Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Избираеми дисциплини – зимен триместър 2014/2015 Задочно

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР 2014/2015
(задочно обучение)


  • По учебен план през Зимния триместър на учебната 2014/2015 година имат задължително избираема дисциплина задочните студенти от:
    • ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес информационни технологии,
    • ІІІ, ІV курс Информатика
    • ІІ курс Софтуерни технологии и дизайн
  • Записването става лично и започва от 9:00 ч. на 16.12.2014 г. в стая 330.
  • Броят на студентите за всяка дисциплина е ограничен.

 

Анотации на избираемите дисциплини 

1.  Обектно-ориентирано програмиране с Dephi, доц. д-р Христо Крушков, гл. ас. Мариана Крушкова – 532 к.з.
Курсът има за цел да запознае учащите се с методите и средствата на обектноориентирано програмиране на основата на езика Object Pascal и визуалната среда за програмиране DELPHI STANDARD както и да създаде практически умения за изграждане на обектова йерархия при решаване на конкретни проблеми. Специално внимание се отделя на следните теми: основни концепции в ООП; наследяване на класове;херметезация (капсулиране) на обекти; полиморфизъм; работа с визуални компоненти. Очакваните резултати след завършване на избираемата дисциплина е, че обучаемите трябва да могат да проектират и програмират с помощта на средата DELPHI STANDARD на базата на основните концепции на ООП. Общата продължителност е един триместър с 6 часа лекции в компютърна зала с цел възможност за индивидуално разглеждане и актуализиране на примерни програми в DELPHI среда. Знанията се оценяват чрез практически изпит на компютър върху разгледания материал. Необходими предварителни знания - Предполага се, че студентите имат основни познания по информатика и програмиране на базата на Pascal.

2. Компютърни презентации с LaTeX, доц. д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Кремена Стефанова – 547 к.з. 
Курсът има за цел да запознае студентите с изготвянето на презентации с помощта на макро пакетът LaTeX. Благодарение на изобилието на допълнителни пакети (Beamer, Prosper, TeXPower, Foiltex, Pdfscreen, Pdfslide, Powerdot, ifmslide, PPower4, Seminar, Talk и др.) могат да бъдат създадени различни видове презентации. Излючително лесна е реализацията на всички добре познати елементи от MS Office PowerPoint – включване на сложни математически формули, илюстрации, графики, различни акценти, видео клипове и звук. Създадените презентации имат ясно изразена структура, а също така открояват доброто умение за работа с иновативни технологии на докладчика. Успешното усвояване на съдържанието на този курс гарантира на студентите отлично оформяне на презентациите им за дипломни защити. 

3. Мобилни приложения, проф. д-р Станимир Стоянов, хон. ас. Йордан Тодоров – 546 к.з.
Курсът цели да запознае студента с основите за програмиране на приложения за мобилни устройства работещи на операционна система Андроид. Студентите ще се запознаят с различните среди за програмиране както и техните предимства и недостатъци. Ще бъде разгледано андроид SDK-то и възможностите които позволява. Ще бъде разгледано от какво точно се състои един проект за андроид приложение. След запознаване с основите ще се проследи процесът на разработване на реално приложение.

4.  Интерактивна математика, гл. ас. д-р Христина Кулина -  434 к.з.
Едно от най-новите направления в информатиката е създаването на специализиран научен и образователен софтуер, който в момента е обхванал почти всички науки (виж напр. http://www.google.com/Top/Science/Software). В областта на математиката са разработени голям брой интерактивни професионални компютърни системи, масовово навлизащи като нова форма на обучение и научни изследвания в университетите на Европа, САЩ, Япония и др. (http://www.google.com/Top/Science/Math/Software). Най-разпространените такива системи са: Mathematica, Maple, Matlab и др. Целта на предлаганата избираема дисциплина е запознаване на студентите и обучение за работа и програмиране със система Mathematica и онлайн версията Wolframalpha – Computational knowledge engine. Система Mathematica е мощен език от 4-то най-ново поколение, с интерактивен интерфейс и приятелски интерфейс, с възможности за записване на математически формули, идентични или много близки до стандартния математически език. Mathematica и wolframalpha предоставят среда за извършване на символни и числови изчисления и визуализации, с практически неограничена точност. Имат над 2000 вградени математически функции с обхват на всички клонове на теоретичната и приложна математика – математически анализ, алгебра, геометрия, обикновени и частни диференциални уравнения, математическо оптимиране, числени методи, вероятности и статистика, специални функции и др. Разполагат с пълна система за помощ и обучение, също с интерактивен интерфейс. Предлаганият изборен курс дава възможност за обучение на студентите по тези системи на 2 нива – начално ниво (20% от курса) и ниво напреднали (80% от курса). Изучава се средата на работа, синтаксисът и елементи на програмирането, ползване на основни вградени функции и специализирани пакети. Включени са и голям брой примери и интерактивно обучение с компютър. За самостоятелна работа се задават домашни  работи и онлайн тестове.

5.  Приложения на алгебрични методи в елементарната математика, проф. д.м.н. Тодор Желязков -  441 с.з.
Изискват се само познания от училищния курс по математика. Решават се симетрични и антисемитрични системи уравнения и произволни системи уравнения. Прилагат се квадратичните форми за решаване на уравнения и неравенства. Разглежда се рационализиране на знаменателя на дроб чрез елементарни методи и чрез използване на теория на полетата.

6.  Вземане на решения чрез игрови модели, проф. д.м.н. Снежана Христова432 к.з.
В света, в който живеем, непрекъснато сме в различни взаимодействия: конфликтни/безконфликтни, коалиционни/безкоалиционни,  последователни/едновременни и пр. Това налага да се вземат интерактивни решения, да се прави избор на най-добра стратегия за поведение в личния живот, в бизнеса, в политиката,  или просто в игрите за забавление. Един от методите за  намиране на стратегически алгоритми при различни ситуации се основава на теорията на игрите. Целта на този курс е да се представят чрез проигравания и симулации основните идеи, методи и алгоритми от теорията на игрите за избор на рационална стратегия в различни области на човешкия живот. Ще бъдат разгледани, моделирани и изучени различни реални ситуации, като конкуренцията и коалицията в бизнеса, в политиката, при социалните взаимоотношения и пр. Студентите ще се запознаят с един начин на мислене за избор на стратегия, начин на мислене, получен от проучване на игри.  Основната част от разглежданите алгоритми ще бъдат компютърно реализирани чрез използването на подходящ софтуер.

7. Методи за решаване на екстремални задачи, проф. д.м.н. Христо Семерджиев – 436 с.з.
Настоящата дисциплина разглежда важните за средните училища екстремални задачи, т.е. задачи, при които в дадено множество от елементи се търси този, който е най-голям (или най-малък). Разглежданите елементи могат да бъдат отсечки, ъгли, лица, обеми или стойности на дадени функции. Ще се изучат следните методи: метод на производните; метод, базиращ се на следствия от неравенството между средното аритметично и средното геометрично на дадени величини (неравенство на Коши); тригонометричен метод;.чисто геометричен метод. Ще бъде показано, че за болшинството задачи, при подходяща предварителна подготовка, може да се използва неравенството на Коши. Избираемата дисциплина е изключително полезна за учителите по математика в средните училища. Детайлно ще се разгледат над 50 екстремални задачи. Ще бъдат разгледани и методи за приближено решаване на екстремални задачи. Голям интерес представляват следните екзотични екстремални задачи: най-дълъг тригонометричен полином, най-дълъг алгебричен полином, алгебричен полином най-малко отклоняващ се от нулата и определяне на най-висшата алгебрична степен на точност на квадратурните формули.

8. Числено моделиране в нанофизиката, проф. д.м.н. Христо Семерджиев, гл. ас. д-р Павлина Атанасова – 435/534 к.з.
Напоследък една от бързо развиващите се сфери на науката е нанофизиката. Тя представлява изключителен интерес за редица практически приложения и е обект на множество научни изследвания. Голяма част от изучаваните съвременни системи не се поддават на изследване чрез обичайните теоретични методи в нужната пълнота и точност. В много случаи директният експеримент над някои обекти и явления е дълъг, скъпоструващ или просто невъзможен. В такива ситуации с голям успех се прилага численото моделиране. При него даден обект, явление, процес се заменя с математически модел и се изследва с помощта на компютърни изчислителни алгоритми. Избираемата дисциплина има за цел да представи математически модели на някои обекти от нанофизиката. Демонстрират се конкретни числени методи и алгоритми за изследване на моделите. Съставят на компютърни програми, реализиращи изчислителните схеми. Набляга се на оформянето на получените резултати (графично и таблично) и тяхната физична интерпретация.

9.  Методи за решаване на математически задачи, проф. д.п.н. Васил Милушев, доц. д-р Добринка Бойкина – 233 с.з.
Д
исциплината „Методи за решаване на математически задачи” (МРМЗ) има за цел: запознаване студентите със същността, предимствата и недостатъците на общологическите и някои конкретни частни методи за решаване на математически задачи от училищния курс по математика (УКМ); формиране на умения за прилагане на включените в учебната програма методи при решаване на конкретни задачи от УКМ, както и умения за оформяне на решенията и записите на класната дъска. За практическо прилагане на усвоените знания е целесъобразно студентите да продължат с изучаването на методи и методика за съставяне на задачи. Курсът е изключително полезен за бъдещите учители по математика, както и за студентите от останалите специалности на ФМИ.

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ