Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Избираеми дисциплини 2018/19, Пролетен триместър, редовно об.

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР 2018/2019

(бакалавърски специалности – редовно обучение)

 

 • По учебен план през Пролетния триместър имат задължително избираема дисциплина студентите от:  
  • ІІ, ІІІ курс Бизнес информационни технологии; 
  • ІІ, ІІІ, IV курс Информатика; 
  • II, ІІІ, IV курс Софтуерни технологии и дизайн; 
  • ІІІ курс Софтуерно инженерство; 
  • ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес математика; 
  • ІІ, ІІІ, IV курс Математика; 
  • IV курс Приложна математика; 
  • ІІ, ІІІ курс Математика и информатика; 
  • ІІ, ІІІ курс Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт.
 • Броят на студентите за всяка дисциплина е ограничен. 
 • Записването ще става по следния начин:
  • I етап: записване при преподавателите, които са посочили съответно ден и час за записване от 25.02.2019 г. до 01.03.2019 г. (критериите за подбор на студенти е право на преподавателя);

  • II етап: за незаетите места записването продължава в каб. 344 по следния график:
   IV курс 06.03.201г., ІІІ курс 07.03.201г., ІІ курс 08.03.201г.;

  • III етап: за незаетите места записването продължава за всички студенти от 11.03.201г. в каб. 344.
 • Незаписалите избираема дисциплина студенти не получават заверка за настоящия Пролетен триместър. 
 • За избираема дисциплина се признава и дисциплина, невключена в учебния план на съответната специалност, по която е положен вече изпит в друга специалност на нашия или други факултети. 
 • Студентите могат да запишат и втора избираема дисциплина, което може да стане само в началото на следващия триместър с разрешението на Декана, ако за втората дисциплина има свободни места и не е в полуденя на вече записаната дисциплина.
 • Студенти, нямащи задължение за записване на избираема дисциплина за следващия триместър, но желаещи да запишат такава, подават в началото на следващия триместър молба до Декана, която се удовлетворява при наличие на свободни места.


АНОТАЦИИ НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

1. Приложения на алгебрични методи в елементарната математика, банковото дело и философията, проф. д.м.н. Тодор Желязков (30 места, за всички)
Записване I етап: на 01.03.2019 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в каб. 442
В противоположност на широко известната космологична хипотеза, според която вселената има начало като един свръх атом с колосална плътност и възниква с единствен негов голям взрив с последващо разбягване на галактите, в избираемата дисциплина се доказва директно, с аксиоматичния метод, че вселената е циклична, т.е. че тя претърпява безкраен брой големи взривове беа начало и край във времето, с разширения и свивания.
Решават се симетрични и антисиметрични системи уравнения.
В банковото дело се разглеждат  влогове, кредитиране и лихви и погасяване на кредитите.
Решават се произволни системи уравнения от висока степен чрез използване на резултантите и уравнения и неравенства. чрез използване  на квадратичните форми.
Третира се рационализиране на знаменателя на дроб чрез елементарни методи, чрез използване на най-голям общ делител на полиноми, чрез симетрични полиноми и чрез използване на теория на полетата,  а също и трансформация на уравненията чрез използване на симетричните полиноми
Голяма част от задачите могат да се решават в профилираните паралелки по математика в средното училище.
Не е необходима предварителна подготовка на студентите, освен знанията по математика от гимназиалния материал.

2. Нестандартни задачи по алгебра, проф. д.м.н. Нако Начев (30 места, за всички)
Записване I етап: на 01.03.2019 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в каб. 127
Курсът предлага методи за решаване на специални задачи по алгебра с повишена трудност. Такива задачи се решават в профилираните паралелки по математика в средното училище. Много често при решаване на алгебрични задачи се стига до уравнение от четвърта степен. Тъй като в училище не се изучават общи формули за решаване на уравнение от четвърта степен то могат да се търсят критерии за решаване на такива уравнения с квадратни радикали. Интересен е и проблемът за намиране на броя на корените на алгебричните уравнения в даден интервал. За постигане на тази цел има всевъзможни методи чрез които се решава проблема. Всички тези въпроси ще бъдат включени в настоящия курс.

3. Анализ на пазарите на информационни технологии, проф. д.м.н. Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов (30 места, за всички)
Записване I етап: на 01.03.2019 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в каб. 245
Ефективността и конкурентоспособността на икономиката на България съществено зависи от развитието на иновационните отрасли и пазарите на интелектуална собственост. Конкуренцията на тези пазари съществено се отличава от конкуренцията на пазарите на традиционни стоки и услуги. Целта на курса е запознаване с основните модели на пазарите на информационни технологии. Построяват се статични и динамични модели на пазара на опера-ционни системи в условията на съществуване на пазар на нелегални (пиратски) копия, модели на Харод-Домар и Солоу и фундаментален модел на дифузия на иновациите в пространствено не-хомогенна икономика. Акцентира се на приложението на несложен, но важен математически апарат от линейна алгебра, аналитична геометрия, математически анализ и теория на веро-ятностите. В построените модели са използвани конкретни данни от пазарите на информаци-онни технологии в България и други страни с развита пазарна икономика.

4. Алгебрична теория на числата, проф. д.м.н. Нако Начев, гл. ас. д-р Йордан Епитропов (30 места, за всички)
Записване I етап: на 26.02.2019 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в каб.343
Бърз преглед на елементарната теория на числата. Увод в алгебричната теория на числата (сравнения на п променливи по прост модул; квадратични форми над поле; алгебрични разширения на поле; крайни полета).

5. Итерационни методи за корени на полиноми, проф. д.м.н. Петко Пройнов, гл. ас. д-р Слав Чолаков (30 места, за всички)
Записване I етап: на 26.02.2019 г. от 13:30 ч. до 14:30 ч. в каб. 445
Един от най-известните числени методи за решаване на уравнения е метода на последователните приближения, известен също като метод на итерациите. В този курс се разглеждат итерациони методи за едновремено намиране на всичките корени на даден полином от степен n>=2.  Курсът дава основа за разработване на курсови и дипломни работи (теоретични разработки или програмно осигуряване на итерационни методи за корени на полиноми).

6. Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика, доц. д-р Боян Златанов (30 места, за всички)
Записване I етап: на 26.02.2019 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. в каб. 445
Целта на курса е да се направи елементарно въведение в компютърните алгебрични системи и тяхното приложение в часовете по математика в училище. Идеята е чрез редица приложения да се покаже как може да се облекчи работата на учителя и ученика, да се генерира творческото мислене и да се изгради позитивно отношение към математиката.

7. Приложен функционален анализ, проф. д.м.н. Степан Костадинов, проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева (30 места, за всички)
Записване I етап: на 28.02.2019 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в каб. 439
В предлагания курс са изложени някои въпроси от функционалния анализ, които се използ-ват в приложните изследвания. Разгледани са следните теми: теорията на нелинейните оператори, включваща различните варианти на метода на неподвижната точка (метод на Нютон-Кантарович, принцип на Шаудер и неговите обобщения), степен на изображение на Лере-Шаудер, елементи от теорията на бифуркациите и монотонните оператори. Тези методи са приложени за решаването на задачи от механиката, физиката и математическата икономика. Изложението е базирано на конк-ретни примери и е достъпно за студенти и докторанти от всички специалности на ФМИ.

8. Математически основи на автоматизираното управление, доц. д-р Георги Костадинов (30 места, за всички)
Записване I етап: на 28.02.2019 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в каб. 439
Разгледани са понятията размито множество, размито отношение и размито изображение, както и операциите над тях. Анализирана е размитостта и неопределеността в задачите възникващи при автоматизирано управление. Формулиран е алгоритъм за ефективно решаване на задачи от математическото програмиране с размити изходни условия. Разгледани са теоретичните основи за вземане на решение при размити релации от предпочитанията в множеството от алтернативи. Курсът е подходящ за всички студенти и докторанти, които желаят да се запознаят с основите на теорията на размитите множества и нейното практическо приложение.

9. Сходимост и компактност в метрични пространства, доц. д-р Боян Златанов (30 места, за всички)
Записване I етап: на 26.02.2019 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. в каб. 445
Целта на курса е да се направи елементарно въведение в теория на метричните пространства. функционалния анализ и да се покаже връзката му с геометрията на банаховите пространства. Да се обърне внимание на някои основни понятия в метричните пространства, като сходимост, непрекъснатост и компактност. Идеята е чрез редица приложения да се покаже връзката как основни понятия от реалния анализ могат да се обобщят в метричните пространства.

10. Математически модели на класически и квантови системи, доц. д-р Христо Димов (Физ. ф-т на СУ), гл. ас. д-р Павлина Атанасова (30 места, за всички)
Записване I етап: на 01.03.2019 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 435 с.з.
Дълбокият анализ на фундаменталните закони показва, че те са универсални и на тях се подчиняват всички системи във Вселената. Безспорен е факта, че в най-чист вид тези принципи и закони се проявяват в математическите модели на класическата механика, като родоначалник на всяка математическа теория. А като дребно-мащабна тяхна еманация са проявленията им в квантовия свят. Тези две описания на Вселената на различни мащабни интервали, всъщност се базират на общи абстрактни математически концепции. Разбирането, осмислянето и работата с тези концепции, освен по-дълбоко опознаване на света, биха ни позволили и да прилагаме някои инструменти за моделирането и описанието на системи извън този клас. И което е по-важно, за решаване на някои практически оптимизационни задачи (за оптимален добив на ресурс)  свързани с приложната математика и компютърното симулиране. Естествените математически инструменти винаги идват от природата.

11. Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери, доц. д-р Светослав Енков (30 места, за всички)
Записване I етап: на 28.02.2019 г. от 14:00 ч. до 15:00 ч. в 546 к.з.
Целите на курса са студентите да придобият допълнителни познания за програмирането на 32-битови микроконтролери ARM Cortex-M3 и Cortex-M4F (Atmel SAM3X8E и TI LM4F120 процесори) в среди Arduino и Energia и да се запознаят с принципите на създаването на схеми и устройства с тези контролери. Arduino e платформа за електронно прототипиране с отворен код, базирана на гъвкави и лесни за използване хардуер и софтуер. Системата общува със средата, получавайки сигнали от множество сензори и датчици и може да взаимодейства с нея, контролирайки светлини, дисплеи, двигатели и други устройства. Микроконтролерът в платката се програмира с Arduino език за програмиране (базиран на Wiring и подобен на С++) в развойна среда Arduino (базирана на Processing). За нуждите на курса са осигурени платки Arduino Due и TI Stellaris LM4F120 Launchpad, както и множество сензори, дисплеи, бутони, шасита, серво-механизми и прототипни платки, с цел практическото усвояване и прилагане на получените знания.
Изисквания – основни познания по програмиране на С++, начални познания по електроника и електротехника (от курса по Физика в средното училище). Не се предвижда да има входен тест. Предимство имат посещавалите другите части на курса („Програмиране в среда Arduino” и „Програмиране в среда Arduino за напреднали”). Курсът завършва с разработка и защита на индивидуален проект (схема и програма на устройство с Arduino) и текуща оценка. Дисциплината е предназначена за студентите на ФМИ от всички специалности и курсове, но се препоръчва на студентите, изучавали вече дисциплини, свързани със С++ и Компютърни Архитектури.

12. Уеб програмиране с JavaScript и jQuery, проф. д.м.н. Георги Тотков, ас. Юри Хоптериев (30 места, за всички)
Записване I етап: на 01.03.2019 г. от 11:30 ч. до 12:30 ч. в каб. 126
В курса се разглежда библиотеката jQuery на езика за уеб програмиране JavaScript. jQuery предоставя възможности за лесен достъп до елементите и внасяне на динамика в уеб страниците. Ще бъдат разгледани методи за обработка на събития, за добавяне и премахване на елементи в уеб страниците, за промяна на тяхното съдържание, атрибути и CSS свойства. Студентите ще се запознаят с възможности на jQuery за филтриране и търсене, за включване в страниците на визуални ефекти като анимация, слайдове, показване и скриване на елементи и др. Предварително необходими знания за изучаване на учебната дисциплина ─ HTML и CSS.

13. Съвременна икономическа политика на България и света, доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светлозар Гледачев (30 места, за всички)
Записване I етап: на 25.02.2019 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в каб. 344
Дори за хората, преживяли прехода от социализъм към пазарно стопанство е трудно да асимилират какво точно се е случило. Всеки има гледна точка, но истината винаги е различна.  Всеки знае парче от пъзела, но не вижда цялата картина. А какво остава за хората родени след или около 1989 год. Те виждат само хаос. Но в хаосът винаги има ред.  Курсът търси този ред и отговаря на въпросите от къде е тръгнала българската икономика през какви фази минава и накъде върви. Какви промени следват, през какви етапи ще се премине. Много хора искат да станат бизнесмени, но не знаят посоката на  икономиката и инвестират в грешни отрасли, предварително обречени на загуба. Следва фалит. Това води до социални последици, безработица, загуба на капитал и загуба на време за  пренастройване на икономиката. Това е една от причините  България да е най-бедна в Европейския Съюз. Курсът дава знания и методи как всеки да намери правилната икономическа посока и реализация в един свободен пазар.

14. Когнитивна роботика, проф. д-р Станимир Стоянов, ас. Ася Тоскова (30 места, за спец. Инф., СИ, СТД, БИТ)
Записване I етап: на 25.02.2019 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. в каб. 538
Курсът е въведение в когнитивната роботика. Целта на курса е студентите да получат начални знания за възможностите за програмиране на хуманоидни роботи от класа NAO. В курса са включени избрани теми, представящи общата архитектура на роботите, използване на сензорната система, опериране на механиката (движения). Особено внимание се отделя на управлението и планиране на работата на роботите. В рамките на курса се провеждат практически занятия със студентите под формата на турнир по футбол за роботи. Използва се образователния сървър на RoboCup – ежегодно световно първенство по футбол за роботи. Програмирането на роботите е на езика Java. Студентите работят в екипи (отбори), работа на които се оценява. Изисквания: владеене на езика за програмиране Java. Ще има входящ изпит. 

15. Системен анализ, доц. д-р Димчо Димов (30 места, за всички)
Записване I етап: на 27.02.2019 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в каб. 538
Предлаганият спецкурс има за цел: 1. Да се обсъдят фундаментални понятия, с които работи всеки интелектуалец (математик или информатик). 2. Да се разгледа мисловната дейност като "средство на труда". 3. Да се разгеда системният анализ като основна методология за преодоляване на сложността при анализ и синтез на системи. 4. Да се обсъди мястото на системния анализ при анализа, проектирането и реализацията на информатични модели. 

16. Информационна и комуникационна сигурност, доц. д-р Генчо Стоицов, хон. ас. Стефан Тафков (30 места, за всички)
Записване I етап: на 26.02.2019 г. от 09:00 ч. до 10:00 ч. в 533 к.з.
Целта на курса е студентите да се запознаят с актуални подходи за подобряване на сигурността на информационните и комуникационни системи. Разглеждат се възможни уязвими места в информационната и мрежова инфраструктура, използвани подходи за хакване на системи и устройства, съществуващи средства за атака и противодействие. Предвидено е разработването на малък комуникационен проект с прихващане и анализ на информацията. 

17. JavaScript в дълбочина, 2 част, доц. д-р Владимир Вълканов, док-т Михаил Петров (30 места, за всички)
Записване I етап: на 26.02.2019 г. от 09:00 ч. до 10:00 ч. в каб. 430
Java Script е един от най-популярните езици за програмиране на нашето време. Имплементация на технологията може да бъде, приложена във всички популярни платформи WEB/Desktop/Mobile.
Втората част от курса, ни отвежда в света на сървърната логика или иначе казано как да разработим приложение, което да управлява бизнес логиката на нашата система. Основният инструмент, с който ще се запознаем е NodeJS. Той се е превърнал в стандарт за изпълнение и управление на JS скриптове,  управляващи процеси в операционната система.
Студентите ще работят със системи за управление на релационни бази данни както и ще научат в дълбочина как да разработват комплексни скриптове за управление на процеси по анализ и манипулация на файлови структури, необходими в ежедневната работа на разработчиците.
Курсът е естествено продължение на първа част от дисциплината (JavaScript в дълбочина част 1), затова е необходимо всички студенти, които имат желание да изучават дисциплината, да разполагат със задълбочени знания по JavaScript или да са преминали първата част от курса. 

18. Програмиране на Oracle БД с PL/SQL, доц. д-р Владимир Вълканов, док-т Михаил Петров (30 места, за всички)
Записване I етап: на 26.02.2019 г. от 09:00 ч. до 10:00 ч. в каб. 430
Базите данни са в основата на всяко едно бизнес начинание, за да изградите успешен проект трябва да имате както добра идея, така и надеждна технология за съхранение на данни. Oracle DB е една от най-популярните и надеждни системи за съхранение на данни, която е основния избор на всеки един успешен голям бизнес. Множество финансови институции избират този продукт, поради многобройните му предимства спрямо други подобни продукти. В рамките на курса студентите ще имат възможност да се запознаят с възможностите на базата данни на Oracle, както и да разберат езика използван за програмиране на логиката за управление на релационните данни в системата - PL/SQL. В края на дисциплината студентите ще разполагат с практически познания по опериране и администриране на Oracle базирана инфраструктура. 

19. Приложна финансова математика, проф. д-р Николай Кюркчиев (30 места, за всички)
Записване I етап: на 26.02.2019 г. от 11:30 ч. до 12:30 ч. в каб. 440
Целта на курса е получаването на необходимия минимум от знания, свързани с основни понятия и идеи от теорията и практиката на финансовото дело и приложната финансова математика. За практическото прилагане на методите от предлагания курс съществено се използват възможностите на програмната среда MATHEMATICA. Материалът е структуриран както следва: дисконтни и анюитетни изчисления, ефективна стойност на задължения; оценки за бързина на възвръщаемост на финансови потоци; оценки за ефективния размер при геометрично нарастваща премия с отчитане на цената на задължението по емисията, периодичната премия на облигация, следвайки договорения размер на споразумението, цена на облигацията, ако се участва на вторичен пазар; защита на фиксирани доходи; анализ и управление на ценни книжа и други важни компоненти от областта на приложната финансова математика. Особено внимание се отделя на изследването на финансови потоци на фирма и получаването на прецизни оценки за провеждане на свръхчувствителен анализ (включително най-ви теоретични и практически резултати, получени през последните няколко години). Разглеждат се и други актуални въпроси свързани с изследване на така наречените “вътрешни уравнения” за лихвите на произволен инвестиционен проект, определяне на релевантните (съществени) и несъществени решения, изследване на основното уравнение на инвестиции в ценни книжа и ефективност на ценни книжа, финансово управление на човешки ресурси във фирма и рентабилност в подобни инвестиции, прецизиране на бързината на сходимост на някои алгоритми от числения анализ, както и модели на междуотраслов баланс. Особено внимание е отделено на метода на акад. Сендов за намиране само на положителните корени на алгебричен полином и приложението, което този метод намира в областта на приложната финансова математика. Навсякъде, където това е възможно е разгледана възможността за изработване на софтуерни инструменти по тематиката на предлагания курс, реализирани в програмната среда MATHEMATICA. На студентите се предоставят (в pdf формат) оригиани, съвременни пособия, както и електронно пособие (160 стр.) по “Приложна финансова математика”, базиращо се на монографиите: “Einfuhrung in die Finanzmathematik (Lehr- und Handbucher zu Geld, Borse, Bank und Versicherung)”, Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH, Oldenbourg – с автор Prof. Dr. Jurgen Herzberger и “Initial approximation and root-finding methods”, Wiley-VCH Verlag Berlin – с автор проф. д-р Николай Кюркчиев. На студентите се предоставят и методически пособия за работа в компютърна зала и самостоятелни изследвания. 

20. Водене на преговори и разрешаване на конфликти, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (30 места, за всички)
Записване I етап: на 26.02.2019 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в каб. 545
Конфликтът е постоянен спътник на човечеството и по своята същност е една от формите на борбата за съществуване, един от механизмите на естествения подбор. Конфликтите са обективна реалност и като такива настоящата дисциплина изучава природата, причините, типа и динамиката на конфликтите, пътищата, методите и средствата за тяхното предотвратяване и регулиране. Студентите ще имат възможност да усвоят умения, които да им бъдат полезни при успешното справяне с конфликтни ситуации, ще могат да прогнозират, предотвратяват и разрешават конфликти, ще могат да овладеят изкуството за управление на конфликта. В дисциплината се изучават и различните способи за разрешаване на спорове, основните умения и подходи за убеждаване и водене на преговори. Засегнати са кризите и конфликтите на Балканите, Европа и света, както и способите на дипломацията за управление на международни кризи. Дисциплината е подходящо съчетана с ролеви игри, които поставят участниците в реални ситуации за справяне с различни проблеми. 

21. Анализ на данни и изработване на интерактивни справки, доц. д-р Николай Павлов, гл. ас. д-р Кремена Стефанова (30 места, за всички)
Записване I етап: на 25.02.2019 г. от 13:30 ч. до 14:30 ч. в каб. 237
Курсът има за цел да запознае студентите с техники за анализ на данни и изготвяне на визуални интерактивни справки с цел подпомагане на процесите по взимане на информирани бизнес решения. По време на курса ще бъдат решавани практически задачи по събиране, анализиране, визуализиране и споделяне на данни от разнообразни източници. Ще бъдат създадени и интегрирани потребителски модели за обработка на данните. Курсът ще представи как могат да бъдат генерирани персонализирани интерактивни графики и отчети, които да спомогнат за вземането на бизнес решения и прогнозиране. Успешното усвояване на съдържанието на този курс ще гарантира на студентите отлично анализиране и представяне на данни от различни ресурси. 

22. Въведение в генеративната визуализация, проф. д-р Антон Илиев, ас. Виктор Матански (30 места, за всички)
Записване I етап: на 25.02.2019 г. от 09:00 ч. до 10:00 ч. в 536 к.з.
Дисциплината представлява въведение в създаването и програмирането на генеративни, алгоритмични композиции, използвани за визуализация и сигнализация. Ще бъдат разгледани и приложени основни техники от математиката, физиката и изкуствения интелект, които се използват от артисти, дизайнери и музиканти в креативната индустрия. Участниците в курса ще могат да упражняват и развиват тези техники с цел създаването на нови генеративни композиции във визуалната програмната среда Processing (http://processing.org). 

23. Въведение във web програмирането с Java и JavaScript, проф. д-р Антон Илиев, доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Николай Петков (Проксиад) (30 места, за всички)
Записване I етап: на 28.02.2019 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в каб. 344
Курсът е практически и е насочен към изучаване на инструменти и технологии, необходими за изграждане на съвременно Java и JavaScript базирано web приложение. По време на курса стъпка по стъпка се изгражда работещо web приложение с технологиите SpringBoot, Spring MVC и ReactJS. Курсът е предназначен за студентите, изучавали Java. 

24. Платформена виртуализация, проф. д-р Ангел Голев, хон. ас. Росен Христев (30 места, за всички)
Записване I етап: на 26.02.2019 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 536 к.з.
Курсът ще има за цел да запознае студентите с основите на платформената виртуализация, която все по-често се среща в различни по големина компании. Те ще придобият знания и умения как да разширят възможностите на една ИТ инфраструктура чрез интегриране на локална или пълна виртуализация. Студентите ще се запознаят с различните видове платформена виртуализация. В курса те ще бъдат запознати с основните PaaS, използвани за локална или пълна виртуализация – ProxMox, Hyper-V и VMware ESXi. Също така ще научат възможностите за инсталиране и конфигуриране на тези платформи. 

25. Видеопродуциране, проф. д-р Ангел Голев, хон. ас. Ангел Генков (30 места, за всички)
Записване I етап: на 25.02.2019 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 535 к.з.
Дисциплината ще запознае студентите с основите на видеографията. Ще се разгледа подробно целият процес, обхващащ създаването на видео от различен тип (например, рекламни, събитийни, музикални видеа и късометражни филми), начините им на заснемане и успешното им рекламиране. Ще бъде обърнато внимание върху подбора на техника и ключовите моменти от заснемането, видео обработка, оцветяване, озвучаване и рекламиране в медиите. Също така, те ще се запознаят с видео обработващи програми, а видео обработката ще се извършва основно с Adobe Premiere Pro CC 2017. 

 26. Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част, доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев (30 места, за всички)
Записване I етап: на 01.03.2019 г. от 11:30 ч. до 12:30 ч. в 233 с.з.
Курсът ще Ви предостави знания и умения в областта на дигиталния маркетинг и SEO оптимизацията. Той ще Ви запознае подробно с най-известните и често използвани социални мрежи и трикове, предоставяйки Ви всички необходими знания за правилното управление на социалните ви профили и онлайн инструменти. По време на курса ще разгледаме най-добрите практики за представяне на даден продукт/услуга или самите Вас в интернет пространството. Ще се научите как да създавате и оптимизирате Youtube видеоклипове, как да ги рекламирате и разпространявате. Ще се запознаете с възможностите, които LinkedIn ви предоставя за професионалното представяне на Вас и Вашия бизнес. Всеки от курса ще се научи да прави основна on-page оптимизация на един проект и да работи по ежемесечна off-page оптимизация. Дисциплината е самостоятелна, но и допълваща Избираемата дисциплина Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация.

 27. Single Page приложения с Angular, доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Тодор Иванов (30 места, за всички)
Записване I етап: на 25.02.2019 г. от 09:00 ч. до 10:00 ч. в 231 с.з.
Курсът ще има за цел да запознае участниците със един от най-известните фреймуърци за изграждане на уеб приложения – Angular. Поддържан от Google, Angular все повече и повече намира употреба във уеб приложенията. Във този курс ние ще се запознаем със основите на Angular, като разгледаме подробно неговите функции. Ще можем бързо и лесно да използваме данни получени от сървър и  ди га изградим със тях Single-Page Application със помощта на Angular.

 28. Агентни системи, доц. д-р Тодорка Терзиева, ас. Стефан Ставрев (30 места, за всички)
Записване I етап: на 28.02.2019 г. от 15:00 ч. до 16:00 ч. в каб. 537
Целите на курса са студентите да придобият основни познания в областта на агентните системи и подсиленото самообучение. Студентите ще бъдат запознати както с едноагентни, така и с мулти-агентни системи. Разглеждат се основни принципи в областта на подсиленото самоубочение (Reinforcement Learning), Процес за решенията на Марков (Markov decision process, MDP), въведение в  Теория на игрите, Теория на Джон Наш, Парето-оптималност.  При мулти-агентните системи се разлеждат и различни механизми за комуникация между агентите. Разясняват се основни понятия като това какво е агент, какво е рационално мислене, оптималност при избора на действията. Изискванията към желаещите да се запишат на тази избираема дисциплина са: основни познания по програмиране на какъвто и да е език от високо ниво.

 29. Преподаване на системи уравнения в училище, доц. д-р Добринка Бойкина, доц. д-р Румяна Маврова (30 места, за всички)
Записване I етап: на 27.02.2019 г. от 11:30 ч. до 12:30 ч. в каб. 242
Целта на избираемата дисциплина е да усъвършенства уменията на студентите за решаване на различни видове системи, включително и параметрични. Запознаване с някои групи системни уравнения, които не са застъпени в Училищния курс по математика. Обръща се внимание на тяхното приложение при други теми в алгебрата и геометричното тълкуване на някои системи.

 30. Сделки и интернет, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. д-р Владимир Вълев (30 места, за всички)
Записване I етап: на 01.03.2019 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. в 436 с.з.
Целта на настоящия курс е да запознае студентите с особеностите на традиционните сделки и с промените, които навлизат с развитието на информационното общество. От времето на натуралната размяна, през епохите на средновековието и сеченето на монети, през годините на индустриализация и зараждане на финансовия сектор човешкият прогрес винаги е бил свързван с търговски сделки. Това са сделките, които обслужват процеса на обръщение на стоките /продажба, замяна/ и подпомагат сферата на стокооборота /банкови, застрахователни сделки/. По тази именно причина търговските сделки са основният механизъм посредством който създателите на стоки и услуги реализират потенциала си. В днешно време интернет променя по един съществен и необратим начин реда за сключване на сделките - процес, който води света към един изцяло нов етап в икономическото развитие.

 31. Бизнес приложения за Интернет, проф. д-р Минчо Сандалски (30 места, за всички)
Записване I етап: на 28.02.2019 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в каб. 542
Целта на избираемата дисциплина е студентите да овладеят необходимите теоретични знания и практически умения за клиентско и сървърно програмиране в глобална мрежова среда, използвайки софтуерни инструменти като HTML, PHP и MySQL за разработване на Internet – приложения. Особено внимание се обръща на проектирането, реализирането и използването на информационни системи и бази данни, коитo се създават със системата за управление на релационни бази данни MySQL. Изучават се и се прилагат основните средства за програмиране чрез сървърния език PHP. Изяснява се механизмът на взаимодействие с приложението Web-сървър Apache. Крайният резултат от занятията по тази избираемата дисциплина се състои в създаване на цялостно бизнес приложение като динамичен Web-сайт на базата на архитектурата клиент-сървър. Този резултат се прилага за разработване и защита на собствен проект, чрез който се оформя крайната оценка.

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ