Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Избираеми дисциплини 2013/2014 - есенен триместър - Задочно

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ – ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР 2013/14
ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 • По учебен план през Есенен триместър на учебната 2013/14 година имат задължително избираема дисциплина задочните студенти от:
  • ІІ курс Бизнес информационни технологии,
  • ІІІ курс Бизнес информационни технологии,
  • ІV курс Бизнес информационни технологии
  • IІ курс Информатика,
  • IІІ курс Информатика,
  • IV курс Информатика.
 • Записването става лично и започва от 9:00 ч. На 16.09.2013г. в стая 330.
 • Броят на студентите за всяка дисциплина е ограничен.


Анотации на избираемите дисциплини

1. Агентни системи – 531 к.з.
Доц. д-р Христо Крушков, хон. ас. Стефан Ставрев (управител на „Трай Софт ЕООД”)
Целите на курса са студентите да придобият основни познания в областта на агентните системи и подсиленото самообучение. Студентите ще бъдат запознати както с едноагентни, така и с мулти-агентни системи. Разглеждат се основни принципи в областта на подсиленото самоубочение (Reinforcement Learning), Процес за решенията на Марков(Markov decision process, MDP), въведение в Теория на игрите, Теория на Джон Наш, Парето-оптималност. При мулти-агентните системи се разлеждат и различни механизми за комуникация между агентите. Разясняват се основни понятия като това какво е агент, какво е рационално мислене, оптималност при избора на действията. Изискванията към желаещите да се запишат на тази избираема дисциплина са: основни познания по програмиране на какъвто и да е език от високо ниво. Курсът завършва с проект и текуща оценка. За проекта студентите ще трябва да имплементират алгоритъм, който да се самообучи да играе Морски шах и да побеждава( или да довежда играта винаги до реми) срещу естествен противник (човек). Позволява се работата в групи от по двама човека. На студентите ще им бъде предоставена визуална среда за разработка на С++, която да им помогне да се концентрират единствено върху разработката на алгоритъма. По желание, крайният проект може да бъде разработен и на друг програмен език, без ограничения. Дисциплината е предназначена за студентите на ФМИ от всички специалности и курсове, но се препоръчва на студентите от специалност Информатика след 3-ти курс

2. Проектиране, изграждане и стилизиране на уев страници – 547  к.з.
Доц. д-р Христо Крушков, ас. Христо Тошков
Избираемата дисциплина „Проектиране, изграждане и стилизиране на уеб страници“ е въвеждащ курс по уеб-дизайн за начинаещи.  В нея се изучават способи за създаване на шаблони за дизайн и похвати за използване на готови такива при структурирането и оформлението интернет страници. В курсът на обучение се разглежда как да се проектира и изгради уеб сайт, като се прилагат съвременните стандарти на описващите езици HTML5, CSS3 и JavaScript.
     За работа се използва интегрираната средата Adobe Dreamweaver CS6 и сървърния пакет XAMPP.

3. Въведение в JQuery  –  546 к.з.
Доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Георги Соколов
Целите на курса са студентите да придобият умения за програмиране в Интернет среда - въведение в HTML, CSS, запознаване с програмиране за Интернет браузъри с JavaScript. Дициплината прави обширно въведение в JQuery 1.10 - запознаване с концепцията за селектори, събития, форми, обработка на данни. Динамични интернет страници с Ajax, XML и JSON. Изработка на анимации и ефекти. Запознаване с допълнителните библиотеки JQuery-UI, JQuery Mobile, JQuery Touch - програмиране за мобилни устройства.

4. Иновационни технологии в обучението – 431 к.з.
Доц. д-р Елена Сомова, докт. Ваня Лазарова
Курсът цели да запознае студентите с новостите в технологиите за създаване на електронни учебни материали за многократна употреба, учебно съдържание и онлайн обучение. Дисциплината покрива работа с различни инструменти за създаване и управление на електронно учебно съдържание. Ще бъдат разгледани средства за създаване на аудио и видео материали, блогове, работа с хранилища и системи за електронно обучение. Студентите ще бъдат запознати с със съвременните тендеции в обучението, с прилжение на различни иновационни подходи. Ще бъдат разгледани системи за управление на обучението и системи за управление на учебното съдържание.Ще бъдат разгледани средства и подходи за персонализация на е-обучението. Особено внимание ще бъде обърнато на въпросите за стандартизация на е-обучението. Дисциплината е подходяща предимно за студенти с педагогически профил. 

5. Трудово право – 422 ауд.
Ненка Пъкова (Началник отдел „Управление на човешките ресурси”
  Трудовото право е отрасъл на правото, занимаващ се с трудовите правоотношения. Трудовото  право урежда правоотношенията между работниците или служителите и работодателите, които възникват  с учредяването на трудовото правоотношение, неговото изменение и прекратяване, условията при които се полага труда – работно време, почивки, отпуски, трудово възнаграждение и др. Лекторът ще  има за цел да запознае студентите с трудовото законодателство и основните процедури, вътрешни нормативни актове и приложни документи по уредбата на трудовите отношения.

6. Методи за решаване на екстремални задачи – 232  с.з.
   Проф. д.м.н. Христо Семерджиев
Настоящата дисциплина разглежда важните за средните училища екстремални задачи, т.е. задачи, при които в дадено множество от елементи се търси този, който е най-голям (или най-малък). Разглежданите елементи могат да бъдат отсечки, ъгли, лица, обеми или стойности на дадени функции. Ще се изучат следните методи: метод на производните; метод, базиращ се на следствия от неравенството между средното аритметично и средното геометрично на дадени величини (неравенство на Коши); тригонометричен метод;.чисто геометричен метод. Ще бъде показано, че за болшинството задачи, при подходяща предварителна подготовка, може да се използва неравенството на Коши. Избираемата дисциплина е изключително полезна за учителите по математика в средните училища. Детаилно ще се разгледат над 50 екстремални задачи.Ще бъдат разгледани и методи за приближено решаване на есктремални задачи.Голям интерес представляват следните екзотични екстремални задачи: най-дълъг тригонометричен полином, най-дълъг алгебричен полином, алгебричен полином най-малко отклоняващ се от нулата и определяне на най-висшата алгебрична степен на точност на квадратурните формули.

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ