Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
ИЗБИРАЕМИ И ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ - ЗАДОЧНО ОБ., ЛЕТЕН СЕМ. 2022-23

ЗАПИСВАНЕ ЗА ИЗБИРАЕМИ И ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ

ЛЕТЕН (ВТОРИ) СЕМЕСТЪР 2022/2023 уч. г.

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

Съгласно актуализираните учебни планове на ФМИ на ПУ, обучението по избрираеми и факултативни дисциплини през Летен (втори) семестъра на 2022/2023 уч. г. ще се проведе, както следва:

Обучение по две (2) избираеми дисциплини провеждат студентите от

  • Информатика – 2 курс, 3 курс; 
  • БИТ – 2 курс, 3 курс; 
  • СТД - 2 курс, 3 курс. 

Те избират една дисциплина от Списък №1 и една дисциплина от Списък №2. Занятията по първата избираема дисциплина (от Списък №1) ще се провеждат на 09.02.2023 и 10.02.2023, а по втората (от Списък №2) – на 11.02.2023 и 12.02.2023.

Обучение по една (1) избираема дисциплина провеждат студентите от

  • Информатика – 4 курс; 
  • Софтуерно инженерство – 4 курс.

Те избират една дисциплина от Списък №1 или една от Списък №2 (по техен избор).

Обучение по една (1) факултативна дисциплина провеждат студентите от

  • БИТ – 4 курс; 
  • СТД – 4 курс.

Те избират една факултативна дисциплина от Списък №3.

Записването за ФАКУЛТАТИВНА ДИСЦИПЛИНА се осъществява чрез попълване на

следната електронна форма в срок до 31.01.2023 г., вкл.

Занятията по факултативните дисциплини ще се провеждат на 11.02.2023 и 12.02.2023 г.

 

Записването за ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ще се проведе на два етапа, онлайн на адрес:

http://izbiraemi.fmi-plovdiv.org/.

ПЪРВИ ЕТАП. Записване за избираема дисциплина от СПИСЪК №1 в срок от 14.01.2023 до 25.01.2023, вкл.

ВТОРИ ЕТАП. Записване за избираема дисциплина от СПИСЪК №2 в срок от 27.01.2023 до 05.02.2023, вкл.

 Можете да проверите дали предпочитанията Ви за избираема дисциплина (класирането им от Вас на 1-во, 2-ро, 3-то и т.н. място) са съхранени от системата, като заредите отново страницата за избор на дисциплини.

Молим студентите, когато подреждат желанията си за избираеми дисциплини, да НЕ посочват дисциплини, по които вече сте провели обучение и имате поставена оценка.

 


 

СПИСЪК № 1 НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ
(ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 1)

1. End-to-end JavaScript приложения, проф. д-р Антон Илиев и ас. Павел Кюркчиев (за всички) 

Целта на курса е да се разгледат възможностите за създаване на RESTful услуги с помощта на JavaScript, както и да се поставят основи в изграждането на single-page applications с широко използвания framework Angular 2. По време на курса ще бъдат разгледани следните технологиите:

MongoDB – работа с нерелационни бази от данни. Запазване, намиране и индексиране на данни и документи;

ExpressJS – създаване на RESTful услуги;

Anuglar 2 – изработване не single-page application;

NodeJS – създаване на опростен сървър.

Курсът е подходящ за начинаещи, които имат основни познания за работа с JavaScript и с бази от данни (за предпочитане са нерелационни бази от данни). Среда за разработка: Visual Studio Code 2015.

2. Аналитична микроикономика, гл. ас. д-р Асен Христов (за всички) 

Аналитичният метод в икономиката се състои в прилагане на математически апарат за моделиране на икономически обекти с цел получаване на ясни и точни съотношения, описващи поведението им. Целта на настоящия курс е да запознае студентите с класическите и съвременни модели на поведение на двете основни групи „играчи“ на пазара – потребителите и фирмите. Аналитичната теория на потребителите е в основата на съвременния маркетинг, а тази на фирмите – на мениджмънта. Забележителното е, че с използване на сравнително елементарен математически апарат се получават микроикономически резултати с голямо теоретично и практическо приложение.

3. Бизнес право 2 част, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (за всички) 

„Бизнес право” е компилация от няколко правни отрасли, които се изучават самостоятелно в юридическите и други факултети. Тази дисциплина се преподава на малко места във висшите учебни заведения в България, докато в европейските и американски университети и колежи това е предметът, който извежда престижа на съответния факултет на по-предни позиции в съревнованието с останалите. Основната цел и предизвикателство на втората част от лекционния курс е студентите да се запознаят със специфичните елементи на развитието на търговските отношения в конкурента среда, способите и методите за защита от нелоялна конкуренция, неправомерни търговски практики, начини за защита на потребителя, подаване на жалби и сигнали до КЗК, КЗП и други органи на изпълнителната и съдебната власт. Засяга се и търговската медиация в международните бизнес отношения. Очакваните резултати от изучаването на дисциплината „Бизнес право” е студентите да обогатят своя набор от знания и компетентности, така щото да имат възможност самостоятелно да участват на националния и международен конкурентен пазар, да придобият умения и навици за навременно идентифициране на конкретен проблем, засягащ определена правна сфера и ефективни способи за справяне с него.

4. Бизнес приложения за Интернет с PHP и MySQL, проф. д-р Минчо Сандалски (за всички) 

Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични знания и практически умения за сървърно програмиране в глобална мрежова среда, като използват софтуерни инструменти като HTML, PHP и MySQL за разработване на Internet – приложения. Особено внимание се обръща на проектирането, реализирането и обработването на бази данни, коитo се създават със системата за управление на релационни бази данни MySQL. Изучават се и се прилагат основните средства за програмиране чрез сървърния език PHP. Изяснява се механизмът на взаимодействие с приложението Web-сървър Apache. Крайният резултат на курса се състои в създаване на динамичен Web-сайт на базата на архитектурата клиент-сървър. Курсът се провежда в компютърна зала и изисква определен запас от знания и умения за работа с HTML, с релационни бази данни и с технологията на обектно-ориентираното програмиране. Курсът приключва с разработване и защита на собствен проект.

5. Валути и валутни сделки, проф. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светлозар Гледачев (за всички) 

В съвременния глобален свят, връзките между държавите се улесниха, пътуванията станаха масовост. Българинът има възможност да пътува безвизово. Това налага използването на редица световни, но и непознати валути. Покупката и продажбата на валута не е най-важното нещо. Малко хора знаят, че от валутите може да се печели. Те са вид бизнес и като еманация има валутни борси. Но преди да се разбере как се търгува и как се печели, трябва да се знае как, защо и какво е наложило валутите, тяхната еволюция и пазари. Валути, пари, валутни курсове, борси. Повечето хора ги знаят като понятия, но не разбират техния смисъла, а от тук и страхът от непознатото. Това не им дава възможност да разберат правилно процесите в икономиката и финансите, зависимостите и взаимовръзките, икономическите закони и следствията, кое от кое произлиза, каква цел има, за какво служи. В курса се разглеждат основните понятия в исторически и методологически план; същността на категориите и процесите; паричните потоци на национално и световно ниво; много практически примери с факти, правила и изключения; борсови игри, анализи и стратегии.

6. Въведение в маркетинговите изследвания, Проф. д.м.н. Снежана Гочева-Илиев, доц. д-р Христина Кулина (за всички) 

Курсът въвежда основни понятия от областта на маркитинговите изследвания и принципите на обработка на емпирични данни. Запознава с основните възможности на софтуерния пакет SPSS за въвеждане, кодиране, типове данни, формиране на извадки, графично представяне и начален анализ на данни. Хипотези. Включва изследване на типа на разпределението, изследване на различия, построяване на линейни регресионни модели и оценки, провеждане на факторен и клъстерен анализ. Основната част е посветена на моделирането на данни за маркетингови изследвания чрез класификационни и регресионни дървета и прогнозиране. Изучаване на потребителските предпочитания с разглежданите методи. Предвижда се обучение на студентите чрез разработка на групови курсови задачи и проекти с реални данни.

7. Интелигентен анализ и визуализация на данни с JasperSoft, доц. д-р Силвия Гафтанджиева, д-р Милен Близнаков (за всички) 

Курсът има за цел запознаване с основни методи и инструменти за интелигентен анализ и визуализация на данни и задълбочено изучаване на възможностите на инструментите за бизнес интелигентност, визуализация и анализ на данни на JasperSoft. Студентите придобиват знания за методи и инструменти за интелигентен анализ и визуализация на данни и тяхното приложението в различни области. В рамките на обучението ще се формират практически умения за приложение на изучаваните методи чрез разработване на шаблони на интерактивни отчети за анализ и визуализация на данни с инструмента JasperSoft Studio, данните за които се извличат от различни видове източници на данни (вкл. големи данни от CSV, Hibernate, Jaspersoft Domain, JavaBeans, JDBC) и табла в JasperReports Server. Детайлно се представят средствата за визуализация на резултатите от интелигентния анализ на данни, които могат да бъдат добавени в шаблоните на интерактивни отчети (диаграми, изображения, таблици, текстове, вложени доклади и др.), възможностите за персонализиране на шаблони на отчети и експортиране на генерирани по тях документи в различни формати (DOCX, XLSX, PDF, HTML5 и др.). Специално внимание се отделя на архитектурата на хранилището за съхраняване на шаблони на отчети JasperReports Server и неговите възможностите за създаване на табла за интелигентен анализ и визуализация на данни, съхраняването на шаблони на отчети, генериране на документи по създадени шаблони в реално време и интегриране с клиентски приложения. Студентите могат да прилагат получените знания и умения за интелигентен анализ и визуализация на данни за нуждите на мониторинг на процеси и вземане на информирани решения в различни организации.

8. Математически основи на автоматизираното управление, доц. д-р Георги  Костадинов (за всички) 

Разгледани са понятията размито множество, размито отношение и размито изображение, както и операциите над тях. Анализирана е размитостта и неопределеността в задачите възникващи при автоматизирано управление. Формулиран е алгоритъм за ефективно решаване на задачи от математическото програмиране с размити изходни условия. Разгледани са теоретичните основи за вземане на решение при размити релации от предпочитанията в множеството от алтернативи. Курсът е подходящ за всички студенти и докторанти, които желаят да се запознаят с основите на теорията на размитите множества и нейното практическо приложение.

9. Начини на визуализация с Wolfram Mathematica, доц. д-р Павлина Атанасова (за всички) 

 Начините за визуализация заемат особено важно значение при оформянето на текстове, презентации и видеа. Целта на този лекционен е курс е да се представи една от най-силните и съблазняващи страни на мощния пакет Wolfram Mathematica - визуализацията. Показва се построяването на двумерни,  тримерни и анимирани обекти с помощта на разнообразни средства.  Демонстрира се експортирането в gif-файл и видео. Важно място се отделя на изграждането на сложни интерактивни изображения, анимации и динамични презентации.

10. Основи на моделирането, проф. дмн Снежана Краева-Христова (за всички) 

Едно от най-използваните съвременни средства за изучаване и управление на реални процеси в съвременния свят са т.н. моделиране и симулация. Но какво представлява моделът, каква е философията на моделирането и кои са основните етапи при осъществяването му, каква е връзката между моделиране и симулация- това са част от въпросите, разглеждани в този курс.  Ще бъдат представени  основните видове модели, основните принципи и етапи при създаването на модел (от идеализацията през реализацията до имплементирането).  Ще бъдат представени редица елементарни модели от различни области на науката (физика, химия, биология), на медицината, бизнеса, както и вседневния ни живот.  Основната част от разглежданите модели ще бъдат компютърно реализирани и изследвани чрез използване на подходящ софтуер.  Всеки студент ще бъде включен в група, която в зависимост от интересите на участниците, ще разработва подходящ модел, с цел да се придобият умения и способности за реално приложение и компютърно имплементиране на модели.

11. Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери, доц. д-р Светослав Енков (за И, БИТ, СТД, СИ)
Целите на курса са студентите да придобият допълнителни познания за програмирането на 32-битови микроконтролери ARM Cortex-M3 и Cortex-M4F (Atmel SAM3X8E и TI LM4F120 процесори) в среди Arduino и Energia и да се запознаят с принципите на създаването на схеми и устройства с тези контролери. Arduino e платформа за електронно прототипиране с отворен код, базирана на гъвкави и лесни за използване хардуер и софтуер. Системата общува със средата, получавайки сигнали от множество сензори и датчици и може да взаимодейства с нея, контролирайки светлини, дисплеи, двигатели и други устройства. Микроконтролерът в платката се програмира с Arduino език за програмиране (базиран на Wiring и подобен на С++) в развойна среда Arduino (базирана на Processing). За нуждите на курса са осигурени платки Arduino Due и TI Stellaris LM4F120 Launchpad, както и множество сензори, дисплеи, бутони, шасита, серво-механизми и прототипни платки, с цел практическото усвояване и прилагане на получените знания.

        Изисквания – основни познания по програмиране на С++, начални познания по електроника и електротехника (от курса по Физика в средното училище). Не се предвижда да има входен тест. Предимство имат посещавалите другите части на курса („Програмиране в среда Arduino” и „Програмиране в среда Arduino за напреднали”). Курсът завършва с разработка и защита на индивидуален проект (схема и програма на устройство с Arduino) и текуща оценка. Дисциплината е предназначена за студентите на ФМИ от всички специалности и курсове, но се препоръчва на студентите, изучавали вече дисциплини, свързани със С++ и Компютърни Архитектури.

 


 

СПИСЪК № 2 НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ
(ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА 2)

1. WEB приложение с Vaadin и Spring Boot, доц. д-р Владимир Вълканов, ас. Пенчо Малинов (за всички) 

Възможно ли е да създадем WEB базирано приложение без да е необходимо да познаваме HTML, CSS, JS? Достатъчни ли са ни само знанията по Java? Благодарение на рамките Vaadin и Spring Boot това е възможно. Дисциплината ще обхване целия етап по изграждането на WEB приложение, базирайки се на базови познания по програмния език Java.

2. Бизнес приложения за Интернет с PHP и MySQL, проф. д-р Минчо Сандалски (за всички) 

Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични знания и практически умения за сървърно програмиране в глобална мрежова среда, като използват софтуерни инструменти като HTML, PHP и MySQL за разработване на Internet – приложения. Особено внимание се обръща на проектирането, реализирането и обработването на бази данни, коитo се създават със системата за управление на релационни бази данни MySQL. Изучават се и се прилагат основните средства за програмиране чрез сървърния език PHP. Изяснява се механизмът на взаимодействие с приложението Web-сървър Apache. Крайният резултат на курса се състои в създаване на динамичен Web-сайт на базата на архитектурата клиент-сървър. Курсът се провежда в компютърна зала и изисква определен запас от знания и умения за работа с HTML, с релационни бази данни и с технологията на обектно-ориентираното програмиране. Курсът приключва с разработване и защита на собствен проект.

3. Въведение в генеративната визуализация, проф. д-р Антон Илиев, ас. Виктор Матански (за всички) 

Дисциплината представлява въведение в създаването и програмирането на генеративни, алгоритмични композиции, използвани за визуализация и сигнализация. Ще бъдат разгледани и приложени основни техники от математиката, физиката и изкуствения интелект, които се използват от артисти, дизайнери и музиканти в креативната индустрия. Участниците в курса ще могат да упражняват и развиват тези техники с цел създаването на нови генеративни композиции във визуалната програмната среда Processing (http://processing.org).

4. Въведение в машинното обучение, проф. д-р Асен Рахнев, ас. д-р Симеон Монов (за всички)

Машинното самообучение (МС) е клон от Изкуствения Интелект, който се фокусира върху създаването на алгоритми, които се обучават от набор от данни и подобряват себе си без да бъдат програмирани за това. В МС алгоритмите се "тренират" да разпознават шаблони/модели и специфични характеристики в огромни количества данни, като по този начин могат да "предсказват" решения, базирани на нови данни. В днешно време примери за МС има навсякъде около нас - разпознаване на реч, разпознаване на образи, обработка на естествен език, откриване на спам, автономни автомобили и много други. Курсът ще запознае студентите с основите на МС, изкуствените невронни мрежи и какво представляват те. Също така ще бъдат представени модерните библиотеки, рамки и стандарти за машинно самообучение. По време на практическата част на курса, студентите ще имат възможност да създадат собствени модели за машинно самообучение като разпознаване на текст и образи.

5. Дигитални образователни технологии, проф. д-р. Тодорка Терзиева (за всички) 

Учебната дисциплина е фокусирана върху съвременни дигитални технологии и ефективното им приложение в образователния процес. Ще бъдат разгледани технологии и средства за създаване на тримерни интерактивни виртуални модели и софтуерни платформи за разработка на дигитално учебно съдържание. Специално внимание ще бъде отделено на използването на облачни технологии с образователни цели и прилагане на система за адаптивно електронно обучение. Студентите ще се запознаят с инструменти за 3D моделиране и ще използват 3D принтери за създаване на реални тримерни модели за илюстриране на учебно съдържание. Ще се акцентира и на съвременни дигитални технологии при обучение на хора със специални образователни потребности. По време на обучението се разработват самостоятелно или в екип практически проекти върху теми от учебната програма.

6. Изграждане на SQL бази данни, проф. д-р Николай Павлов, ас. Мария Добрева (за всички)

Курсът ще представи основните проблеми и задачи пред проектирането и реализацията на релационни бази данни. Курсът обхваща и програмирането чрез съхранени процедури и тригери на езика T-SQL, разгледани са добри практики и сценарии, които следва да се избягват. Специално внимание се отделя на техниките за оптимизация на обектите на базите данни и използването им. 

7. Интернет банкиране чрез мобилни и онлайн приложения, доц. д-р Генчо Стоицов, маг. Тодор Тодоров (за всички) 

Целта на лекционния курс е запознаване с приложенията за онлайн и мобайл банкиране. Разглеждат се: основни понятия, свързани с начини за достъп до приложенията; функционалности, чрез които се извършват банкови операции (в частност работа с банкови карти – дебитни и кредитни, банкови сметки, кредити, депозити, транзакции, валутни преводи, комунални плащания). Изясняват се мерките за сигурност – sms-нотификация, софтуерен сертификат, квалифициран електронен подпис /КЕП/, електронно кодиращо устройство /Token/ и др. В обзора по дисциплината са включени четири от водещите търговски банки в България (Уникредит Бул-банк АД, Банка ДСК ЕАД, Юробанк България АД - Пощенска банка и Първа инвестиционна банка АД).

8. Инфраструктурни решения за контейнеризация, проф. д-р. Тодорка Терзиева, ас. Росен Христев (за всички) 

Курсът ще има за цел да запознае студентите с основите на виртуализацията на контейнери, контейнерите са все по-често срещани в различни ситуации в практиката заради необходимостта от по-малко ресурси в сравнение с виртуалните машини. Студентите ще придобият знания и умения как да разширят възможностите на една ИТ инфраструктура чрез интегриране на контейнери в локална и облачна среда. По време на курса ще се запознаят с разликите между контейнерите и виртуалните машини, което ще спомогне за вземане на правилен избор технология на която да живеят софтуерните продукти. В курса ще придобият практични знания за работа с Docker, Docker compose и Kubernetes.

9. Приложна финансова математика, проф. д-р Николай Кюркчиев (за всички) 

Целта на курса е получаването на необходимия минимум от знания, свързани с основни понятия и идеи от теорията и практиката на финансовото дело и приложната финансова математика. За практическото прилагане на методите от предлагания курс съществено се използват възможностите на програмната среда MATHEMATICA. Материалът е структуриран както следва: дисконтни и анюитетни изчисления, ефективна стойност на задължения; оценки за бързина на възвръщаемост на финансови потоци; оценки за ефективния размер при геометрично нарастваща премия с отчитане на цената на задължението по емисията, периодичната премия на облигация, следвайки договорения размер на споразумението, цена на облигацията, ако се участва на вторичен пазар; защита на фиксирани доходи; анализ и управление на ценни книжа и други важни компоненти от областта на приложната финансова математика. Особено внимание се отделя на изследването на финансови потоци на фирма и получаването на прецизни оценки за провеждане на свръхчувствителен анализ (включително най-ви теоретични и практически резултати, получени през последните няколко години). Разглеждат се и други актуални въпроси свързани с изследване на така наречените “вътрешни уравнения” за лихвите на произволен инвестиционен проект, определяне на релевантните (съществени) и несъществени решения, изследване на основното уравнение на инвестиции в ценни книжа и ефективност на ценни книжа, финансово управление на човешки ресурси във фирма и рентабилност в подобни инвестиции, прецизиране на бързината на сходимост на някои алгоритми от числения анализ, както и модели на междуотраслов баланс. Особено внимание е отделено на метода на акад. Сендов за намиране само на положителните корени на алгебричен полином и приложението, което този метод намира в областта на приложната финансова математика. Навсякъде, където това е възможно е разгледана възможността за изработване на софтуерни инструменти по тематиката на предлагания курс, реализирани в програмната среда MATHEMATICA. На студентите се предоставят (в pdf формат) оригиани, съвременни пособия, както и електронно пособие (160 стр.) по “Приложна финансова математика”, базиращо се на монографиите: “Einfuhrung in die Finanzmathematik (Lehr- und Handbucher zu Geld, Borse, Bank und Versicherung)”, Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, Oldenbourg – с автор Prof. Dr. Jurgen Herzberger и “Initial approximation and root-finding methods”, Wiley-VCH Verlag Berlin - с автор проф. д-р Николай Кюркчиев. На студентите се предоставят и методически пособия за работа в компютърна зала и самостоятелни изследвания.

10. Програмиране в среда Arduino за напреднали, доц. д-р Светослав Енков (за И, БИТ, СТД, СИ) 

Целите на курса са студентите да придобият допълнителни познания за програмирането на 8-битови микроконтролери Atmel AVR в среда Arduino и да се запознаят с принципите на създаването на по-сложни схеми и устройства с тези контролери. Arduino e платформа за електронно прототипиране с отворен код, базирана на гъвкави и лесни за използване хардуер и софтуер. Системата общува със средата, получавайки сигнали от множество сензори и датчици и може да взаимодейства с нея, контролирайки светлини, дисплеи, двигатели и други устройства. Микроконтролерът в платката се програмира с Arduino език за програмиране (базиран на Wiring и подобен на С++) в развойна среда Arduino (базирана на Processing). За нуждите на курса са осигурени платки Duemilanove и Mega2560, както и множество сензори, дисплеи, бутони, шасита, серво механизми и прототипни платки, с цел практическото усвояване и прилагане на получените знания.

Изисквания – основни познания по програмиране на С++, начални познания по електроника и електротехника (от курса по Физика в средното училище). Не се предвижда да има входен тест. Предимство имат посещавалите първата част на курса („Програмиране в среда Arduino”). Курсът завършва с разработка и защита на индивидуален проект (схема и програма на устройство с Arduino) и текуща оценка. Дисциплината е предназначена за студентите на ФМИ от всички специалности и курсове, но се препоръчва на студентите от специалност Информатика след 1-ви курс (при взети дисциплини Програмиране и ООП, както и Компютърни Архитектури).

11. Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. д-р Генчо Стоицов (за всички) 

Целта на курса е студентите да придобият практически умения за физическо изграждане на локална компютърна мрежа от тип IEEE 802.3 и IEEE 802.11, определяне на нейните TCP/IP конфигурационни параметри и администриране. Акцентира се върху RouterOS (операционна система, използвана в MikroTik рутиращите устройства) и Cisco IOS. За проектиране на по-сложни мрежови топологии се предлагат методически разработки на задачи, включващи реализирането на виртуални топологии. Част от използвания инструментариум е симулационната среда GNS3, осигуряваща възможност за проектиране, конфигуриране и тестване на виртуални топологии. Очакваните резултати са свързани с придобиването на трайни знания и умения за изграждане и управление на малки локални мрежи.

12. Теория на инвестиционния портфейл, гл. ас. д-р Асен Христов (за всички) 

Целта на курса е запознаването на студентите с една съвременна приложна теория, теорията на инвестиционния портфейл. Инвестиционният портфейл в тесния смисъл на думата се състои от няколко вида акции, а в по-широк – може да включва разнообразни финансови и нефинансови активи – облигации, депозити, валута и даже недвижими имоти. В уводната част на курса се прави кратък преглед на различните техники на финансово прогнозиране – фундаменталния, технически и количествен анализ. В основата на курса стои разработената от нобеловия лауреат Хари Малковиц теория на инвестиционния портфейл, в която се показва как, по дадени прогнози може да се структурира портфейл с подходящо съотношение доходност/риск. В заключение се разглеждат някои модели на ценообразуване на финансови активи, в това число модела за ценообразуване на капиталови активи (CAPM), разработен от друг нобелов лауреат – Уйлям Шарп. Тези модели, от своя страна, също могат да се използват за финансово прогнозиране. Получените знания могат да бъдат полезни както при работа във финансови агенти – банки, пенсионноосигурителни дружества, финансово-брокерски къщи, така и в практиката на личното инвестиране.

13. Числено моделиране в нанофизиката, доц. д-р Павлина Атанасова (за всички) 

Напоследък една от бързо развиващите се сфери на науката е нанофизиката. Тя представлява изключителен интерес за редица практически приложения и е обект на множество научни изследвания. Голяма част от изучаваните съвременни системи не се поддават на изследване чрез обичайните теоретични методи в нужната пълнота и точност. В много случаи директният експеримент над някои обекти и явления е дълъг, скъпоструващ или просто невъзможен. В такива ситуации с голям успех се прилага численото моделиране. При него даден обект, явление, процес се заменя с математически модел и се изследва с помощта на компютърни изчислителни алгоритми. Избираемата дисциплина има за цел да представи математически модели на някои обекти от нанофизиката. Демонстрират се конкретни числени методи и алгоритми за изследване на моделите. Съставят на компютърни програми, реализиращи изчислителните схеми. Набляга се на оформянето на получените резултати (графично и таблично) и тяхната физична интерпретация.


 

СПИСЪК № 3 НА ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ
(БИТ, СТД, 4 курс)

1. Водене на преговори и разрешаване на конфликти 1 част, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (факултативна дисциплина) 

Конфликтът е постоянен спътник на човечеството и по своята същност е една от формите на борбата за съществуване, един от механизмите на естествения подбор. Конфликтите са обективна реалност и като такива настоящата дисциплина изучава природата, причините, типа и динамиката на конфликтите, пътищата, методите и средствата за тяхното предотвратяване и регулиране. Студентите ще имат възможност да усвоят умения, които да им бъдат полезни при успешното справяне с конфликтни ситуации, ще могат да прогнозират, предотвратяват и разрешават конфликти, ще могат да овладеят изкуството за управление на конфликта. В дисциплината се изучават и различните способи за разрешаване на спорове, основните умения и подходи за убеждаване и водене на преговори. Засегнати са кризите и конфликтите на Балканите, Европа и света, както и способите на дипломацията за управление на международни кризи. Дисциплината е подходящо съчетана с ролеви игри, които поставят участниците в реални ситуации за справяне с различни проблеми.

2. Икономическа политика на България и света, проф. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светлозар Гледачев (факултативна дисциплина) 

Дори за хората, преживяли прехода от социализъм към пазарно стопанство е трудно да асимилират какво точно се е случило. Всеки има гледна точка, но истината винаги е различна.  Всеки знае парче от пъзела, но не вижда цялата картина. А какво остава за хората родени след или около 1989 год. Те виждат само хаос. Но в хаосът винаги има ред.  Курсът търси този ред и отговаря на въпросите от къде е тръгнала българската икономика през какви фази минава и накъде върви. Какви промени следват, през какви етапи ще се премине. Много хора искат да станат бизнесмени, но не знаят посоката на  икономиката и инвестират в грешни отрасли, предварително обречени на загуба. Следва фалит. Това води до социални последици, безработица, загуба на капитал и загуба на време за  пренастройване на икономиката. Това е една от причините  България да е най-бедна в Европейския Съюз. Курсът дава знания и методи как всеки да намери правилната икономическа посока и реализация в един свободен пазар.

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ