Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
ПОКАНА за публична защита на дисертационен труд на Стефани Панайотова

Покана за публична защита на дисертационен труд на Стефани Панайотова

 

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа,
на 03. 06. 2022 г. от 13:30 часа
в Заседателната зала на Нова сграда
на ПУ „Паисий Хилендарски“ 

ще се проведе 

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

на дисертационен труд
за присъждане на образователната и научна степен „доктор“
в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика; докторска програма Математическо моделиране и приложение на математиката.

на тема:
МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ И КОМПЮТЪРНИ СИМУЛАЦИИ НА НЕЛИНЕЙНИ МНОГОПАРАМЕТРИЧНИ ФИЗИЧНИ ЗАДАЧИ

Автор:
Стефани Апостолова Панайотова,
докторант към Факултет по математика и информатика
на ПУ „Паисий Хилендарски“

 

Научни ръководители:
проф. д.м.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева,

доц. д-р Павлина Христова Атанасова

Научно жури:

Проф. д.н. Стефка Николаева Димова

Проф. д.н. Николай Колев Витанов

Проф. д.н. Снежана Георгиева Гочева-Илиева

Доц. д-р Велика Николаева Кунева

Доц. д-р Христина Николова Кулина

Поканват се да присъстват всички желаещи!

 

 

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ