Новини http://fmi-plovdiv.org/rss.jsp bg-bg 21.09.2020 05:27 УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ ЗА РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1916&ln=1&id=2Учебните занятия за студентите на Факултета по математика и информатика, редовна форма на обучение, бакалавърски специалности  ще се провеждат по следния начин:

 • за студентите от първи курс - присъствено;
 • за студентите от втори, трети и четвърти курс - дистанционно

при спазване на учебния график, публикуван на сайта на ФМИ.

Ще бъде публикувана допълнителна информация относно среди за дистанционно обучение.

 

За провеждане на дистанционно обучение е необходимо студентите да притежават акаунт и електронна поща, завършваща на @uni-plovdiv.bg.

Регистрацията се осъществява през е-портала на университета на следния линк: 

https://e-portal.uni-plovdiv.bg/account/login/.

Повече информация за е-портала на ПУ е публикувана тук.

]]>
2020-09-181916
Извънреден изпит по КМК за семестриално завършили студентиhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1915&ln=1&id=2На 26.09.2020 г. (събота) ще се проведе извънреден изпит по Компютърни мрежи и комуникации за семестриално завършили студенти.

Часът и залите ще бъдат уточнени допълнително.

Желаещите да се явят на изпита трябва да носят индивидуален протокол от Учебен отдел.

]]>
2020-09-171915
Факултетен съвет 23.09.2020 г.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1913&ln=1&id=2ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ
23.09.2020 г. (сряда) от 13:00 ч., 2. аула

ДНЕВЕН РЕД:

1)  Учебни.

2)  Докторанти.

3) Структурни промени във ФМИ.

4)  Хонорувани.

5)  Разни.

6)  Избор за заемане на академичната длъжност „Главен асистент“.

]]>
2020-09-161913
ВАЖНО за студентите на ФМИhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1914&ln=1&id=2Уважаеми студенти,

за провеждане на дистанционно обучение в електронна среда от разстояние (онлайн) е необходимо да притежавате акаунт и електронна поща, завършваща на @uni-plovdiv.bg.

Регистрацията се осъществява през е-портала на университета на следния линк: 

https://e-portal.uni-plovdiv.bg/account/login/.

Повече информация за е-портала на ПУ е публикувана тук.

]]>
2020-09-161914
Срокове за плащане на първата семестриална такса за учебната 2020-2021 г.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1912&ln=1&id=2ВНИМАНИЕ

КРАЙНИТЕ СРОКОВЕТЕ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПЪРВАТА СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 СА :

 1. ЗА БАКАЛАВРИ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – ДО 30.09.2020 г.
 2. ЗА БАКАЛАВРИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – ДО 30.10.2020 г
 3. ЗА МАГИСТРИ – ДО 30.10.2020 г.

ЗАВЕРКА НА КНИЖКАТА СЕ ИЗВЪРШВА ПРИ ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЕЛЕЖКА ЗА ПЛАТЕНА ТАКСА И ПОПЪЛНЕНА СТУДЕНТСКА КНИЖКАПлащането на всички такси може да става и по банков път: 
„Уникредит Булбанк“, клон „Батенберг“, гр. Пловдив, 
Получател: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, 
IBAN: BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF
SWIFT BIC: UNCRBGSF
в платежното нареждане/вносна бележка/ се посочват:

 • Основание: семестриална такса;

 • Трите имена и факултетния номер на студента;

 • Специалността и формата на обучение;

 

УЧЕБНИ ПРОЦЕДУРИ

..

II. Плащания

Такси за обучение

Студентите, които не са платили в указаните срокове или не са представили одобрени от Декан или Ректор заявления, за разсрочване на плащането, не получават заверка и прекъсват обучението по административен път от инспектора на специалността.    

]]>
2020-09-151912
Юбилейна международна научна конференция „Синергетика и рефлексия в обучението по математика“http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1911&ln=1&id=2Юбилейна международна научна конференция „Синергетика и рефлексия в обучението по математика“, 16-18 октомври 2020 г., Пампорово, България

В периода 16-18 октомври 2020 г., ще се проведе Юбилейна международна научна конференция „Синергетика и рефлексия в обучението по математика“ в Пампорово, България. Конференцията е посветена на 70 годишнината на проф. Сава Гроздев и e под патронажа на Министерството на образованието и науката. Главен организатор е Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Повече информация можете да достъпите на http://srem2020.fmi-plovdiv.org/.

]]>
2020-09-121911
Стипендии на Фондация „Еврика“ 2020 г.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1909&ln=1&id=2За седемнадесета поредна година Фондация „Еврика“ ще определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 2300 лева годишно  вече в 11 области, сред които:

 1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
 2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
 3. Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов;

За първа година ще бъде присъдена нова именна стипендия „Акад. Благовест Сендов“.

Право на кандидатстване за именните стипендии на Фондация „ЕВРИКА“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно наименованието на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5,00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2020/2021 година.

Повече информация може да намерите в официалния сайт на Фондация „Еврика“ на адрес: 

http://www.evrika.org/?p=3742.

Краен срок за подаване на документи – 15 октомври 2020 г.

]]>
2020-09-091909
Избираеми дисциплини 2020/2021, Есенен триместър, задочно об.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1910&ln=1&id=2ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ  

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР 2020/2021

(бакалавърски специалности – задочно обучение)


 По учебен план през Есенния триместър имат задължително избираема дисциплина задочните студенти от:

 • ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес информационни технологии; 
 • ІІ, ІІІ, ІV курс Информатика; 
 • ІІ, ІІІ, ІV курс Софтуерни технологии и дизайн; 
 • ІІ, ІІІ, IV курс Софтуерно инженерство. 

Броят на студентите за всяка дисциплина е ограничен.

Записването за избираема дисциплина за Есенния триместър на 2020/21 уч. г. ще се проведе онлайн чрез попълване на Google форма. За записване, моля, последвайте този линк.

Срок: до 18.09.2020 г., включително.


АНОТАЦИИ НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

 
1.  Числени методи за решаване на алгебрични уравнения, проф. д.м.н. Петко Пройнов (30 места, за всички) 
В този курс се разглеждат методи за числено решаване на алгебрични уравнения. Особено внимание се отделя на методи за едновременно намиране на всичките корени на дадено алгебрично уравнение. През 1891 година Вайерщрас предлага исторически първия метод за едновременно пресмятане на корени на полиноми. Курсът дава основа за разработване на курсови и дипломни работи (теоретични разработки, провеждане на компютърни експерименти и др).

 
2.  Въведение в математика на парите, проф. д-р Боян Златанов (30 места, за всички) 
Теорема за простата лихва, просто лихва, когато лихвеният период се измерва в дни. Сложна лихва, Вътрешна норма на възвращаемост. Инфлация, индекс на потребителските цени, данъци. Обикновена доходност, бъдеща доходност, безсрочна доходност. Заеми и риск. Амортизаци, амортизационни таблици, периодични плащания. Кредитни карти, площания с кредитни карти, номериране на кредитните карти. Полици, изискуеми облигации, същровищни бонове, облигационнен портфейл. Акциии и фондови пазари, купуване и продаване на акци. Деривативни инструменти, модел на стоковия пазар.

 
3.  Математически основи на автоматизираното управление, доц. д-р Георги Костадинов (30 места, за всички) 
Разгледани са понятията размито множество, размито отношение и размито изображение, както и операциите над тях. Анализирана е размитостта и неопределеността в задачите възникващи при автоматизирано управление. Формулиран е алгоритъм за ефективно решаване на задачи от математическото програмиране с размити изходни условия. Разгледани са теоретичните основи за вземане на решение при размити релации от предпочитанията в множеството от алтернативи. Курсът е подходящ за всички студенти и докторанти, които желаят да се запознаят с основите на теорията на размитите множества и нейното практическо приложение.

 
4.  Теория на инвестиционния портфейл, проф. д.м.н. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов (30 места, за всички) 
Целта на курса е запознаването на студентите с една съвременна приложна теория, теорията на инвестиционния портфейл. Инвестиционният портфейл в тесния смисъл на думата се състои от няколко вида акции, а в по-широк – може да включва разнообразни финансови и нефинансови активи – облигации, депозити, валута и даже недвижими имоти. В уводната част на курса се прави кратък преглед на различните техники на финансово прогнозиране – фундаменталния, технически и количествен анализ. В основата на курса стои разработената от нобеловия лауреат Хари Малковиц теория на инвестиционния портфейл, в която се показва как, по дадени прогнози може да се структурира портфейл с подходящо съотношение доходност/риск. В заключение се разглеждат някои модели на ценообразуване на финансови активи, в това число модела за ценообразуване на капиталови активи (CAPM), разработен от друг нобелов лауреат – Уйлям Шарп. Тези модели, от своя страна, също могат да се използват за финансово прогнозиране. Получените знания могат да бъдат полезни както при работа във финансови агенти – банки, пенсионноосигурителни дружества, финансово-брокерски къщи, така и в практиката на личното инвестиране.


5.  Инвестиране и лични финанси, доц. д-р Елена Сомова, Светлозар Гледачев (30 места, за всички) 
Има две групи хора: такива, които работят за пари, работна заплата;и такива, за които работят парите. Дори и най-добрия мениджър, утре може да остане на улицата. Особено в настоящата криза повечето световни компании смениха ръководството си. Ставаш безработен. От богат и с положение – беден и забравен. Кой иска да е от тях? Какво може да се направи, как да посрещнем финансовите предизвикателства, как да управляваме личните си финанси, колкото и малки да са – това е целта на курса. Основният доход на над 40% от насе­лението на САЩ е от акции и облигации, а не от заплата. Българинът може да управлява само­лет или кораб, но не и личните си финанси. За принципите и възможностите да останеш фи­нан­сово стабилен или да растеш независимо от етапите на кризата е посветен настоящият курс.


6.  Програмиране в среда Arduino, доц. д-р Светослав Енков (30 места, за всички) 
Целите на курса са студентите да придобият основни познания за програмирането на 8-битови микроконтролери Atmel AVR в среда Arduino и да се запознаят с принципите на създаването на прости схеми и устройства с тези контролери. Arduino e платформа за електронно прототипиране с отворен код, базирана на гъвкави и лесни за използване хардуер и софтуер. Системата общува със средата, получавайки сигнали от множество сензори и датчици и може да взаимодейства с нея, контролирайки светлини, дисплеи, двигатели и други устройства. Микроконтролерът в платката се програмира с Arduino език за програмиране (базиран на Wiring и подобен на С++) в развойна среда Arduino (базирана на Processing). За нуждите на курса са осигурени платки Duemilanove и Mega2560, както и множество сензори, дисплеи, бутони и прототипни платки, с цел практическото усвояване и тестване на получените знания. Изискванията към желаещите да се запишат на тази избираема дисциплина са: основни познания по програмиране на С++, начални познания по електроника и електротехника (от курса по Физика в средното училище). Не се предвижда да има входен тест. Курсът завършва с разработка и защита на индивидуален проект (схема и програма на устройство с Arduino) и текуща оценка. Дисциплината е предназначена за студентите на ФМИ от всички специалности и курсове, но се препоръчва на студентите от специалност Информатика след 1-ви курс (при взети дисциплини Програмиране и ООП, както и Компютърни Архитектури).


7.  Въведение в невронните мрежи с Python, доц. д-р Емил Хаджиколев,  докт. Мирослав Трънков (30 места, за всички)
Учебната дисциплина е фокусирана върху изучаването на различните видове невронни мрежи и приложенията им. Целта е студентите да придобият знания и умения за практическото използване на невронни мрежи при изграждане на автономни системи с изкуствен интелект. Разглеждат се множество практически примери за успешно създадени и използвани невронни мрежи. Разучават се софтуерни библиотеки за компютърно зрение и машинно самообучение и използването им при изграждане на системи за разпознаване на обекти в картини, машинен превод, изграждане на автономни агенти за игри (ботове) и др. Студентите придобиват знания и опит с използването на модерни инструменти, софтуерни рамки и библиотеки като Tensorflow, Keras, Scikit и др.


8.  Информационна сигурност, доц. д-р Николай Касъклиев (30 места, за всички)
Основната цел на курса е запознаване на студентите със задачите, понятията, методите и средствата на информационната сигурност. Разглеждат се  съвременни методи за осигуряване на високо ниво на сигурност на информацията в една организация. Основни теми в курса са: основи на информационна а сигурност, законодателна база, технологии и стандарти в областта, както и технически средства, и др. Прави се сравнителен анализ на различни софтуерни средства за осигуряване на сигурна и надеждна информация. Специално внимание се отделя на организационния и процедурен аспект и различните подходи за оценка на риска.


9.  Графови бази данни с Neo4j, доц. д-р Станка Хаджиколева, Мария Борисова (30 места, за всички)
Курсът има за цел представяне на класическите теории и концепции при работа с графови бази данни. Разглеждат се предизвикателствата и трудностите при работа с големи данни. Студентите се запознават с възможностите за използване на нерелационни бази данни (NoSQL). Последователно се разглеждат CAP теорема, BASE философия и някои видове NoSQL бази данни. Представят се основните принципи и понятия при работа с графови бази данни. Специално внимание се обръща на приликите и разликите между релационни и графови бази дан-ни. Изучавания материал се илюстрира с примери на Neo4j. Студентите усвояват езика Cypher, придобиват знания и умения за проектиране и създаване на графови бази данни.


10.    Оформяне и презентиране на научни работи, доц. д-р Станка Хаджиколева, доц. д-р Емил Хаджиколев (30 места, за всички)
Основната цел на курса е да се подготвят студентите да оформят и презентират дипломна работа, както и научни разработки. Студентите ще бъдат запознати с цялостния процес на провеждане на научни изследвания и презентиране на научни резултати. Последователно ще се разглеждат всички етапи по разработване на дипломна работа – проектиране, провеждане на изследването, оформяне на дипломна работа и презентация. Допълнително ще се представят и въпроси, свързани с научно писане, стандарти за цитиране и изготвянето на библиографски справки. Накратко ще се представят някои от основните софтуерни приложения, използвани при писане на дипломни работи и научни трудове, и за изготвяне на презентации. Ще бъдат създадени шаблони за оформяне на дипломни работи, на научна статия и на дисертационнен труд. Специално внимание ще се отдели и на работата с научни бази данни, наукометричните показатели и световната система за рефериране, индексиране и оценяване, които са необходими на студенти, с интереси за изследвания извън рамките на университетския курс за бакалаври. В края на курса всеки студент ще създава личен профил в професионална мрежа (LinkedIn, ResearchGate, Mendeley и др.).


11.    Киберпрестъпления в информационното общество, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. Владимир Вълев (30 места, за всички)
Времето, в което живеем, съчетано с технологиите, с които разполагаме създава нови условия за извършване на незаконни действия с правни последствия в информационното общество. Курсът има за цел да запознае студентите с трите основни категории престъпни деяния, които се извършват посредством и срещу електронни мрежи и информационни системи.


12.    Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. д-р Генчо Стоицов (30 места, за всички)
Целта на курса е студентите да придобият практически умения за физическо изграждане на локална компютърна мрежа от тип IEEE 802.3 и IEEE 802.11, определяне на нейните TCP/IP конфигурационни параметри и администриране, съобразено с използваните иновативни методи и технологии в училищното обучение. Акцентира се върху RouterOS операционната система, използвана в MikroTik рутиращите устройства. За проектиране на по-сложни мрежови топологии се предлагат методически разработки на задачи, включващи реализирането на виртуални топологии. Част от използвания инструментариум е симулационната среда GNS3, осигуряваща възможност за проектиране, конфигуриране и тестване на виртуални топологии. Очакваните резултати са свързани с придобиването на трайни знания и умения за изграждане и управление на малки локални мрежи.


13.    Интернет банкиране чрез мобилни и онлайн приложения, доц. д-р Генчо Стоицов,  докторант Тодор Тодоров (30 места, за всички)
Целта на лекционния курс е запознаване с приложенията за онлайн и мобайл банкиране. Разглеждат се: основни понятия, свързани с начини за достъп до приложенията; функционалности, чрез които се извършват банкови операции (в частност работа с банкови карти – дебитни и кредитни, банкови сметки, кредити, депозити, транзакции, валутни преводи, комунални плащания). Изясняват се мерките за сигурност – sms-нотификация, софтуерен сертификат, квалифициран електронен подпис /КЕП/, електронно кодиращо устройство /Token/ и др. В обзора по дисциплината са включени четири от водещите търговски банки в България (Уникредит Бул-банк АД, Банка ДСК ЕАД, Юробанк България АД - Пощенска банка и Първа инвестиционна банка АД).


14.    Мобилни приложения - Андроид за начинаещи, проф. д-р Станимир  Стоянов, инф. Йордан Тодоров (30 места, за всички)
Курсът цели да запознае студента с основите за програмиране на приложения за мобилни устройства работещи на операционна система Андроид. Студентите ще се запознаят с различните среди за програмиране както и техните предимства и недостатъци. Ще бъде разгледано андроид SDK-то и възможностите които позволява. Ще бъде разгледано от какво точно се състои един проект за андроид приложение. След запознаване с основите ще се проследи процесът на разработване на реално приложение.


15.    Бизнес статистика със SPSS, доц. д-р Христина Кулина, гл. ас. д-р Атанас Иванов (30 места, за всички)
Със стремителното напредване на информационните технологии и повсеместното използване на компютри, фактор от основна важност е натрупването на големи количества от разнородна информация. В сферата на бизнеса и икономиката ежедневно се събират данни за продажби, складови наличности, за инвестиции, финансови данни и др., основно от числов тип. Възниква нужда от тяхната статистическа обработка с цел систематизиране, извличане на основни тенденции, предвиждания и др. Целта на предлаганата избираема дисциплина е бързо и лесно навлизане на студентите в статистиката с помощта на IBM SPSS - един от най-разпространените статистически пакети за обработка на емпирични данни, с широко приложение както в по-големи организации, занимаващи се със социологически, икономически и маркетингови изследвания, така и в малки и средни фирми, университети и др. области. Курсът включва следните основни теми: Начална обработка на данни, Модифициране на данни, Графично представяне, Разпределения, тестове и проверка на хипотези, Корелационен, дисперсионен, регресионен анализ и др., Анализ на временни редове. Обучението се провежда изцяло с компютър и се решават практически задачи с ориентация към бизнеса. За самостоятелна работа се задават домашни и курсови работи. Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина ще са добили практически знания и умения да подбират подходящ метод, да обработват реални данни с помощта на SPSS и да интерпретират получените резултати. Курсът е предназначен за всички курсове. Не се изискват предварителни познания по статистика.


16.    Бизнес приложения за интернет с HTML, CSS и JavaScript, проф. д-р Минчо Сандалски (18 места, за всички, ще се провежда присъствено)
Целта на избираемата дисциплина е студентите да получат базови знания за основните понятия, методи, технологии и програмни средства, които се използват в теорията и практиката за програмиране в Internet, насочени към информационната услуга World Wide Web. Особено внимание се обръща на възможностите на езиците HTML, CSS и JavaScript, които се използват за реализиране на Wеb-страници. Студентите ще бъдат запознати с базовите средства за представяне на мултимедийни елементи и хипервръзки в Web-страниците, както и с възможностите за диалог с посетителите на Web-сайтове.


17.    Програмиране с Delphi, доц. д-р. Тодорка Терзиева, гл. ас. д-р Мариана Крушкова (30 места, за всички)
Курсът има за цел да затвърди практическото използване на основни управляващи конструкции в програмирането използвайки удобната среда за програмиране Delphi. Ще се наблегне предимно на възможностите на езика за решаване на практически задачи, както и на реализирането на някои популярни алгоритми.


18.    Апроксимационни и моделни аспекти от областта на „Debugging and test theory“, проф. д-р Николай Кюркчиев, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Николай Павлов (30 места, за всички)
Целта на курса е запознаване с някои основни факти от областта на теорията на дебъгване и тестване. Особено внимание е отделено на характерни апроксимационни и моделни аспекти – класически и нови в тази вечно актуална тематика. Детайлно се изучават модели от тип Gompertz, Gompertz–Makeham, “deterministic reliability growth curves”, Yamada, Kumaraswamy–Dagum log–logistic, Transmuted Kumaraswamy Quasi Lindley, Yamada–Rayleigh, Yamada–Weibull и други функции и приложението, което те намират в тази сериозна област. Илюстрира се предимството и възможността за използване на величината на най-добро Хаусдорфово приближение за оценка на явлението – “saturation”, в контекста на съществуващите до този момент компоненти – “доверителни интервали” и “доверителни граници”. Изучаването на поведението на разгледаните “Software reliability models” е съпроводено с подходящи реални данни, например: а) data from the Yamada and Tamura monograph for testing Apache HTTP Server Project which is developed and maintained an open-source Apache HTTP server for modern operating systems including UNIX and Windows; б) Online IBM entry software package. Проведени са количествени и качествени сравнения за изучаваните модели с използване на програмната среда MATHEMATICA.

]]>
2020-09-091910
За студенти, обучаващи се в специалности за придобиване на професионална квалификация “учител”http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1908&ln=1&id=2На вниманието на студентите (бакалаври и магистри), обучаващи се в специалности за придобиване на професионална квалификация учител


Уважаеми студенти,

Присъственото стартиране на новата учебна година в системата на предучилищното и училищното образование в условията на Covid-19 налага навременно създаването на резерв от кадри, които при необходимост могат да се включат като преподаватели по различни предмети.

Предоставя се възможност на студентите в последните два курса на обучение, обучаващи се в специалности за придобиване на професионална квалификация “учител” да се включат в резерва от кадри. За целта е необходима регистрация в специално създадения от Министерството на образованието и науката модул в електронната система https://trademarket.mon.bg/login/student.


]]>
2020-09-051908
ВАЖНО! Провеждане на ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ за учебната 2019/2020 г.http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1875&ln=1&id=2ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 г.

Дати:

03.10.20
20 г., събота (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен "бакалавър" за специалности „Бизнес информационни технологии“, „Бизнес математика“, "Информатика", „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, „Математика“, „Математика и информатика“, „Приложна математика“, „Софтуерно инженерство“);

04.10.2020 г., неделя (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен „бакалавър“ за специалност „Софтуерни технологии и дизайн“);

10.10.2020 г., събота (студенти, завършващи обучение за придобиване на степен „магистър“).

ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ за студенти, завършващи обучение за придобиване на степен „магистър“ по специалност „Приложна математика“ – датата за държавен изпит е  03.10.2020 г., събота.

Поради извънредното положение и изискването за спазване на всички мерки за превенция срещу СOVID-19, приемът на документи за допускане до държавен изпит/ защита на дипломна работа, поместен на сайта на факултета http://fmi-plovdiv.org/index.jsp?id=3332&ln=1,  за уч 2019-2020, се променя по следния начин:

До държавен изпит или защита на дипломна работа се допускат студенти, които са семестриално завършили и с успешно положени всички семестриални изпити.

За допускане до държавен изпит/защита на дипломна работа студентите е необходимо да изпратят по електронна поща до своя инспектор в срок до 25.09.2020 г.:

1. За допускане до държавен изпит по специалността – електронно попълнено  Заявление за явяване на държавен изпит/защита на дипломна работа (http://fmi-plovdiv.org/GetResource?id=1354) и справка с оценки, която може да се намери на адрес  https://gradecheck.fmi-plovdiv.org/. При възможност двата документа да бъдат изпратени сканирани с подпис.

2. За допускане до защита на дипломна работа - електронно попълнено  Заявление за явяване на държавен изпит/защита на дипломна работа (http://fmi-plovdiv.org/GetResource?id=1354)  с окончателна и съгласувана тема на дипломната работа на български и английски език и справка с оценки, която може да се намери на адрес  https://gradecheck.fmi-plovdiv.org/. При възможност двата документа да бъдат изпратени сканирани с подпис. Научният ръководител изпраща потвърждение по електронна поща до инспектора за дипломанта и темата или списък с всички дипломанти и теми на дипломни работи.

Студентите с пълна справка с оценки могат да изпращат документите и по-рано.

В справката трябва да са нанесени всички оценки. Такива, в които липсват оценки, няма да бъдат приемани.

След получаване, инспекторът връща потвърждение за редовност на документите.

До деня преди датата на държавния изпит на сайта на факултета ще бъдат публикувани списъци на студентите, допуснати до държавен изпит/защита на дипломна работа.

]]>
2020-07-301875
"Студентски практики - Фаза 2" към МОНhttp://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1894&ln=1&id=2 

Уважаеми студенти, поради възобновяване на дейностите по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“; Ви съобщаваме, че на страницата на проекта http://praktiki.mon.bg/ имате възможност за регистрация, попълване на профил и избор на работодател. За регистрация вижте тук:  https://praktiki.mon.bg/registration/students#.

Договорите, които студентите ще представят в каб. 330, трябва да са в 3 екз. и придружени с 3 екз. Декларации.

Договори на студентите от ІV. курс ще се приемат в случай, че практиката приключи до датата на държавния им изпит.

При представяне на договорите от студента е необходимо фирмата и ментърът да имат сключен договор с ПУ „Паисий Хилендарски“.

Договорите от фирмите също трябва да са в 3 екз. (с оригинален подпис и печат), прикрепен към него списък с имената на менторите, 3 екз. деклерации и регистрационна форма от работодател, които може да се изтеглят от тук: https://uni-plovdiv.bg/news/news/469/ .

На 24 септември 2020 г. от 10:00 ч. до 15:00 ч. ще се приемат договори на студентите, чийто период на обучение е с най-ранна начална дата 05.10.2020 г.

Студентите избират академичен наставник, който е от Факултета по математика и информатика.

Списък на академичните наставници от ФМИ:

Име, фамилия

e-mail

Док-т Гергана Колева

gerry.koleva@fmi-plovdiv.org

Доц. д-р Елена Сомова

eledel72@gmail.com

Доц. д-р Емил Хаджиколев

hadjikolev@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Станка Хаджиколева

stankah@gmail.com

Гл. ас. д-р Елена Тодорова

eli_tod@abv.bg

Гл. ас. д-р Иван Димитров

ivan.dimitrow@abv.bg

Гл. ас. д-р Кремена Стефанова

kvstefanova@gmail.com

Гл. ас. д-р Магдалена Веселинова

maggie.veselinova@gmail.com

Гл. ас. д-р Мариана Крушкова

mik@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Христо Христов

hristo.toshkov@gmail.com

Ас. Иванка Градева

gradeva@uni-plovdiv.bg

]]>
2020-07-131894
МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ И КВАЛИФИКАЦИИ за уч. 2020/2021http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?newsId=1884&ln=1&id=2ФМИ обявява следните магистърски програми и допълнителни квалификации за учебната 2020/2021 година. Записването започва от 10.09.2020 г. до 12.10.2020 г.  в Нова сграда на ФМИ (бул. „България“ 236)  каб. 339, 337 и 340, тел. 032/261–755, 032/261-736 и 032/261-788 за магистърски програми; каб. 330, тел. 032/261-799 за допълнителни квалификации.

Припомняме, че минималният среден успех на бакалаврите, които желаят да запишат магистратура, е 'добър'.
 

Краен срок за кандидатстване за държавна поръчка  до 12:00 ч. на 09.10.2020 г.

Местата за държавна поръчка са както следва:

Направление "Информатика и компютърни науки" – по 2 места за всяка от специалностите: "Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси" (обучение 1 г.),  "Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения" (обучение 1 г.), "Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства" (обучение 1 г.), "Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект" (обучение 1 г.) и "Бизнес информатика с английски език"  (обучение 1 г.) и 1 място за специалност "Технология за софтуерното производство и внедряване" (обучение 1 г.).

Направление "Математика" – 5 места за специалност "Приложна математика" (обучение 1 г.).

За местата за държавна поръчка се кандидатства с конкурсен изпит.
 

Таксите за платено обучение са както следва:

1) ЗА МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация софтуерни архитектури и средства“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Софтуерни технологии със специализация графични среди  и потребителски интерфейси“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Технология на софтуерното производство и внедряване“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1546.61 лв.;
 • „Приложна математика“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1515.43 лв.;
 • „Приложна математика“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1515.43 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1037.25 лв.;
 • „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1037.25 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1037.25 лв.;
 • „Обучение по математика в училище“ (2 г.) – 4 (четири) семестриални такси по 1037.25 лв.;
 •  „Обучение по информационни технологии в началното училище“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 482.42 лв.;
 • „Обучение по информационни технологии в прогимназията“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 482.42 лв;
 • "Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии" (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1037.25 лв;
 • "Педагогика на обучението по математика" (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 1037.25 лв.

2) ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 550 лв.;
 • „Учител по математика“  (1 г.) – 2 (две) семестриални такси по 550 лв.;
 • „Учител по информатика и информационни технологии“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квалификация „Учител по математика“  във ФМИ на ПУ) 2 (две) семестриални такси по 330 лв.;
 • „Учител по математика“ (1 г. редуциран учебен график за записали или завършили квали­фи­кация   „Учител по информатика и информационни технологии“  във ФМИ на ПУ) - 2 (две) семестриални такси по 330 лв.

3)    Редуцирани такси при прием в двугодишните магистърски програми от: професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; професионално направление 4.5. Математика и професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... за студенти, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение:

 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърските програми „Бизнес информатика с английски език“ (2 г.)„Софтуерни технологии със специализация мобилни системи и приложения“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация мобилни софтуерни архитектури и средства“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация системи с изкуствен интелект“ (2 г.), „Софтуерни технологии със специализация графични среди и потребителски интерфейси“ (2 г.) от професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 773.31 лв. за учебната 2020/2021 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Приложна математика“ (2 г.) от професионално направление 4.5. Математика, в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 757.72 лв. за учебната 2020/2021 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по информатика и информационни технологии в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 518.63 лв. за учебната 2020/2021 г.;
 • Записани студенти, завършили бакалаври или магистри по сродни специалности в магистърската програма „Обучение по математика в училище“ (2 г.) от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., в чиито дипломи за висше образование присъстват дисциплини, покриващи поне 50% от дисциплините от първата година на обучение, заплащат за първата година от обучението две семестриални такси по 518.63 лв. за учебната 2020/2021 г.

Забележка: Суми на отказали се студенти се възстановяват единствено в случай, че курсът на обучение не е започнал. За целта, в указания срок, двата екземпляра от квитанциите за платени суми (единият екземпляр се взима обратно от отдела, в който се е записал) се представят на главния счетоводител в стая 27 на Ректората (ул. "Цар Асен" 24).

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАПИСВАНЕ  В  МАГИСТРАТУРА:

1. МОЛБА по образец 
2. СТУДЕНТСКА КНИЖКА 
3. ТАКСА ЗА ОБУЧЕНИЕ 
4. КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКА ТАКСА – 30 лв. 
5. УВЕРЕНИЕ ЗА СТУДЕНТСТВО 
6. СНИМКИ  4 бр., размер 3.5/4.5 см. 
7. ДИПЛОМА – КОПИЕ 
8. ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ – КОПИЕ 
9. КОПИЕ ОТ ЛИЧНА КАРТА

]]>
2020-07-031884