Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Избираеми дисциплини 2018/19, Пролетен триместър, задочно об.

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР 2018/2019

(бакалавърски специалности – задочно обучение)

 

  • По учебен план през Пролетния триместър на учебната 2018/2019 година имат задължително избираема дисциплина студентите от:  
    • ІІ, ІІІ курс Бизнес информационни технологии; 
    • ІІ, ІІІ, IV курс Информатика;  
    • II, ІІІ, IV курс Софтуерни технологии и дизайн. 
  • Записването става лично и започва от 10:30 ч. на 19.03.2019 г. в каб. 344. 
  • Броят на студентите за всяка дисциплина е ограничен. 

 

АНОТАЦИИ НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

1. Приложения на алгебрични методи в елементарната математика, банковото дело и философията, проф. д.м.н. Тодор Желязков (30 места, за всички) – 441 с.з.
В противоположност на широко известната космологична хипотеза, според която вселената има начало като един свръх атом с колосална плътност и възниква с единствен негов голям взрив с последващо разбягване на галактите, в избираемата дисциплина се доказва директно, с аксиоматичния метод, че вселената е циклична, т.е. че тя претърпява безкраен брой големи взривове без начало и край във времето, с разширения и свивания.
Решават се симетрични и антисиметрични системи уравнения.
В банковото дело се разглеждат  влогове, кредитиране и лихви и погасяване на кредитите.
Решават се произволни системи уравнения от висока степен чрез използване на резултантите и уравнения и неравенства. чрез използване  на квадратичните форми.
Третира се рационализиране на знаменателя на дроб чрез елементарни методи, чрез използване на най-голям общ делител на полиноми, чрез симетрични полиноми и чрез използване на теория на полетата,  а също и трансформация на уравненията чрез използване на симетричните полиноми.
Голяма част от задачите могат да се решават в профилираните паралелки по математика в средното училище.
Не е необходима предварителна подготовка на студентите, освен знанията по математика от гимназиалния материал.

2. Нестандартни задачи по алгебра, проф. д.м.н. Нако Начев (30 места, за всички) – 233 с.з.
Курсът предлага методи за решаване на специални задачи по алгебра с повишена трудност. Такива задачи се решават в профилираните паралелки по математика в средното училище. Много често при решаване на алгебрични задачи се стига до уравнение от четвърта степен. Тъй като в училище не се изучават общи формули за решаване на уравнение от четвърта степен то могат да се търсят критерии за решаване на такива уравнения с квадратни радикали. Интересен е и проблемът за намиране на броя на корените на алгебричните уравнения в даден интервал. За постигане на тази цел има всевъзможни методи чрез които се решава проблема. Всички тези въпроси ще бъдат включени в настоящия курс.

3. Анализ на пазарите на информационни технологии, проф. д.м.н. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов (30 места, за всички) – 432 к.з.
Ефективността и конкурентоспособността на икономиката на България съществено зависи от развитието на иновационните отрасли и пазарите на интелектуална собственост. Конкуренцията на тези пазари съществено се отличава от конкуренцията на пазарите на традиционни стоки и услуги. Целта на курса е запознаване с основните модели на пазарите на информационни технологии. Построяват се статични и динамични модели на пазара на операционни системи в условията на съществуване на пазар на нелегални (пиратски) копия, модели на Харод-Домар и Солоу и фундаментален модел на дифузия на иновациите в пространствено не-хомогенна икономика. Акцентира се на приложението на несложен, но важен математически апарат от линейна алгебра, аналитична геометрия, математически анализ и теория на вероятностите. В построените модели са използвани конкретни данни от пазарите на информационни технологии в България и други страни с развита пазарна икономика.

4. Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика, доц. д-р Боян Златанов (30 места, за всички) – 431 к.з.
Целта на курса е да се направи елементарно въведение в компютърните алгебрични системи и тяхното приложение в часовете по математика в училище. Идеята е чрез редица приложения да се покаже как може да се облекчи работата на учителя и ученика, да се генерира творческото мислене и да се изгради позитивно отношение към математиката.

5. Приложен функционален анализ, проф. д.м.н. Степан Костадинов, проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева (30 места, за всички) – 435 с.з.
В предлагания курс са изложени някои въпроси от функционалния анализ, които се използват в приложните изследвания. Разгледани са следните теми: теорията на нелинейните оператори, включваща различните варианти на метода на неподвижната точка (метод на Нютон-Кантарович, принцип на Шаудер и неговите обобщения), степен на изображение на Лере-Шаудер, елементи от теорията на бифуркациите и монотонните оператори. Тези методи са приложени за решаването на задачи от механиката, физиката и математическата икономика. Изложението е базирано на конкретни примери и е достъпно за студенти и докторанти от всички специалности на ФМИ.

6. Математически основи на автоматизираното управление, доц. д-р Георги Костадинов (30 места, за всички) – 603 с.з.
Разгледани са понятията размито множество, размито отношение и размито изображение, както и операциите над тях. Анализирана е размитостта и неопределеността в задачите възникващи при автоматизирано управление. Формулиран е алгоритъм за ефективно решаване на задачи от математическото програмиране с размити изходни условия. Разгледани са теоретичните основи за вземане на решение при размити релации от предпочитанията в множеството от алтернативи. Курсът е подходящ за всички студенти и докторанти, които желаят да се запознаят с основите на теорията на размитите множества и нейното практическо приложение.

7. Математически модели на класически и квантови системи, доц. д-р Христо Димов (Физ. ф-т на СУ), гл. ас. д-р Павлина Атанасова (30 места, за всички) – 433 к.з.
Дълбокият анализ на фундаменталните закони показва, че те са универсални и на тях се подчиняват всички системи във Вселената. Безспорен е факта, че в най-чист вид тези принципи и закони се проявяват в математическите модели на класическата механика, като родоначалник на всяка математическа теория. А като дребно-мащабна тяхна еманация са проявленията им в квантовия свят. Тези две описания на Вселената на различни мащабни интервали, всъщност се базират на общи абстрактни математически концепции. Разбирането, осмислянето и работата с тези концепции, освен по-дълбоко опознаване на света, биха ни позволили и да прилагаме някои инструменти за моделирането и описанието на системи извън този клас. И което е по-важно, за решаване на някои практически оптимизационни задачи (за оптимален добив на ресурс)  свързани с приложната математика и компютърното симулиране. Естествените математически инструменти винаги идват от природата.

8. Моделиране на ERP системи за управление на предприятия, проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Георги Палешников (30 места, за всички) – 533 к.з.
Основна цел на курса е да запознае студентите с основните елементи на интегрираните системи за управление на предприятия (ERP-системи), като се акцентира на анализ и моделира-не на процесите и информационните потоци в предприятието и начините за тяхното управление. Последователно се разясняват основните теоретични понятия и се разглеждат взаимовръзките между процесите и информационните потоци, механизма на функциониране на системата и начините за анализ на данните и вземане на управленски решения. Представя се методология за анализ и моделиране на управленски системи. Разглеждат се възможностите за приложения в областта на промишлеността и бизнеса.

9. Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери, доц. д-р Светослав Енков (30 места, за всички) – 547 к.з.
Целите на курса са студентите да придобият допълнителни познания за програмирането на 32-битови микроконтролери ARM Cortex-M3 и Cortex-M4F (Atmel SAM3X8E и TI LM4F120 процесори) в среди Arduino и Energia и да се запознаят с принципите на създаването на схеми и устройства с тези контролери. Arduino e платформа за електронно прототипиране с отворен код, базирана на гъвкави и лесни за използване хардуер и софтуер. Системата общува със средата, получавайки сигнали от множество сензори и датчици и може да взаимодейства с нея, контролирайки светлини, дисплеи, двигатели и други устройства. Микроконтролерът в платката се програмира с Arduino език за програмиране (базиран на Wiring и подобен на С++) в развойна среда Arduino (базирана на Processing). За нуждите на курса са осигурени платки Arduino Due и TI Stellaris LM4F120 Launchpad, както и множество сензори, дисплеи, бутони, шасита, серво-механизми и прототипни платки, с цел практическото усвояване и прилагане на получените знания.
Изисквания – основни познания по програмиране на С++, начални познания по електроника и електротехника (от курса по Физика в средното училище). Не се предвижда да има входен тест. Предимство имат посещавалите другите части на курса („Програмиране в среда Arduino“ и „Програмиране в среда Arduino за напреднали“). Курсът завършва с разработка и защита на индивидуален проект (схема и програма на устройство с Arduino) и текуща оценка. Дисциплината е предназначена за студентите на ФМИ от всички специалности и курсове, но се препоръчва на студентите, изучавали вече дисциплини, свързани със С++ и Компютърни Архитектури.

10. Моделиране на бизнес процеси с нотация „Обобщени мрежи“, доц. д-р Станка Хаджиколева, проф. д-р Даниела Орозова (30 места, за всички) – 534 к.з.
Основна цел на курса е да запознае студентите с основни елементи от теорията на раз-лични класове мрежи на Петри, като се акцентира на обобщените мрежи и начините за моделиране на реални процеси с тях. Последователно се разясняват основните теоретични понятия и се разглежда механизма на функциониране на обобщените мрежи. Представя се методология за конструиране на обобщени мрежи. Разглеждат се възможностите за моделиране на съвкупност от паралелно протичащи реални процеси чрез обобщени мрежи и се дискутират някои основни приложения в областта на информатиката, промишлеността и бизнеса.

11. Графичен дизайн с Photoshop, проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Мария Жекова (30 места, за всички) – 446 к.з.
В курса ще се включат следните теми: Растерни и векторни изображения. Разделителна способност и качество на изображенията. Режими и цветови настройки. Запознаване с работната среда: инструменти, палитри, настройки, менюта, слоеве. Отваряне, съхраняване и печат на файлове. Работа с изображения, оразмеряване, изрязване, ротация на изображения. Цветови режими. Инструменти за пикселно редактиране, рисуване и ретуш. Инструменти за селекция. Работа със слоеве. Работа с текст. Филтри.

12. Съвременна икономическа политика на България и света, доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светлозар Гледачев (30 места, за всички) – 231 с.з.
Дори за хората, преживяли прехода от социализъм към пазарно стопанство е трудно да асимилират какво точно се е случило. Всеки има гледна точка, но истината винаги е различна.  Всеки знае парче от пъзела, но не вижда цялата картина. А какво остава за хората родени след или около 1989 год. Те виждат само хаос. Но в хаосът винаги има ред.  Курсът търси този ред и отговаря на въпросите от къде е тръгнала българската икономика през какви фази минава и накъде върви. Какви промени следват, през какви етапи ще се премине. Много хора искат да станат бизнесмени, но не знаят посоката на  икономиката и инвестират в грешни отрасли, предварително обречени на загуба. Следва фалит. Това води до социални последици, безработица, загуба на капитал и загуба на време за  пренастройване на икономиката. Това е една от причините  България да е най-бедна в Европейския Съюз. Курсът дава знания и методи как всеки да намери правилната икономическа посока и реализация в един свободен пазар.

13. Системен анализ, доц. д-р Димчо Димов (30 места, за всички) – 436 с.з.
Предлаганият спецкурс има за цел: 1. Да се обсъдят фундаментални понятия, с които работи всеки интелектуалец (математик или информатик). 2. Да се разгледа мисловната дейност като "средство на труда". 3. Да се разгеда системният анализ като основна методология за преодоляване на сложността при анализ и синтез на системи. 4. Да се обсъди мястото на системния анализ при анализа, проектирането и реализацията на информатични модели.

14. Въведение в технологиите на блоковите вериги, проф. д-р Станимир Стоянов, ас. Ирина Кръстева (30 места, за всички) – 532 к.з.
Лекционният курс е основан върху въведение в Blockchain технологиите. В курса се разглеждат основните понятия и технически модели, залегнали в основата на Blockchain. Обясняват се технически концепции, като транзакции, хеш стойности, криптография, структури от данни, разпределени системи от тип peer to peer, целостта на системата и какво представлява разпределен консенсус.

15. Приложна финансова математика, проф. д-р Николай Кюркчиев (30 места, за всички) – 531 к.з.
Целта на курса е получаването на необходимия минимум от знания, свързани с основни понятия и идеи от теорията и практиката на финансовото дело и приложната финансова математика. За практическото прилагане на методите от предлагания курс съществено се използват възможностите на програмната среда MATHEMATICA. Материалът е структуриран както следва: дисконтни и анюитетни изчисления, ефективна стойност на задължения; оценки за бързина на възвръщаемост на финансови потоци; оценки за ефективния размер при геометрично нарастваща премия с отчитане на цената на задължението по емисията, периодичната премия на облигация, следвайки договорения размер на споразумението, цена на облигацията, ако се участва на вторичен пазар; защита на фиксирани доходи; анализ и управление на ценни книжа и други важни компоненти от областта на приложната финансова математика. Особено внимание се отделя на изследването на финансови потоци на фирма и получаването на прецизни оценки за провеждане на свръхчувствителен анализ (включително най-ви теоретични и практически резултати, получени през последните няколко години). Разглеждат се и други актуални въпроси свързани с изследване на така наречените “вътрешни уравнения” за лихвите на произволен инвестиционен проект, определяне на релевантните (съществени) и несъществени решения, изследване на основното уравнение на инвестиции в ценни книжа и ефективност на ценни книжа, финансово управление на човешки ресурси във фирма и рентабилност в подобни инвестиции, прецизиране на бързината на сходимост на някои алгоритми от числения анализ, както и модели на междуотраслов баланс. Особено внимание е отделено на метода на акад. Сендов за намиране само на положителните корени на алгебричен полином и приложението, което този метод намира в областта на приложната финансова математика. Навсякъде, където това е възможно е разгледана възможността за изработване на софтуерни инструменти по тематиката на предлагания курс, реализирани в програмната среда MATHEMATICA. На студентите се предоставят (в pdf формат) оригинални, съвременни пособия, както и електронно пособие (160 стр.) по „Приложна финансова математика“, базиращо се на монографиите: „Einfuhrung in die Finanzmathematik (Lehr- und Handbucher zu Geld, Borse, Bank und Versicherung)“, Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, Oldenbourg – с автор Prof. Dr. Jurgen Herzberger и „Initial approximation and root-finding methods“, Wiley-VCH Verlag Berlin – с автор проф. д-р Николай Кюркчиев. На студентите се предоставят и методически пособия за работа в компютърна зала и самостоятелни изследвания.

16. Анализ на данни и изработване на интерактивни справки, доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Кремена Стефанова (30 места, за всички) – 346 к.з.
Курсът има за цел да запознае студентите с техники за анализ на данни и изготвяне на визуални интерактивни справки с цел подпомагане на процесите по взимане на информирани бизнес решения. По време на курса ще бъдат решавани практически задачи по събиране, анализиране, визуализиране и споделяне на данни от разнообразни източници. Ще бъдат създадени и интегрирани потребителски модели за обработка на данните. Курсът ще представи как могат да бъдат генерирани персонализирани интерактивни графики и отчети, които да спомогнат за вземането на бизнес решения и прогнозиране. Успешното усвояване на съдържанието на този курс ще гарантира на студентите отлично анализиране и представяне на данни от различни ресурси.

17. Въведение в генеративната визуализация, проф. д-р Антон Илиев, ас. Виктор Матански (30 места, за всички) – 535 к.з.
Дисциплината представлява въведение в създаването и програмирането на генеративни, алгоритмични композиции, използвани за визуализация и сигнализация. Ще бъдат разгледани и приложени основни техники от математиката, физиката и изкуствения интелект, които се използват от артисти, дизайнери и музиканти в креативната индустрия. Участниците в курса ще могат да упражняват и развиват тези техники с цел създаването на нови генеративни композиции във визуалната програмната среда Processing (http://processing.org).

18. Блоково програмиране, доц. д-р Тодорка Глушкова (30 места, за всички) – 246 к.з.
Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични познания и придобият практически умения за разработване на интерактивни приложения за стандартни и мобилни устройства посредством блоково програмиране със SCRATCH-съвместими езици за програмиране в програмните среди на MIT SCRATCH 2.0 и MIT AppInventor. По време на курса ще бъдат разгледани основните характеристики на блоковото програмиране и възможностите, които тези среди предоставят за разработка на стандартни анимирани интерактивни приложения, както и на мобилни приложения за ANDROID устройства. Дисциплината е подходяща предимно за студенти от първи и втори курс с интереси в изграждането на интерактивни анимирани и мобилни приложения.

19. Платформена виртуализация, проф. д-р Ангел Голев, хон. ас. Росен Христев (30 места, за всички) – 546 к.з.
Курсът ще има за цел да запознае студентите с основите на платформената виртуализация, която все по-често се среща в различни по големина компании. Те ще придобият знания и умения как да разширят възможностите на една ИТ инфраструктура чрез интегриране на локална или пълна виртуализация. Студентите ще се запознаят с различните видове платформена виртуализация. В курса те ще бъдат запознати с основните PaaS, използвани за локална или пълна виртуализация – ProxMox, Hyper-V и VMware ESXi. Също така ще научат възможностите за инсталиране и конфигуриране на тези платформи.

20. Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част, доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев (30 места, за всички) – 146 к.з.
Курсът ще Ви предостави знания и умения в областта на дигиталния маркетинг и SEO оптимизацията. Той ще Ви запознае подробно с най-известните и често използвани социални мрежи и трикове, предоставяйки Ви всички необходими знания за правилното управление на социалните ви профили и онлайн инструменти. По време на курса ще разгледаме най-добрите практики за представяне на даден продукт/услуга или самите Вас в интернет пространството. Ще се научите как да създавате и оптимизирате Youtube видеоклипове, как да ги рекламирате и разпространявате. Ще се запознаете с възможностите, които LinkedIn ви предоставя за професионалното представяне на Вас и Вашия бизнес. Всеки от курса ще се научи да прави основна on-page оптимизация на един проект и да работи по ежемесечна off-page оптимизация. Дисциплината е самостоятелна, но и допълваща Избираемата дисциплина Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация.

21. Сделки и интернет, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. д-р Владимир Вълев (30 места, за всички) – 232 с.з.
Целта на настоящия курс е да запознае студентите с особеностите на традиционните сделки и с промените, които навлизат с развитието на информационното общество. От времето на натуралната размяна, през епохите на средновековието и сеченето на монети, през годините на индустриализация и зараждане на финансовия сектор човешкият прогрес винаги е бил свързван с търговски сделки. Това са сделките, които обслужват процеса на обръщение на стоките /продажба, замяна/ и подпомагат сферата на стокооборота /банкови, застрахователни сделки/. По тази именно причина търговските сделки са основният механизъм посредством който създателите на стоки и услуги реализират потенциала си. В днешно време интернет променя по един съществен и необратим начин реда за сключване на сделките - процес, който води света към един изцяло нов етап в икономическото развитие.

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ