Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Пресконференция по проект BG051РО001-3.1.07-0009

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
Схема  BG051PO001-3.1.07 „Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда”

Проект BG051РО001-3.1.07-0009
„ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИКТ ВЪВ ФМИ ПРИ ПУ чрез създаване и прилагане на устойчив модел за актуализация на учебните планове и програми, съобразно стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“ и изискванията на трудовия пазар”

Бенефициент – Факултет по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
 

ПОКАНА
за участие в начална пресконференция по проекта

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да ви съобщим, че на 26 юни г., от 11.00 часа, в заседателната зала на Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, град Пловдив, бул „България” № 236, ще се проведе начална пресконференция по проект „ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНФОРМАТИКА И ИКТ ВЪВ ФМИ ПРИ ПУ чрез създаване и прилагане на устойчив модел за актуализация на учебните планове и програми, съобразно стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“ и изискванията на трудовия пазар”, Договор № BG051РО001-3.1.07-0009 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Факултетът по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” и Българската Асоциация на Софтуерните Компании БАСКОМ канят заинтересованите страни, медиите и широката общественост да се запознаят с целите, дейностите и очакваните резултати от проекта, който е с обща стойност 259 878,19 лв и продължителност от 20 месеца. Ръководител на проекта е деканът на факултета проф. д-р Асен Рахнев.


Общата цел на проекта е:  Създаване на пряка връзка между ръководствата и факултетните съвети на висшите училища, в това число и ПУ "Паисий Хилендарски" чрез Факултет по математика и информатика, от една страна, и ръководствата на работодателските организации, големи предприятия и ключови експерти от друга, в това число БАСКОМ, които съвместно да предефинират и актуализират образователните програми в системата на висшето образование.

"Този документ е изготвен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Пловдивският университет "Паисий Хилендарски" носи цялата отговорност за съдържанието на уебстраницата, което при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на образованието и науката. Схема BG051PO001-3.1.07 "Актуализиране на учебните програми във висшето образование в съответствие с изискванията на пазара на труда."

Инвестира във вашето бъдеще!


Снимки от пресконференцията можете да намерите тук!

Медиите за пресконференцията на ФМИ

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ