Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Инф. семинар по проект „Повишаване на качеството на обучение по информатика и ИКТ във ФМИ" 12.04.14

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Схема  BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”

Проект BG051РО001-3.1.07-0009
„ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИКТ ВЪВ ФМИ ПРИ ПУ чрез създаване и прилагане на устойчив модел за актуализация на учебните планове и програми, съобразно стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“ и изискванията на трудовия пазар”

Бенефициент – Факултет по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
 

 

   На 12 април 2014 г. (събота) от 11:45 ч. в 422 аудитория ще се проведе Информационен семинар по проект „Повишаване на качеството на обучение по информатика и ИКТ във ФМИ при ПУ чрез създаване и прилагане на устойчив модел за актуализация на учебните планове и програми, съобразно стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“ и изискванията на трудовия пазар“. Поканват се студентите от всички магистърски специалности.

    Целта на семинара е информиране на студентите относно актуализираното и осъвременено учебно съдържание на плановете в съответните специалности чрез участието на бизнеса в етапа на подготовката им; новите възможности за стажантски програми и участие в реална работа среда.

 

"Този документ е изготвен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на уебстраницата, което при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката. Схема BG051PO001-3.1.07 "Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда."

Инвестира във вашето бъдеще!


Снимки от информационен семинар можете да намерите тук!

Презентацията от информационен семинар можете да намерите тук!

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ