Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
МИИТ, ИТМОМ, 4 курс Стажантска практика - Разпределение и длъжностна характеристика

На студентите от IV курс Математика, информатика и информационни технологии и IV курс информационни технологии, математика и образователен мениджмънт за стажанстка практика по математика и информационни технологии, която ще се проведе от 11.04.2022 до 31.05.2022г.

 
ПРАВА, ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ – СТАЖАНТ-УЧИТЕЛИ

1. Права:

1.1. Студентът има право на консултации от страна на методиците, учителя-наставник и директора на базовото училище.

1.2. Студентът има право да ползва материално-техническата база на училището.

1.3. Студентът има право да ползва всички одобрени от МОН програмни документи за учебно-възпитателната работа в училището.

1.4. Студентът има право да разработва и прилага собствени теоретико-приложни разработки за обогатяване на учебния процес и
педагогическото взаимодействие.

1.5. Студентът има право на обратна информация за проведената от него учебно-възпитателна работа от страна на ръководителя-
методик и учителя-наставник.

2. Отговорности:

2.1. Студентът е отговорен за своето присъствие и активно участие в стажантската практика.

2.2. Студентът е отговорен за опазване от него на материално-техническата и методическа база.
2.3. Студентът носи отговорност за съобразяването на своите идеи с общия дух на одобрените от МОН документи за учебно-

възпитателната работа в училище.
2.4. Студентът е отговорен за оползотворяване на обратната информация от анализа на проведената от него учебно-възпитателна
дейност и своето професионално изграждане.

2.5. Студентът е отговорен за отработването на основателните отсъствия в предварително уговореното време с ръководителя на
практиката и учителят-наставник.

3. Задължения:

3.1. Студентите провеждат стажантската практика по математика и информационни технологии при ученици от V до ХІ клас, според
направеното предварително разпределение – посочено в таблицата по-долу. Те практикуват в мин. две паралелки 6 седмици, през който
период трябва да имат изнесени най-малко 13 урока по математика и най-малко 7 урока по информационни технологии.

3.2. Първите един-два дни от стажантската практика студентите наблюдават работата на учителя-наставник и подготвят уроците за
следващите дни и следващата седмица.

3.3. При един учител-наставник стажуват двама стажант-учителя, като взаимно се посещават и наблюдават, както и работата на
учителя-наставник (ако има свободна паралелка).

3.4. Всеки стажант-учител самостоятелно планира, организира и осъществява учебната дейност в поверените му класове с минимална
помощ от страна на учителя-наставник. Стажант-учителят разработва дидактически планове, които се утвърждават и подписват от
учителя-наставник поне един ден преди датата на изнасянето им. При неспазване на това изискване учителя-наставник не допуска
стажант-учителя да изнесе урока.

3.5. Всеки стажант-учител води ДНЕВНИК (по приложен образец), в която отразява:

 • график на планираните дейности – наблюдения и провеждане на урочна дейност;
 • протоколите на наблюдаваните от стажант-учителя уроци;
 • разработените дидактически планове на уроците, които провежда; протокол (свободен текст), заверен от учителя-наставник, за проверените писмени работи (домашни, контролни) на ученици;
 • доклад от учителя-наставник, в който се отразява мнението му относно работата на стажант-учителя.

3.6. Дневникът е неделима част от цялостната документация за оценяване работата на стажант-учителя по време на практическата му
подготовка, която се взема в предвид при оформяне на оценката за държавния практически изпит.

3.7. Стажант-учител, който нарушава вътрешния ред на училището и задълженията си, може да бъде отстранен от директора на
училището.

3.8. Стажант-учител, отсъствал по уважителни причини повече от три дни, но не повече от 1/3 от стажа, може по решение на катедрата
да продължи стажа си с толкова дни, с колкото е отсъствал.

4. Критерии за оценяване на стажант-учителите:

4.1. Предварителна подготовка:

 • формулиране на образователни, възпитателни и развиващи цели;
 • планиране на различните дейности и форми за реализиране;
 • логика и връзка между основните части в план-конспекта;
 • подготовка на дидактически материали.
4.2. Реализиране на урока:
 • създаване на положителна психологическа нагласа (мотивация) у учениците;
 • оптимален подбор на учебното съдържание;
 • адекватен избор и използване на методите, средствата и техниките на обучение;
 • съответствие със специфичните методически изисквания;
 • синнхрон между образователни, възпитателни и развиващи цели;
 • съчетаване на индивидуално, групово и фронтално взаимодействие с учениците;
 • индивидуален подход и диференцирана работа в зависимост от възрастовите особености и специфичните педагогически нужди на учениците;
 • съответствие между цели и резултати;
 • поведение на студента-практикант: емоционалност; емпатия; добронамереност; реактивност – интелектуална и емоционална; стимулиране чувството за успех на учениците; хуманно отношение към учениците.
4.3. Конфериране:
 • самоанализ и самооценка на подготовката и реализацията на урока;
 • коментар на учителя-наставник - критични бележки и препоръки;
 • коментар на останалите членове на комисията - критични бележки и препоръки;
 • обобщителен коментар от председателя на комисията, която провежда държавния практически изпит.
Стажант-учител, показал незадоволителен успех по време на ПДПП, я повтаря през следващата учебна година.
След приключване на стажа всички студенти да се явят в учебен отдел със студентските книжки за заверка на семестъра и
проверка на справката за семестриално завършване.
 
Всички студенти, до 13.04.2022 г. да изпратят списък с разпределението на часовете си и смяната (І или ІІ) в
училището на ръководителите на стажа доц. Д. Бойкина (e-mail:
boikina@uni-plovdiv.bg) и
доц. Стефка Анева (e-mail:
stfaneva@uni-plovdiv.bg).

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Име, фамилия

Фак. номер

Училище

Учител-наставник по Математика

Учител-наставник по ИТ

1

Ирина Ваканова

1501181001

СУ „Пейо К. Яворов“

Мария Добрева

СУ „Пейо К. Яворов“

Стелиана Чиликова

2

Ива Недялкова

1801181010

СУ „Пейо К. Яворов“

Мария Добрева

СУ „Пейо К. Яворов“

Стелиана Чиликова

3

Божидара Вълкова

1801181008

СУ „Пейо К. Яворов“

Мария Добрева

СУ „Пейо К. Яворов“

Стелиана Чиликова

4

Ивелина Видева (ДИ)

1801181006

СУ „Пейо К. Яворов“

Мария Добрева 

СУ „Пейо К. Яворов“

Стелиана Чиликова

5

Мария Чобанова (ДИ)

2001181036

СУ „Пейо К. Яворов“

Мария Добрева

СУ „Пейо К. Яворов“

Стелиана Чиликова

6

Хакан Троко

1801181015

ОУ „Кочо Честименски“

Димитринка Кушлева 

ЕГ „Иван Вазов“

Диана Николова

7

Ива Колева

2101181035

ОУ „Кочо Честименски“

Димитринка Кушлева

ЕГ „Иван Вазов“

Светла Илиева

8

Станислава Трошанова

1801181005

ОУ „Кочо Честименски“

Димитринка Кушлева

ЕГ „Иван Вазов“

Светла Илиева

9

Сали Кафеджиев

1801651013

ОУ „Кочо Честименски“

Димитринка Кушлева

ЕГ „Иван Вазов“

Светла Илиева

10

Антония Тодорова

1801651001

ОУ „Княз Александър I“

Антоанета Тодорова

ОУ „Княз Александър I“

Деляна Гергова

11

Емине Юрукова

1801651005

ОУ „Княз Александър I“

Антоанета Тодорова

ОУ „Княз Александър I“

Деляна Гергова

12

Христина Караниколова

1801181013

ОУ „Княз Александър I“

Антоанета Тодорова

ОУ „Княз Александър I“

Вяра Христова

13

Виктория Левтерова

1801181009

ОУ „Княз Александър I“

Антоанета Тодорова

ОУ „Княз Александър I“

Вяра Христова

14

Светослав Байряков

1801181033

ОУ „Княз Александър I“

Пенка Мишевска

ОУ „Княз Александър I“

Вяра Христова

15

Айлин Делсизова (ДИ)

1801651002

ОУ „Княз Александър I“

Антоанета Тодорова

ОУ „Княз Александър I“

Вяра Христова

16

Мирослава Налбантова (ДИ)

1801181011

ОУ „Княз Александър I“

Антоанета Тодорова

ОУ „Княз Александър I“

Деляна Гергова

17

Виктория Малчева (ДИ)

1801181004

ОУ „Княз Александър I“

Пенка Мишевска

ОУ „Княз Александър I“

Деляна Гергова

18

Джемиле Перчинкова (ДИ)

1801651006

ОУ „Княз Александър I“

Антоанета Тодорова

ОУ „Княз Александър I“

Деляна Гергова

19

Борислава Иванова

1801651009

ЕГ „Иван Вазов“

Мая Янева

ЕГ „Иван Вазов“

Диана Николова

20

Ники Андреев

1801651010

ЕГ „Иван Вазов“

Мая Янева

ЕГ „Иван Вазов“

Светла Илиева

21

Нели Въчева

1801651007

ЕГ „Иван Вазов“

Иванка Богданска

ЕГ „Иван Вазов“

Диана Николова

22

Рукиша Кехайова

1801651004

ЕГ „Иван Вазов“

Иванка Богданска

ЕГ „Иван Вазов“

Диана Николова

23

Даниела Цветкова (ДИ)

1801181001

ЕГ „Иван Вазов“

Иванка Богданска

ЕГ „Иван Вазов“

Диана Николова

24

Нелина Гюнелиева (ДИ)

1801651016

ЕГ „Иван Вазов“

Иванка Богданска

ЕГ „Иван Вазов“

Светла Илиева


  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ