Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Програма за посещение на експертна група на НАОА по 4.5. Математика

ПРОГРАМА

за посещение на експертна група на НАОА
по процедура за програмна акредитация

на професионално направление  4.5. Математика,
Докторска програма към ПН 4.5. Алгебра и теория на числата,
Докторска програма към ПН 4.5. Математически анализ
в област 4.Природни науки, математика и информатика
в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
за периода 7–9 май,  2014 година

Председател:
1.  Проф. д–р Никола Петков Зяпков, Факултет по математика и информатика, Шуменски универси­тет.
Членове:
2. Доц. д–р Елена Апостолова Върбанова, Факултет по приложна математика и информатика, Технически университет, София;
3. Проф. д–р Нели Стоянова Димитрова, Институт по математика и информатика, БАН;
4. Проф. д.м.н. Андрей Борисов Андреев, Технически университет, Габрово.

Наблюдаващ от НАОА:
член на ПКПНМИ Проф. д.м.н. Степан Агоп Терзиян,
Русенски университет "Ангел Кънчев",

Адрес:
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Ул. „Цар Асен“ 24, 4000 Пловдив          
Факултет по математика и информатика, бул. „България“, бул. “България” 236, 4003 Пловдив

07 май 2014 г. (сряда), Заседателна зала в Ректората на ПУ

16:00 – 16:30

Инструктаж на експертната група (ФМИ, ПУ)

16:30 – 17:15

Среща с Ръководството на ФМИ, ръководители на основни звена и членове на комисията изготвила доклада самооценка по процедурата за програмната акредитация. Представяне на експертната група.
Присъстват: Деканското ръководство, Ръководители на катедри АГ, МА, ПММ, професори по математика

17:15 – 18:00

Доклад за изпълнение на препоръките на НАОА при предходната акредитация и процедура по подготовка на доклада самооценка. Експозе на доклада самооценка.
Теми за обсъждане: мисия, визия, стратегически цели и задачи на ФМИ; процедура на програмната  акредитация на ФМИ; организационно–функционална структура за управление на ФМИ; организация на обучението; организация на научните изслед­ва­ния.
Присъстват: Деканското ръководство, Ръководители на катедри АГ, МА, ПММ, професори по математика

08 май  2014 г. (четвъртък), Заседателна зала в Новата сграда на ПУ

9:00 – 10:30

Присъстват: Деканското ръководство, Ръководители на катедри АГ, МА, ПММ, професори по математика
Обсъждане с Комисията, изготвила Доклада–самооценка на съответствието на документацията на професионалното направление с изискванията на
Критерий 1.1. Учебна документация. Съвместимост с документация от европейското образователно пространство, мобилност на студентите, кредитна система, образо­ва­телен капацитет
Критерий 1.2. Преподавателски състав (численост, възрастова и квалификационна структура нормативен минимум на хабилитирани преподаватели на ОТД, съот­ветст­вие на научните им компетенции с дисциплините от учебния план, атестиране).
Критерий 1.3. За обучението на студентите е създадена материалнотехническа и ин­­формационна база, специализирана за обучението в професион. направ­ле­ние
Критерий 1.4.  Обучението на студентите отговаря и се придържа към съвременните методи на преподаване и оценяване
Критерий 1.5. Полагат се специални грижи за високо качество на обучението

10:30 – 11:00

Среща със студенти, обучаващи се в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър” на про­фе­си­о­нал­ното направление, предварително разгласена от ВУ.
Присъстват: студенти по 4.5 от спец. М, ПМ, БМ (Бак.) и ПМ (Маг.)

11:00 – 12:00

Свободен прием на ЕГ за преподаватели, служители и студенти

12:00 – 13:00

Заседание на EГ (самостоятелна работа  с документацията )

13:00 – 14:00

Обяд

14:00 – 14:30

Среща на ЕГ със служители, отговарящи за административното обслужване на сту­ден­ти и докторанти. Посещение в Учебен отдел и Деканата.

14:30 – 15:00

Срещи ръководители на основни звена и членове на ФКК, преподаватели и служи­те­ли.
Присъстват: Ръководители на катедри АГ, МА, ПММ и преподаватели по 4.5., членове на Факултетната комисия по качество

15:00 – 15:30

Посещение на библиотеката, информационен център, учебни и научно–изсле­до­ва­тел­ски лаборатории.
Присъстват: Ръководители на лаборатории (проф. Гочева, гл.ас. Копанов), ръководител УКЗ

15:30 – 16:30

Обсъждане на докторските програми.
Присъстват: Ръководители на катедри АГ, МА, ПММ и преподаватели по 4.5., научни ръководители на докторанти по АТЧ и МА

16:30 – 17:00

Среща с млади учени и докторанти.
Присъстват: Млади учени по 4.5. и докторанти по АТЧ и МА

17:00 – 17:45

Срещи с потребители на кадри.
Присъстват: Деканско ръководство         
Потребители на кадри

17:45 – 18:15

Самостоятелно заседание на ЕГ – работа по документацията

09 май  2014 г. (петък), Заседателна зала в Новата сграда на ПУ

9:00 – 10:00

Присъстват: Ръководители на катедри АГ, МА, ПММ и преподаватели по 4.5., научни ръководители на докторанти по АТЧ и МА
Дискусия с участието на преподаватели от професионалното направление върху  изпълнението на
Критерий 2.1. Научноизследователска дейност на преподавателския състав,
Критерий 2.2. Научноизследователска дейност на студенти и докторанти и 
Критерий 2.3. Качество на публикациите на студентите, докторантите и препо­дава­те­ли­те.

10:00 – 11:00

Присъстват: Деканското ръководство, Ръководители на катедри АГ, МА, ПММ.
Обсъждане с ръководството на професионалното направление и Комисията, изготвила Доклада–самооценка, върху проблемите на управлението на качеството и реализацията на младите специалисти съгласно изискванията на:
Критерий 3. Управление на образователния процес
Критерий 3.2. Организация за проследяване на реализацията на завършилите обучението студенти
Критерий 4. Конкурентоспособност на обучението в професионалното направление
Критерий 4.1. Новаторски практики в обучението
Критерий 4.2. Познаване на конкурентната среда в направлението

11:30 – 12:00

Заседание на експертната група.

12:00 – 12:30

Заключителна среща с ръководството на ФМИ  и комисията по програмната акредитация
Присъстват: Деканското ръководство.

Председател на ПК по природни науки, математика и информатика към НАОА:
Проф. д.ф.н. Борислав Славов
Ръководител на ЕГ:
(проф. д–р Никола Зяпков)

Ректор на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”:
(проф. д –р Запрян Козлуджов)

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ