Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Програма за посещение на експертна група на НАОА

ПРОГРАМА

за посещение на експертна група
 за оценяване на образователната и научна степен “доктор” по
 докторски програми: „Методика на обучението по информационни технологии”; „Методика на обучението по информатика и информационни технологии”; „Методика на обучението по информатика”, „Методика на обучението по математика и информатика”, „Методика на обучението по математика”, професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по...” и област на висше образование 1. Педагогически науки във Факултета по математика и информатика на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
за периода от  14. 05. до 15. 05. 2014 год

 

 

14 май 2014 г. (сряда) - Пристигане и настаняване на ЕГ

11:30 – 12:00

Среща с представители на ръководството на ВУ. Представяне на ЕГ. Осигуреност на условия за осъществяване на обучението по ОНС “доктор”. 

12:00 – 13:00

Среща с комисията, изготвила информацията по процедурата. Представяне на докторските програми и основното обучаващо звено.

Дискусия относно: съответствието на докторските програми с действащото законодателство и съвременните тенденции в развитието на науката, образователна дейност, цели, задачи, мотиви; осигуреност с академичен състав на основен трудов договор (ОТД) с квалификация и професионален опит допринасящ за успешната подготовка на докторантите.

13:00 – 14:00

Обедна почивка. Работа на експертната група с предоставената документация за докторските програми (съответствие със Закона за висшето образование, Закона за развитие на академичния състав и други нормативни документи).

14:00 – 15:00
Среща с отговарящите за научноизследователската дейност и с представители на участващите в научни проекти свързани с тематиката на ОНС “доктор”. Творческа активност и научни изяви (академичен състав на ОТД, получили научна степен или звание и отличия през последните 5 години, участия в национални и международни конференции, симпозиуми и др.).
15:00 – 16:00

Среща на ЕГ с отговарящите за материално-техническата, информационна база и финансирането на ОНС “доктор”

Запознаване:
 -с учебно-материалната база;
 -с библиотеката;
 -с компютърно-техническите средства и информационни мрежи, възможности за ползването им;
 -с материалната база за изследователска дейност на редовните докторанти

16:00 – 17:00

Среща с докторанти обучаващи се по докторските програми.

17:00 – 18:00

Среща с потребители на кадри и представители на обществеността.

15 май  2014 г. (четвъртък)

9:00 – 9:30

Работа на експертната група с представената документация (правилници, документи за прием, таблици).

9:30 – 10:30

Среща с отговарящите за докторантите (прием, процедури за приемане на учебната документация за ОНС “доктор”, методи на преподаване, форми на завършване). Познаване на конкурентната среда и адекватно разполагане на докторската програма в тази среда.

10:30 – 11:00

Административно обслужване на докторантите, архив, издавани документи.

11:00 – 12:30

Дискусия на експертната група с представители на ръководството на основното звено, осигуряващо обучението на ОНС „доктор”, по въпроси свързани: с участието на докторантите в изследователски проекти; със стимулирането на научноизследователската дейност на докторантите в съответствие със спецификата на докторските програми; утвърдени практики и успешни изяви по специалността на докторантурата в професионалната област, към която принадлежи.

12:30 – 13:00

Обедна почивка

13:00 – 14:00

Разговор относно мястото на докторските програми в социалната среда и ориентираност на резултатите от обучението на докторантите към обществените потребности на региона, страната и/или Европейския съюз.

14:00 – 14:30

Заседание на експертната група. Работа на експертната група с допълнително представена документация. 

14:30 – 15:00

Заключителна среща с комисията, изготвила информацията по процедурата и с представители на ръководството на основното звено, осигуряващо обучението по докторските програми.


Председател на ПК по пердагогически науки към НАОА:
проф. д-р Емилия Василева

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ