Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Софтуерни технологии и дизайн    English
Факултет по математика и информатика - Софтуерни технологии и дизайн
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д-р Запрян КОЗЛУДЖОВ)
Протокол на Академичния съвет № 24 / 20.05.2013

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА (4)
Професионално направление: ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ (4.6)
Специалност:

СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙН

Образователно-
квалификационна степен:
БАКАЛАВЪР
Професионална квалификация: ИНФОРМАТИК
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението:  4 ГОДИНИ
 ДЕКАН на ФМИ:
(проф.д-р Асен Рахнев)
 Протокол на Факултетния съвет № 20 / 15.05.2013
   


Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
ПЪРВА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 630 260 26 150 15 220 22 1230 1860 62        
Есенен триместър 220 90 9 70 7 60 6 440 660 22        
Увод в програмирането (С#) 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 1 Е 1
Увод в информационните технологии 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 ТО 1 Е 1
Линейна алгебра и аналитична геометрия 60 30 3 30 3 0 0 120 180 6 И 1 Е 1
Английски език 40 0 0 40 4 0 0 80 120 4 - 1 Е 1
Зимен триместър 210 80 8 60 6 70 7 420 630 21        
Създаване на ГПИ (С#) 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 1 З 2
Основи на графичния дизайн 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 1 З 2
Софтуерни системи по математика 40 20 2 0 0 20 2 110 150 5 ТО 1 З 2
Английски език 40 0 0 40 4 0 0 80 120 4 ТО 1 З 2
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 1 З 2
Пролетен триместър 200 90 9 20 2 90 9 370 570 19        
Обектно-ориентирано програмиране (С#) 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 1 П 3
Увод в уеб програмирането 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 1 П 3
Уеб дизайн 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 ТО 1 П 3
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 1 П 3
ВТОРА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 630 370 37 180 18 200 20 1230 1860 62        
Есенен триместър 230 130 13 60 6 80 8 400 630 21        
Бази от данни 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 2 Е 4
Събитийно програмиране 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 2 Е 4
Приложна математика 1 50 30 3 0 0 20 2 70 120 4 И 2 Е 4
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 2 Е 4
или практикум   0 0 40 4 0 0              
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 - 2 Е 4
Зимен триместър 210 120 12 80 8 50 5 420 630 21        
Софтуерни технологии 1 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 2 З 5
Администриране на динамични уеб системи 40 20 2 0 0 20 2 80 120 4 ТО 2 З 5
Геометричен дизайн 50 30 3 20 2 0 0 130 180 6 И 2 З 5
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 2 З 5
или практикум   0 0 40 4 0 0              
Спорт 20 0 0 20 2 0 0 10 30 1 ТО 2 З 5
Пролетен триместър 190 120 12 40 4 70 7 410 600 20        
Програмиране на JAVA 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 2 П 6
Обработка на цифрови изображения 40 20 2 0 0 20 2 110 150 5 ТО 2 П 6
Програмиране в Интернет с PHP и MySQL 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 2 П 6
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 2 П 6
или практикум   0 0 40 4 0 0              
ТРЕТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 530 310 31 200 20 140 14 1270 1800 60        
Есенен триместър 200 80 8 120 12 40 4 460 660 22        
Издателски системи 40 20 2 0 0 20 2 110 150 5 И 3 Е 7
Практика по специалността 80 0 0 80 8 0 0 160 240 8 ТО 3 Е 7
Създаване и обработка на видео и анимации 40 20 2 0 0 20 2 110 150 5 И 3 Е 7
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 Е 7
или практикум   0 0 40 4 0 0              
Зимен триместър 190 130 13 40 4 60 6 470 660 22        
Създаване и обработка на векторни изображения 50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 3 З 8
Софтуерни технологии 2 50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 3 З 8
Компютърни мрежи и комуникации 50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 3 З 8
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 З 8
или практикум   0 0 40 4 0 0              
Пролетен триместър 140 100 10 40 4 40 4 340 480 16        
Дизайн на приложения за мобилни устройства 50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 3 П 9
Програмиране на приложения за мобилни устройства 50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 3 П 9
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 3 П 9
или практикум   0 0 40 4 0 0              
ЧЕТВЪРТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА 480 330 33 160 16 110 11 1340 1820 60        
Есенен триместър 190 120 12 40 4 70 7 410 600 20        
Електронна търговия 50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 4 Е 10
Дизайн на 3D модели 40 20 2 0 0 20 2 80 120 4 ТО 4 Е 10
Приложна математика 2 60 30 3 0 0 30 3 120 180 6 И 4 Е 10
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 Е 10
или практикум   0 0 40 4 0 0              
Зимен триместър 190 150 15 40 4 40 4 440 630 21        
Информационни технологии в Интернет 50 30 3 0 0 20 2 130 180 6 И 4 З 11
Фреймуърк системи за уеб програмиране 50 50 5 0 0 0 0 130 180 6 И 4 З 11
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 З 11
или практикум   0 0 40 4 0 0              
Бизнес информационни системи 50 30 3 0 0 20 2 100 150 5 И 4 З 11
Пролетен триместър 100 60 6 80 8 0 0 490 590 19        
Преддипломен стаж 40 0 0 40 4 0 0 110 150 5 ТО 4 П 12
Избираема дисциплина 40 40 4 0 0 0 0 80 120 4 ТО 4 П 12
или практикум   0 0 40 4 0 0              
Обзорни лекции 20 20 2 0 0 0 0              
Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0 300 320 10 И 4 П 12
ОБЩО 2270 1270 127 690 69 670 67 5070 7340 244        

 ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ