Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2015 година Протокол № 45/08.07.2015 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 45/08.07.2015 г.

ПРОТОКОЛ № 45/ 08.07.2015 г.

 

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

 

Днес, 8 юли 2015 г. /сряда/ от 13:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика.

Присъстват: проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов, проф. д.м.н. Снежана Георгиева Христова,  проф. д-р Андрей Иванов Захариев , проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Димитър Георгиев Мекеров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Пенка Петрова Рангелова, проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов, доц. д-р Георги Димитров Костадинов, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Кирил Христов Коликов, доц. д-р Люба Иванова Попова, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Недялка Георгиева Казакова, доц. д-р Христо Димитров Крушков, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Кремена Василева Стефанова, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Мария Тонкова Василева.

С право само на съвещателен глас присъстват: доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов (член на Контролния съвет) и Тодор Георгиев Чаушев (ръководител звено УКЗ).

Отсъстват: проф. д.м.н. Степан Иванов Костадинов – болнични, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев – сл. командировка в чужбина, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева – платен отпуск; док-т Ива Георгиева Пъхлева, Васил Костадинов Костадинов и Орлин Атанасов Янакиев – студенти.

Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 33.

 

ДНЕВЕН РЕД:

1) Обявяване на конкурси за заемане на академични длъжности.

2) Докторанти.

3) Хонорувани.

4) Разни.

5) Избор за заемане на академичната длъжност „главен асистент“.

 

 

РЕШЕНИЕ 1: ФС прие и предлага за утвърждаване от Академичния съвет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ обявяването на 2 (два) конкурса за заемане на академичната длъжност „Доцент“, съгласно чл.66, ал.1 от ПРАС на ПУ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) към катедра „Компютърна информатика", със срок 2 (два) месеца от датата на обявяването му в Държавен вестник.

РЕШЕНИЕ 2: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Васил Георгиев Василев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ по: област на висше образование по 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика): 

Външни членове за Пловдивския университет:

1)      Проф. д.т.н. инж. Тодор Атанасов Стоилов – от ИИКТ, БАН, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)      Проф. д-р Даниела Ананиева Орозова – от Бургаски свободен университет, Бургас, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

3)      Доц. д-р Евдокия Николаева Сотирова – от Факултет „Природни науки“, Университет  „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

            Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1)      Проф. д-р Минчо Пенков Сандалски – от ФИСН на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)      Проф. д-р Станимир Недялков Стоянов  – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

            Резервни членове:

1)      (резервен външен член) Проф. д-р Боян Паскалев Бончев – от ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“, София, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

2)      (резервен вътрешен член) Доц. д-р Ангел Атанасов Голев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 3: ФС прие следното предложение от КС на катедра „Компютърни системи“: защитата на дисертационния труд на Васил Георгиев Василев, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“ пред научното жури да бъде на 18.09.2015 г. от 11:00 ч.

 

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Мая Василева Стоева, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика): 

Външни членове за Пловдивския университет:

1)      Проф. д-р Аврам Моис Ескенази – от ИМИ на БАН, София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)      Проф. д-р Боян Паскалев Бончев – от ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

3)      Проф. д-р Иван Колев Койчев – от ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

            Вътрешни членове за Пловдивския университет:

3)      Проф. д-р Антон Илиев Илиев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление  4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

4)      Доц. д-р Ангел Атанасов Голев – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

            Резервни членове:

1)  (резервен външен член) Проф. д-р Гриша Валентинов Спасов– от ТУ, София, Филиал Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика);

2)  (резервен вътрешен член) Доц. д-р Христо Димитров Крушков – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика).

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие следното предложение от КС на катедра „Компютърни технологии“: защитата на дисертационния труд на Мая Василева Стоева, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“ пред научното жури да бъде на 23.09.2015 г.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на ас. Йордан Йорданов Епитропов, задочен докторант към катедра „Алгебра и геометрия“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Алгебра и теория на числата): 

Външни членове на Пловдивски университет:

1)      Проф. д-р Иван Димитров Трендафилов – от Технически университет – София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Алгебра и теория на числата;

2)      Проф. д-р Николай Лазаров Манев – от ВСУ „Любен Каравелов“, София; област на вис­ше образование 4. Природни науки, математика и информатика; про­фе­сионал­но направление 4.5. Математика; научна специалност Алгебра и теория на числа­та;

3)      Проф. д-р Никола Петков Зяпков– от Шуменски университет „Еп. Константин Преславски“, Шумен; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; про­фе­сионал­но направление 4.5. Математика; научна специалност Алгебра и теория на числата.

Вътрешни членове за Пловдивски университет:

1)      Доц. д-р Кирил Христов Коликов – от ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; про­фе­сионално направление 4.5. Математика; научна специалност Алгебра и теория на числата;

2)      Проф. д.м.н. Нако Ангелов Начев  – пенсионер от ПУ „Паисий Хи­лен­­дар­ски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и ин­фор­ма­тика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Алгебра и теория на числата.

 

Резервни членове:

1)      (резервен вътрешен член) Проф. д-р Стоил Василев Миховски – пенсионер от ПУ „Паисий Хилендарски“; об­ласт на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; про­фе­сионално направление 4.5. Математика; научна специалност Алгебра и теория на числата;

2)      (резервен външен член) Доц. д-р Стояна Димитрова Желева – пенсионер от ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и ин­фор­ма­тика; професионално направление 4.5. Математика; научна специ­ал­ност Алгебра и теория на числата.

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие следното предложение от КС на катедра „Алгебра и геометрия“: защитата на дисертационния труд на Йордан Йорданов Епитропов, задочен докторант към катедра „Алгебра и геометрия“ пред научното жури да бъде на 24.09.2015 г.

РЕШЕНИЕ 8: ФС прие предложението за следния състав на научно жури за защитата на дисертационния труд на Стефан Илиев Божков, редовен докторант към катедра „Алгебра и геометрия“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Алгебра и теория на числата): 

Външни членове на Пловдивски университет:

1)      Проф. д-р Иван Димитров Трендафилов – от Технически университет – София; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Алгебра и теория на числата;

2)      Проф. д-р Николай Лазаров Манев – от ВСУ „Любен Каравелов“, София; област на вис­ше образование 4. Природни науки, математика и информатика; про­фе­сионал­но направление 4.5. Математика; научна специалност Алгебра и теория на числа­та;

3)      Проф. д-р Иван Неделчев Панчев – от УХТ – Пловдив; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; про­фе­сионал­но направление 4.1. Физически науки; научна специалност Физика.

Вътрешни членове за Пловдивски университет:

1)      Доц. д-р Кирил Христов Коликов – от ПУ „Паисий Хилендарски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; про­фе­сионално направление 4.5. Математика; научна специалност Алгебра и теория на числата;

2)      Проф. д.м.н. Тодор Желязков Моллов – пенсионер от ПУ „Паисий Хи­лен­­дар­ски“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и ин­фор­ма­тика; професионално направление 4.5. Математика; научна специалност Алгебра и теория на числата.

 

Резервни членове:

1)      (резервен вътрешен член) Проф. д-р Стоил Василев Миховски – пенсионер от ПУ „Паисий Хилендарски“; об­ласт на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; про­фе­сионално направление 4.5. Математика; научна специалност Алгебра и теория на числата;

2)      (резервен външен член) Доц. д-р Николай Славчев Спасов – от Технически университет – София, Фи­ли­ал Плов­див; област на висше образование 4. Природни науки, математика и ин­фор­ма­тика; професионално направление 4.5. Математика; научна специ­ал­ност Ма­те­матически анализ.

РЕШЕНИЕ 9: ФС прие следното предложение от КС на катедра „Алгебра и геометрия“: защитата на дисертационния труд на Стефан Илиев Божков, редовен докторант към катедра „Алгебра и геометрия“ пред научното жури да бъде на 24.09.2015 г.

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие отчета за третата година от подготовката на Мариана Огнянова Баракова, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Коста Андреев Гъров.

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Мн. добър (5.00) Мариана Огнянова Баракова за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да бъде отчислена от докторантура с право на защита Мариана Огнянова Баракова, редовен докторант към катедра „Компютърни технологии“, считано от 14.05.2015 година.                

РЕШЕНИЕ 13: ФС прие отчета за третата година от подготовката на гл. ас. Ваня Ангелова Иванова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии“, съгласно мнението на научните ръководители проф. д-р Снежана Георгиева Гочева-Илиева и проф. д-р Асен Кънчев Рахнев.

РЕШЕНИЕ 14: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) гл. ас. Ваня Ангелова Иванова за работата си през третата година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 15: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „Компютърни технологии“: да бъде отчислена от докторантура с право на защита гл. ас. Ваня Ангелова Иванова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни технологии“, считано от 30.06.2015 година.

РЕШЕНИЕ 16: ФС прие отчета за втората година от подготовката на Пеньо Георгиев Георгиев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи“, съгласно мнението на научния ръководител проф. д-р Минчо Пенков Сандалски;

РЕШЕНИЕ 17: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да се атестира с оценка Отличен (6.00) Пеньо Георгиев Георгиев за работата си през втората година от подготовката.

РЕШЕНИЕ 18: ФС прие следното предложение от катедрения съвет на катедра „ Компютърни системи“: да бъде отчислен от докторантура с право на защита Пеньо Георгиев Георгиев, докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Компютърни системи“, считано от 01.07.2015 година.

РЕШЕНИЕ 19: ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2014/2015 година:

1)   Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев – допълнителен хорариум 40 часа за ръководство на докторант и участие в комисия за докторантски минимум (двоен хонорар);

2)   Мая Василева Стоева (магистър) – с хорариум 44 часа за ръководство на успешно защитили бакалаври и рецензия на дипломна работа;

3)   Диляна Иванова Тоцева20 часа за ръководство на успешно защитили бакалаври;

4)   Магдалена Асенова Веселинова (магистър)с хорариум 60 часа за во­де­не на упражнения, преглеждане на курсови работи и провеждане на се­мес­триални изпити по дисциплината „Бази от данни” за спец. „Информатика” и БИТ, 3 курс, редовно обучение; 

5)   Цветан Цветанов Кошутански (магистър) – с хорариум 260 часа за во­де­не на упражнения по дисциплината „Изкуствен интелект“ на 3 курс, Информатика и провеждане на се­мес­триални изпити, редовно обучение. 

 

РЕШЕНИЕ 20: ФС прие следното предложение: за грамота „Джон Атанасов – за проекти с голям обществен принос“ за 2015 година да бъде номиниран гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, от Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

РЕШЕНИЕ 21: ФС прие предложението от КС на катедра „Компютърни технологии“ за следния състав на научното жури за провеждане на избор, за заемане на академичната длъжност „доцент“ по обявения в ДВ, брой 50 от 03.07.2015 г. конкурс за нуждите на ПУ, Филиал – гр. Смолян по: област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по информационни технологии):

            Външни членове за Пловдивския университет:

1)      Проф. д.п.н. Сава Иванов Гроздев – от ИМИ на БАН, София, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по математика);

2)      Доц. д-р Петя Иванова Асенова – от Нов български университет, София, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика);

3)      Доц. д-р Галя Михайлова Кожухарова – от Тракийски университет Стара Загора, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика); 

 

Вътрешни членове за Пловдивския университет:

1)      Проф. д-р Асен Кънчев Рахнев – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

2)      Проф. д-р Коста Андреев Гъров – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … (Методика на обучението по информатика и информационни технологии;

3)      Проф. д-р Пенка Петрова Рангелова – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по математика);

4)      Доц. д-р Евгения Делчева Ангелова – от ФМИ на ПУ „Паисий Хилендарски“, област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педа­гогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии). 

 

            Резервни членове:

1)      (резервен външен член) Проф. д-р Маргарита Генова Върбанова  – от Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии);

2)      (резервен вътрешен член) Доц. д-р Стефка Йорданова Анева – от ФМИ на ПУ „П. Хилендарски“, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по ... (Методика на обучението по информатика и информационни технологии).

 

РЕШЕНИЕ 22: ФС прие следните предложения:

  • § Обръща внимание на доц. Добринка Милушева – Бойкина при бъдещи публикации да спазва стриктно правилата на научната етика и Закона за авторското право;
  • § Ръководителите на катедри да напомнят на членовете на катедрите основните правила за цитиране на използвани материали от чужди автори.

РЕШЕНИЕ 23: ФС прие следното предложение: във връзка с приключването на учебната година и предстоящия летен отдих е необходимо всички преподаватели да ползват платения си годишен отпуск в периода 15.07.2015 г. до 15.09.2015 г.

 

РЕШЕНИЕ 24: ФС прие отчетените резултати от Факултетната комисия по качество за анкетата, проведена на 18.04.2015 г. в деня на тържествената Промоция на абсолвентите от Випуск 2014 г. Резултатите са качени в сайта на ФМИ.

 

РЕШЕНИЕ 25: ФС прие следното пояснение към специфичните изисквания за точки „наука“: изискванията за книга и монография са едни и същи, т. е. за „книга“ важат правилата за „монография“.

 

РЕШЕНИЕ 26: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ избра ас. д-р Милена Димова Петкова за академичната длъжност „Главен асистент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ)  към катедра „Математически анализ“ на Факултет по математика и информатика.

 

РЕШЕНИЕ 27: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ избра д-р Слав Иванов Чолаков за академичната длъжност „Главен асистент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математически анализ)  към катедра „Математически анализ“ на Факултет по математика и информатика.

 

 

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

 

Подпис:  /п/

ПРОФ. Д-Р АСЕН РАХНЕВ

Декан на ФМИ                                                                   

 

Подпис: /п/

Надя Милева

Протоколчик

 

 

 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ