Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Избираеми дисциплини – зимен триместър 2014/2015 Редовно

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР 2014/2015
(бакалавърски специалности – редовно обучение)

 • По учебен план през Зимния триместър имат задължително избираема дисциплина студентите от:
  • ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес информационни технологии,
  • III, IV курс Информатика,
  • ІІ курс Софтуерни технологии и дизайн
  • ІІ, III курс Бизнес математика,
  • ІІ, IIІ, IVкурс Математика,
  • III, IV курс Приложна математика,
  • IIІ, ІV курс Математика и информатика.
 • Броят на студентите за всяка дисциплина е посочен по-долу.
 • Записването ще става по следния начин:
  • I етап: записване при преподавателите, които са посочили съответно ден и час за записване от 19.11.2014 до 29.11.2014(критериите за подбор на студенти е право на преподавателя);
  • II етап: за незаетите места записването продължава в стая 330 по следния график: на 01.12.14 – за IV курс, на 02.12.14 – за ІІІ курс и на 03.12.14 – за ІІ курс;
  • III етап: за незаетите места записването продължава за всички студенти от 04.12.14 в стая 330.
 • Незаписалите избираема дисциплина студенти не получават заверка за настоящия Зимен триместър.
 • За избираема дисциплина се признава и дисциплина, невключена в учебния план на съответната специалност, по която е положен вече изпит в друга специалност на нашия или други факултети.
 • Студентите могат да запишат и втора избираема дисциплина, което може да стане само в началото на следващия триместър с разрешението на Декана, ако за втората дисциплина има свободни места и не е в полуденя на вече записаната дисциплина.
 • Студенти, нямащи задължение за записване на избираема дисциплина за следващия триместър, но желаещи да запишат такава, подават в началото на следващия триместър молба до декана, която се удовлетворява при наличие на свободни места.

 

АНОТАЦИИ НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ
(учебните програми могат да се видят на сайта на факултета)

1. Приложения на алгебрични методи в елементарната математика, проф. Тодор Желязков
30 места, за всички)
(записване I етап: 19.11.2014 г. от 10:30 до 11:30 ч. в каб. 442)
Изискват се само познания от училищния курс по математика. Решават се симетрични и антисемитрични системи уравнения и произволни системи уравнения. Прилагат се квадратичните форми за решаване на уравнения и неравенства. Разглежда се рационализиране на знаменателя на дроб чрез елементарни методи и чрез използване на теория на полетата.

2. Избрани глави от алгебрата и анализа,проф. Нако Начев
30 места, за всички)
(записване I етап: 20.11.2014 г. от 11:00 до 12:00 ч. в каб. 127)
Предлаганият курс има за цел да запознае студентите с методите на общата алгебра, които намират приложения в теория на функциите и функционалния анализ. Основните теми, които ще бъдат разгледани са: жорданова нормална форма на матрици и линейни преобразования, непрекъснати групи, групи и алгебри на Ли, експоненциални изображения. Надяваме се този курс да обогати знанията на студентите по алгебра.  Курсът е достъпен за студенти и докторанти от всички природо-научни специалности, преподавани в Пловдивски Университет.

3.  Методи за решаване на екстремални задачи, проф. Христо Семерджиев
(30 места, за всички)
(записване I етап: 21.11.2014 г. от 12:00 до 12:30 ч. в 436 с.з.)
Настоящата дисциплина разглежда важните за средните училища екстремални задачи, т.е. задачи, при които в дадено множество от елементи се търси този, който е най-голям (или най-малък). Разглежданите елементи могат да бъдат отсечки, ъгли, лица, обеми или стойности на дадени функции. Ще се изучат следните методи: метод на производните; метод, базиращ се на следствия от неравенството между средното аритметично и средното геометрично на дадени величини (неравенство на Коши); тригонометричен метод;.чисто геометричен метод. Ще бъде показано, че за болшинството задачи, при подходяща предварителна подготовка, може да се използва неравенството на Коши. Избираемата дисциплина е изключително полезна за учителите по математика в средните училища. Детайлно ще се разгледат над 50 екстремални задачи. Ще бъдат разгледани и методи за приближено решаване на екстремални задачи. Голям интерес представляват следните екзотични екстремални задачи: най-дълъг тригонометричен полином, най-дълъг алгебричен полином, алгебричен полином най-малко отклоняващ се от нулата и определяне на най-висшата алгебрична степен на точност на квадратурните формули.

4.Числени методи за решаване на алгебрични уравнения, проф. Петко Пройнов
(30 места, за всички)
(записване I етап: 20.11.2014 г. от 11:00 до 12:00 в каб. 243)
В този курс се разглеждат методи за числено решаване на алгебрични уравнения. Особено внимание се отделя на методи за едновременно намиране на всичките корени на дадено алгебрично уравнение. През 1891 година Вайерщрас предлага исторически първия метод за едновременно пресмятане на корени на полиноми. Курсът дава основа за разработване на курсови и дипломни работи (теоретични разработки, провеждане на компютърни експерименти и др). 

5.Въведение във функционалния анализ, проф. Степан Костадинов, доц. Андрей Захариев, доц. Атанаска Георгиева
(30 места, за всички)
(записване I етап: 28.11.2014 г. от 11:30 до 12:30 ч. в каб. 438)
Предлаганият курс представлява достъпно въведение в абстрактните методи на функционалния анализ, които са най-съществени за практическите приложения. Изложени са основите на теорията на банаховите и метрични пространства, както и интеграла на Лебег. На базата на примери е изградена теорията на линейните и нелинейните оператори във функционални пространства. Курсът е подходящ за студенти и докторанти от всички специалности на ФМИ.

6. Оптимизационни модели и алгоритми, доц. Дойчин Бояджиев
(30 места, за всички)
(записване I етап: 20.11.2014 г. от 13:00 до 14:00 ч. в каб. 543)
Лекционният курс е ориентиран към студентите от спец. Информатика, които не са изучавали предмета Математическо оптимиране. В рамките на курса ще се запознаят с модели и алгоритми, свързани с линейното и целочислено оптимиране. Специално внимание ще се обърне на оптимизационни модели върху графи.

7.  Основи на сигурността в киберпространството, доц. Златогор Минчев
(30 места за всички)
(записване I етап: 20.11.2014 г. от 13:00 до 14:00 ч. в каб. 543)
Развитието на съвременното общество се премества в киберпространството. При това, всеки потребител е добре да бъде подготвен за предизвикателствата и заплахите произтичащи от този факт. Целта на курса е запознаване с актуални проблеми като: мултимедия, зловреден софтуер, кибер атаки, ревърс инженеринг, социален инженеринг в различни актуални за Уеб 3 технологиите среди: социални мрежи, интелигентни среди на обитание, смарт устройства. При това ролята на човешкия фактор се разглежда от множество аспекти: потребителски, изследователски, разработващ, терористичен, престъпен и законодателен. Целта е обучаемите да придобият базови познания за киберпространството и развият дигитална култура, необходима за успешното им интегриране в съвременния свят.

8.  Редици от множители и нули на полиноми, доц. Иванка Касандрова
(30 места, за всички)
(записване I етап: 19.11.2014 г. от 10:00 до 11:00 ч. в каб. 443)
В обширната литература, свързана с разпределението на нулите на полиноми и някои класи цели функции значителна роля играят линейните трансформации, запазващи областта на разпределение на нулите. В общия случай задачите, отнасящи се до такива трансформации се свързват с редици от множители и се формулират така:каква трябва да бъде една редица от числа, че ако един полином има нулите си в дадена област, то и нулите на композирания с тази редица полином са в тази област или в по-широка област. В курса ще бъдат разгледани различните редици от множители и техните приложения за намиране разположението на нулите на някои полиноми. Ще бъдат изложени и някои постижения на българската математическа школа в това направление.

9. Въведение в математиката на парите, доц. Боян Златанов
(30 места, за всички)
(записване I етап: 19.11.2014 г. от 11:00 до 12:00 ч. в каб. 445)
Теорема за простата лихва, просто лихва, когато лихвеният период се измерва в дни. Сложна лихва, Вътрешна норма на възвращаемост. Инфлация, индекс на потребителските цени, данъци. Обикновена доходност, бъдеща доходност, безсрочна доходност. Заеми и риск. Амортизации, амортизационни таблици, периодични плащания. Кредитни карти, плащания с кредитни карти, номериране на кредитните карти. Полици, изискуеми облигации, същровищни бонове, облигационен портфейл. Акции и фондови пазари, купуване и продаване на акции. Деривативни инструменти, модел на стоковия пазар.

10. Науката в еволюцията на човечеството, доц. д-р Кирил Коликов, гл. ас. Йордан Епитропов
(30 места, за всички)
(записване I етап: 24.11.2014 г. от 11:00 до 12:00 ч. в каб. 343)
В тази дисциплина се разясняват основни понятия като еволюционна и креационна теории, култура и цивилизация и т.н. Въвеждат се и се изучават основните лъчи на еволюцията – наука, изкуство, философия, религия, администрация, преданост, делотворство и се изяснява връзката между отделните лъчи. Представя се и се дискутира специфичната роля на науката в еволюцията на човечеството.

11. Интерактивна математика, гл. ас. д-р Христина Кулина
(30 места, за всички)
(записване I етап: 27.11.2014 г. от 13:30 до 14:30 в каб. 338)
Едно от най-новите направления в информатиката е създаването на специализиран научен и образователен софтуер, който в момента е обхванал почти всички науки (виж напр. http://www.google.com/Top/Science/Software). В областта на математиката са разработени голям брой интерактивни професионални компютърни системи, масовово навлизащи като нова форма на обучение и научни изследвания в университетите на Европа, САЩ, Япония и др. (http://www.google.com/Top/Science/Math/Software). Най-разпространените такива системи са: Mathematica, Maple, Matlab и др. Целта на предлаганата избираема дисциплина е запознаване на студентите и обучение за работа и програмиране със система Mathematica и онлайн версията Wolframalpha – Computational knowledge engine. Система Mathematica е мощен език от 4-то най-ново поколение, с интерактивен интерфейс и приятелски интерфейс, с възможности за записване на математически формули, идентични или много близки до стандартния математически език. Mathematica и wolframalpha предоставят среда за извършване на символни и числови изчисления и визуализации, с практически неограничена точност. Имат над 2000 вградени математически функции с обхват на всички клонове на теоретичната и приложна математика – математически анализ, алгебра, геометрия, обикновени и частни диференциални уравнения, математическо оптимиране, числени методи, вероятности и статистика, специални функции и др. Разполагат с пълна система за помощ и обучение, също с интерактивен интерфейс. Предлаганият изборен курс дава възможност за обучение на студентите по тези системи на 2 нива – начално ниво (20% от курса) и ниво напреднали (80% от курса). Изучава се средата на работа, синтаксисът и елементи на програмирането, ползване на основни вградени функции и специализирани пакети. Включени са и голям брой примери и интерактивно обучение с компютър. За самостоятелна работа се задават домашни  работи и онлайн тестове.

12.  Аналитична макроикономика, гл. ас. д-р Асен Христов
(30 места, за всички)
(записване I етап: 21.11.2014 г. от 12:00 до 13:00 ч. в каб. 245)
Макроикономиката е базова икономическа дисциплина, стояща в основата на икономическата политика на държавата, на корпоративното управление, а също така – на поведението на инвеститорите на пазарите на ценни книжа. Навлизането в нея на методите на математическото моделиране внася яснота в проблематиката и както в количествен, така и в качествен аспект. Целта на курса е запознаване с основните модели на аналитичната макроикономика – модели на портфейлните инвестиции, модели на общо икономическо равновесие, модели на икономически ръст, инфлационни модели, модели с макроикономически производствени функции. Разглеждат се макроикономически модели, разработени от двете основни икономически школи – неокласическата и неокейнсианската. Акцентира се на приложението в макроикономиката на разнообразен, но несложен математически апарат от линейна алгебра, аналитична геометрия и математически анализ. Студентите се запознават и с приложението на макроикономическите модели за решаването на проблемни казуси с конкретни данни, взети от икономическите данни за България и други държави с пазарна икономика.

13. Мобилни приложения, проф. Станимир Стоянов, хон. ас. Йордан Тодоров
(30 места, за всички)
(записване II етап)
Курсът цели да запознае студента с основите за програмиране на приложения за мобилни устройства работещи на операционна система Андроид. Студентите ще се запознаят с различните среди за програмиране както и техните предимства и недостатъци. Ще бъде разгледано андроид SDK-то и възможностите които позволява. Ще бъде разгледано от какво точно се състои един проект за андроид приложение. След запознаване с основите ще се проследи процесът на разработване на реално приложение. 

14. Съвременни комуникационни стандарти и приложения, доц. Иван Ганчев
(30 места, за всички)
(записване II етап)
Целта на спецкурса е запознаване с основните съвременни и бъдещи комуникационни стандарти за използване в областта на компютърните мрежи. Включено е също въведение в областта на мрежовата сигурност и поддържащите я стандарти. Акцентира се на приложенията на стандартите в съвременния компютърен свят. Студентите се запознават и с историята на разглежданите стандарти, както и с някои любопитни подробности около тяхното създаване.           

15. Анализ и оптимизация на софтуерни приложения, доц. Димчо Димов, гл. ас. д-р Александър Пенев, док-т Васил Василев
(30 места, за всички)
(записване І етап: 19.11.2014 г. от 9:00 до 10:00 ч. в каб. 430)
С развитието на съвременните процесори и хардуерни архитектури възниква съществен проблем при разработката на софуерните приложения: те не могат да се възползват максимално добре от новостите. Много често се оказва, че на пръв поглед добре реализирана програма използва само малка част от възможностите на хардуерните компоненти. Това се дължи на различни взаймосвързани фактори като: реализирания проблем, дизайна, алгоритмите и данните, качеството на реализация, компилатора и библиотеките, наличния хардуер, набора инструкции, микроархитектурата на ЦП и реализацията на интег¬ралните схеми. Много често се обръща внимание само на първите няколко фактора, а това не е достатъчно, защото те зависят от останалите. Съвременните изчислителни платформи предоставят огромни възможности за извършване на изчисления. На практика, обаче, постигането на добра произ¬води¬телност изисква сериозно разбиране на всички слоеве на целевата платформа, подробно осъзнаване на изчисленията, изобретателност и находчивост. Наградата от овладяването на тази сложен процес е в пости¬гането на производителност в пъти повече и почти невъзможна в стандартната практика. Основната цел на курса е да направи въведение в областта на анализ и оптимизация на производителността на софтуерни приложения, да предложи възможни практически съвети за решаване или минимизиране на проблемите при използването на наличния хардуер. Студентите ще получат теоритични и практически познания в областта и ще се запознаят със съвременни инструменти за анализ като Intel VTune Amplifier и AMD CodeAnalyst.
                                                                  

16. Системен анализ, доц. Димчо Димов
(30 места, за всички)
(записване І етап: 19.11.2014 г. от 11:30 до 12:30 ч. в каб. 538)
Предлаганият спецкурс има за цел: да се обсъдят фундаментални понятия, с които работи всеки интелектуалец (математик или информатик); да се разгледа мисловната дейност като "средство на труда";  да се разгеда системният анализ като основна методология за преодоляване на сложността при анализ и синтез на системи;  да се обсъди мястото на системния анализ при анализа, проектирането и реализацията на информатични модели.

17. Алгоритми и програми в състезанията,проф. Асен Рахнев, доц. Ангел Голев
(30 места, за всички)
(записване І етап: 19.11.2014 г. от 12:00 до 13:00 ч. в каб. 442)
През последните няколко години рязко се увеличава броят на обимпиадите и състезанията по информатика за изявени ученици и студенти. За успешно участие в такива състезания са необходими зъдълбочени познания за най-разпространените класове алгоритми, тяхната ефективност, както и перфектното познаване на езиците за програмиране Pascal и С++. Целта на настоящата избираема дисциплина е да предложи на студентите необходимите им за подготовка сведения за алгоритмите, за структурите от данни и техниките за програмиране. Теоретичните знания се илюстрират със задачи, давани на различни олимпиади и състезания по информатика.

18. Системно администриране на Linux 1, доц. Ангел Голев, хон. ас. Мариан Маринов, хон. ас. Янислав Иванов
(30 места, за всички)
(записване I етап: 24.11.2014 г. от 11:00 до 12:00 ч. в 541 к.з.)
Целта на курса е да се запознаят участниците с основните принципи на Linux базираните операционни системи. Ще бъдат представени добри практики при инсталация, конфигурация и поддръжка на основни типове услуги под различни дистрибуции на Linux базирани операционни системи. Курсът е изключително полезен и насочен към тези хора, които искат да разберат, научат или усъвършенстват своите познания по системна и мрежова администрация, както и да научат полезни съвети, знания и техники директно от практическия опит на професионалисти с многогодишен опит в областта.

19. PHP за напреднали – 2 част, доц. Христо Крушков, хон. ас. Атанас Василев, хон. ас. Димитър Ников
(60 места, за всички)
(записване I етап: 29.11.2014 г. от 12:30 до 13:30 ч. в 546 к.з.)
Целта на избираемата дисциплина е да разшири познанията на студентите, придобити в курса „Въведение в PHP. Обектно-ориентирано програмиране“. Ще се разгледат новостите, въведени в PHP 5.3, подходите при изграждане на структурата на едно уеб-базирано приложение, различни аспекти на проблема със сигурността на приложенията и др. В упражненията ще се работи по задачи, свързани с конкретен аспект от предварително специфициран практически проект, в който ще се прилагат теоретичните знания, придобити в лекциите.

20. Уеб хостинг технологии – 2. част, проф. Асен Рахнев, хон. ас. Владимир Темелков
(60 места, за всички)
(записване I етап: 28.11.2014г. от 12:00 до 12:30 ч. в 547 к.з.)
Втората част на курса включва изцяло практически занимания и работа в Linux среда. Основните акценти са инсталиране и конфигуриране на най-популярният уеб хостинг контролен панел cPanel/WHM, както и целият пакет от сървиси като Apache, MySQL, Exim, FTP и други. След конфигурирането на стандартен уеб хостинг сървър курсът се занимава с основни похвати в системната администрация, работа в CLI (Command line interface) среда, инсталиране и конфигуриране на Firewall, някой от най-популярните уеб сървиси, както и изграждането и администрацията на системи за дистрибутиране на натоварването - HTTP load-balancer, MySQL replication, cluster, remote MySQL server и NFS сторидж.

21. Агентни системи, доц. Владимир Шкуртов, хон. ас. Стефан Ставрев (управител на Трайсофт ЕООД), (30 места, за 3 и 4 курс)
(записване I етап: 21.11.2014 г. от 12:00 до 12:30 ч. в 446 к.з.)
Целите на курса са студентите да придобият основни познания в областта на агентните системи и подсиленото самообучение. Студентите ще бъдат запознати както с едноагентни, така и с мулти-агентни системи. Разглеждат се основни принципи в областта на подсиленото самоубочение (Reinforcement Learning), Процес за решенията на Марков (Markov decision process, MDP), въведение в  Теория на игрите, Теория на Джон Наш, Парето-оптималност.  При мулти-агентните системи се разлеждат и различни механизми за комуникация между агентите. Разясняват се основни понятия като това какво е агент, какво е рационално мислене, оптималност при избора на действията. Изискванията към желаещите да се запишат на тази избираема дисциплина са: основни познания по програмиране на какъвто и да е език от високо ниво.

22. Обектно – ориентирано програмиране с Delphi, доц. Христо Крушков, гл. ас. Мариана Крушкова
(30 места, за всички)
(записване І етап: 24.11.2014 г. от 12:30 до 13:30 ч. в каб. 544)
Курсът има за цел да запознае учащите се с методите и средствата на обектноориентирано програмиране на основата на езика Object Pascal и визуалната среда за програмиране DELPHI STANDARD както и да създаде практически умения за изграждане на обектова йерархия при решаване на конкретни проблеми. Специално внимание се отделя на следните теми: основни концепции в ООП; наследяване на класове;херметезация (капсулиране) на обекти; полиморфизъм; работа с визуални компоненти. Очакваните резултати след завършване на избираемата дисциплина е, че обучаемите трябва да могат да проектират и програмират с помощта на средата DELPHI STANDARD на базата на основните концепции на ООП. Общата продължителност е един триместър с 6 часа лекции в компютърна зала с цел възможност за индивидуално разглеждане и актуализиране на примерни програми в DELPHI среда. Знанията се оценяват чрез практически изпит на компютър върху разгледания материал. Необходими предварителни знания - Предполага се, че студентите имат основни познания по информатика и програмиране на базата на Pascal.

23. Инвестиране и лични финанси, проф. Асен Рахнев, Светозар Гледачев (финансов консултант, "Съединение")
(30 места, за всички)
(записване І етап: 21.11.2014 г. от 12:00 до 12:30 ч. в 424 ауд.)
Има две групи хора: такива които работят за пари, работна заплата; и такива, за които работят парите. Дори и най-добрия мениджър, утре може да остана на улицата. Особено в настоящата криза повечето световни компании смениха ръководството си. Ставаш безра­бо­тен. От богат и с положение – беден и забравен. Кой иска да е от тях? Какво може да се напра­ви, как да посрещнем финансовите предизвикателства, как да управляваме личните си финан­си, колкото и малки да са – това е целта на курса. Основният доход на над 40% от насе­лението на САЩ е от акции и облигации, а не от заплата. Българинът може да управлява само­лет или кораб, но не и личните си финанси. За принципите и възможностите да останеш фи­нан­сово стабилен или да растеш независимо от етапите на кризата е посветен настоящият курс.

24. Въведение в облачните технологии и програмирането им на SAP HANA Cloud platform , проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т  Десислав Десев, док-т Тодор Рачовски
 (30 места, за всички)
(записване І етап: 19.11.2014 г. от 11:00 до 12:00 ч. в каб. 437)
Курсът цели да запознае студента с основите и съвременните тенденции на облачните технологии, както и да въведе добрите практики в програмирането на HANA SAP Cloud. Предоставя цялостна концепция за изграждане на хомогенна среда чрез предлаганите в облачни услуги - софтуер като услуга (SaaS), платформа като услуга (PaaS) и инфраструктура като услуга (IaaS). Студентите ще се запознаят и с основните концепции за Cloud BIG DATA. Курсът ще предостави основни познания и практически съвети как се разработват уеб страници, услуги и как се използват облачните технологии и конкретно SAP HANA Cloud.


  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ