Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Публична защита на дисертационен труд на Ива Найденова

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
КАТЕДРА „
МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ


П О К А Н А

На 21.01.2022 г. от 11:00 часа
ще се проведе онлайн заседание в Google Meet
https://meet.google.com/ppr-dtip-vqa


ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА


на дисaертационен труд
за присъждане на образователната и научна степен доктор
в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика;
професионално направление 4.5 Математика;
докторска програма Математически анализна тема:
„ПРИБЛИЖЕНИ РЕШЕНИЯ НА НЯКОИ КЛАСОВЕ РАЗМИТИ ИНТЕГРАЛНИ УРАВНЕНИЯ

автор:
ИВА ТОДОРОВА ЙОНЧЕВА-НАЙДЕНОВА

 

Научен ръководител:

доц. д-р Атанаска Георгиева

 

Научно жури:

1. проф. д-р Михаил Константинов (УАСГ, София);

2. проф. д-р Цанко Дончев (УАСГ, София);

3. проф. д-р Димитър Колев (Акад. на МВР, София);

4. доц. д-р Алексей Николов (Технически Университет, София);

5. доц. д-р Атанаска Георгиева (ПУ „П. Хилендарски“, Пловдив).

 


Поканени са да присъстват всички желаещи! 

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ