване на геометрични обекти, използвайки компютър или компютърно-базирани приложения. Тези обекти се разлагат на криви и повърхнини, но тяхното представяне трябва да бъде в подходяща форма за компютърна обработка. Изучават се криви на Безие, Б-сплайн криви и нееднородни рационални Б-сплайн (NURBS) криви, както и получените чрез тях повърхнини по метода на тензорно произведение на две семейства криви. Придобитите знания се прилагат в компютърната графика, CAD/CAM системите, компютърния графичен дизайн, роботиката, проектирането на автомобили, кораби и самолети, образната диагностика в медицината и т.н.

5. Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация, Проф. д-р. Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев (за всички) 

Курсът ще Ви предостави знания и умения в областта на дигиталния маркетинг и SEO оптимизацията. Той ще Ви запознае подробно с най-известните и често използвани социални мрежи и трикове, предоставяйки ви всички необходими знания за правилното управление на социалните ви профили и онлайн инструменти. По време на курса ще успеете да изградите подходящо онлайн присъствие в Google и другите търсещи машини за Вашия бизнес или уебсайт. Ще можете да изграждате Facebook/Adwods реклами, които да повишат значително посещенията и ангажираността на Вашата онлайн аудитория. Ще се научите как да създавате и оптимизирате Youtube видеоклипове, как да ги рекламирате и разпространявате. Ще се запознаете с възможностите, които LinkedIn ви предоставя за професионалното представяне на Вас и Вашия бизнес. Всеки от курса ще се научи да прави основна on-page оптимизация на един проект и да работи по ежемесечна off-page оптимизация. Предполага се, че обучаемите имат основни познания по информатика и уеб програмиране.

6. Информационна и комуникационна сигурност, доц. д-р Генчо Стоицов, маг. Стефан Тафков (за всички) 

Целта на курса е студентите да се запознаят с актуални подходи за подобряване на сигурността на информационните и комуникационни системи. Разглеждат се възможни уязвими места в информационната и мрежова инфраструктура, използвани подходи за хакване на системи и устройства, съществуващи средства за атака и противодействие. Предвидено е разработването на малък комуникационен проект с прихващане и анализ на информацията.

7. Инфраструктурни решения за контейнеризация, Проф. д-р. Тодорка Терзиева, ас. Росен Христев (за всички) 

Курсът ще има за цел да запознае студентите с основите на виртуализацията на контейнери, контейнерите са все по-често срещани в различни ситуации в практиката заради необходимостта от по-малко ресурси в сравнение с виртуалните машини. Студентите ще придобият знания и умения как да разширят възможностите на една ИТ инфраструктура чрез интегриране на контейнери в локална и облачна среда. По време на курса ще се запознаят с разликите между контейнерите и виртуалните машини, което ще спомогне за вземане на правилен избор технология на която да живеят софтуерните продукти. В курса ще придобият практични знания за работа с Docker, Docker compose и Kubernetes.

8. Математически основи на автоматизираното управление, доц. д-р Георги  Костадинов (за всички) 

Тази учебна дисциплина съдържа два основни раздела – „Геометрични пре­об­разувания в равнината” и „Геометрични пре­об­разувания в пространството”, с изучаването на които се правят пър­ви стъпки в  компютърната геометрия и графика. Основната ѝ задача е да даде в достъпна форма математическия апарат за създаване на изобра­же­ния на геометричните обекти на екрана на компютъра и за тяхното движение. С получените умения студентите ще могат да съставят геометричен модел на обекта, да задават преобразувания на обекта (ротация, транслация, промяна на мащаба и др.) и да въвеждат нагледно (аксонометрично, перспективно) изображение.

9. Начини на визуализация с Wolfram Mathematica, доц. д-р Павлина Атанасова (за всички) 

Начините за визуализация заемат особено важно значение при оформянето на текстове, презентации и видеа. Целта на този лекционен е курс е да се представи една от най-силните и съблазняващи страни на мощния пакет Wolfram Mathematica - визуализацията. Показва се построяването на двумерни,  тримерни и анимирани обекти с помощта на разнообразни средства.  Демонстрира се експортирането в gif-файл и видео. Важно място се отделя на изграждането на сложни интерактивни изображения, анимации и динамични презентации.

10. Параметричен и генеративен дизайн; Софтуерни пакети за 3D моделиране на кибер-физични системи, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. инж. Петко Стоев (за всички) 

Дисциплината дава възможност за практическо приложение на наученото от предходни курсове като позволи на студентите да генерират собствени иновативни решения свързани с високите технологии и кибер-физичните системи. Посредством реализирането и практическото приложение на математически алгоритми, интегрирани в програмите за моделиране, се получават нови насоки в дизайна и инженерните науки. Благодарение на генеративния и параметричния дизайн се постига генерирането на множество варианти при разработването на концептуални и иновационни продукти и технологии. Курсът на обучение ще позволи на студентите да решават проблеми, отнасящи се до формообразуването на даден продукт чрез неговата структурна оптимизация както и да генерират собствени иновативни решения, свързани с производството, прототипирането и разработването на високотехнологични изделия, посредством моделиране на обектите, подлежащи на  изследване в софтуерна среда.

11. Предприемачество в IT индустрията 1 част, проф. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова (за всички) 

ICT индустрията е една от индустриите с най-висок интензитет на иновации. Тези иновации се създават, за да преобразуват всички съществуващи индустрии, но влияят трансформиращо и на самата ICT индустрия. Генерирането на множество идеи, които трябва да се тестват, намерят финансиране и представят на пазара, води до предизвикателството на предприемачеството. Доброто предприемачество прави една идея способна да изкарва пари.

Този модул ще ви помогне да анализирате: Кои са страните, заинтересовани дадена идея да стане или да не стане печеливша? Какви са източниците на финансиране? Какви документи са необходими за успешното представяне на идеята? Как се прави Бизнес план, Организационен план, Маркетинг план, Финансов план? Този модул не се фокусира върху генерирането на идеи, но ще ви помогне да направите вече съществуваща идея работеща.

12. Приложение на функционалния анализ в диференциалните уравнения, доц. д-р Атанаска Георгиева (за всички) 

В предлагания курс са изложени някои въпроси от функционалния анализ, които се използват в приложните изследвания. Разгледани са следните теми: теорията на нелинейните оператори, включваща различните варианти на метода на неподвижната точка (метод на Нютон-Кантарович, принцип на Шаудер и неговите обобщения), степен на изображение на Лере-Шаудер, елементи от теорията на бифуркациите и монотонните оператори. Тези методи са приложени за решаването на задачи от механиката, физиката и математическата икономика. Изложението е базирано на конкретни примери и е достъпно за студенти и докторанти от всички специалности на ФМИ.

13. Приложна финансова математика, проф. д-р Николай Кюркчиев (за всички) 

Целта на курса е получаването на необходимия минимум от знания, свързани с основни понятия и идеи от теорията и практиката на финансовото дело и приложната финансова математика. За практическото прилагане на методите от предлагания курс съществено се използват възможностите на програмната среда MATHEMATICA. Материалът е структуриран както следва: дисконтни и анюитетни изчисления, ефективна стойност на задължения; оценки за бързина на възвръщаемост на финансови потоци; оценки за ефективния размер при геометрично нарастваща премия с отчитане на цената на задължението по емисията, периодичната премия на облигация, следвайки договорения размер на споразумението, цена на облигацията, ако се участва на вторичен пазар; защита на фиксирани доходи; анализ и управление на ценни книжа и други важни компоненти от областта на приложната финансова математика. Особено внимание се отделя на изследването на финансови потоци на фирма и получаването на прецизни оценки за провеждане на свръхчувствителен анализ (включително най-ви теоретични и практически резултати, получени през последните няколко години). Разглеждат се и други актуални въпроси свързани с изследване на така наречените “вътрешни уравнения” за лихвите на произволен инвестиционен проект, определяне на релевантните (съществени) и несъществени решения, изследване на основното уравнение на инвестиции в ценни книжа и ефективност на ценни книжа, финансово управление на човешки ресурси във фирма и рентабилност в подобни инвестиции, прецизиране на бързината на сходимост на някои алгоритми от числения анализ, както и модели на междуотраслов баланс. Особено внимание е отделено на метода на акад. Сендов за намиране само на положителните корени на алгебричен полином и приложението, което този метод намира в областта на приложната финансова математика. Навсякъде, където това е възможно е разгледана възможността за изработване на софтуерни инструменти по тематиката на предлагания курс, реализирани в програмната среда MATHEMATICA. На студентите се предоставят (в pdf формат) оригиани, съвременни пособия, както и електронно пособие (160 стр.) по “Приложна финансова математика”, базиращо се на монографиите: “Einfuhrung in die Finanzmathematik (Lehr- und Handbucher zu Geld, Borse, Bank und Versicherung)”, Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, Oldenbourg – с автор Prof. Dr. Jurgen Herzberger и “Initial approximation and root-finding methods”, Wiley-VCH Verlag Berlin - с автор проф. д-р Николай Кюркчиев. На студентите се предоставят и методически пособия за работа в компютърна зала и самостоятелни изследвания.

14. Приложни алгебрични модели, гл. ас. д-р Йордан Епитропов (за всички) 

Настоящият курс се основава на основни алгебрични идеи и тяхното приложение в икономиката, инженерството, физиката, химията, компютърните науки, динамичните системи, численото моделиране... Изучаваните приложения са до голяма степен независими едно от друго и са основани на различни математически идеи. Изследват се различни по вид, характер и сложност проблеми като се търсят решенията им в рамките на разнообразни алгебрични модели и прилагането на различни алгебрични методи. Целта на курса е да мотивира и насърчава инициативата за знания на студентите така, че изученото да има достатъчно въздействие върху последващото им обучение и работа.

15. Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери, доц. д-р Светослав Енков (за И, БИТ, СТД, СИ) 

Целите на курса са студентите да придобият допълнителни познания за програмирането на 32-битови микроконтролери ARM Cortex-M3 и Cortex-M4F (Atmel SAM3X8E и TI LM4F120 процесори) в среди Arduino и Energia и да се запознаят с принципите на създаването на схеми и устройства с тези контролери. Arduino e платформа за електронно прототипиране с отворен код, базирана на гъвкави и лесни за използване хардуер и софтуер. Системата общува със средата, получавайки сигнали от множество сензори и датчици и може да взаимодейства с нея, контролирайки светлини, дисплеи, двигатели и други устройства. Микроконтролерът в платката се програмира с Arduino език за програмиране (базиран на Wiring и подобен на С++) в развойна среда Arduino (базирана на Processing). За нуждите на курса са осигурени платки Arduino Due и TI Stellaris LM4F120 Launchpad, както и множество сензори, дисплеи, бутони, шасита, серво-механизми и прототипни платки, с цел практическото усвояване и прилагане на получените знания.

        Изисквания – основни познания по програмиране на С++, начални познания по електроника и електротехника (от курса по Физика в средното училище). Не се предвижда да има входен тест. Предимство имат посещавалите другите части на курса („Програмиране в среда Arduino” и „Програмиране в среда Arduino за напреднали”). Курсът завършва с разработка и защита на индивидуален проект (схема и програма на устройство с Arduino) и текуща оценка. Дисциплината е предназначена за студентите на ФМИ от всички специалности и курсове, но се препоръчва на студентите, изучавали вече дисциплини, свързани със С++ и Компютърни Архитектури.

16. Програмиране на Oracle бази данни с PL/SQL, доц. д-р Владимир Вълканов, маг. Ангел Георгиев (за И, БИТ, СТД, СИ) 

Базите данни са в основата на всяко едно бизнес начинание, за да изградите успешен проект трябва да имате както добра идея, така и надеждна технология за съхранение на данни. Oracle DB е една от най-популярните и надеждни системи за съхранение на данни, която е основния избор на всеки един успешен голям бизнес. Множество финансови институции избират този продукт, поради многобройните му предимства спрямо други подобни продукти. В рамките на курса студентите ще имат възможност да се запознаят с възможностите на базата данни на Oracle, както и да разберат езика използван за програмиране на логиката за управление на релационните данни в системата – PL/SQL. В края на дисциплината студентите ще разполагат с практически познания по опериране и администриране на Oracle базирана инфраструктура.


 

СПИСЪК № 3 НА ФАКУЛТАТИВНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

(БИТ, СТД, М, ПМ, БМ, 4-ти курс)

1. Бизнес право 2 част, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (факултативна дисциплина) 

„Бизнес право” е компилация от няколко правни отрасли, които се изучават самостоятелно в юридическите и други факултети. Тази дисциплина се преподава на малко места във висшите учебни заведения в България, докато в европейските и американски университети и колежи това е предметът, който извежда престижа на съответния факултет на по-предни позиции в съревнованието с останалите. Основната цел и предизвикателство на втората част от лекционния курс е студентите да се запознаят със специфичните елементи на развитието на търговските отношения в конкурента среда, способите и методите за защита от нелоялна конкуренция, неправомерни търговски практики, начини за защита на потребителя, подаване на жалби и сигнали до КЗК, КЗП и други органи на изпълнителната и съдебната власт. Засяга се и търговската медиация в международните бизнес отношения. Очакваните резултати от изучаването на дисциплината „Бизнес право” е студентите да обогатят своя набор от знания и компетентности, така щото да имат възможност самостоятелно да участват на националния и международен конкурентен пазар, да придобият умения и навици за навременно идентифициране на конкретен проблем, засягащ определена правна сфера и ефективни способи за справяне с него.

2. Валути и валутни сделки, проф. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светлозар Гледачев (факултативна дисциплина) 

В съвременния глобален свят, връзките между държавите се улесниха, пътуванията станаха масовост. Българинът има възможност да пътува безвизово. Това налага използването на редица световни, но и непознати валути. Покупката и продажбата на валута не е най-важното нещо. Малко хора знаят, че от валутите може да се печели. Те са вид бизнес и като еманация има валутни борси. Но преди да се разбере как се търгува и как се печели, трябва да се знае как, защо и какво е наложило валутите, тяхната еволюция и пазари. Валути, пари, валутни курсове, борси. Повечето хора ги знаят като понятия, но не разбират техния смисъла, а от тук и страхът от непознатото. Това не им дава възможност да разберат правилно процесите в икономиката и финансите, зависимостите и взаимовръзките, икономическите закони и следствията, кое от кое произлиза, каква цел има, за какво служи. В курса се разглеждат основните понятия в исторически и методологически план; същността на категориите и процесите; паричните потоци на национално и световно ниво; много практически примери с факти, правила и изключения; борсови игри, анализи и стратегии.

3. Правна закрила на видео и електронните игри, хон. ас. д-р Христина Георгиева (факултативна дисциплина) 

Учебната дисциплина цели да запознае студентите с правата на интелектуална собственост, които възникват за различните участниците в процеса по създаване на видео игра. В рамките на дисциплината ще се обсъжда въпросът за авторството върху отделни съставни елементи на видео играта като: компютърен софтуер, музикални произведения, литературни произведения (сценария на играта), аудио-визуални произведения и други. Ще се проследят правилата, по които се определя носителят на авторското право върху видео играта като крайно и специфично сборно произведение. Ще се разисква приложимостта на сродните права, които възникват за продуцентите на звукозаписа на видео играта и артистите - изпълнители, озвучаващи герои. Ще се анализират и други права на индустриална собственост, които намират приложения в гейм индустрията, сред които: Търговски марки, Домейн имена, Патенти, Полезни модели, Промишлен дизайн, Търговска тайна.

По време на обучението ще бъдат разгледани и различни казуси, касаещи нарушени авторски права на създатели на видеоигра като крайно произведение и съставните ѝ елементи.

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Студентите трябва да имат базови познания по начина на функциониране на сектора на видеоигрите и знания как се създава дигитално съдържание. Основни познания по право на Интелектуалната собственост ще улесняват студентите.

]]>
2023-01-182317
ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ - И, БИТ, СТД, СИ, 4-ти курс, РЕДОВНО ОБ.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2335&ln=1&id=2Преддипломният стаж за студентите от 4-ти курс на специалности „Информатика“, “Бизнес информационни технологии“, „Софтуерни технологии и дизайн“ и „Софтуерно инженерство“, редовно обучение, ще се проведе през втори семестър в периода от 08.05.2023 г. до 25.05.2023 г., вкл.

Студентите, които работят по специалността си във фирма или могат самостоятелно да уредят стажантско място във фирма, имат възможност да провеждат стажа там. За целта в срок до 26.04.2023 г. вкл. трябва да заявят това на академичния си наставник, като съобщят позицията, на която ще бъдат на стаж, трите имена и контакти (телефон и e-mail адрес) на обучаващия ги ментор и най-късно до 05.05.2023 г. вкл. да представят на академичния си наставник подписан и подпечатан от фирмата договор по следния образец (без Приложение 2) – на хартиен носител (3 бр., молим да бъдат разпечатани едностранно)

Договор за практика по специалността.

В случай че фирмата вече има сключен действащ договор с ПУ, е достатъчно студентите да информират академичния си наставник и да представят само Приложение 1 (последната страница от този файл – формуляр на договора). Проверка дали дадена фирма има сключен договор може да бъде направена в кабинет 344, тел.: 032/261-740 (служебен), geneva@fmi-plovdiv.org (Мануела Генева).

Задължително е поне веднъж студентите да се свържат с наставника си, за да му предоставят и своите данни за контакт, като изпратят по имейла на академичния си наставник следната информация – изтегли бланка за попълване (информация за студент, фирма и обучаващ ментор).

Всички студенти, които не са намерили фирма за провеждане на стажа, ще бъдат разпределени по фирми, осигурени от ФМИ, като записването ще се осъществи онлайн от 01.05.2023 г. до 04.05.2023 г., вкл. Ще бъде публикувана допълнителна информация относно записването в тази обява. Класирането по фирми ще бъде извършено според средния успех от следването до момента. До 06.05.2023 г. студентите, участващи в записването за стаж във фирми, осигурени от ФМИ, ще бъдат информирани в коя фирма са класирани. 

Забележка: ФМИ може да осигури ограничен брой места във фирми. 

В тази обява ще бъдат публикувани и предложения от фирми за стажантски позиции (с или без предварителен подбор). 

Приложение 2 се попълва от обучаващия ментор в един екземпляр при приключване на стажа и се представя на академичния наставник.

Молим, след приключване на стажа, всеки студент, който самостоятелно е уредил стажантското си място, да представи Приложение № 2 с оценка на академичния си наставник в срок най-късно до 09.06.2023 г. вкл., за да бъдат нанесени оценките в изпитните протоколи по дисциплината своевременно за подаване на заявленията за явяване на държавен изпит или защита на дипломна работа.

 

Академичните наставници за двете специалности са следните:

специалност „Информатика“

 • ас. Иванка Градева, gradeva@uni-plovdiv.bg; Приемно време: сряда: 9:00-10:00, петък: 8:00-9:00, каб. 343;
 • гл. ас. д-р Милена Петкова, milenapeeva@gmail.com; Приемно време: сряда: 13:30-14:30, четвъртък: 11:30-12:30, каб. 444;

специалност „Бизнес информационни технологии“

 • гл. ас. д-р Мария Василева, mariavasileva@uni-plovdiv.bg; Приемно време: понеделник: 13:15-14:15, сряда: 12:30-13:30, 444 каб.;
 • гл. ас. д-р Елена Тодорова, etodorova@uni-plovdiv.bg; Приемно време: понеделник: 16:00-17:00, четвъртък: 13:30-14:30, 241 каб.;

специалност „Софтуерни технологии и дизайн“

 • гл. ас. д-р Десислава Войникова, desi_voynikova@uni-plovdiv.bg; Приемно време: понеделник: 10:30-11:30, сряда: 10:30-11:30 (1-10 седмица) каб. 540;
 • гл. ас. д-р Слав Чолаков, cholakovs@uni-plovdiv.bg; Приемно време: сряда: 13:00-14:00, четвъртък:
  13:00-14:00, 445 каб.;

специалност „Софтуерно инженерство“

 • гл. ас. д-р Магдалена Веселинова, veselinova@uni-plovdiv.bg; Приемно време: вторник: 12:30-13:30
  сряда: 13:00-14:00, 445 каб.;
 • гл. ас. д-р Ивелина Велчева, ivelinavelcheva@uni-plovdiv.bg, сряда: 10:00-11:00, четвъртък: 11:00-12:00, 242 каб.

 

Разпределение на студентите по факултетни номера:

Специалност Информатика

Специалност Бизнес информационни технологии

ас. Иванка Градева

гл. ас. д-р Милена Петкова

гл. ас. д-р Мария Василева

гл. ас. д-р Елена Тодорова

1301261044

1401261002

1401261019

1701261030

1701261058

1801261012

1801261017

1801261032

1801261068

1801261078

1901261001

1901261002

1901261003

1901261004

1901261005

1901261006

1901261007

1901261009

1901261012

1901261013

1901261015

1901261017

1901261019

1901261020

1901261022

1901261023

1901261024

1901261025

1901261029

1901261030

1901261031

1901261032

1901261034

1901261038

1901261039

1901261042

1901261043

1901261052

1901261053

1901261055

1901261061

1901261062

1901261063

1901261064

1901261066

1901261067

1901261068

1901261069

1901261072

1901261073

1901261075

1901261076

1901261077

1901261081

1901261082

1901261084

1901261087

1901261088

1901261092

1901261103

2201261097

 

1101561109

1801561030

1801561057

1801561059

1901561001

1901561002

1901561003

1901561004

1901561005

1901561007

1901561008

1901561010

1901561011

1901561015

1901561016

1901561017

1901561018

1901561019

1901561020

1901561023

1901561024

1901561025

1901561026

1901561029

1901561030

1901561032

1901561036

1901561037

1901561038

1901561039

1901561040

1901561041

1901561043

1901561044

1901561045

1901561048

1901561049

1901561051

1901561053

1901561054

1901561055

1901561059

1901561061

1901561062

1901561064

1901561070

1901561071

1901561073

1901561076

1901561077

1901561080

1901561081

1901561082

1901561083

1901561084

1901561085

1901561086

1901561087

1901561089

1901561090

1901561092

1901561094

Специалност Софтуерни технологии и дизайн

Специалност Софтуерно инженерство

гл. ас. д-р Десислава Войникова

гл. ас. д-р Слав Чолаков

гл. ас. д-р Магдалена Веселинова

гл. ас. д-р Ивелина Велчева

1401681021

1801681013

1801681021

1801681085

1801681088

1901681001

1901681002

1901681003

1901681004

1901681005

1901681007

1901681008

1901681009

1901681010

1901681011

1901681013

1901681014

1901681015

1901681016

1901681017

1901681019

1901681020

1901681021

1901681022

1901681025

1901681027

1901681029

1901681030

1901681031

1901681032

1901681034

1901681035

1901681036

1901681037

1901681039

1901681040

1901681041

1901681042

1901681043

1901681044

1901681045

1901681046

1901681047

1901681048

1901681049

1901681050

1901681053

1901681054

1901681056

1901681057

1901681058

1901681059

1901681061

1901681062

1901681063

1901681064

1901681065

1901681066

1901681068

1901681069

1901681070

1901681072

1901681073

1901681074

1901681075

1901681076

1901681077

1901681079

1901681080

1901681081

1901681082

1901681085

1901681087

1901681088

1901681089

1901681090

1901681091

1901681092

1901681094

1901681095

1901681096

2001681095

2001681097

2001681100

1801321020

1901321001

1901321002

1901321003

1901321004

1901321005

1901321006

1901321008

1901321009

1901321010

1901321011

1901321012

1901321014

1901321016

1901321017

1901321018

1901321019

1901321020

1901321021

1901321022

1901321023

1901321024

1901321025

1901321026

1901321028

1901321030

1901321031

1901321032

1901321033

1901321035

1901321036

1901321037

1901321038

1901321039

1901321040

1901321041

1901321042

1901321043

1901321044

1901321045

1901321046

1901321048

1901321049

1901321051

1901321052

1901321054

1901321055

1901321056

1901321059

1901321060

1901321061

1901321062

1901321063

1901321064

1901321066

1901321067

1901321068

1901321069

1901321070

1901321071

1901321072

1901321073

1901321074

1901321075

1901321076

1901321077

1901321079

1901321080

1901321081

1901321082

1901321083

1901321084

1901321085

1901321087

1901321088

1901321089

1901321090

1901321091

1901321092

1901321093

1901321095

1901321096

1901321097

1901321099

1901321100

1901321101

1901321102

1901321103

1901321105

1901321106

1901321107

1901321109

1901321110

1901321111

2001321084

2101321099

 

]]>
2023-03-152335
ВАЖНО за дипломираните бакалаври и магистри през учебната 2021-2022 г.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=2330&ln=1&id=2ВАЖНО ЗА ДИПЛОМИРАНИТЕ БАКАЛАВРИ

И МАГИСТРИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021-2022 г.

От 20.02.2023 г. до 24.02.2023 г. (вкл.) и от 06.03.2023 г. до 10.03.2023 г. (вкл.) всички дипломирани през учебната 2021-2022 г. бакалаври и магистри, трябва да подпишат дипломите си при съответния инспектор

в приемното време на Учебен отдел (каб. 337, каб. 339 и каб. 340)

Понеделник - Петък от 10.00 - 12.00 часа и от 13.30 -15.00 часа.

Във връзка с Вашето завършване е необходимо да попълните анкета,
която да представите в Учебен отдел при подписването на дипломите.
Анкетата можете да изтеглите от тук.

Неподписалите дипломите си в посочените срокове могат да направят това след 20.03.2023 г.

Студенти с факултетни номера 1601561113, 1801561091, 1801262035, 2101262045, 1801231003, 1801231004, 1801231009, 1801231010, 1901231009, 1701321105 все още не могат да получат дипломите си и ще бъдат уведомени със съобщение на сайта на ФМИ, когато са готови.

 

Студенти, които не са депозирали снимка за дипломата, е необходимо да носят същата, за да подпишат дипломата си /снимка матирана с размер 3,5/4,5 см/.

Студенти, които не са депозирали снимки, са:

Бакалаври

специалност Бизнес математика, редовно обучение - 1801231004, 1801231009, 1801231010
специалност Бизнес информационни технологии, задочно обучение – 1601562001, 1801562011, 1801562016;
специалност Информатика, редовно обучение – 1501261054, 1801261010;
специалност Информатика, задочно обучение –1701262026, 1801262007, 1901262041, 2001262039;
специалност Математика, информатика и информационни технологии, редовно обучение – 1801181001;
специалност Софтуерно инженерство, задочно обучение – 1801322041;
специалност Софтуерно инженерство, редовно обучение - 1701321058, 1801321029,  1801321042,  1801321043,  1801321044, 1801321070,  1801321077,  1901321104;
специалност Софтуерни технологии и дизайн, задочно обучение –1501682028, 1501682054, 1701682027, 1801682001, 1801682027;
специалност Софтуерни технологии и дизайн, редовно обучение – 1601681084,  1601681089,  1601681090, 1701681007, 1701681028, 1801681006, 1801681040,  1801681045, 1801681064,  1801681099;

Магистри

специалност Обучение по информационни технологии в началното училище, задочно обучение – 2101478012;
специалност Обучение по информатика и информационни технологии в училище, 2 г., редовно обучение – 2001457009;
специалност Софтуерни технологии със специализации ... - 2101717001, 2001727002, 2001727003, 2001697002, 2101757002, 1901767005

]]>
2023-02-172330