Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2015 година Протокол № 46/07.10.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 46/07.10.2015 г.

                                  
ПРОТОКОЛ № 46/ 07.10.2015 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 07 октомври 2015 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.
Присъстват: проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов, проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова,  проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Пенка Петрова Рангелова, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, доц. д-р Георги Димитров Костадинов, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Кирил Христов Коликов, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Ива Георгиева Пъхлева, док-т Мария Тонкова Василева.
С право само на съвещателен глас присъстват: доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов (член на Контролния съвет) и Тодор Георгиев Чаушев (ръководител звено УКЗ).
Отсъстват: проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов – болнични, доц. д-р Люба Иванова Попова – болнични, доц. д-р Елена Петрова Сомова – служ. командировка, проф. д-р Андрей Иванов Захариев и доц. д-р Недялка Георгиева Казакова; Васил Костадинов Костадинов и Орлин Атанасов Янакиев – студенти.
Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 32.
Редуциран състав на хабилитираните преподаватели – 25 души.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Учебни.
 2. Докторанти.
 3. Подготовка за избори във ФМИ.
 4. Отчети на Факултетни комисии.
 5. Хонорувани.
 6. Разни.
 7. Избор за заемане на академичната длъжност "доцент".

РЕШЕНИЕ 1: ФС прие следното разпределение за групи и подгрупи на специалностите във ФМИ за учебната 2015/2016 година:

А) Редовно обучение:
1 И – 3 гр., 6 подгр.;
2 И – 3 гр., 6 подгр.;
3 И – 2 гр., 4 подгр.;
4 И – 2 гр., 4 подгр.;

1 БИТ – 3 гр., 6 подгр.;
2 БИТ – 3 гр., 6 подгр.;
3 БИТ – 2 гр., 4 подгр.;
4 БИТ – 2 гр., 4 подгр.;

1 СТД – 4 гр., 8 подгр.;
2 СТД – 4 гр., 8 подгр.;
3 СТД – 3 гр., 6 подгр.;

1 МИ – 1/2 гр., 1 подгр.;
2 МИ – 1/2 гр., 1 подгр.;
3 МИ – 1 гр., 1 подгр.;
4 МИ – 1 гр., 2 подгр.;

1 ИТМОМ – ½ гр., 1 подгр.;
2 ИТМОМ – ½ гр., 1 подгр.;

1 БМ – ½ гр., ½  подгр.;
2 БМ – ½ гр., ½ подгр.;
3 БМ – ½ гр., ½  подгр.;
4 БМ – ½ гр., ½  подгр.;

1 М – ½ гр., ½ подгр.;
2 М – ½ гр., ½ подгр.;
3 М – ½ гр., ½ подгр.;
4ПМ – ½ гр., ½  подгр.;

Б) Задочно обучение:
1 И – 2 гр., 4 подгр.;
2 И – 2 гр., 4 подгр.;
3 И – 1 гр., 2 подгр.;
4 И – 1 гр., 2 подгр.

1БИТ – 2 гр., 4 подгр.;
2БИТ – 1 гр., 2подгр.;
3БИТ – 1 гр., 2 подгр.;
4БИТ – 1 гр., 2 подгр.;

1 СТД – 2 гр., 4 подгр.;
2 СТД – 2 гр., 4 подгр.;
3 СТД – 2 гр., 4 подгр.

Забележки:
а)  Групите за 1 к. Информатика,1 к. БИТ са по 4 само за упражненията по Английски език;
б)  ½ група (подгрупа) означава сливане с другата специалност: 1М+1БМ; 2М+2БМ; 3М+3БМ; 4ПМ+4БМ; 1МИ+1ИТМОМ; 2МИ+2ИТМОМ.

РЕШЕНИЕ 2: ФС утвърди следното уточняване на темата на дисертационния труд на Христо Манчев Манев, редовен докторант към катедра „Алгебра и геометрия“ по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Геометрия и топология, съгласно чл. 15, ал. (4) от ППЗРАСРБ и чл. 20, ал. (4) от ПРАС на ПУ:

 • от „Диференциална геометрия на почти контактни B-метрични многообразия от ниски размерности
 • на „Върху диференциалната геометрия на тримерни почти контактни В-метрични многообразия“.

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Ваня Емилова Лазарова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ по: област на висше образование по 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика):
Външни членове за Пловдивския университет:

 • Проф. д-р Маргарита Стефанова Теодосиева – от Русенски университет, Факултет „Природни науки и образование“, Катедра „Информатика и информационни технологии“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика;
 • Проф. д-р Веселка Димитрова Боева – от Технически университет - филиал Пловдив, ФЕА, катедра КСТ, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки;
 • Доц. д-р Николай Иванов Янев от Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", катедра „Информатика”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност Информатика.

            Вътрешни членове за Пловдивския университет:

 • Проф. д-р Росица Желязкова Донева – от ФФ на ПУ, катедра ЕКИТ, по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);
 • Доц. д-р Елена Петрова Сомова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

            Резервни членове:

 • (резервен външен член) Проф. д-р Кънчо Йорданов Иванов – от Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски", катедра „Информатика”, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).
 • (резервен вътрешен член) Проф. д.м.н. Георги Атанасов Тотков – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 4: ФС не прие предложената от Катедрения съвет на катедра „Компютърна информатика“ дата 04.11.2015 г. за защита на дисертационния труд на Ваня Емилова Лазарова, редовен докторант към катедра „Компютърна информатика“ пред научното жури.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие: да се спазват сроковете за предаване на тримесечните отчети на редовните докторанти, да бъдат те по-прецизни, да се подписват задължително от научен ръководител и ръководител на катедра.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие отчета на Факултетната комисия по акредитация за периода: 01 март 2015 г. – 30 септември 2015 г.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие отчета на Факултетната комисия по наука за периода: 19 март 2015 г. – 7 октомври 2015 г.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие следното предложение: Факултетната комисия по наука за следващ ФС да прецизира Специфичните изисквания на ФМИ по ПРАС на ПУ.

РЕШЕНИЕ 9: ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2015/2016 година:

 • Проф. д.п.н. Васил Борисов Милушев – с хорариум 250 часа за во­де­не на лекции, преглеждане на курсови работи и провеждане на се­мес­триални изпити през по дисциплините МОМ, Хоспитиране, ТПП, ППП, избираеми и ръководство на дипломанти (двоен хонорар);
 • Проф. д.м.н. Тодор Желязков Моллов – с хорариум 45 часа за во­де­не на лекции и провеждане на се­мес­триални изпити през А триместър по избираема дисциплина „Приложения на линейното програмиране в бизнеса“, задочно обучение (двоен хонорар);
 • Проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров – с хорариум 360 часа за работа с докторант, водене на лекции, преглеждане на курсови работи и провеждане на семестриални изпити по дисциплината ЛААГ за І курс, Информатика (редовно и задочно обучение) и „Аналитична геометрия” за спец. „Математика и информатика” и ИТМОМ, І курс, редовно (двоен хонорар);
 • Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев – с хорариум 360 часа за во­де­не на избираеми дисциплини, редовно и задочно обучение (двоен хонорар);
 • Проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев –  с хорариум 200 часа за во­де­не на избираеми дисциплини, редовно и задочно обучение (двоен хонорар);
 • Доц. д-р Румяна Петкова Маврова – с хорариум 200 часа за во­де­не на лекции и провеждане на се­мес­триални изпити по дисциплините МОМ, Хоспитиране, ТПП, ППП, избираеми (двоен хонорар);
 • Гл.ас. Гинка Стоянова Бизова – хорариум 180 часа за во­де­не на лекции и провеждане на се­мес­триални изпити по дисциплините МОМ, Хоспитиране, ТПП, ППП, избираеми (двоен хонорар);
 • Д-р Нина Иванова Иванова – хорариум 200 часа за провеждане на занятия по дисциплините Хоспитиране, ТПП, ППП;
 • Д-р Вилислав Иванов Радев – хорариум 360 часа за водене на часове в Педагогически факултет на ПУ.
 • Венелин Васков Вълков (магистър) хорариум 40 часа за водене на упражнения по дисциплината „Статистически методи за вземане на решения” за ІV курс, спец. „Бизнес математика” през Есенния триместър на учебната 2015/16 година.
 •  Д-р Стефан Илиев Божков – с хорариум 210 часа за водене на упражнения, преглеждане на курсови и провеждане на семестриални изпити по дисциплините: „Алгебра” на 2 курс, спец. ИТМОМ; „Геометрия” на 2 курс, Информатика; „Аналитична геометрия” на І курс, МИ и ИТМОМ; „Теория на графите” на 3 курс БМ;
 •  Веселина Руменова Тавкова (студентка 4 курс, Информатика, фак. №1201261001) – с хорариум 80 часа за водене на упражнения, преглеждане на курсови работи и провеждане на семестриални изпити по дисциплината „Геометричен дизайн” на 3 курс СТД;
 •  Иванка Добромирова Желязкова (студентка 4 курс, Информатика, фак. №1201261003)с хорариум 80 часа за во­де­не на упражнения, преглеждане на курсови работи и провеждане на се­мес­триални изпити по дисциплината „Геометрия” за спец. „Информатика”, редовно обучение;
 •  Велина Илиева Илиева (студент 4 курс, Инф., фак.№1101261022) - с хорариум
  360 часа
  за во­де­не на упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в се­мес­триални изпити по „Обработка на цифрови изображения” за спец. „Софтуерни технологии и дизайн”, 2 курс, редовно обучение, през В три­мес­тър;
 •  Десислав Иванов Лефтеров (студент 3 курс, БИТ, фак.№1201561008) –  с хорариум 180 часа за во­де­не на лабораторни  упражнения, преглеждане на курсови работи и участие в се­мес­триални изпити по „Операционни системи” за 2 курс М, ПМ, МИ, редовно обучение през В три­мес­тър;
 •  Гл. ас. Петранка Стефанова Савова – с хорариум 260 часа за во­де­не на факултативна дисциплина „Руски език”, редовно обучение;
 •  Диляна Иванова Тоцева (магистър) 120 часа упражнения (100 часа упражнения за водене на дисциплината „Застраховане и застрахователни информационни системи”, БИТ, 4 курс, задочно и редовно обучение; 20 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини);
 •  Павел Александров Кюркчиев – 180 часа упражнения (100 часа упражнения за водене на дисциплината „Разпределени приложения”, Информатика, 3 курс, задочно и редовно обучение; 40 часа упражнения за водене на дисциплината „Застраховане и застрахователни информационни системи”, БИТ, 4 курс, задочно и редовно обучение; 40 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини);
 •  Ламбри ЙовковЙовков(магистър) – 150 часа упражнения (30 часа упражнения за водене на дисциплината „Увод в информационните технологии”, СТД, 1 курс, задочно обучение; 30 часа упражнения за водене на дисциплината „Увод в информационните технологии”, БИТ, 1 курс, задочно обучение; 50 часа упраж­нения за водене на дисциплината „Информационни технологии”, Информатика, 1 курс, задочно обучение; 40 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини);
 • Георги Димчев Спасов180 часа упражнения (120 часа упражнения за водене на дисциплината „Програмиране чрез .NET”, БИТ, 2 курс, редовно и задочно обучение; 60 часа упражнения за водене на дисциплината „Обектно-ориентирано програмиране”, БИТ, 1 курс, редовно и задочно);
 • Веселина Руменова Нанева (студентка, 2 курс БИТ, фак. № 1401561002) – с хорариум  150 часа упражнения (30 часа упражнения за водене на дисциплината „Увод в информационните технологии”, СТД, 1 курс, редовно обучение; 30 часа упражнения за водене на дисциплината „Увод в информационните технологии”, БИТ, 1 курс, редовно обучение; 50 часа упражнения за водене на дисциплината „Информационни технологии”, Информатика, 1 курс, редовно обучение; 40 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини);
 • Елеонора Божидарова Матеева (студентка, 2 курс БИТ, фак. № 1401561078)  – с хорариум 70 часа упражнения (50 часа упражнения за водене на дисциплината „Информационни технологии”, ИТМОМ, 1 курс, редовно обучение; 20 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини);
 • Веселина Руменова Тавкова (студентка, 3 курс Инф., фак. № 1201261001) – с хорариум 100 часа упражнения (70 часа упражнения за водене на дисциплината „Информационни технологии”, Информатика, 1 курс, редовно обучение; 30 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини);
 • Галя Светославова Тенева (студентка, 3 курс БИТ, фак. № 1301561002) с хорариум 150 часа упражнения (120 часа упражнения за водене на дисциплината „Увод в информационните технологии”, СТД, 1 курс, редовно обучение и БИТ, 1 курс, редовно обучение; 30 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини);
 • Ивелина Венкова Велчева (магистър) – с хорариум 150 часа упражнения (120 часа упражнения за водене на дисциплината „Увод в информационните технологии”, СТД, 1 курс, редовно обучение и БИТ, 1 курс, редовно обучение; 30 часа за изпитване на студенти по изброените дисциплини);
 • Виктор Пламенов Матански (магистър) – с хорариум 100 часа в упражнения за водене на дисциплината „Застраховане и застрахователни информационни системи”, 4 курс БИТ, редовно и задочно;
 • Дона Петрова Василева (студентка ІІ курс СТД, фак. № 1401681048) – с хорариум 360 часа в упражнения за водене на лабораторни занятия по „Увод в програмирането (C#)“ в І курс на специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, редовно и задочно обучение;
 • Антон Христов Чолаков (студент 2 к. СТД, фак.№1401681001) – с хорариум 360 часа в упражнения за водене на лабораторни занятия по „Увод в програмирането (C#)“ в І курс на специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, редовно обучение;
 • Жеко Николаев Николов (студент 2 к. МИ, фак.№1401181014) – с хорариум 360 часа в упражнения за водене на лабораторни занятия по „Програмиране“ и „Обектно-ориентирано програмиране“ в І курс на специалност „Математика и информатика“;
 • Михаил Иванов Павлов (студент в 3 к. БИТ, фак. №1301561001) – с хорариум 360 часа в упражнения за водене на лабораторни занятия по „Увод в програмирането (C#)“ в І курс на специалност „Софтуерни технологии и дизайн“, редовно  обучение;
 • Георги Рангелов Богданов (магистър) – с хорариум 360 часа, за водене на упражнения по дисциплините: Увод в програмирането (C#) на І к. СТД; Програмиране на І к. МИ; Обектно-ориентирано програмиране на І к. ИТМОМ, редовно и задочно обучение;
 • Мария Викторова Малинова (магистър) – с хорариум 360 часа, за водене на упражнения по дисциплините: Алгоритми и структури от данни на І к. СТД; Програмиране на І к. МИ; Обектно-ориентирано програмиране на І к. ИТМОМ, задочно обучение.
 • Сашо Георгиев Черкезов (студент 4 к., Инф.) – с хорариум 360 часа в упр. За водене на дисциплините „Увод в програмирането (C#)” на І к. СТД; Програмиране на І к. МИ; Обектно-ориентирано програмиране на І к. ИТМОМ, редовно и задочно обучение;
 • Стефан Димитров Ставрев (Трай Софт) – с хорариум 360 часа за водене на избираеми дисциплини (редовно и задочно обучение);
 • Павел Александров Кюркчиев – с хорариум 360 часа за водене на упражнения по "Разпределени приложения" на 3 и 4 курс, Информатика;
 • Магдалена Асенова Веселинова (магистър) – хорариум 180 часа за водене на упражнения по дисциплината Бази от данни на спец. Софтуерни технологии и дизайн;
 • Владимир Божилов Темелков – с хорариум 360 часа в упражнения за водене на избираеми дисциплини, редовно обучение
 • Светозар Манолов Гледачев (финансов консултант) с хорариум 260 часа в упражнения за водене на избираеми дисциплини, редовно обучение;
 • Димитър Ников (старши програмист, фирма ВИСКОМП, Пловдив) – с хорариум 360 часа в упражнения за водене на избираеми дисциплини, редовно обучение;
 • Атанас Василев Василев (старши програмист, фирма ВИСКОМП, Пловдив) – с хорариум 180 часа в упражнения.
 • Недялко Димов Костадинов – хорариум 180 часа;
 • Иво Недялко Кръстев – хорариум 180 часа;
 • Желязко Данчев Меранзов – хорариум 180 часа;
 • Георги Петев Грозев – хорариум 180 часа;
 • Зорка Костадинова Славова – хорариум 180 часа;
 • Петя Христова Чаталбашева – хорариум 180 часа;
 • Иван Мичев Мичев хорариум 180 часа;
 • Анна Николова Черняева – хорариум 180 часа;
 • Стефан Димитров Ставрев хорариум 180 часа;
 • Иван Христов Пулев хорариум 180 часа;
 • Иван Владимиров Атанасов хорариум 180 часа;
 • Веселин Радославов Въчев хорариум 180 часа;
 • Живко Николаев Христев хорариум 180 часа;
 • Вероника Валериева Балева  хорариум 180 часа;
 • Симеон Николов Николов хорариум 180 часа.

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие следното предложение за въвеждане на максимален брой защитили дипломанти, които могат да формират часове в индивидуалния план през учебната 2015/2016 година във Факултета по математика и информатика:
През учебната 2015/2016 година за всеки щатен преподавател в индивидуалния план могат да се отчитат не повече от 10 (десет) защитили дипломанти.

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие и предлага за утвърждаване на следните правила за избори във ФМИ през ноември 2015 година: 

 • Изборите на новите катедрени ръководители във ФМИ да стане в пе­ри­ода – от 9 ноември до 20 ноември 2015 г.
 • Общото събрание на Факултета по математика и информатика за избор на факултетно ръководство да се проведе на 25 но­ември 2015 г. (сряда) от 13:00 часа във 2. аула. 

РЕШЕНИЕ 12: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарски“ избра  гл. ас. д-р Тодорка Живкова Терзиева  за академичната длъжност „доцент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Информатика и компютърни науки (Методика на обучението по информатика и информационни технологии) към катедра „Софтуерни технологии“ на Факултета по математика и информатика.

РЕШЕНИЕ 13: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет Паисий Хилендарски“ избра  гл. ас. д-р Иван Илиев Шотлеков за академичната длъжност „доцент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Информатика и компютърни науки (Методика на обучението по информационни технологии) към катедра „Обучение по математика, информатика и информационни технологии“ на Факултета по математика и информатика.

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

Подпис:  /п/
ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ