Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Избираеми дисциплини 2020/2021, Пролетен триместър, РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР 2020/2021

(бакалавърски специалности – редовно обучение)

 

 • По учебен план през Пролетния триместър имат задължително избираема дисциплина студентите от:
 • ІІ, ІІІ курс Бизнес информационни технологии; 
 • ІІ, ІІІ, IV курс Информатика; 
 • II, ІІІ, IV курс Софтуерни технологии и дизайн; 
 • ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес математика; 
 • ІІ, ІІІ, IV курс Математика; 
 • ІІ, III, IV курс Приложна математика; 
 • ІІ, III курс Математика и информатика; 
 • ІІ, III курс Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт;
 • III, IV курс Софтуерно инженерство.
 • Броят на студентите за всяка дисциплина е ограничен.
 • Съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“, приета с ПМС 289 от 07.11.2016 г., всички студенти от педагогическите специалности изучават 4 задължително-избираеми дисциплини. За Пролетния триместър на 2020/2021 г. всички студенти от 3 курс на специалностите МИИТ и ИТМОМ записват задължително избираема дисциплина № 1. Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове. Дисциплината НЕ се записва от студенти от други специалности и курсове.
 • Незаписалите избираема дисциплина студенти не получават заверка за настоящия Пролетен триместър.
 • За избираема дисциплина се признава и дисциплина, невключена в учебния план на съответната специалност, по която е положен вече изпит в друга специалност на нашия или други факултети.
 • Студентите могат да запишат и втора избираема дисциплина, което може да стане само в началото на следващия триместър с разрешението на Декана, ако за втората дисциплина има свободни места и не е в полуденя на вече записаната дисциплина.
 • Студенти, нямащи задължение за записване на избираема дисциплина за следващия триместър, но желаещи да запишат такава, подават в началото на следващия триместър молба до Декана, която се удовлетворява при наличие на свободни места.

Записването за избираема дисциплина за Пролетен триместър на 2020/21 уч. г. ще се проведе онлайн на адрес: http://izbiraemi.fmi-plovdiv.org/.

Молим студентите, когато подреждат желанията си за избираеми дисциплини, да не посочват дисциплини, по които вече са провели обучение и имат поставена оценка.

Срок за записване (посочване на желания): до 02.04.2021 г., включително.

 

АНОТАЦИИ НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ 

1. Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове, доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Ивелина Велчева (САМО за специалности ИТМОМ и МИИТ, 3 курс. Молим студентите от останалите специалности да НЕ записват тази дисциплина.)

Курсът акцентира върху дидактическите тестове като средство за измерване постиженията на тестирани лица при усвояване на определено учебно съдържание. Насочен е към овладяване на основните принципи за съставяне на тестове в средното образование, както и към използването на различни съвременни технологични решения както при съставянето, така и при използването на тестовете. Разглеждат се основните етапи при създаване на тест, типологията на въпросите и задачите, включени в теста, както и характеристиките, които трябва да удовлетворява всеки тест – обективност, надеждност, валидност и др. Курсът запознава подробно с необходимия апостериорен анализ на въпросите и задачите, включени в теста, след неговото изпробване в представителна извадка. Спазването на технологията на изследването е предпоставка за успех в диагностично-изследователската работа на учителя.

2. Приложение на функционалния анализ в диференциалните уравнения, доц. д-р Атанаска Георгиева (за всички) 

В предлагания курс са изложени някои въпроси от функционалния анализ, които се използват в приложните изследвания. Разгледани са следните теми: теорията на нелинейните оператори, включваща различните варианти на метода на неподвижната точка (метод на Нютон-Кантарович, принцип на Шаудер и неговите обобщения), степен на изображение на Лере-Шаудер, елементи от теорията на бифуркациите и монотонните оператори. Тези методи са приложени за решаването на задачи от механиката, физиката и математическата икономика. Изложението е базирано на конкретни примери и е достъпно за студенти и докторанти от всички специалности на ФМИ.

3. Нестандартни задачи по алгебра, проф. дмн Нако Начев (за всички) 

Курсът предлага методи за решаване на специални задачи по алгебра с повишена трудност. Такива задачи се решават в профилираните паралелки по математика в средното училище. Много често при решаване на алгебрични задачи се стига до уравнение от четвърта степен. Тъй като в училище не се изучават общи формули за решаване на уравнение от четвърта степен то могат да се търсят критерии за решаване на такива уравнения с квадратни радикали. Интересен е и проблемът за намиране на броя на корените на алгебричните уравнения в даден интервал. За постигане на тази цел има всевъзможни методи чрез които се решава проблема. Всички тези въпроси ще бъдат включени в настоящия курс.

4. Итерационни методи за корени на полиноми, проф. дмн Петко Пройнов, гл. ас. д-р Слав Чолаков (за всички) 

Един от най-известните числени методи за решаване на уравнения е метода на последователните приближения, известен също като метод на итерациите. В този курс се разглеждат итерациони методи за едновремено намиране на всичките корени на даден полином от степен n>=2.  Курсът дава основа за разработване на курсови и дипломни работи (теоретични разработки или програмно осигуряване на итерационни методи за корени на полиноми).

5. Приложения на алгебрични методи в елементарната  математика, банковото дело и космологията, проф. д.м.н. Тодор Желязков (за всички) 

В противоположност на широко известната космологична хипотеза  (т. е. теорията на големия взрив), според която вселената има начало като един свръх атом с колосална плътност и възниква с единствен негов голям взрив с последващо зараждане и разбягване на галактиките, в избираемата дисциплина се доказва директно, с аксиоматичния метод, че тя претърпява безкраен брой големи взривове без начало и край във времето, с разширения и свивания, т.е. че вселената е циклична. В избираемата дисциплина доказваме, че съзнанието и съвършенството на съзнанието на вселената са се повтаряли и ще се повтарят безбройно много пъти в миналото и в бъдещето. В банковото дело се разглеждат  влогове, кредитиране и лихви и погасявяане на кредитите. Решават се симетрични и антисиметрични системи уравнения,  произволни системи уравнения от висока степен чрез използване на резултантите и уравнения и неравенства. чрез използване  на квадратичните форми.Третира се рационализиране на знаменателя на дроб чрез елементарни методи, чрез използване на най-голям общ делител на полиноми, чрез симетрични полиноми и чрез използване на теория наполетата,  а също и трансформация на уравненията чрез използване на симетричните полиноми. Голяма част от задачите могат да се решават в профилираните паралелки по математика в средното училище и за подготовка на олимпиади.Не е необходима предварителна подготовка на студентите, освен знанията по математика от гимназиалния материал.

6. Приложни алгебрични модели, проф. дмн Манчо Манев, гл. ас. д-р Йордан Епитропов (за всички) 

Настоящият курс се основава на основни алгебрични идеи и тяхното приложение в икономиката, инженерството, физиката, химията, компютърните науки, динамичните системи, численото моделиране... Изучаваните приложения са до голяма степен независими едно от друго и са основани на различни математически идеи. Изследват се различни по вид, характер и сложност проблеми като се търсят решенията им в рамките на разнообразни алгебрични модели и прилагането на различни алгебрични методи. Целта на курса е да мотивира и насърчава инициативата за знания на студентите така, че изученото да има достатъчно въздействие върху последващото им обучение и работа.

7. Теория на графите, проф. дмн Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов (БЕЗ специалност Бизнес математика. Молим студентите от специалност БМ да НЕ записват тази дисциплина.) 

Учебната дисциплина „Теория на графите“ запознава с основните понятия за неориентирани и ориентирани графи; основните релации и операции върху графи – свързаност, факторизации и сдвоявания; дава представа за елементарни екстремални задачи върху графи; предлага знания за равнинни графи и оцветяване на графи; изучават се основни твърдения от теорията на графите и класически задачи, решими с графи. Разглеждат се редица практически примери. Основен акцент се поставя на прилагането на теория на графите в области на знанието с дискретно-математически характер, които стоят в основата на информатиката и компютърните науки.

8. Бизнес динамика, проф. дмн Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов (за всички) 

Динамичният подход в бизнес икономическите модели се състои в отчитането на фактора време. Целта на настоящия курс е да запознае студентите с класическите и съвременни динамични модели на пазарно поведение в микроикономиката, мениджмънта и маркетинга. Разглеждат се модели, свързани с частичното пазарно равновесие, кривата на обучението, кривата „разходи-ползи“, разпространението на иновации, ефекта от рекламни кампании и др. Във всички тях се правят изводи, подпомагащи вземането на управленски решения за един успешен бизнес. Забележителното е, че с използване на сравнително елементарен математически апарат се получават икономически резултати с голямо теоретично и практическо приложение.

9. Математически основи на автоматизираното управление, доц. д-р Георги Костадинов (за всички)

Разгледани са понятията размито множество, размито отношение и размито изображение, както и операциите над тях. Анализирана е размитостта и неопределеността в задачите възникващи при автоматизирано управление. Формулиран е алгоритъм за ефективно решаване на задачи от математическото програмиране с размити изходни условия. Разгледани са теоретичните основи за вземане на решение при размити релации от предпочитанията в множеството от алтернативи. Курсът е подходящ за всички студенти и докторанти, които желаят да се запознаят с основите на теорията на размитите множества и нейното практическо приложение.

10. Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика, проф. д-р Боян Златанов (за всички)

Целта на курса е да се направи елементарно въведение в компютърните алгебрични системи и тяхното приложение в часовете по математика в училище. Идеята е чрез редица приложения да се покаже как може да се облекчи работата на учителя и ученика, да се генерира творческото мислене и да се изгради позитивно отношение към математиката.

11. Проектиране на компютърни системи и хардуер, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Радослав Дервишев (Сайбиз) (за всички)

Дисциплината ще запознае студентите с най-новите методики и процеси за про-ектиране на компютърни системи, процесори, контролери и хардуер. Дисципли-ната ще обучава студентите в следните области: 1) Запознаване със структу-рата на компютърната система: Това ще включва запознаване с отделните мо-дули които се използват при създаването на една компютърна система, тяхното взаимодействие и движението на данните. 2) Методика на проектиране: Дисцип-лината също включва запознаване с основни методики за проектиране и модели-ране на хардуер като езика Верилог (Verilog). 3) Практически умения: В рамките на лабораторни упражнения и/или курсови и домашни работи студентите ще имат възможност да проектират процесори, контролери и други структурни части на една компютърна система.

12. Водене на преговори и разрешаване на конфликти I част, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (за всички)

Конфликтът е постоянен спътник на човечеството и по своята същност е една от формите на борбата за съществуване, един от механизмите на естествения подбор. Конфликтите са обективна реалност и като такива настоящата дисциплина изучава природата, причините, типа и динамиката на конфликтите, пътищата, методите и средствата за тяхното предотвратяване и регулиране. Студентите ще имат възможност да усвоят умения, които да им бъдат полезни при успешното справяне с конфликтни ситуации, ще могат да прогнозират, предотвратяват и разрешават конфликти, ще могат да овладеят изкуството за управление на конфликта. В дисциплината се изучават и различните способи за разрешаване на спорове, основните умения и подходи за убеждаване и водене на преговори. Засегнати са кризите и конфликтите на Балканите, Европа и света, както и способите на дипломацията за управление на международни кризи. Дисциплината е подходящо съчетана с ролеви игри, които поставят участниците в реални ситуации за справяне с различни проблеми.

13. Стратегии за навлизане на пазари, доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова (за всички)

Без значение дали сте предприемач и искате да наложите свое дигитално реше-ние в дадена

индустрия, или сте в екипа на ИТ компания, който комуникира директно с клиен-тите, едни от най-големите предизвикателства пред вас ще бъдат:

Как да пробиете с продукта си на нов пазар?

Кои са клиентите ви?

Как да ги достигнете, привлечете и задържите?

Как да се защитите от другите фирми, които вече са на този пазар?

Тази дисциплина ще отговори точно на тези въпроси.

Тази дисциплина е самостоятелна, но и допълваща ИД: Предприемачество в ИТ индустрията и ИД: Преговори в ИТ индустрията.

14. Приложна финансова математика, проф. д-р Николай Кюркчиев (за всички)

Целта на курса е получаването на необходимия минимум от знания, свързани с основни понятия и идеи от теорията и практиката на финансовото дело и приложната финансова математика. За практическото прилагане на методите от предлагания курс съществено се използват възможностите на програмната среда MATHEMATICA. Материалът е структуриран както следва: дисконтни и анюитетни изчисления, ефективна стойност на задължения; оценки за бързина на възвръщаемост на финансови потоци; оценки за ефективния размер при геометрично нарастваща премия с отчитане на цената на задължението по емисията, периодичната премия на облигация, следвайки договорения размер на споразумението, цена на облигацията, ако се участва на вторичен пазар; защита на фиксирани доходи; анализ и управление на ценни книжа и други важни компоненти от областта на приложната финансова математика. Особено внимание се отделя на изследването на финансови потоци на фирма и получаването на прецизни оценки за провеждане на свръхчувствителен анализ (включително най-ви теоретични и практически резултати, получени през последните няколко години). Разглеждат се и други актуални въпроси свързани с изследване на така наречените “вътрешни уравнения” за лихвите на произволен инвестиционен проект, определяне на релевантните (съществени) и несъществени решения, изследване на основното уравнение на инвестиции в ценни книжа и ефективност на ценни книжа, финансово управление на човешки ресурси във фирма и рентабилност в подобни инвестиции, прецизиране на бързината на сходимост на някои алгоритми от числения анализ, както и модели на междуотраслов баланс. Особено внимание е отделено на метода на акад. Сендов за намиране само на положителните корени на алгебричен полином и приложението, което този метод намира в областта на приложната финансова математика. Навсякъде, където това е възможно е разгледана възможността за изработване на софтуерни инструменти по тематиката на предлагания курс, реализирани в програмната среда MATHEMATICA. На студентите се предоставят (в pdf формат) оригиани, съвременни пособия, както и електронно пособие (160 стр.) по “Приложна финансова математика”, базиращо се на монографиите: “Einfuhrung in die Finanzmathematik (Lehr- und Handbucher zu Geld, Borse, Bank und Versicherung)”, Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, Oldenbourg – с автор Prof. Dr. Jurgen Herzberger и “Initial approximation and root-finding methods”, Wiley-VCH Verlag Berlin - с автор проф. д-р Николай Кюркчиев. На студентите се предоставят и методически пособия за работа в компютърна зала и самостоятелни изследвания.

15. Разработване на уебсайт с Drupal, доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Мария Тотова (Trio Interactive International) (за всички)

Избираемата дисциплина има изцяло практическа насоченост и цели да изгради у студентите умението да планират и разработват свои собствени уеб сайтове с Drupal. Drupal е система за управление на съдържание, но и мощен и гъвкав фреймуърк, който ни дава възможност да създаваме богати функционалности. По време на обучението всеки студент ще разработи свой собствен уебсайт на тема по избор и ще придобие ценни знания и умения в сферата на уеб програмирането. Няма предварителни изисквания, само и единствено желание и мотивация за ра-бота. Всичко останало и необходимо за успешно завършване на проектите си, ко-легите ще научат по време на самия курс.

16. Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери, доц. д-р Светослав Енков (САМО за специалности СИ, СТД, Информатика и БИТ. Молим студентите от останалите специалности да НЕ записват тази дисциплина.)

Целите на курса са студентите да придобият допълнителни познания за програмирането на 32-битови микроконтролери ARM Cortex-M3 и Cortex-M4F (Atmel SAM3X8E и TI LM4F120 процесори) в среди Arduino и Energia и да се запознаят с принципите на създаването на схеми и устройства с тези контролери. Arduino e платформа за електронно прототипиране с отворен код, базирана на гъвкави и лесни за използване хардуер и софтуер. Системата общува със средата, получавайки сигнали от множество сензори и датчици и може да взаимодейства с нея, контролирайки светлини, дисплеи, двигатели и други устройства. Микроконтролерът в платката се програмира с Arduino език за програмиране (базиран на Wiring и подобен на С++) в развойна среда Arduino (базирана на Processing). За нуждите на курса са осигурени платки Arduino Due и TI Stellaris LM4F120 Launchpad, както и множество сензори, дисплеи, бутони, шасита, серво-механизми и прототипни платки, с цел практическото усвояване и прилагане на получените знания. Изисквания – основни познания по програмиране на С++, начални познания по електроника и електротехника (от курса по Физика в средното училище). Не се предвижда да има входен тест. Предимство имат посещавалите другите части на курса („Програмиране в среда Arduino” и „Програмиране в среда Arduino за напреднали”). Курсът завършва с разработка и защита на индивидуален проект (схема и програма на устройство с Arduino) и текуща оценка. Дисциплината е предназначена за студентите на ФМИ от всички специалности и курсове, но се препоръчва на студентите, изучавали вече дисциплини, свързани със С++ и Компютърни Архитектури.

17. Следене и управление на космически апарати (с Java), доц. д-р Силвия Гафтанджиева, гл. ас. д-р Георги Пашев, д-р Христо Инджов (за всички)

Дисциплината е въведение в системите за следене и управление (MCS – Monitoring and Control Systems) и приложението им в космическия сектор и космически мисии. Обобщени са  основните европейски стандарти и системи използвани от европейската космическа агенция. Съдържанието е базирано на учебна MCS разработена с помощта на Java и Spring Framework. Представени са (в опростен вид) основните потоци за събиране на телеметрия и изпращане на телекоманди, както и компонентите които ги изграждат. Всяко упражнение има за цел да попълни липсваща функционалност в учебната MCS с помощта на Java – работа със специфични файлови формати (JSON) и парсването им, битови манипулации и конвертиране на обекти, кодиране и декодиране на бинарни потоци, реализация на алгоритъм за съпоставяне на бордово(onboard) с наземно(ground) време, синхронизация на обекти в многонишкова среда, съхраняване и извличане на данни. Предоставени са графичен симулатор (GS) на космичски апарат реализиран с Unity и графичен потребителски интерфейс (GUI) за управление на системата разработен с Angular.

18. Компютърна обработка на фотоизображения, доц. д-р Светослав Енков и докт. Емил Ангелов (САМО за специалности СИ, СТД, Информатика и БИТ. Молим студентите от останалите специалности да НЕ записват тази дисциплина.)

Целите на курса са студентите да придобият познания за софтуера за обработка – основно Adobe Photoshop и приложно-математическата и информатическа ос-нова на изображенията. Математиката, превърната в код зад графиката. Характерът на курса съчетава теория с практика. Всеки разглеждан аспект е представен с практическа работа с редактор за изображения, както и с експери-ментален код, онагледяващ принципите. В процеса на обучение, студентите избират персонално посоката на фокусиране: външно-потребителско-практическа или вътрешно-кодерско-математическа.

19. Обектно-ориентирано проектиране със С++, доц. д-р Силвия Гафтанджиева (БЕЗ специалност Софтуерно инженерство. Молим студентите от специалност СИ да НЕ записват тази дисциплина.)

Курсът има за цел задълбочено изучаване на обектно-ориентираната парадигма за проектиране и реализация на софтуерни системи. В рамките на курса студентите се запознават с принципите на обектно-ориентираното програмиране и основни понятия на обектно-ориентирания подход. Особено внимание е отделено на основните методи на обектно-ориентирания анализ и проектиране, както и на средства за представяне на обектно-ориентирани модели. С цел разработване на реални обектно-ориентирани програмни системи детайлно се разглеждат обектно-ориентираните възможности на езика C++. В резултат от задълбоченото изучаване на включените в курса теми, студентите ще могат свободно да използват и прилагат основните понятия, средства и методи на обектно-ориентираното проектиране и програмиране при създаване или оценяване на конкретни обектно-ориентирани програмни системи.

20. Икономическа политика на България и света, доц. д-р Елена Сомова, Светозар Гледачев (за всички)

Дори за хората, преживяли прехода от социализъм към пазарно стопанство е трудно да асимилират какво точно се е случило. Всеки има гледна точка, но истината винаги е различна.  Всеки знае парче от пъзела, но не вижда цялата картина. А какво остава за хората родени след или около 1989 год. Те виждат само хаос. Но в хаосът винаги има ред.  Курсът търси този ред и отговаря на въпросите от къде е тръгнала българската икономика през какви фази минава и накъде върви. Какви промени следват, през какви етапи ще се премине. Много хора искат да станат бизнесмени, но не знаят посоката на  икономиката и инвестират в грешни отрасли, предварително обречени на загуба. Следва фалит. Това води до социални последици, безработица, загуба на капитал и загуба на време за  пренастройване на икономиката. Това е една от причините  България да е най-бедна в Европейския Съюз. Курсът дава знания и методи как всеки да намери правилната икономическа посока и реализация в един свободен пазар.

21. Интелектуална собственост в интернет, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. преп. д-р Владимир Вълев (за всички)

Целта на курса е да запознае студентите с особеностите на т. нар. интелектуална собственост в интернет. Интернет стана неделима част от човешкия живот и наред с многото предимства използването му носи и проблеми от правно естество. Една част от тях е свързана с даването на възможност на определен продукт да достигне до хора, които не могат да си позволят оригинала или пък изобщо не биха си го купили. По този начин пропуснатите ползи за законния собственик са неосезаеми, а възвращаемостта на инвестициите e значително по-ниска. Този факт налага да се отделя все по-голямото внимание на авторскоправната защита на съдържанието на интернет сайтовете с цел избягване на недобросъвестни практики в това отношение, извършвани от трети лица. Интелектуалната собственост представлява всички онези творения на човешкия ум / изобретения, творби, ноу – хау/, които му дават конкурентно предимство. С други думи, интелектуалната собственост обхваща всички онези произведения, които са резултат от човешки знания и идеи, защитими от закон: такива са търговските марки, патентите, авторските права и търговските или промишлени тайни. Получените знания от студентите могат да им бъдат полезни в практиката, независимо дали са в ролята на възложители или изпълнители на проекти в интернет.

22. Предизвикателства пред развитието на информационните технологии в Европейския съюз, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. преп. Цветелина Мелева (за всички)

Обединението на Европа е най-значимото историческо събитие на ХХ век. Пространството на свобода, сигурност и правосъдие, което формира ЕС, създава безпрецедентни възможности за развитие във всяка една стопанска и обществена сфера, особено развитието на дигиталните технологии (напр. изкуствения интелект  и Интернет на нещата). Големите масиви от данни и изкуственият интелект могат да помогнат за намирането на решения на много от проблемите в обществото — от здравеопазването до селското стопанство, сигурността и производството.   Стра-тегическата рамка, разработена от водещия орган на ЕС – Комисията, е съобразена с основните ценности и дава на гражданите увереността да приемат основаните на изкуствения интелект решения и същевременно насърчава предприятията да разра-ботват такива в областта на цифровите технологии. Целта на настоящия лекционен курс е да запознае амбициозните млади хора, из-брали Информатика и компютърни науки или Математика за своя професия, с въз-можностите и предизвикателствата пред необратимото развитие на дигиталните технологии в нашия общ дом - Обединена Европа.

23. От нула до безкрайност, доц. д-р Марта Теофилова, хон. ас.  д-р Елена Толстошеева, Quality Engineer (Sensata Technologies, Plovdiv) (за всички)

Математиката, като основа за разбиране на всичко около нас, от квантовите състояния на атомите, до движението на планетите около слънцето, може да ни разкрие един невидим свят на формите, където нулата преобръща света с главата надолу, където "точно" 1.62 е красиво, а 2.72 може да предскаже растежа на коронавируса, 3.14 е в основата на всеки кръг, статистиката ни обяснява кой от колко смартфони ще са дефектни, фрактали правят възможен стар трек, пеперуда предизвиква ураган, Ешер трансформира равнина в криволинейна повърхност, ..., за да зърнем накрая началото на безкрайността.

24. Информационна и комуникационна сигурност, доц. д-р Генчо Стоицов, хон. ас. Стефан Тафков (за всички)

Целта на курса е студентите да се запознаят с актуални подходи за подобряване на сигурността на информационните и комуникационни системи. Разглеждат се възможни уязвими места в информационната и мрежова инфраструктура, използвани подходи за хакване на системи и устройства, съществуващи средства за атака и противодействие. Предвидено е разработването на малък комуникационен проект с прихващане и анализ на информацията.

25. Програмиране на мобилни приложения в Android среда с Kotlin, доц. д-р Владимир Вълканов, маг. Минчо Симов (за всички)

Целта на курса е студентите да придобият практически умения за създаване на мобилно приложение в Android среда чрез програмния език Kotlin. Запознаване с Android studio и подобрени-ята в езика Kotlin. Различията между архитектурните модели MVC, MVP и MVVM при създаване на Android приложения. Коя от тях се препоръчва и използва от разработчиците на Google. Con-tent provider и как работи. UI – менюта, новия Constraints layout, RecyclerView. Очакваните резул-тати са свързани с придобиване на знания и умения за изграждане на самостоятелни мобилни приложения в среда Android.

26. Когнитивна роботика, проф. д-р Станимир Стоянов, гл. ас. д-р Ася Тоскова (за всички)

Целта на курса е студентите да получат начални знания за възможностите за програмиране на хуманоидни роботи от класа NAO. В курса са включени избрани теми, представящи общата архитектура на роботите, използване на сензорната система, опериране на механиката (движения). Особено внимание се отделя на управлението и планиране на работата на роботите. В рамките на курса се провеждат практически занятия със студентите под формата на турнир по футбол за роботи. Използва се образователния сървър на RoboCup – ежегодно световно първенство по футбол за роботи. Програмирането на роботите е на Java. Студентите работят в екипи (отбори), работа на които се оценява.

27. Въведение в роботика с „Robobо“ (Андроид версия), проф. д-р Станимир Стоянов, инф. Йордан Тодоров (за всички)

Роботиката все повече навлиза в човешкото ежедневие. В началото на века за-почна употребата на лични мобилни телефони да става все по-популярна и в на-ше време вече всеки притежава такъв. Така роботиката прокарва път към жи-вота на всеки човек, било то под формата на прахосмукачка, детска играчка или други. Скоро притежанието на робот помощник ще е нещо напълно обичайно. В дисциплината ще се запознаем с роботи „Robobo“ и ще се научим да пишем прог-рами за тях. Robobo съчетава мобилна база заедно с вашия смартфон, за да създа-де следващото поколение образователни роботи. Той се състои от две части – „базата“, която е тялото на работа, и вашия смартфон, който играе ролята на неговия мозък. Настоящите смартфони съдържат най-новите технологии по отношение на сензори, процесор и комуникационни възможности, а заедно с мо-билността, чувствителността на ниско ниво и жестовите възможности, осигу-рени от базата, Robobo се превръща в оптималния инструмент за започване на обучението на интелигентна роботика. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Познания по Java, познания по Android.

28. Въведение в уеб програмирането с Java и JavaScript, доц. д-р Емил Дойчев, хон. ас. Николай Петков (Проксиад) (за всички)

Курсът е практически и е насочен към изучаване на инструменти и технологии, необходими за изграждане на съвременно Java и JavaScript базирано web приложение. По време на курса стъпка по стъпка се изгражда работещо web приложение с технологиите SpringBoot, Spring MVC и ReactJS. Курсът е предназначен за студентите, изучавали Java.

29. Бизнес приложения за Интернет с PHP и MySQL, проф. д-р Минчо Сандалски (за всички)

Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични знания и практически умения за сървърно програмиране в глобална мрежова среда, като използват софтуерни инструменти като HTML, PHP и MySQL за разработване на Internet – приложения. Особено внимание се обръща на проектирането, реализирането и обработването на бази данни, коитo се създават със системата за управление на релационни бази данни MySQL. Изучават се и се прилагат основните средства за програмиране чрез сървърния език PHP. Изяснява се механизмът на взаимодействие с приложението Web-сървър Apache. Крайният резултат на курса се състои в създаване на динамичен Web-сайт на базата на архитектурата клиент-сървър. Курсът се провежда в компютърна зала и изисква определен запас от знания и умения за работа с HTML, с релационни бази данни и с технологията на обектно-ориентираното програмиране. Курсът приключва с разработване и защита на собствен проект.

30. Въведение в машинното самообучение, доц. д-р Николай Павлов, ас. Симеон Монов (за всички)

Машинното самообучение (МС) е клон от компютърните науки, който се занимава с изграждане на обучаващи алгоритми, даващи възможност на компютрите да извършват действия без да са изрично програмирани за това. В последните години, МС играе важна роля в приложения като разпознаване на образи, обработка на естествен език, разпознаване на реч, самоуправляващи се коли и други. Курсът е с изцяло практическа насоченост и ще представи основите на МС чрез TensorFlow, библиотека за Deep Learning, създадена от Google. Темите, които ще се разгледат, включват трите основни вида обучение: обучение с учител, подсилено обучение и обучение без учител. Ще бъдат представени добри практики за обработка на данни, създаване на визуализации, изграждане на модели и оценяването им. Създадените модели ще бъдат публикувани и достъпни чрез REST API. Курсът се провежда в компютърна зала.

31. Разработка на уеб приложения с ReactJS, проф. д-р Ангел Голев, докторант Тодор Иванов (за всички)

Курсът има за цел да запознае участниците с една от най-известните и бързи JavaScript библиотеки за изграждане на клиентски интерфейс ReactJS. Разработвана и поддържана от Facebook и Instagram, ReactJS все повече намира употреба при създаване на потребителки интерфейс за динамични уеб приложения. ReactJS действа върху изгледа на МVC шаблона и може да се използва и с други структури като Angular и Node. Тази технология е широко използвана в индустрията и сайтове като AirBnB, Imgur и Feedly. В този курс студентите ще се запознаят с основите на React, като ще бъдат разгледани подробно нейните функции. Специално внимание е отделено на  възможностите за използване на ресурси от сървър и изграждане на Single-Page Application с помощта на React.

32. Тестване на Single page приложения, доц. д-р Тодорка Терзиева, докторант Здравка Страхинова (за всички)

Курсът има за цел да запознае студентите с различните технологии за тестване на single page приложения. Ще бъдат разгледани различни видове тестове, начини за интегрирането им в едно single page приложение и как могат да бъдат генерирани подробни справки с резултатите от тяхното изпълнение. Дисциплината ще се фокусира върху използването на Angular framework, като ще се правят съпоставки с други библиотеки и работни рамки.
Дисциплината е подходяща както за начинаещи, така и за студенти, които имат основни познания в изграждане на HTML страници, тяхното базово стилизиране и елементарни JavaScript познания.

33. Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част, доц. д-р Тодорка Терзиева, докторант Николай Чочев (за всички)

Курсът ще Ви предостави знания и умения в областта на дигиталния маркетинг и SEO оптимизацията. Той ще Ви запознае подробно с най-известните и често използвани социални мрежи и трикове, предоставяйки Ви всички необходими знания за правилното управление на социалните ви профили и онлайн инструменти. По време на курса ще разгледаме най-добрите практики за представяне на даден продукт/услуга или самите Вас в интернет пространството. Ще се научите как да създавате и оптимизирате Youtube видеоклипове, как да ги рекламирате и разпространявате. Ще се запознаете с възможностите, които LinkedIn ви предоставя за професионалното представяне на Вас и Вашия бизнес. Всеки от курса ще се научи да прави основна on-page оптимизация на един проект и да работи по ежемесечна off-page оптимизация. Дисциплината е самостоятелна, но и допълваща Избираемата дисциплина Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация.

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ