Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Избираеми дисциплини – есенен триместър 2014/2015 задочно обучение

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ – ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР 2014/2015
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

•    По учебен план през Есенния триместър на учебната 2014/2015 година имат задължително избираема дисциплина задочните студенти от:

o    ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес информационни технологии,
o    ІІ , ІІІ, ІV курс Информатика
o    ІІ курс Софтуерни технологии и дизайн

•    Записването става лично и започва от 9:00 ч. на 16.09.2014 г. в стая 330.
•    Броят на студентите за всяка дисциплина е ограничен.


 
Анотации на избираемите дисциплини1.  Програмиране в среда Аrduino, проф. д.м.н. Георги Тотков, гл. ас. д-р Светослав Енков – 547 к.з.

       Целите на курса са студентите да придобият основни познания за програмирането на 8-битови микроконтролери Atmel AVR в среда Arduino и да се запознаят с принципите на създаването на прости схеми и устройства с тези контролери. Arduino e платформа за електронно прототипиране с отворен код, базирана на гъвкави и лесни за използване хардуер и софтуер. Системата общува със средата, получавайки сигнали от множество сензори и датчици и може да взаимодейства с нея, контролирайки светлини, дисплеи, двигатели и други устройства. Микроконтролерът в платката се програмира с Arduino език за програмиране (базиран на Wiring и подобен на С++) в развойна среда Arduino (базирана на Processing). За нуждите на курса са осигурени платки Duemilanove и Mega2560, както и множество сензори, дисплеи, бутони и прототипни платки, с цел практическото усвояване и тестване на получените знания. Изискванията към желаещите да се запишат на тази избираема дисциплина са: основни познания по програмиране на С++, начални познания по електроника и електротехника (от курса по Физика в средното училище). Не се предвижда да има входен тест. Курсът завършва с разработка и защита на индивидуален проект (схема и програма на устройство с Arduino) и текуща оценка. Дисциплината е предназначена за студентите на ФМИ от всички специалности и курсове, но се препоръчва на студентите от специалност Информатика след 1-ви курс (при взети дисциплини Програмиране и ООП, както и Компютърни Архитектури).

2. Киберсигурност и устойчив бизнес, доц. д-р Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Георги Шарков – 546 к.з.

       Курсът въвежда обучаемите в съвременните системи и модели за управление на сигурността и оперативния риск на ИТ системи, като обръща особено внимание на надеждността и устойчивостта („еластичността“) на компютърните и мрежови ресурси, и как да подготвим организацията си за защита от кибер-атаки и други въздействия на ИТ ресурсите, и осигурим устойчиви бизнес процеси и ИТ-базирани услуги.
       Курсът е базиран на новия модел „Resilience Management Model -  RMM” на CERT центъра към Университета Карнеги Мелън (Carnegie Mellon University), с особен акцент върху темите:  Как да оценим дали една организация е подготвена да се справи с оперативните рискове, произтичащи от ИТ и компютърната инфраструктура? Кои са съвременните заплахи на ИКТ бизнеса и как да оценим уязвимостта им и подготвим за атаки или други неблагоприятни въздействия? Дали основните фактори за дейността ни (не само технологичните, но и хората, информацията, и съоръженията) ще продължат да действат в състояние на стрес или пробив в дейността ни? Как да оценим и да подобряваме систематично нашата готовност „да се справим с неизвестното”?
       Курсът комбинира технически, технологични и организационни аспекти и представя цялостна система за създаване и поддържане на процеси, отношение и отговорности към системните ресурси на всички участници в бизнеса („културата“ не само на ИТ или техническите специалисти). СERT-RMM има сходна структура и методи за одит и обобщава добрите практики и силните страни на многото взаимно допълващи се модели и стандарти (сериите ISO за Информационна сигурност, Услуги; CoBIT; управление на бизнеса и ИТ - ITIL, SPICE; CMMI-SVC и т.н.). Ще бъдат представени и последните изисквания и тенденции в Европейската стратегия и рамка за информационна сигурност и надеждност (ENISA), и произтичащите от тях практически задължения на фирми и организации.
       Предвидена е и практическа работа за оценка на слабостите и надеждността на системните (мрежови и компютърни) ресурси, разработване на мерки за защита и устойчивост, анатомия на последните кибер-заплахи. Част от темите ще бъдат разработени и представени от самите студенти, чрез което те ще придобият и презентационни и организационни умения. Придобитите знания ще допълнят методологично изучаваните в други курсове предмети.

3. Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ, проф. д-р Николай Кюркчиев – 531 к.з.
        Целта на курса е да запознае студентите с някои нестандартни подходи за конструиране на итерационни алгоритми и числени методи от алгебрата и анализа, които възникват от теорията и практиката на имидж-процесите, томографията и др. За практическото прилагане на методите от курса ще се използва програмната система MATHEMATICA.

4.  Аналогии и обобщения в математиката, проф. д.м.н. Христо Семерджиев – 436 с.з.  

        Темата се разработва както в елементарната математика, така и във висшата математика. Застъпват се следните въпроси: Обобщени степени. Аналози и обобщения на биномата формула на Нютон. Формули за диференциране на Лайбниц. Класически неравенства за суми и интеграли. Обобщени прогресии. Аналогии между триъгълник и тетраедър. Херонова формула за триедри. Обобщени формули за лица на четириъгълници. Вариации на тема метод на Нютон. Алгебрично, тригонометрично и експоненциално интерполиране. Едновременно намиране на всички корени на алгебрични, тригонометрични и експоненциални полиноми. Аналози и обобщения на алгоритъма на Хорнер. Аналози и обобщения на детерминантата на Ван дер Монд. Предназначена за всички студентите от ФМИ. Особено полезна за специалността Математика и информатика. От тази избираема дисциплина следват множество теми за дипломни работи.

5.  Графично представяне на данни, проф. д.м.н. Христо Семерджиев, гл. ас. д-р Павлина Атанасова -  532 к.з.

       При оформянето на официални текстове и презентации от  важно значение са качествените графични изображения в тях. Лекционният курс има за цел да покаже множество възможности за представяне на таблично и аналитично зададени зависимости, както и експортиране на графиката в нужния формат за използване при писане в Word или TeX. Демонстрира се създаване на вложени една в друга графики; наложени графични изображения на множество данни; манипулиране с опциите на графичните елементи и добавяне на други визуални елементи. Представя се построяването на различни статистически изображения. Прави се съпоставка между графичните  възможности на Microsoft Exsel, SPSS, R, Grapher, Wolfram Mathematica, Origin и др. и се детайлизира работата с тези програми.
6.  Програмиране с Dephi, доц. д-р Христо Крушков, гл. ас. Мариана Крушкова – 533 к.з.

       Курсът има за цел да затвърди практическото използване на основни управляващи конструкции в програмирането използвайки удобната среда за програмиране Delphi. Ще се наблегне предимно на възможностите на езика за решаване на практически задачи, както и на реализирането на някои популярни алгоритми.                                                                                                          

7. Математически текстообработващи програми, доц. д-р Ангел Голев, гл. ас. д-р Кремена Стефанова – 446 к.з.

       Курсът запознава студентите с писането и оформянето на математически документи с помощта на макро пакетът LaTeX. Това е най-популярния макропакет от системата TeX, който облекчава набирането на сложни документи. Пакетът позволява да се автоматизират много задачи, свързани с оформянето на статии и сложни математични текстове, включващи номерация на разделите, формулите, цитатите, поместването на фигурите и таблиците в страницата, въвеждането на библиография и др. Успешното усвояване на този макропакет гарантира отлично оформяне на дипломните работи на студентите. Изучава се класът Beamer в LaTeX, който позволява да се създават слайдове за презентации, в които могат да се включават сложни математични формули, илюстрации, анимации. Създадените презентации имат ясно изразена структура, по която е удобно да се предвижва по време на доклада. Beamer предоставя на ползвателя цялата мощ на LaTeX за създаване на научни презентации и, в частност, по време на защита на дипломната работа..

8.  Логическо и функционално програмиране, доц. д-р Елена Сомова, гл. ас. Павлина Иванова – 534 к.з.

       Математически основи на логическото програмиране. Предикатно смятане от първи ред. Метод на резолюцията. Език за логическо програмиране Пролог. Клаузи на Хорн. Факти. Правила. Цели. Механизъм на възврат. Рекурсия в Пролог. Списъци. Работа с бази от данни. Особености на езиците за функционално програмиране. Език за функционално програмиране Лисп. Механизъм на оценяване. Примитивни обекти. Комбинации. Средства за абстракция. Рекурсия и итерация в Лисп. Точкови двойки и списъци. Ламбда изрази. Функции от по-висок ред. Приложения.

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ