Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Покана за публична защита на дисертационен труд на ас. Христо Инджов

ПОКАНА

 на 14.04.2014 г. от 12:30 часа

в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ “Паисий Хилендарски”

ще се проведе

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертационен труд

за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

на тема:

Моделиране и управление на динамични проекти за е-обучение

 

за присъждане на образователната и научна степен „доктор”

по област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,

професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки,

докторска програма Информатика

                                                                  

Автор: ас. Христо Инджов

докторант към катедра “Компютърна информатика”

при Факултет по математика, информатика и информационни технологии на ПУ “Паисий Хилендарски”

 

Научен ръководител:

проф. дмн Георги Тотков

 

Научно жури:

проф. д-р Кънчо Иванов

проф. д-р Веселка Боева

доц. д-р Иван Койчев

доц. д-р Елена Сомова

проф. дмн Георги Тотков

 

 

Поканени са да присъстват всички желаещи!

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ