Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2016 година Протокол № 5 / 16.03.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 5 / 16.03.2016 г.

ПРОТОКОЛ № 5 / 16.03.2016 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Днес, 16 март 2016 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.
Присъстват: проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Пенка Петрова Рангелова, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Димитров Крушков, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Емил Николов Хаджиколев, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Магдалена Асенова Веселинова.
С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (ръководител звено УКЗ).
Отсъстват: гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, док-т Василка Димова Събева, Васил Костадинов Костадинов – студент, Председател на СС на ФМИ.
Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 35; Присъстващи – 32; Отсъстващи – 3.
Хабилитирани преподаватели по списъчен състав – 27; Редуциран състав на хабилитирани преподаватели – 27 души.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
 2. Научни.
 3. Докторанти.
 4. Хонорувани.
 5. Разни.
 6. Избор за заемане на академичната длъжност „доцент“.

РЕШЕНИЯ на ФС на ФМИ от 16.03.2016 г.:

РЕШЕНИЕ 1: ФС утвърди следната допълнителна избираема дисциплина за редовно обучение, Пролетен триместър на учебната 2015/16 година:

 • Видове договори при разработка на софтуер, проф. д-р Антон Илиев, хон. ас. Владимир Вълев (прокурор в Окръжна прокуратура).

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие предложението: държавният изпит за специалността „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ да се проведе на 4 юли 2016 г.

РЕШЕНИЕ 3:  ФС прие следното предложение за състав на комисията за провеждане на писмен държавен теоретичен изпит и дипломни защити на специалност „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ за 2016 г.:
Председател: проф. д-р Антон Илиев Илиев.
Членове: 1. проф. д-р Асен Кънчев Рахнев;
2. проф. д-р Стоил Василев Миховски;
3. доц. д-р Боян Георгиев Златанов;
4. доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов.

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие следното предложение за състав на комисията за провеждане на интегриран практико-приложен държавен изпит по „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ за 2016 г.:
Председател: проф. д-р Коста Андреев Гъров.
Членове: 1. доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина;
2. ас. Пенка Петрова Колаклиева-Гунчева;
3. ас. Илияна Петрова Чакърова;
4. Добринка Цолова – СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“;
5. Елена Георгиева Георгиева – СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.

РЕШЕНИЕ 5: ФС утвърди конспект за Държавен изпит по „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“, състоящ се от 39 въпроса.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, на тема„Аналитични, статистически и интелигентни методи за моделиране“, за придобиване на  научната степен „Доктор на науките“по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката):
Външни  членове за Пловдивски университет:

 1. Проф. д.м.н. Иван Томов Димов – от Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН, София;област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката);
 2. Проф. д.ф.н. Катя Желева Вутова – от Институт по електроника, БАН, София; област на висше образование4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката);
 3. Проф. д.ф.н. Ренна Бориславова Дюлгерова – пенсионер от Институт по физика на твърдото тяло, БАН, София; област на висше образование4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.1. Физически науки (Физика на атомите и молекулите);
 4. Проф. д.м.н. Леда Димитрова Минкова – от ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“; област на висше образование4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Теория на вероятностите и математическа статистика);
 5. Проф. д-р Велизар Тодоров Павлов – от Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе; област на висше образование4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката);
 6. Доц. д.м.н. Иванка Миткова Желева – от Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката).

  Вътрешни членове за Пловдивски университет:

 1.  (вътрешен) Доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев – от ФМИ на ПУ „Паисий  Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5.  Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката.

Резервни членове:

 1. (външен) Доц. д-р Евгения Петрова Николова – от Бургаски свободен университет, Бургас; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката) - външен.
 2. (вътрешен) Проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев – пенсионер от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, матема–тика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Изчислителна математика).

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие предложението от катедрения съвет на катедра  „Приложна математика и моделиране“: защитата на дисертационния труд на проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева  пред научно жури да бъде на 21.06.2016 г.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Христо Манчев Манев, редовен докторант към катедра „Алгебра и геометрия“:
Вътрешни членове за Пловдивски университет:

 1.  Проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров – пенсионер от ФМИ на ПУ„Па­и­сий Хилендарски” – об­ласт на висше образование 4. Природни науки, мате­ма­ти­ка и информатика; про­фе­си­о­нално направление 4.5. Математика (Геометрия и то­по­ло­гия);
 2.  Доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; про­фе­си­онално направление 4.5. Математика (Геометрия и то­по­ло­гия).

Външни членове за Пловдивски университет:

 1. Чл.-кор. проф. дмн Стефан Петров Иванов – от СУ „Св. Климент Охридски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; профе­си­онално направление 4.5. Математика (Геометрия и то­по­ло­гия);
 2. Доц. д-р Георги Тодоров Ганчев – от ИМИ на БАН, София; област на вис­ше об­ра­зо­ва­ние 4. Природни науки, математика и информатика; про­фе­сионал­но нап­рав­ле­ние 4.5. Математика; научна специалност Геометрия и то­по­ло­гия;
 3. Доц. д-р Галя Василева Накова – от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново; област на вис­ше образование 4. Природни науки, математика и информатика; про­­фе­сионал­но направление 4.5. Математика (Геометрия и то­по­ло­гия).

Резервни членове:

 1. (външен) Проф. дмн Георги Христов Георгиев – от ШУ „Еп. Константин Преславски“, Шумен; об­ласт на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; про­­фе­сионално направление 4.5. Математика (Геометрия и то­по­ло­гия);
 2. (вътрешен) Доц. д-р Марта Костадинова Теофилова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на вис­ше образование 4. Природни науки, математика и информатика; про­фе­сио­нал­но направление 4.5. Математика (Геометрия и то­по­ло­гия).

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра  „Алгебра и геометрия“: защитата на дисертационния труд на Христо Манчев Манев, редовен докторант към катедра "Алгебра и геометрия" пред научното жури да бъде на 20.05.2016 г.

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Любомир Петров Георгиев, докторант на самостоятелна подготовкакъм катедра „Математически анализ“:
Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов – от Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);
 2. Проф. д.м.н. Павел Сергеев Симеонов – пенсионер от Медицински университет, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Диференциални уравнения);
 3. Проф. д-р Ангел Борисов Дишлиев – от Химикотехнологичен и металургичен университет, София; област на висше образование  4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);
 4. Проф. д-р Михаил Михайлов Константинов – от УАСГ, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математика).

Вътрешни членове за Пловдивски университет:

 1. Проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов – от ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;  професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ).

Резервни членове:

 1. (външен) Доц. д-р Дафинка Цокова Ангелова – MA, Висше Строително Училище „Любен Каравелов“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ);
 2. (вътрешен) Проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов – пенсионер от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски”; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; (Математически анализ).

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра  „Математически анализ“: защитата на дисертационния труд на Любомир Петров Георгиев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Математически анализ" пред научното жури да бъде на 10.06.2016 г.

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Ренато Николла, редовен докторант към катедра „Математически анализ“ по докторска програма Математически анализ.

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Радослава Сашкова Терзиева, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“ по докторска програма Диференциални уравнения.

РЕШЕНИЕ 14:ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Мартин Викторов Такев, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ по докторска програма Информатика.

РЕШЕНИЕ 15:ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Мария Руменова Гачкова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ по докторска програма Информатика.

РЕШЕНИЕ 16: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Борислав Петров Тосков, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ по докторска програма Информатика.

РЕШЕНИЕ 17: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Боян Богомилов Костов, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ по докторска програма Информатика.

РЕШЕНИЕ 18: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Георги Илиев Георгиев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ по докторска програма Информатика.

РЕШЕНИЕ 19: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Желян Иванов Гуглев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ по докторска програма Информатика.

РЕШЕНИЕ 20: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Йордан Георгиев Тодоров, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ по докторска програма Информатика.

РЕШЕНИЕ 21: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Мартин Георгиев Василев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ по докторска програма Информатика.

РЕШЕНИЕ 22: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Ася Тодорова Тоскова, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ по докторска програма Информатика.

РЕШЕНИЕ 23: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Любляна Атанасова Благоева, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ по докторска програма Информатика.

РЕШЕНИЕ 24: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Мария Кръстанова Митева, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ по докторска програма Информатика.

РЕШЕНИЕ 25: ФС прие индивидуалния план за работа за четирите години от подготовка по докторантурата на Андрей Петров Петров, задочен докторант към катедра „Компютърни системи“ по докторска програма Информатика.

РЕШЕНИЕ 26: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Хасан Шюкрю Гюлюстан, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“ по докторска програма Информатика.

РЕШЕНИЕ 27: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години от подготовка по докторантурата на Веселина Василева Карапеева, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“ по докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

РЕШЕНИЕ 28: ФС прие индивидуалния план за работа за четирите години от подготовка по докторантурата на Петьо Цветанов Павлов, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии“ по докторска програма Методика на обучението по информатика и информационни технологии.

РЕШЕНИЕ 29: ФС прие индивидуалния план за работа за четирите години от подготовка по докторантурата на Теодора Петрова Гарджева, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии“ по докторска програма Информатика.

РЕШЕНИЕ 30: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Магдалена Асенова Веселинова, редовен докторант към катедра "Математически анализ", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Христо Стефанов Кискинов.

РЕШЕНИЕ 31: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Магдалена Асенова Веселинова за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 32: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Александър Насков Трайков, редовен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков.

РЕШЕНИЕ 33: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Александър Насков Трайков за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 34: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислен от докторантура, с право на защита Александър Насков Трайков, считано от 01.03.2016 г.

РЕШЕНИЕ 35: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Анатоли Веселинов Карабов, задочен докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева.

РЕШЕНИЕ 36: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Анатоли Веселинов Карабов за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 37: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Ангел Стоянов Ангелов, задочен докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.

РЕШЕНИЕ 38: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Ангел Стоянов Ангелов за работата си през втората година от подготовката.   

РЕШЕНИЕ 39: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Чавдар Петров Кулин, задочен докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева.

РЕШЕНИЕ 40: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Чавдар Петров Кулин за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 41: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Цветана Костадинова Димитрова, задочен докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.

РЕШЕНИЕ 42: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Цветана Костадинова Димитрова за работата си през третата година от подготовката.
        
РЕШЕНИЕ 43: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Деница Ангелова Шаркова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Иван Илиев Шотлеков.

РЕШЕНИЕ 44: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Деница Ангелова Шаркова за работата си през първата година от подготовката.
  
РЕШЕНИЕ 45: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Евгения Максимова Алендарова, редовен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков.

РЕШЕНИЕ 46: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Евгения Максимова Алендарова за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 47: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислена от докторантура, с право на защита Евгения Максимова Алендарова, считано от 01.03.2016 г.

РЕШЕНИЕ 48: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Фикри Шабанов Хърлов, задочен докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научния ръководител доц.
д-р Евгения Делчева Ангелова.

РЕШЕНИЕ 49: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Фикри Шабанов Хърлов за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 50: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Галя Илиева Шивачева, задочен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков.

РЕШЕНИЕ 51: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Галя Илиева Шивачева за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 52: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Георги Илийчев Илиев, задочен докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители доц. д-р Ангел Атанасов Голев и проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев.

РЕШЕНИЕ 53: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Георги Илийчев Илиев за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 54: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Георги Петров Пашев, редовен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков.

РЕШЕНИЕ 55: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърна информатика“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Георги Петров Пашев за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 56: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Георги Димчев Спасов, редовен докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Николай Величков Павлов.

РЕШЕНИЕ 57: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Георги Димчев Спасов за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 58: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Георги Вержилов Александров, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“, съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова.

РЕШЕНИЕ 59: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да не се атестира с оценка докторант Георги Вержилов Александров за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 60: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Ива Георгиева Пъхлева, редовен докторант към катедра "Приложна математика и моделиране", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова.

РЕШЕНИЕ 61: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Приложна математика и моделиране“: да се атестира с оценка Среден (3.00) Ива Георгиева Пъхлева за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 62: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Иван Петров Бъндев, редовен докторант към катедра "Приложна математика и моделиране", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев.

РЕШЕНИЕ 63: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Иван Петров Бъндев за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 64: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Иван Владимиров Марков, редовен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков.

РЕШЕНИЕ 65: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Среден (3.00) Иван Владимиров Марков за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 66: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Кирина Димитрова Бойкова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Коста Андреев Гъров и доц. д-р Иван Илиев Шотлеков.

РЕШЕНИЕ 67: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Кирина Димитрова Бойкова за работата си през първата година от подготовката. 
  
РЕШЕНИЕ 68: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Константина Павлова Граматова, редовен докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов.

РЕШЕНИЕ 69: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Константина Павлова Граматова за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 70: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Ламбри Йовков Ламбрев, редовен докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.

РЕШЕНИЕ 71: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Ламбри Йовков Ламбрев за работата си през втората година от подготовката.   

РЕШЕНИЕ 72: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Лиляна Иванова Русенова-Монева, задочен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков.

РЕШЕНИЕ 73: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърна информатика“: да се атестира с оценка Среден (3.00) Лиляна Иванова Русенова-Монева за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 74: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Маргарита Христова Атанасова, редовен докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Анна Атанасова Малинова.

РЕШЕНИЕ 75: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Маргарита Христова Атанасова за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 76: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Мария Добринова Добрева, задочен докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Николай Величков Павлов.

РЕШЕНИЕ 77: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Мария Добринова Добрева за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 78: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Мария Добрева Добрева, редовен докторант към катедра "Приложна математика и моделиране", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Веска Пенчева Нончева.

РЕШЕНИЕ 79: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Мария Добрева Добрева за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 80: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Мая Пламенова Стоименова, редовен докторант към катедра "Приложна математика и моделиране", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева.

РЕШЕНИЕ 81: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Мая Пламенова Стоименова за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 82: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Неделчо Андонов Андонов, редовен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научните ръководители проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков и гл. ас. д-р Емил Николов Хаджиколев.

РЕШЕНИЕ 83: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Мн. добър (5.00)  Неделчо Андонов Андонов за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 84: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Нина Станчева Станчева, редовен докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева.

РЕШЕНИЕ 85: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Нина Станчева Станчева за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 86: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Павел Александров Кюркчиев, редовен докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Антон Илиев Илиев.

РЕШЕНИЕ 87: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Павел Александров Кюркчиев за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 88: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Пенчо Йорданов Малинов, редовен докторант към катедра "Компютърни системи", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Станимир Недялков Стоянов.

РЕШЕНИЕ 89: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с  оценка Мн. добър (5.00) Пенчо Йорданов Малинов за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 89: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Силвия Николаева Гафтанджиева, редовен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Росица Желязкова Донева и проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков.

РЕШЕНИЕ 91: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Силвия Николаева Гафтанджиева за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 92: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Теодора Запрянова Панайотова, редовен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков.

РЕШЕНИЕ 93: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърна информатика“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Теодора Запрянова Панайотова за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 94: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Тодор Ангелов Ангелов, редовен докторант към катедра "Компютърна информатика", съгласно мнението на научния ръководител проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков.

РЕШЕНИЕ 95: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърна информатика“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Тодор Ангелов Ангелов за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 96: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Валя Спасова Арнаудова, задочен докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева.

РЕШЕНИЕ 97: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Валя Спасова Арнаудова за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 98: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Ваня Валентинова Бизова-Лалева, задочен докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.

РЕШЕНИЕ 99: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Ваня Валентинова Бизова-Лалева за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 100: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Василка Димова Събева, редовен докторант към катедра "Приложна математика и моделиране", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Веска Пенчева Нончева.

РЕШЕНИЕ 101: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Василка Димова Събева за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 102: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Венелин Васков Вълков, редовен докторант към катедра "Приложна математика и моделиране", съгласно мнението на научния ръководител доц. д-р Веска Пенчева Нончева.

РЕШЕНИЕ 103: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Венелин Васков Вълков за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 104: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Веселин Николаев Кюркчиев, задочен докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Асен Кънчев Рахнев и доц. д-р Николай Величков Павлов.

РЕШЕНИЕ 105: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Веселин Николаев Кюркчиев за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 106: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Венета Веселинова Табакова-Комсалова, задочен докторант към катедра "Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.

РЕШЕНИЕ 107: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии”: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Цветана Костадинова Димитрова за работата си през първата година от подготовката. 

РЕШЕНИЕ 108: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Виктор Пламенов Матански, редовен докторант към катедра "Компютърни технологии", съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Антон Илиев Илиев.

РЕШЕНИЕ 109: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Виктор Пламенов Матански за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 110: ФС прие отчета за първата година от подготовката на Зара Георгиева Данаилова-Стойнова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра " Обучение по математика, информатика и информационни технологии", съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Пенка Петрова Рангелова и доц. д-р Румяна Петкова Маврова.

РЕШЕНИЕ 111: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: да се атестира с  оценка Отличен (6.00) Зара Георгиева Данаилова-Стойнова за работата си през първата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 112: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Обучение по математика, информатика и информационни технологии“: на основание чл. 31 (1) о ПРАС на ПУ да бъде отчислена от докторантура, с право на защита Зара Георгиева Данаилова-Стойнова, считано от 16.03.2016 г.

РЕШЕНИЕ 113: ФС прие следното предложение: на научните ръководители, чийто докторанти прекратяват обучението си и се отчисляват без право на защита да не се заплаща в края на учебната година след попълване на индивидуалния учебен план за ръководство на докторант и да не се отчитат часове в плана за настоящата година. 

РЕШЕНИЕ 114: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Компютърна информатика“ за следната промяна на темата на Чавдар Петров Кулин, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии“, съгласно чл. 15, ал. 4 от ППЗРАСРБ и чл. 20, ал. 4 от ПРАС на ПУ: от „Бизнес интелиджънс при оценяване на образователния продукт от бизнеса“ на „Отворена симулационна система LasSim за лазери и лазерни технологии “. 

РЕШЕНИЕ 115: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Компютърна информатика“ за следната промяна на темата на Георги Петров Пашев, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“, съгласно чл. 15, ал. 4 от ППЗРАСРБ и чл. 20, ал. 4 от ПРАС на ПУ:     от „Динамично генериране и управление нa оптимални потоци от дейности и ресурси за провеждане на електронното обучение“ на „Динамично генериране и оптимално управление нa потоци от информационни дейности и ресурси за е-обучение“.

РЕШЕНИЕ 116: ФС прие следното предложение от катерения съвет на катедра „Компютърни технологии“: въз основа на молба и съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ:  да бъде прекъсната докторантурата на Чавдар Петров Кулин, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии“, за срок от 1 (една) година, считано от 16.03.2016 г., по семейни причини.   

РЕШЕНИЕ 117: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Компютърни системи“ за възстановяване на докторантурата на Ирена Здравкова Кехайова, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“, считано от 01.03.2016 г., съгласно чл. 26, ал. 1 от ПРАС на ПУ.     

РЕШЕНИЕ 118: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“ за следната частична промяна и конкретизация на индивидуалния план за работа на Мария Добрева Добрева, задочен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“, с научен ръководител доц. д-р Веска Пенчева Нончева: да отпадне заложената точка явяване на изпит по чужд език, съгласно чл. 24, ал. 5, т. 3 от ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 119: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“ за прекратяване на докторантурата на Георги Вържилов Александров, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“, съгласно разпоредбите на чл. 74, ал. 2 от ЗВО и чл. 26, ал. 4 от ПРАС на ПУ, считано от 01.03.2016 г., по лични причини. 

РЕШЕНИЕ 120: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“ за прекратяване на докторантурата на Красимира Василева Маркова, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“, с научен ръководител проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова, съгласно разпоредбите на чл. 74, ал. 2 от ЗВО и чл. 26, ал. 4 от ПРАС на ПУ, считано от 01.02.2016 г., по финансови причини. 
          
РЕШЕНИЕ 121: ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2015/2016 година:

І. Преподаватели, провеждащи занятия.

 1. Проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев – с хорариум 200 часа за водене на избираеми дисциплини през Пролетния триместър, редовно и задочно обучение (с двоен хонорар);
 2. Доц. д-р Ивайло Пеев Старибратов – с хорариум 300 часа за водене на лекции и упражнения, провеждане на семестриални изпити по дисциплината „Увод в образователния мениджмънт”, с 2 к. ИТМОМ, редовно обучение, Зимен триместър;
 3. Доц. д-р Георги Димитров Костадинов – с хорариум 130 часа в упр. за водене на избираема дисциплина „Векторен анализ”, редовно обучение, Зимен триместър и „Въведение в теорията на множествата и общата топология”, Пролетен, редовно и задочно (с двоен хонорар);
 4. Веселина Василева Карапеева (магистър) – с хорариум 60 часа за водене на лабораторни упражнения и участие в семестриални изпити по дисциплината „Увод в уеб програмирането“ на 1 курс, спец. СТД, редовни обучение;
 5. Николай Атанасов Чочев (студент, 2 к. СТД, фак. №1401681002) – с хорариум 60 часа за водене на лабораторни упражнения и участие в семестриални изпити по дисциплината „Уеб дизайн“ на 1 курс, спец. СТД, редовно обучение;
 6. Борислав Йорданов Рангелов (студент, 2 к. СТД, фак. №1401681003) – с хорариум 60 часа за водене на лабораторни упражнения и участие в семестриални изпити по „Увод в уеб програмирането” на 1 к. СТД, редовно обучение;
 7. Иван Атанасов Гешев (магистър) – с хорариум 130 часа упражнения за водене на лекции и участие в семестриални изпити по досциплината „Банково дело и банкови информационни системи”, 1к., БИТ, редовно и задочно обучение;
 8. Тодорка Петкова (магистър)с хорариум 40 часа упражнения за водене на лекции и участие в семестриални изпити по досциплината „Банково дело и банкови информационни системи”, 1к., БИТ, редовно и задочно обучение;
 9. Юлиан Ангелов Влахов (магистър) – с хорариум 40 часа упражнения за водене на лекции и участие в семестриални изпити по досциплината „Банково дело и банкови информационни системи”, 1к., БИТ, редовно и задочно обучение;
 10. Ивелина Велкова Велчева (магистър) – с хорариум 60 часа упражнения за водене на лекции и участие в семестриални изпити по досциплината „Бизнес информационни системи”, 4к. БИТ, редовно обучение;
 11. Хасан Шюкрю Гюлюстан (магистър) – с хорариум 60 часа упражнения за водене на лекции и участие в семестриални изпити по досциплината „Бизнес информационни системи”, 4к. БИТ, редовно обучение;
 12. Павел Александров Кюркчиев (магистър) – с хорариум 80 часа упражнения за водене на лекции и участие в семестриални изпити по досциплината „Обектно-ориентирано програмиране”,1 к. БИТ, редовно обучение;
 13.  Георги Димчев Спасов (магистър)  –  с хорариум 120 часа за водене на упражнения и участие в семестриални изпити по дисциплината „Обектно-ориентирано програмиране” на 1 курс БИТ, редовно и задочно обучение;
 14. Виктор Пламенов Матански (магистър) –  с хорариум 120 часа за водене на упражнения и участие в семестриални изпити по дисциплината „Обектно-ориентирано програмиране” на 1 курс БИТ, редовно и задочно обучение;
 15. Ася Тодорова Тоскова (магистър) – с хорариум 280 часа за водене на лабораторни занятия и участие в семестриални изпити по дисциплината „Софтуерни технологии”, редовно и задочно обучение;
 16. Ирена Здравкова Кехайова (магистър)с хорариум 280 часа за водене на лабораторни занятия и участие в семестриални изпити по дисциплината „Програмиране на Java”, редовно и задочно обучение;
 17. Константин Николаев Русев (студент, ІV курс) – с хорариум 180 часа за водене на лабораторни занятия и участие в семестриални изпити по дисциплината „Програмиране на Java”, редовно и задочно обучение;
 18. Ренато Николла (магистър) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения и участие в семестриални изпити по дисциплината „Математически анализ 2” на 2 к. МИ и 1к. ИТМОМ.
 19.  Мария Тонкова Василева (магистър) – с хорариум 160 часа за водене на упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в семестриални изпити по дисциплината „Застрахователна математика”, БИТ, 2 курс, редовно обучение през Зимния триместър и „Обикновени диференциални уравнения” на 2 к. Математика, Пролетен триместър;
 20. Мария Руменова Гачкова (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на упражнения по дисциплината „Моделиране и управление на бизнес процеси”, на 3 к. БИТ,  редовно, Пролетен;
 21.  Мартин Викторов Такев (магистър) – с хорариум 200 часа за водене на упражнения по дисциплината „Моделиране и управление на бизнес процеси”, на 3 к. БИТ,  редовно, Пролетен;
 22.  Венелин Трифонов Атанасов (студ. 2к, Инф.) – с хорариум 200 часа за водене на упражнения по дисциплината „Алгоритми и структури от данни”, на 3 к. БИТ,  редовно, Пролетен;
 23. Иван Иванов Желев (студент 2к., БИТ) – с хорариум 100 часа за водене на упражнения по „Програмиране на PHP с MySQL”  (100 часа);
 24. Тони Пламенов Каравасилев (бакалавър) – с хорариум 250 часа за водене на избираеми дисциплини „Приложна криптография с .NET Framework” и „Разработка на уеб приложения с ASP.NET” (300 часа);
 25. Владимир Вълев (прокурор в Районна прокуратура – Пловдив) – с хорариум 150 часа за водене на избираема дисциплина Видове договори при разработка на софтуер”, редовно обучение, Пролетен триместър.

ІІ. Ментори, провеждащи практика по специалността на 3 к., Информатика.

 1. Иво недялков Кръстев – с хорариум 180 часа;
 2. Стоян Георгиев Добрев – с хорариум 180 часа;
 3. Денис Емилов Илиев – с хорариум 180 часа;
 4. Валентин Ивайлов Найденов – с хорариум 180 часа;
 5. Чудомир Делчев – с хорариум 180 часа;
 6. Милчо Джисов Караиванов – с хорариум 180 часа;
 7. Александър Димитров Димитров – с хорариум 180 часа;
 8. Александър Чавдаров Василев – с хорариум 180 часа;
 9. Людмил Георгиев Чакъров – с хорариум 180 часа;
 10. Христо Георгиев Гетов – с хорариум 180 часа;
 11. Христо Неделчев Митев – с хорариум 180 часа;
 12. Петър ИЛиев Петров – с хорариум 180 часа;
 13. Георги Михайлов Витларов – с хорариум 180 часа.

РЕШЕНИЕ 122: ФС прие следната частична промяна в списъка на хонорувани преподаватели, извеждащи през II-ри семестър на учебната 2015/16 г. три от задължителните лекционни курса на ИТМОМ във Филиал-Смолян:

 1. Проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов да бъде заместен от доц. д-р Христо Стефанов Кискинов за лекциите по дисциплината „Дискретна математика“ (30 часа) за II-ри курс на ИТМОМ;
 2. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова да бъде заместена от гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова за лекциите по дисциплината „Информационни технологии“ (30 часа) за I-ви курс на ИТМОМ;
 3. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова да бъде заместена от проф. д-р Асен Кънчев Рахнев за лекциите по дисциплината „Аудио-визуални и информационни технологии в образованието“ (10 часа) за IV-ти курс на ИТМОМ;

РЕШЕНИЕ 123: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“: да не се прекратява трудовият договор на проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков за срок от 1 (една) година, считано от 23.04.2016 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

РЕШЕНИЕ 124: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: да не се прекратява трудовият договор на проф. д-р Петко Димитров Пройнов за срок от 1 (една) година, считано от 21.07.2016 г., на основание §11 от ПЗР от ЗВО и чл. 20, ал. 4 от КТД на ПУ.

РЕШЕНИЕ 125: ФС прие отчет на изпълнение на годишен план за научноизследователска дейност на Факултет по математика и информатика за 2015 година.

РЕШЕНИЕ 126: ФС прие годишен план за научноизследователска дейност на Факултет по математика и информатика за 2016година.

РЕШЕНИЕ 127: ФС прие отчет за развитие на компютърните лаборатории през 2015година.

РЕШЕНИЕ 128: ФС прие годишен план за развитие на компютърните лаборатории за 2016 година.

РЕШЕНИЕ 129: Проф. Илиев информира членовете на ФС за предстоящата 45-та Пролетна конференция на СМБ, от 6 до 10 април 2016 г., гр. Плевен, ще има осигурен автобус на ПУ и съобщение в сайта на ФМИ за начален час на отпътуване.

РЕШЕНИЕ 130: Доц. Шотлеков информира членовете на ФС за предстоящата Тържествена промоция на Випуск 2015, която ще се проведе на 26 април 2016 г. (събота) от 15:00 ч. в Спортна зала на ПУ. Поканват се всички преподаватели. След тържествената част ръководството на ФМИ организира коктейл в Палата №7, Международен панаир – Пловдив.

РЕШЕНИЕ 131: ФС прие: в срок до 31.03.2016 г. (четвъртък) ръководителите на катедри да изпратят на имейлите на Надя Милева и Гергана Колева приемното време за Пролетния триместър на членовете от поверената им катедра.

РЕШЕНИЕ 132: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ избра гл. ас. д-р Христина Николова Кулина за академичната длъжност „доцент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката) към катедра „Приложна математика и моделиране“ на Факултета по математика и информатика.

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

Подпис: /п/
ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ