Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
ЕРАЗЪМ+ мобилност на персонала с цел обучение

МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛА С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ по програма ЕРАЗЪМ+ във

ФМИ за академичната 2014/2015 г.  

Държава

 

Приемащ университет

 

Максимален брой финансирани дни за 1 мобилност

Дневен грант

(евро) 

Транспортни разходи (евро)

Област на знание

ХЪРВАТСКА

University College for Applied Computer Engineering, Zagreb

5

100

275

Информационни и комуникационни технологии

 

I. Условия за участие

За обявеното място могат да кандидатстват всички преподаватели и служители на Факултет по математика и информатика.

В рамките на една академична година този вид мобилност може да се осъществи само веднъж. Мобилността дава възможност на университетския персонал да се обучава в други висши образователни институции, удостоени с Еразъм харта, с които факултетът има сключено междуинституционално споразумение за обмен. Целта на мобилността е повишаване на квалификацията и практическите умения на преподавателския и непреподавателския състав на факултета чрез изучаване на опита и добрите практики на партньорската институция и включва дейности като семинари, участие в курсове, учебни визити, практически упражнения. НЕ СЕ ФИНАНСИРАТ МОБИЛНОСТИ С ЦЕЛ УЧАСТИЕ В НАУЧНИ ФОРУМИ!!!!

II. Процедура за кандидатстване

Кандидатите подават до Декана молба за Еразъм визита и Споразумение за мобилност с цел обучение, одобрено от изпращащата и приемащата институция в срок  до 4.02.2015 г.

III. Селекция и класиране

Селекционната процедура е задължителна само когато броят на кандидатите за съответния университет е по-голям от броя финансирани мобилности. В тези случаи разглеждането на кандидатурите и изборът се провежда от Деканския съвет в присъствие на факултетния Еразъм координатор. Ако член на Деканския съвет е кандидат за дадена мобилност, за която има по-голям брой кандидати от броя на местата, същият не участва в селекционната процедура.

Селекцията се провежда в едноседмичен срок след изтичане на срока за подаване на документи. Протоколът от заседанието на Деканския съвет, включващ имената на класирания преподавател/служител и резервите (ако има такива) се предава в Международен отдел в срок до 1 седмица след заседанието.

 

IV. Продължителност и финансиране на мобилността

Максимална продължителност - 5 работни дни; минимална продължителност - 2 работни дни. Дните за пътуване не се включват в продължителността на мобилността.

Изискването минимален хорариум от 8 часа обучение е задължително, независимо от продължителността на престоя.

 Продължителността на мобилността се удостоверява с:

1. Документ от приемащия университет, удостоверяващ продължителността на престоя и обучителния хорариум на участника.

2. Оригинали на билети/бордни карти.

Размерът на финансовата подкрепа се изчислява, като се умножи броят на работните дни (без дните за пътуване) по дневната ставка за съответната приемаща държава. Транспортните разходи се заплащат отделно въз основа на он-лайн калкулатор за изчисляване на разстоянието. По подразбиране за място на тръгване се счита мястото, където се намира изпращащата организация, а за място на провеждане – мястото, където се намира приемащата организация.

В случаите, когато участник за мобилност вече е на мястото на провеждане на дейността във връзка с друга дейност, различна от финансираната по ЕРАЗЪМ+, транспортни разходи не се отпускат.

При реализирана мобилност с продължителност, по-кратка от посочената в Индивидуалния договор, преподавателят възстановява сумата, съответстваща на нереализирания престой в страната-домакин.

Необходими документи:
Молба за Еразъм визита
Декларация за мобилност на персонал с цел обучение
Mobility Agreement Form 

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ