Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Избираеми дисциплини 2019/2020, Пролетен триместър, редовно об.

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР 2019/2020

(бакалавърски специалности – редовно обучение)

 • По учебен план през Пролетния триместър имат задължително избираема дисциплина студентите от:  

  • ІІ, ІІІ курс Бизнес информационни технологии; 
  • ІІ, ІІІ, IV курс Информатика; 
  • II, ІІІ, IV курс Софтуерни технологии и дизайн; 
  • ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес математика; 
  • ІІ, ІІІ, IV курс Математика; 
  • ІІ, III, IV курс Приложна математика; 
  • ІІ, III курс Математика и информатика; 
  • ІІ, III курс Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт;
  • III, IV курс Софтуерно инженерство. 
 • Броят на студентите за всяка дисциплина е ограничен. 
 • Съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител", приета с ПМС 289 от 07.03.2016 г., всички студенти от педагогическите специалности изучават 4 задължително-избираеми дисциплини. За пролетния триместър на 2019-2020 г. всички студенти от 3 курс на специалностите МИИТ и ИТМОМ записват задължително избираема дисциплина № 1 Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове. 
 • Записването ще става по следния начин:
  • I етап: записване при преподавателите, които са посочили съответно ден и час за записване от 02.03.2020 г. до 06.03.2020 г. (критериите за подбор на студенти е право на преподавателя);
  • II етап: за незаетите места записването продължава за всички студенти от 09.03.2020 г. в каб. 344. 
 • Незаписалите избираема дисциплина студенти не получават заверка за настоящия Пролетен триместър. 
 • За избираема дисциплина се признава и дисциплина, невключена в учебния план на съответната специалност, по която е положен вече изпит в друга специалност на нашия или други факултети. 
 • Студентите могат да запишат и втора избираема дисциплина, което може да стане само в началото на следващия триместър с разрешението на Декана, ако за втората дисциплина има свободни места и не е в полуденя на вече записаната дисциплина. 
 • Студенти, нямащи задължение за записване на избираема дисциплина за следващия триместър, но желаещи да запишат такава, подават в началото на следващия триместър молба до декана, която се удовлетворява при наличие на свободни места. 


АНОТАЦИИ НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

1. Педагогически и психологически аспекти на оценяването на учениците чрез тестове, доц. д-р Ивайло Старибратов, доц. д-р Евгения Ангелова, докт. Ивелина Велчева (30 места, за МИИТ и ИТМОМ 3 курс)
записване I етап: на 04.03.2020 г. от 08:30 ч. до 10:00 ч. в 344 каб.
Кърсът акцентира върху дидактическите тестове като средство за измерване постиженията на тестирани лица при усвояване на определено учебно съдържание. Насочен е към овладяване на основните принципи за съставяне на тестове в средното образование, както и към използването на различни съвременни технологични решения както при съставянето, така и при използването на тестовете. Разглеждат се основните етапи при създаване на тест, типологията на въпросите и задачите, включени в теста, както и характеристиките, които трябва да удовлетворява всеки тест – обективност, надеждност, валидност и др. Курсът запознава подробно с необходимия апостериорен анализ на въпросите и задачите, включени в теста, след неговото изпробване в представителна извадка. Спазването на технологията на изследването е предпоставка за успех в диагностично-изследователската работа на учителя. 

2. Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика, проф. д-р Боян Златанов (30 места, за всички)
записване I етап: на 04.03.2020 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 445 каб.
Целта на курса е да се направи елементарно въведение в компютърните алгебрични системи и тяхното приложение в часовете по математика в училище. Идеята е чрез редица приложения да се покаже как може да се облекчи работата на учителя и ученика, да се генерира творческото мислене и да се изгради позитивно отношение към математиката. 

3. Приложна финансова математика, проф. д-р Николай Кюркчиев (30 места, за всички)
записване I етап: на 05.03.2020 г. от 09:00 ч. до 10:00 ч. в 344 каб.
Целта на курса е получаването на необходимия минимум от знания, свързани с основни понятия и идеи от теорията и практиката на финансовото дело и приложната финансова математика. За практическото прилагане на методите от предлагания курс съществено се използват възможностите на програмната среда MATHEMATICA. Материалът е структуриран както следва: дисконтни и анюитетни изчисления, ефективна стойност на задължения; оценки за бързина на възвръщаемост на финансови потоци; оценки за ефективния размер при геометрично нарастваща премия с отчитане на цената на задължението по емисията, периодичната премия на облигация, следвайки договорения размер на споразумението, цена на облигацията, ако се участва на вторичен пазар; защита на фиксирани доходи; анализ и управление на ценни книжа и други важни компоненти от областта на приложната финансова математика. Особено внимание се отделя на изследването на финансови потоци на фирма и получаването на прецизни оценки за провеждане на свръхчувствителен анализ (включително най-ви теоретични и практически резултати, получени през последните няколко години). Разглеждат се и други актуални въпроси свързани с изследване на така наречените “вътрешни уравнения” за лихвите на произволен инвестиционен проект, определяне на релевантните (съществени) и несъществени решения, изследване на основното уравнение на инвестиции в ценни книжа и ефективност на ценни книжа, финансово управление на човешки ресурси във фирма и рентабилност в подобни инвестиции, прецизиране на бързината на сходимост на някои алгоритми от числения анализ, както и модели на междуотраслов баланс. Особено внимание е отделено на метода на акад. Сендов за намиране само на положителните корени на алгебричен полином и приложението, което този метод намира в областта на приложната финансова математика. Навсякъде, където това е възможно е разгледана възможността за изработване на софтуерни инструменти по тематиката на предлагания курс, реализирани в програмната среда MATHEMATICA. На студентите се предоставят (в pdf формат) оригиани, съвременни пособия, както и електронно пособие (160 стр.) по “Приложна финансова математика”, базиращо се на монографиите: “Einfuhrung in die Finanzmathematik (Lehr- und Handbucher zu Geld, Borse, Bank und Versicherung)”, Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, Oldenbourg – с автор Prof. Dr. Jurgen Herzberger и “Initial approximation and root-finding methods”, Wiley-VCH Verlag Berlin - с автор проф. д-р Николай Кюркчиев. На студентите се предоставят и методически пособия за работа в компютърна зала и самостоятелни изследвания. 

4. Нестандартни задачи по алгебра, проф. д.м.н. Нако Начев (30 места, за всички)
записване I етап: на 06.03.2020 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 127 каб.
Курсът предлага методи за решаване на специални задачи по алгебра с повишена трудност. Такива задачи се решават в профилираните паралелки по математика в средното училище. Много често при решаване на алгебрични задачи се стига до уравнение от четвърта степен. Тъй като в училище не се изучават общи формули за решаване на уравнение от четвърта степен то могат да се търсят критерии за решаване на такива уравнения с квадратни радикали. Интересен е и проблемът за намиране на броя на корените на алгебричните уравнения в даден интервал. За постигане на тази цел има всевъзможни методи чрез които се решава проблема. Всички тези въпроси ще бъдат включени в настоящия курс. 

5. Математика и приложения в икономиката, бизнеса и космологията, проф. д.м.н. Тодор Желязков (30 места, за всички) - няма да се провежда през този триместър
записване I етап: на 04.03.2020 г. от 10:30 ч. до 11:30 ч. в 442 каб.
Разглеждат се приложения на математиката 1) в банковото дело: сложни лихви и кредитиране, 2) в бизнеса: решаване на транспортната задача и 3) в теория на игрите—възможности за печалба. За разлика от някои физични теории за начало на вселената и времето, в избираемата дисциплина доказваме следните резултати в космологията: а) вселената е вечна, т.е. няма начало и край във времето и б) съзнанието и съвършенството на съзнанието на вселената са се повтаряли и ще се повтарят безбройно много пъти в миналото и в бъдещето. Това твърдение е свързано и с основния въпрос на философията и мирогледа на човека: дали материята е първична.Разглеждат се безкрайни кардинални и ординални числа и проблема на континуума, в резултат на който се получават различни видове математики, които си противоречат една на друга. Решават се логически задачи чрез теорията на графите и с табличен метод, обобщено-реципрочни уравнения,  уравнения и системи уравнения от високи редове и комбинаторни задачи за съединения без повторения и с повторения. Голяма част от задачите могат да се решават в профилираните паралелки по математика в средното училище и за подготовка на олимпиади. Не е необходима предварителна подготовка на студентите, освен знанията по математика от гимназиалния материал. 

6. Въведение в теоретичната информатика, доц. д-р Христо Кискинов (30 места, за СТД и БИТ)
записване I етап: на 04.03.2020 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 439 каб.
Успоредно с бурното развитие и приложение на компютрите, все по-значима става и нау-ката, стояща зад тези успехи – теоретичната инмформатика. Целта на курса е да се направи въведение в теоретичната информатика. Разгледани са необходими математически основни понятия, теорията на булевите функции, формалните езици и пораждащите ги граматики, както и теорията на абстрактните автомати. 

7. Математически основи на автоматизираното управление, доц. д-р Георги Костадинов (30 места, за всички)
записване I етап: на 06.03.2020 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 127 каб.
Разгледани са понятията размито множество, размито отношение и размито изображение, както и операциите над тях. Анализирана е размитостта и неопределеността в задачите възникващи при автоматизирано управление. Формулиран е алгоритъм за ефективно решаване на задачи от математическото програмиране с размити изходни условия. Разгледани са теоретичните основи за вземане на решение при размити релации от предпочитанията в множеството от алтернативи. Курсът е подходящ за всички студенти и докторанти, които желаят да се запознаят с основите на теорията на размитите множества и нейното практическо приложение. 

8. Приложение на функционалния анализ в диференциалните уравнения, доц. д-р Атанаска Георгиева (30 места, за всички)
записване I етап: на 02.03.2020 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. в 439 каб.
В предлагания курс са изложени някои въпроси от функционалния анализ, които се използват в приложните изследвания. Разгледани са следните теми: теорията на нелинейните оператори, включваща различните варианти на метода на неподвижната точка (метод на Нютон-Кантарович, принцип на Шаудер и неговите обобщения), степен на изображение на Лере-Шаудер, елементи от теорията на бифуркациите и монотонните оператори. Тези методи са приложени за решаването на задачи от механиката, физиката и математическата икономика. Изложението е базирано на конкретни примери и е достъпно за студенти и докторанти от всички специалности на ФМИ. 

9. Итерационни методи за корени на полиноми, проф. д.м.н. Петко Пройнов, гл. ас. д-р Слав Чолаков (30 места, за всички)
записване I етап: на 04.03.2020 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в 445 каб.
Един от най-известните числени методи за решаване на уравнения е метода на последователните приближения, известен също като метод на итерациите. В този курс се разглеждат итерациони методи за едновремено намиране на всичките корени на даден полином от степен n>=2. Курсът дава основа за разработване на курсови и дипломни работи (теоретични разработки или програмно осигуряване на итерационни методи за корени на полиноми).

10. Преподаване на системи уравнения в училище, доц. д-р Добринка Бойкина, доц. д-р Румяна Маврова (30 места, за всички)
записване I етап: на 04.03.2020 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 242 каб.
Целта на избираемата дисциплина е да усъвършенства уменията на студентите за решаване на различни видове системи, включително и параметрични. Запознаване с някои групи системни уравнения, които не са застъпени в Училищния курс по математика. Обръща се внимание на тяхното приложение при други теми в алгебрата и геометричното тълкуване на някои системи.

11. Интелектуална собственост в интернет, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. преп. д-р Владимир Вълев (30 места, за всички)
записване I етап: на 05.03.2020 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 344 каб.
Целта на курса е да запознае студентите с особеностите на интелектуалната собственост в интернет. Интернет е неделима част от човешкия живот и наред с многото предимства, използването му носи и проблеми от правно естество. Една част от тях е свързана с даването на възможност на определен продукт да достигне до хора, които не могат да си позволят оригинала или пък изобщо не биха си го купили. По този начин разходите и пропуснатите ползи за законния собственик са неосезаеми, а възвращаемостта на инвестициите e значително по-ниска. Този факт налага да се отделя все по-голямото внимание на авторско-правната защита на съдържанието на интернет сайтовете с цел избягване на недобросъвестни практики в това отношение, извършвани от трети лица. Интелектуалната собственост представлява всички онези творения на човешкия ум /изобретения, творби, ноу-хау/, които му дават конкурентно предимство. С други думи, интелектуалната собственост обхваща всички онези произведения, които са резултат от човешки знания и идеи, защитими от закон: такива са търговските марки, патентите, авторските права и търговските или промишлените тайни. Получените знания могат да бъдат полезни на студентите в практиката, независимо дали са в ролята на възложители или изпълнители на проекти в интернет.

12. Аналитична микроикономика, гл. ас. д-р Асен Христов (30 места, за всички)
записване I етап: на 06.03.2020 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 239 каб.
Аналитичният метод в икономиката се състои в прилагане на математически апарат за моделиране на икономически обекти с цел получаване на ясни и точни съотношения, описващи поведението им. Целта на настоящия курс е да запознае студентите с класическите и съвременни модели на поведение на двете основни групи „играчи“ на пазара – потребителите и фирмите. Аналитичната теория на потребителите е в основата на съвременния маркетинг, а тази на фирмите – на мениджмънта. Забележителното е, че с използване на сравнително елементарен математически апарат се получават микроикономически резултати с голямо теоретично и практическо приложение.

13. Икономическа политика на България и света, доц. д-р Елена Сомова и Светлозар Гледачев (30 места, за всички)
записване I етап: на 05.03.2020 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в 344 каб.
Дори за хората, преживяли прехода от социализъм към пазарно стопанство е трудно да асимилират какво точно се е случило. Всеки има гледна точка, но истината винаги е различна. Всеки знае парче от пъзела, но не вижда цялата картина. А какво остава за хората родени след или около 1989 год. Те виждат само хаос. Но в хаосът винаги има ред. Курсът търси този ред и отговаря на въпросите от къде е тръгнала българската икономика през какви фази минава и накъде върви. Какви промени следват, през какви етапи ще се премине. Много хора искат да станат бизнесмени, но не знаят посоката на икономиката и инвестират в грешни отрасли, предварително обречени на загуба. Следва фалит. Това води до социални последици, безработица, загуба на капитал и загуба на време за пренастройване на икономиката. Това е една от причините България да е най-бедна в Европейския Съюз. Курсът дава знания и методи как всеки да намери правилната икономическа посока и реализация в един свободен пазар.

14. Скриптово програмиране на невронни мрежи в MATLAB, доц. д-р Емил Хаджиколев и докт. Костадин Йотов (30 места, за всички)
записване I етап: на 05.03.2020 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в 438 каб.
Учебната дисциплина е фокусирана върху скриптовите възможности на софтуера за математичес-ки изчисления MATLAB по отношение на моделирането на изкуствени невронни мрежи. Целта е студентите да придобият начални познания както за средата MATLAB, така и за скриптовия език, позволяващ реализирането на различни изчислителни задачи. В курса се дават знания за същността на изкуствения неврон, механизмите на работа на система от неврони и тяхната скрип-това реализация. Прави се преглед на ядрото и допълнителните елементи на MATLAB. Последо-вателно се разглеждат основните операции и математически функции, дефиниране на вектори и многомерни матрици, разглеждат се условните конструкции и реализацията на цикли. Специал-но внимание се отделя на редактора за скриптове и възможностите за моделиране на изкуствени невронни мрежи. Практическото обучение се организира чрез самостоятелни проекти, чрез които студентите разработват основите и конструират невронни мрежи за решаване на различни проб-леми. В края на курса всеки студент представя разработения проект. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Студентите трябва да имат знания и умения, съответст-ващи на Държавните изисквания за средните училища в България по информатика и информа-ционни технологии. Необходимо е да са преминали базов курс на обучение по Висша математи-ка и да знаят добре поне един език за програмиране.

15. Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери, доц. д-р Светослав Енков (30 места, за всички)
записване I етап: на 06.03.2020 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. в 344 каб.
Целите на курса са студентите да придобият допълнителни познания за програмирането на 32-битови микроконтролери ARM Cortex-M3 и Cortex-M4F (Atmel SAM3X8E и TI LM4F120 процесори) в среди Arduino и Energia и да се запознаят с принципите на създаването на схеми и устройства с тези контролери. Arduino e платформа за електронно прототипиране с отворен код, базирана на гъвкави и лесни за използване хардуер и софтуер. Системата общува със средата, получавайки сигнали от множество сензори и датчици и може да взаимодейства с нея, контролирайки светлини, дисплеи, двигатели и други устройства. Микроконтролерът в платката се програмира с Arduino език за програмиране (базиран на Wiring и подобен на С++) в развойна среда Arduino (базирана на Processing). За нуждите на курса са осигурени платки Arduino Due и TI Stellaris LM4F120 Launchpad, както и множество сензори, дисплеи, бутони, шасита, серво-механизми и прототипни платки, с цел практическото усвояване и прилагане на получените знания. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Основни познания по програмиране на С++, начални познания по електроника и електротехника (от курса по Физика в средното училище). Не се предвижда да има входен тест. Предимство имат посещавалите другите части на курса („Програмиране в среда Arduino” и „Програмиране в среда Arduino за напреднали”). Курсът завършва с разработка и защита на индивидуален проект (схема и програма на устройство с Arduino) и текуща оценка. Дисциплината е предназначена за студентите на ФМИ от всички специалности и курсове, но се препоръчва на студентите, изучавали вече дисциплини, свързани със С++ и Компютърни Архитектури.

16. Въведение в уеб програмирането с Java и JavaScript, доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Николай Петков (Проксиад) (30 места, за всички)
записване I етап: на 06.03.2020 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. в 344 каб.
Курсът е практически и е насочен към изучаване на инструменти и технологии, необходими за изграждане на съвременно Java и JavaScript базирано web приложение. По време на курса стъпка по стъпка се изгражда работещо web приложение с технологиите SpringBoot, Spring MVC и ReactJS. Курсът е предназначен за студентите, изучавали Java.

17. Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. д-р Генчо Стоицов (30 места, за всички)
записване I етап: на 06.03.2020 г. от 09:00 ч. до 10:00 ч. в 547 каб.
Целта на курса е студентите да придобият практически умения за физическо изграждане на локална компютърна мрежа от тип IEEE 802.3 и IEEE 802.11, определяне на нейните TCP/IP конфигурационни параметри и администриране, съобразено с използваните иновативни методи и технологии в училищното обучение. Акцентира се върху RouterOS операционната система, използвана в MikroTik рутиращите устройства. За проектиране на по-сложни мрежови топологии се предлагат методически разработки на задачи, включващи реализирането на виртуални топологии. Част от използвания инструментариум е симулационната среда GNS3, осигуряваща възможност за проектиране, конфигуриране и тестване на виртуални топологии. Очакваните резултати са свързани с придобиването на трайни знания и умения за изграждане и управление на малки локални мрежи.

18. Информационна и комуникационна сигурност, доц. д-р Генчо Стоицов, Стефан Тафков (30 места, за всички)
записване I етап: на 06.03.2020 г. от 09:00 ч. до 10:00 ч. в 547 каб.
Целта на курса е студентите да се запознаят с актуални подходи за подобряване на сигурността на информационните и комуникационни системи. Разглеждат се възможни уязвими места в информационната и мрежова инфраструктура, използвани подходи за хакване на системи и устройства, съществуващи средства за атака и противодействие. Предвидено е разработването на малък комуникационен проект с прихващане и анализ на информацията.

19. Когнитивна роботика, проф. д-р Станимир Стоянов, ас. д-р Ася Тоскова (30 места, за всички)
записване I етап: на 05.03.2020 г. от 13:30 ч. до 14:30 ч. в 538 каб.
Курсът е въведение в когнитивната роботика. Целта на курса е студентите да получат начални знания за възможностите за програмиране на хуманоидни роботи от класа NAO. В курса са включени избрани теми, представящи общата архитектура на роботите, използване на сензорната система, опериране на механиката (движения). Особено внимание се отделя на управлението и планиране на работата на роботите. В рамките на курса се провеждат практически занятия със студентите под формата на турнир по футбол за роботи. Използва се образователния сървър на RoboCup – ежегодно световно първенство по футбол за роботи. Програмирането на роботите е на езика Java. Студентите работят в екипи (отбори), работа на които се оценява. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Владеене на езика за програмиране Java. Ще има входящ изпит.

20. Създаване на видео реклами, доц. Станка Хаджиколева и Калин Георгиев (30 места, за всички)
записване I етап: на 05.03.2020 г. от 11:30 ч. до 12:30 ч. в 438 каб.
Учебната дисциплина има за цел да насочи вниманието на студентите към възможнос-тите за реклама чрез видео филми. Студентите се запознават с еволюция на дигиталната рек-лама, като се акцентира на видео рекламата. Разискват се основните видове рекламни апели и творческите стилове на изпълнение на реклама. Представят се етапите при разработване на видео реклами. Последователно се изучават основните дейности – разработване на обща кон-цепция, изготвяне на сценарий, сценично описание на рекламата и разбиване на сценария на кад-ри. В процеса на работа се анализират корпоративни видео реклами, техните силни и слаби страни и въздействието им върху потребителите. За монтирането на реклами се използва Adobe Premiere Pro. Специално внимание се обръща на възможностите на YouTube за видео реклама.

21. Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част, доц. д-р. Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев (30 места, за всички)
записване I етап: на 06.03.2020 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в зала 435.
Курсът ще Ви предостави знания и умения в областта на дигиталния маркетинг и SEO оптимизацията. Той ще Ви запознае подробно с най-известните и често използвани социални мрежи и трикове, предоставяйки Ви всички необходими знания за правилното управление на социалните ви профили и онлайн инструменти. По време на курса ще разгледаме най-добрите практики за представяне на даден продукт/услуга или самите Вас в интернет пространството. Ще се научите как да създавате и оптимизирате Youtube видеоклипове, как да ги рекламирате и разпространявате. Ще се запознаете с възможностите, които LinkedIn ви предоставя за професионалното представяне на Вас и Вашия бизнес. Всеки от курса ще се научи да прави основна on-page оптимизация на един проект и да работи по ежемесечна off-page оптимизация. Дисциплината е самостоятелна, но и допълваща Избираемата дисциплина Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация.

22. Платформена виртуализация, проф. д-р Ангел Голев, хон. ас. Росен Христев (30 места, за всички)
записване I етап: на 02.03.2020 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 546 каб.
Курсът ще има за цел да запознае студентите с основите на платформената виртуализация, която все по-често се среща в различни по големина компании. Те ще придобият знания и умения как да разширят възможностите на една ИТ инфраструктура чрез интегриране на локална или пълна виртуализация. Студентите ще се запознаят с различните видове платформена виртуализация. В курса те ще бъдат запознати с основните PaaS, използвани за локална или пълна виртуализация – ProxMox, Hyper-V и VMware ESXi. Също така ще научат възможностите за инсталиране и конфигуриране на тези платформи.

 23. Single Page приложения с ReactJS, проф. д-р. Ангел Голев, хон. ас. Тодор Иванов (30 места, за всички)
записване I етап: на 04.03.2020 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 344 каб.
Курсът има за цел да запознае участниците с една от най-известните и бързи JavaScript библиотеки за изграждане на клиентски интерфейс ReactJS. Разработвана и поддържана от Facebook и Instagram, ReactJS все повече намира употреба при създаване на потребителки интерфейс за динамични уеб приложения. ReactJS действа върху изгледа на МVC шаблона и може да се използва и с други структури като Angular и Node. Тази технология е широко използвана в индустрията и сайтове като AirBnB, Imgur и Feedly. В този курс студентите ще се запознаят с основите на React, като ще бъдат разгледани подробно нейните функции. Специално внимание е отделено на възможностите за използване на ресурси от сървър и изграждане на Single-Page Application с помощта на React. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Дицсиплината е подходяща както за начинаещи, така и за студенти, които имат основни познания в изграждане на HTML страници, тяхното базово стилизиране и елементарни JavaScript познания.

24. Single Page приложения с Angular, доц. д-р. Тодорка Терзиева, хон. ас. Здравка Страхинова (30 места, за всички)
записване I етап: на 04.03.2020 г. от 09:00 ч. до 10:00 ч. в 344 каб.
Курсът ще има за цел да запознае участниците със един от най-известните фреймуърци за изграждане на уеб приложения – Angular. Поддържан от Google, Angular все повече и повече намира употреба във уеб приложенията. Във този курс ние ще се запознаем със основите на Angular, като разгледаме подробно неговите функции. Ще можем бързо и лесно да използваме данни получени от сървър и ди га изградим с тях Single-Page Application с помощта на Angular.

25. Преговори в ИТ индустрията, доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова (30 места, за всички)
записване I етап: на 06.03.2020 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 232 каб.
Всяка компания съществува, защото има клиенти, които да ползват продуктите и/или услугите й. Но гледната точка на компанията и нейните клиенти върху „добрата” сделка е различна. За компанията това е предоставена услуга/продукт с достатъчно добро качество, така че да е приемливо за клиента. Същевременно услугата/продуктът трябва да е с възможно най-ниска себестойност, но възможно най-висока цена , за да бъде фирмата на печалба. За клиента това е закупувана услуга/продукт с удовлетворяващо качество на възможно най-ниската за това качество цена. Договарянето именно на съотношението цена/качество е във фокуса на всички преговори. А факторите, които влияят върху преговорите са много и са както обективни, така и твърде субективни. Тази дисциплина разглежда факторите, които влияят върху преговорите, и предоставя техники за провеждане на по-успешни и за двете страни преговори. Дисциплината е самостоятелна, но и допълваща Избираемата дисциплина Предприемачество.

26. Водене на преговори и разрешаване на конфликти – II част, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (юрист-консулт в Община Пловдив) (30 места, за всички)
записване I етап: на 06.03.2020 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. в 344 каб.
Конфликтът е постоянен спътник на човечеството и по своята същност е една от формите на борбата за съществуване, един от механизмите на естествения подбор. Конфликтите са обективна реалност и като такива настоящата дисциплина изучава природата, причините, типа и динамиката на конфликтите, пътищата, методите и средствата за тяхното предотвратяване и регулиране. Студентите ще имат възможност да усвоят умения, които да им бъдат полезни да усвоят способите за съдебно и извънсъдебно разрешаване на спорове, основните умения за убеждаване. Да се запознаят с историческата същност на религиозните конфликти и световните кризи, както и тяхното управление. Ще могат да усвоят етикета на публичното говорене. Засегнати са способите на дипломацията за управление на международни кризи. Дисциплината е подходящо съчетана с ролеви игри, които поставят участниците в реални ситуации за справяне с различни проблеми.

27. Технологии за виртуализация, проф. д.м.н. Георги Тотков, док-нт Слави Глухов (30 места, за всички)
записване I етап: на 06.03.2020 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. в 344 каб.
Целта на курса е да запознае студентите с водещите софтуери за виртуализация и тяхното приложение при решаване на конкретни инфраструктурни проблеми. Ще бъдат разгледани и сравнени възможностите на водещите софтуерни решения както и лимитациите при тях. Студентите ще бъдат запознати с няколко хипервайзора, както и методи за реализиране на хардуерна независимост и капсулация на виртуалните машини. Ще бъдат разгледани различни варианти за споделяне и оптимизиране използването на физическите ресурси.

28. Визуализация на данни с Python и VTK, доц. д-р Тодорка Терзиева, информатик Стефан Ставрев (30 места, за всички)
записване I етап: на 05.03.2020 г. от 13:30 ч. до 14:30 ч. в 537 каб.
Целите на курса са студентите да придобият основни познания в областта на програмирането с Python. Ще се разгледат основни конструкции на езика. Ще се разгледат различните версии на езика, както и практическото им приложение. Студентите ще се запознаят и с библиотеката за визуализации VTK, с която много лесно може да се съчетае с Python. Визуализациите играят важна роля при нагледното представяне и анализ на данни. Библиотеката VTK може също така да бъде използвана и за други видове визуализация – игри, математически модели, прототипиране на продукти и т.н. Дисциплината завършва с визуализацията на проект и представянето му под формата на доклад. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Курсът завършва със защита на практически проект. За проекта студентите ще трябва да представят визуализация на данни. На студентите ще им бъдат предоставени самите данни – завихряния в торнадо и смесващ реактор за течности. Позволява се работата в групи от по двама човека.

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ