Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2016 година Протокол № 10 / 06.07.2016 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 10 / 06.07.2016 г.

                       
ПРОТОКОЛ № 10/06.07.2016 г.

От Факултетен съвет на Факултет по математика и информатика,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Днес, 6 юли 2016 г. /сряда/ от 14:00 ч. се проведе Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика.
Присъстват: проф. д.м.н. Петко Димитров Пройнов, проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева, проф. д-р Андрей Иванов Захариев, проф. д-р Антон Илиев Илиев, проф. д-р Асен Кънчев Рахнев, проф. д-р Коста Андреев Гъров, проф. д-р Манчо Христов Манев, проф. д-р Пенка Петрова Рангелова, проф. д-р Станимир Недялков Стоянов, доц. д-р Ангел Атанасов Голев, доц. д-р Анна Атанасова Малинова, доц. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева, доц. д-р Боян Георгиев Златанов, доц. д-р Веска Пенчева Нончева, доц. д-р Добринка Василева Милушева-Бойкина, доц. д-р Дойчин Тодоров Бояджиев, доц. д-р Евгения Делчева Ангелова, доц. д-р Елена Петрова Сомова, доц. д-р Емил Николов Хаджиколев, доц. д-р Иван Илиев Шотлеков, доц. д-р Марта Костадинова Теофилова, доц. д-р Неделчо Велев Милев, доц. д-р Николай Величков Павлов, доц. д-р Стефка Йорданова Анева, доц. д-р Теменужка Пенева Пенева, доц. д-р Тодорка Живкова Терзиева, доц. д-р Христо Димитров Крушков, доц. д-р Христо Стефанов Кискинов, гл. ас. д-р Елена Христова Тодорова, гл. ас. д-р Иван Марков Димитров, гл. ас. д-р Никола Велизариев Вълчанов, гл. ас. д-р Петър Иванов Копанов, док-т Магдалена Асенова Веселинова.
С право на съвещателен глас присъства Тодор Георгиев Чаушев (рък. звено УКЗ).
Отсъстват: док-т Василка Димова Събева, Васил Костадинов Костадинов – студент, Председател на СС на ФМИ.
Списъчен състав – 35; Редуциран състав – 33; Присъстващи – 33; Отсъстващи – 2.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Учебни.
  2. Докторанти.
  3. Хонорувани.
  4. Разни.
  5. Избор за заемане на академичната длъжност „главен асистент“.

РЕШЕНИЕ 1:ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди разкриването на нова специалност „Софтуерно инженерство“ (редовно и задочно обучение) за ОКС „Бакалавър“, към Факултета по математика и информатика, влизаща в сила от учебната 2016/2017 година;

РЕШЕНИЕ 2:ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди учебния план и квалификационната характеристика на специалност „Софтуерно инженерство“ (редовно обучение) за ОКС „Бакалавър“;

РЕШЕНИЕ 3:ФС прие и предлага на Академичния състав на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ да утвърди учебния план и квалификационната характеристика на специалност „Софтуерно инженерство“ (задочно обучение) за ОКС „Бакалавър”.

РЕШЕНИЕ 4: ФС прие следното предложение: да се предостави на Община Пловдив квалификационната характеристика на учебния план за специалност „Софтуерно инженерство“.

РЕШЕНИЕ 5: ФС прие следното предложение: Държавният изпит на специалностите „Математика и информатика“ и „Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт“ за нуждите на ПУ – Филиал гр. Смолян да се проведе на 20.09.2016 г.

РЕШЕНИЕ 6: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Компютърни системи“ за възстановяване на докторантурата на Александър Петров Петров, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“, считано от 01.06.2016 г., съгласно чл. 26, ал. 1 от ПРАС на ПУ.    

РЕШЕНИЕ 7: ФС прие предложението от катерения съвет на катедра „Компютърни системи“ за следната промяна на темата на Пенчо Йорданов Малинов, редовен докторант към катедра „Компютърни системи“, съгласно чл. 15, ал. 4 от ППЗРАСРБ и чл. 20, ал. 4 от ПРАС на ПУ:
от „Интелигентни персонални асистенти на преподаватели
на „Разработване на базова архитектура и прототип на персонален асисент на преподавател”.

РЕШЕНИЕ 8:ФС прие следното предложение от катерения съвет на катедра „Приложна математика и моделиране“: въз основа на молба и съгласно чл. 26 (1) от ПРАС на ПУ:  да бъде прекъсната докторантурата на Василка Димова Събева, редовен докторант към катедра „Приложна математика и моделиране“, за срок от 1 (една) година, считано от 01.07.2016 г., по семейни причини.  

РЕШЕНИЕ 9:ФС избра следните хонорувани преподаватели за учебната 2015/2016 година:

  1. Магдалена Асенова Веселинова (магистър) – с допълнителен хорариум от 30 часа за проведени упражнения по дисциплината „Бази от данни“;
  2. Ива Георгиева Пъхлева (магистър) – с допълнителен хорариум от 40 часа за водене на семинарни упражнения, реглеждане на курсови работи и участие в семестриални изпити по ТВМС за специалностите М и БМ, ІІ курс. 

РЕШЕНИЕ 10: ФС прие следнотопредложение от проф. Станимир Стоянов, ръководител на лабораторията по електронна търговия към ФМИ: името на лабораторията по електронна търговия към Факултета по математика и информатика да бъде променено:
от „Лаборатория по електронна търговия”
на „Център за електронно обучение DeLC (Distributed eLearning Center)“.

РЕШЕНИЕ 11: ФС прие следното предложение: във връзка с приключването на учебната година и предстоящия летен отдих е необходимо всички преподаватели да ползват платения си годишен отпуск в периода 11.07.2016 г. до 25.09.2016 г.

РЕШЕНИЕ 12: ФС прие: в срок до 08.07.2016 г. (петък) ръководителите на катедри да представят в Деканата попълнените, подписани индивидуални планове за работа и справката за неотчетените в тях защитили дипломанти и докторанти
РЕШЕНИЕ 13: Проф. Илиев напомни за предстоящата кандидатстудентска кампания, за изпитните дати по информатика и математика на 7и 8 юли.
РЕШЕНИЕ 14: Доц. Боян Златанов запозна членовете на ФС с обобщените резултати за „точки наука“ и прочете точките на първите трима: проф. д.м.н. Снежана Христова – 1126 точки; доц. д-р Иван Ганчев – 908 точки; проф. д-р Петко Пройнов – 820 точки.
РЕШЕНИЕ 15: Доц. Боян Златанов информира ръководителите на катедри, че ще се изпратят имейли  до секретарите на катедри за среща, на която ще се обясни по какъв начин ще се организира създаването на профилите в Google Scholar.
РЕШЕНИЕ 16: Тодор Чаушев призова всички преподаватели навреме да информират звено УКЗ за използвания софтуер за следващата учебна година.
РЕШЕНИЕ 17: Проф. Антон Илиев запозна членовете на ФС с приетите на АС правила за организация на учебния процес през учебната 2016/17 година и по-точно с решение № 23:
При численост на курса (потока) под 10 студенти списъчен състав
аудиторните часове за всяка дисциплина се планират и отчитат  спрямо предвидените по
учебен план, както следва:

  • за лекции:

- за 9 студенти – на 90 %
- за 8 студенти – на 80 %
- за 7 студенти – на 70 %
- за 6 студенти – на 60 %
- за 5 и по-малък брой студенти – на 50 %

  • за упражнения:

- за 7 студенти – на 100 %
- за 6 студенти – на 90 %
- за 5 студенти – на 80 %
- за 4 и по-малък брой студенти – на 50 %

РЕШЕНИЕ 18: ФС прие предложението: Деканският съвет да определя правилата за преминаване на студентите в по-горен курс, както и определяне на минималния брой студенти в дадена магистърска програма.

РЕШЕНИЕ 19: Факултетният съвет на Факултет по математика и информатика при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ избра ас. д-р Атанас Вълев Иванов за академичната длъжност „Главен асистент“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по: област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката) към катедра „Приложна математика и моделиране“ на Факултет по математика и информатика.

Вярно с оригинала: /Н. Милева/

Подпис:  /п/
ПРОФ. Д-Р АНТОН ИЛИЕВ
Декан на Факултет по математика и информатика

Подпис: /п/
Надя Милева
Протоколчик 

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ