Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Преподавателска мобилност по Erasmus+

 

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА


ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ МОБИЛНОСТИ
по програма ЕРАЗЪМ
+ въвФМИ за академичната 2014/2015 г.

Държава
и брой финансирани мобилности

Приемащ университет

Максимален брой финансирани дни

Дневен грант
(евро)

Транспортни разходи (евро)

Област на знание

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 1

University of Wolverhampton

5

160

360

математика, информатика

ИТАЛИЯ  - 1

University of L'Aquila

 

5

140

275

математика

Две (2) мобилности от:

 

 

 

 

 

ИСПАНИЯ

UNED-Madrid

5

120

360

информатика

МАКЕДОНИЯ

Ss. Cyril and Methodius University in Skopje

5

120

180

Математика,
Информатика, ИТ

ТУРЦИЯ

Bahcesehir University

5

140

180

Информационни и комуникационни технологии

ХЪРВАТСКА

University College for Applied Computer Engineering, Zagreb

5

100

275

Информационни и комуникационни технологии

I. Условия за участие
За обявените места могат да кандидатстват всички преподаватели от ФМИ (на щат в ПУ или хонорувани).
В рамките на една академична година преподавателска мобилност може да се осъществи само веднъж. Приоритет се дава на преподаватели, осъществяващи мобилност за първи път, или в случаите, когато мобилността:

  • е съществена част от учебната програма на приемащата институция;
  • води до разработване на нови учебни материали;
  • ще бъде използвана за укрепване и развитие на връзките между институциите – партньори;
  • се реализира от млади и изявени преподаватели

II.Процедура за кандидатстване
Кандидатите подават до Декана молба за Еразъм визита и Споразумение за мобилност с цел преподаване, одобрено от изпращащата и приемащата институция в срок  до 28.11.2014 г.

III. Селекция и класиране
Селекционната процедура е задължителна само когато броят на кандидатите за съответния университет е по-голям от броя финансирани мобилности. В тези случаи разглеждането на кандидатурите и изборът се провежда от Деканския съвет в присъствие на факултетния Еразъм координатор. Ако член на Деканския съвет е кандидат за дадена мобилност, за която има по-голям брой кандидати от броя на местата, същият не участва в селекционната процедура.
Протоколът от заседанието на Деканския съвет, включващ имената на класираните преподаватели и резервите (ако има такива) се предава в Международен отдел в срок до 1 седмица след заседанието.

IV. Продължителност и финансиране на преподавателската мобилност
Максимална продължителност - 5 работни дни; минимална продължителност - 2 работни дни. Дните за пътуване не се включват в продължителността на мобилността.
Изискването за минимален хорариум от 8 учебни часа е задължително, независимо от продължителността на престоя.
Продължителността на мобилността се удостоверява с:

  1. Документ от приемащия университет, удостоверяващ продължителността на престоя и лекторския хорариум на преподавателя.
  2. Оригинали на билети/бордни карти.

Размерът на финансовата подкрепа се изчислява, като се умножи броят на работните дни (без дните за пътуване) по дневната ставка за съответната приемаща държава. Транспортните разходи се заплащат отделно въз основа на он-лайн калкулатор за изчисляване на разстоянието. По подразбиране за място на тръгване се счита мястото, където се намира изпращащата организация, а за място на провеждане – мястото, където се намира приемащата организация.
В случаите, когато участник за мобилност вече е на мястото на провеждане на дейността във връзка с друга дейност, различна от финансираната по ЕРАЗЪМ+, транспортни разходи не се отпускат.
При реализирана мобилност с продължителност, по-кратка от посочената в Индивидуалния договор, преподавателят възстановява сумата, съответстваща на нереализирания престой в страната-домакин.

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ