Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Покана за публична защита на дисертационен труд на ас. Милена Димова Петкова

П О К А Н А

на 09.05.2014г. от 11:00 часа
в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“
ще се проведе

П У Б Л И Ч Н А   З А Щ И Т А

на дисертационен труд
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

на тема:

„Локална и полулокална сходимост на едноточковия и двуточковия метод на Вайерщрас за апроксимация на нули на полиноми“

Автор: ас. Милена Димова Петкова
докторант към катедра „Математически анализ“
при Факултет по математика и информатика
на ПУ „Паисий Хилендарски“

Научен ръководител:
Проф. д-р Петко Димитров Пройнов

Научно жури:
Проф. д-р Петко Димитров Пройнов
Проф. д.т.н. Васил Георгиев Ангелов
Проф. д-р Николай Веселинов Кюркчиев
Доц. д-р Андрей Стефанов Андреев
Доц. д-р Гюрхан Хюсеинов Неджибов

Поканени са да присъстват всички желаещи!

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ