Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2015 година протокол № 48/18.11.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 48/18.11.2015 г.

ПРОТОКОЛ № 48/ 18.11.2015 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 18 ноември 2015 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.
Присъстват: проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов, проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова,  проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Пенка Петрова Рангелова, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, доц. д-р Георги Димитров Костадинов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Кирил Христов Коликов, доц. д-р Люба Иванова Попова, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Недялка Георгиева Казакова, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова, док-т Ива Георгиева Пъхлева, док-т Мария Тонкова Василева.
С право само на съвещателен глас присъстват: доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов (член на Контролния съвет) и Тодор Георгиев Чаушев (ръководител звено УКЗ).
Отсъстват: проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов – болнични, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов; Васил Костадинов Костадинов и Орлин Атанасов Янакиев – студенти.
Проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров – пенсионер от 01.08.2015 г.
Списъчен състав – 34; Редуциран състав – 33.
Редуциран състав на хабилитираните преподаватели – 26 души.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Подготовка за избори във ФМИ.
 4. Отчети на Факултетни комисии.
 5. Хонорувани.
 6. Разни.
 7. Избор за заемане на академичната длъжност „доцент“.

РЕШЕНИЕ 1:ФС утвърди следните избираеми и факултативни дисциплини, редовно и задочно обучение за Зимния триместър на учебната 2015/16 година:
А) РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 • Аналогии и обобщения в математиката, проф. Христо Семерджиев;
 • Методи за съставяне на математически задачи проф. Васил Милушев, доц. Добринка Бойкина;
 • Нестандартни задачи по алгебра, проф. Нако Начев;
 • Числени методи за решаване на алгебрични уравнения, проф. Петко Пройнов;
 • Увод във функционалния анализ, проф. Степан Костадинов, проф. Андрей Захариев, доц. Атанаска Георгиева;
 • Векторен анализ, доц. Георги Костадинов;
 • Избрани методи от елементарната математика, доц. Неделчо Милев;
 • Магията на простите числа, доц. Теменужка Пенева;
 • Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика, доц. Боян Златанов;
 • Математическо моделиране на пазарите на информационни технологии, гл. ас. д-р Асен Христов;
 • Числено моделиране в нанофизиката, гл. ас. д-р Павлина Атанасова;
 • Основи на сигурността в киберпространството, доц. Златогор Минчев;
 • Уеб хостинг технологии – 2. част, проф. Асен Рахнев, хон. ас. Владимир Темелков;
 • PHP за напреднали – 2. част, доц. Христо Крушков, хон. ас. Атанас Василев, хон. ас. Димитър Ников;
 • Агентни системи, доц. Тодорка Терзиева, хон. ас. Стефан Ставрев;
 • Обектно-ориентирано програмиране с Delphi, доц. Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова;
 • Приложна криптография с .NET Framework, проф. Георги Тотков, хон. ас. Тони Каравасилев;
 • Изграждане на собствен Framework с PHP, доц. Елена Сомова, хон. ас. Йордан Енев;
 • Валути и валутни сделки, проф. Асен Рахнев, хон. ас. Светозар Гледачев.

Б) ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 • Аналогии и обобщения в математиката, проф. Христо Семерджиев;
 • Числени методи за решаване на алгебрични уравнения, проф. Петко Пройнов;
 • Вземане на решения чрез игрови модели, проф. Снежана Христова;
 • Магията на простите числа, доц. Теменужка Пенева;
 • Избрани методи от елементарната математика, доц. Неделчо Милев;
 • Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика, доц. Боян Златанов;
 • Математически основи на автоматизираното управление, проф. Андрей Захариев,доц. Георги Костадинов, доц. Атанаска Георгиева;
 • Начини за визуализация с Wolfram Mathematica, гл. ас. д-р Павлина Атанасова;
 • Приложна криптография с .NET Framework, проф. Георги Тотков, хон. ас. Тони Каравасилев;
 • Обектно-ориентирано програмиране с Delphi, доц. Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова;
 • Валути и валутни сделки, проф. Асен Рахнев, хон. ас. Светозар Гледачев.

В) ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

 • Руски език – 2. част (Практикум), гл. ас. Петранка Савова.

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие:  в срок до 20.11.2015 г. (петък) да се подадат в Деканата заявки за допълнителни информатични избираеми дисциплини за редовно и задочно обучение. Предложенията да са най-вече от четирите катедри „Компютърна информатика“, „Компютърни системи“, „Компютърни технологии“ и „Софтуерни технологии“.
РЕШЕНИЕ 3: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Алгебра и геометрия“: да  се зачисли в докторантура на самостоятелна подготовка  Димитър Руменов Разпопов по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Геометрия и топология към катедра „Алгебра и геометрия“;
РЕШЕНИЕ 4: ФС избра проф. д-р Манчо Христов Манев  и доц. д-р Добринка Костадинова Грибачева за научни ръководители на Димитър Руменов Разпопов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Алгебра и геометрия“.
РЕШЕНИЕ 5: ФС утвърди следната тема на дисертационния труд на докторант Димитър Руменов Разпопов: „Върху геометрията на риманово многообразие с две циркулантни структури
РЕШЕНИЕ 6: ФС определи 3-годишен срок на обучение на Димитър Руменов Разпопов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Алгебра и геометрия“;
РЕШЕНИЕ 7: ФС прие индивидуалния план за работа за трите години на подготовка по докторантурата на  Димитър Руменов Разпопов, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Алгебра и геометрия“.
РЕШЕНИЕ 8: ФС прие следното предложение от КС на катедра „Компютърни технологии“: съгласно чл. 21 (4) от ПРАС на ПУ и във връзка с чл. 14 (3) от същия правилник да бъде избрана доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева за втори научен ръководител на Валя Спасова Арнаудова, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии“.
РЕШЕНИЕ 9: ФС прие следното предложение от КС на катедра „Компютърни технологии“: съгласно чл. 21 (4) от ПРАС на ПУ и във връзка с чл. 14 (3) от същия правилник да бъде избрана доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева за втори научен ръководител на Анатоли Веселинов Карабов, задочен докторант към катедра „Компютърни технологии“.
РЕШЕНИЕ 10: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Математически анализ“: съгласно чл. 21 (4) от ПРАС на ПУ и във връзка с чл. 14 (3) от същия правилник на мястото на проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов и проф. д-р Андрей Иванов Захариев да бъде избран доц. д-р Христо Стефанов Кискинов за научен ръководител на Магдалена Асенова Веселинова, редовен докторант към катедра „Математически анализ“.
РЕШЕНИЕ 11: ФС прие предложената от Катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“ дата за защита на дисертационния труд на Ваня Емилова Лазарова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ пред научно жури да бъде 8 януари 2016 г.
РЕШЕНИЕ 12: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на гл. ас. Ваня Ангелова Иванова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии“ по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…; докторска програма Методика на обучението по информационни технологии:
Външни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ВУЗФ, гр. София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика);
 2. Проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова – от Тракийски университет, гр. Стара Загора, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика);
 3. Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от НБУ, гр. София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по информатика).

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 1. Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ, по област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);
 2. Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

            Резервни членове:

 1. (резервен външен член) Доц. д-р Даниела Иванова Тупарова – от ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);
 2. (резервен вътрешен член) Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие предложената от КС на катедра „Компютърни технологии“ дата за защита на дисертационния труд на гл. ас. Ваня Ангелова Иванова,  докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии“ пред научно жури да бъде 3 февруари 2016 г.
РЕШЕНИЕ 14: ФС прие следното правило за предстоящите избори във ФМИ на 25. ноември 2015 година:
за избор на ФС на ФМИ да участват всички хабилитирани членове, които са на основен трудов договор.
РЕШЕНИЕ 15: ФС прие следното предложение за структура на бъдещия ФС на ФМИ: списъчен състав – 33 души, от които 25 хабилитирани; 5 нехабилитирани; 2 редовни докторанти; 1 студент.
РЕШЕНИЕ 16: ФС прие следните предложения за начина на гласуване на ОС:

 • за всички избори – срещу името да се пише само „ДА“;
 • за индивидуалните предложения – срещу името на кандидата да се пише „ДА“ и „НЕ“.

РЕШЕНИЕ 17: ФС прие следните номинации от Деканския съвет на ФМИ за:

 • Председател на ОС на ФМИ – проф. д-р Коста Андреев Гъров;
 • Зам.-председател на ОС на ФМИ – проф. д-р Манчо Христов Манев;
 • Декан – проф. д-р Антон Илиев Илиев;
 • Нехабилитирани членове на ФС на ФМИ – гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Емил Николов Хаджиколев, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов;
 • Докторанти, членове на ФС на ФМИ – Василка Димова Събева и Ива Георгиева Пъхлева;
 • Студент, член на ФС на ФМИ – Васил Костадинов Костадинов, Председател на Студентския съвет на ФМИ, 4 курс, БИТ, редовно обучение.

РЕШЕНИЕ 18: ФС прие отчета на Факултетната комисия по качество за периода: април 2015 г. – октомври 2015 г.
РЕШЕНИЕ 19: ФС прие отчета на Факултетната комисия по атестация за периода: април 2015 г. –  ноември 2015 г.
РЕШЕНИЕ 20: ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2015/2016 година:

 • Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев – с хорариум 120 часа за во­де­не на лекции по дисциплината „Застрахователна математика“, редовно и задочно обучение на 2 курс, БИТ през Зимния триместър (двоен хонорар);
 • Десислава Андреева Захариева (магистър) – с хорариум 120 часа за во­де­не на упражнения и провеждане на се­мес­триални изпити по дисциплината „Застрахователна математика“, редовно и задочно обучение на 2 курс, БИТ през Зимния триместър;
 • Мария Тонкова Василева (докторант) – хорариум 175 часа за во­де­не на упражнения и провеждане на се­мес­триални изпити по дисциплините на 1 курс, редовно и задочно на спец. „Маркетинг“, към ФИСН;
 • Д-р Иванка Андреева Николова – хорариум 135 часа за во­де­не на упражнения и провеждане на се­мес­триални изпити по дисциплините на 1 курс, спец. „Стопанско управление“, редовно и задочно и спец. МИО, редовно обучение към ФИСН;
 • Мая Пламенова Стоименова (докторант) – хорариум 120 часа за во­де­не на упражнения и провеждане на се­мес­триални изпити по дисциплините „Маркетингови изследвания“ и „Приложна математика“ на 1. курс, БИТ през Б и В триместри, редовно обучение;
 • Пенчо Йорданов Малинов (докторант) – хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплината „Софтуерни технологии” и „Бази от данни“ за 3 курс, спец. Инф. и БИТ, редовно и задочно обучение.

РЕШЕНИЕ 21: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарски“ избра  гл. ас. д-р Ивайло Пеев Старибратов за академичната длъжност „доцент“ на 1/2 щат за нуждите на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Филиал – гр. Смолян по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Информатика и компютърни науки (Методика на обучението по информационни технологии).

Вярно с оригинала: /Н. Милева/    
    Подпис:  /п/ ........................................
    ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика
     
    Подпис: /п/ ...........................................
   

Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ