Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Съобщение за Бакалаври 4-ти курс МИ и 4-ти курс ИТМОМ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА СТУДЕНТИТЕ ОТ IV КУРС МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА и
IV КУРС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
ЗА ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА по МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ,
която ще се проведе
 от 10.04.2018 до 18.05.2018 г.

ПРАВА, ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ – СТАЖАНТ-УЧИТЕЛИ

1. Права:
1.1. Студентът има право на консултации от страна на методиците, учителя-наставник и дирек­то­ра на базовото училище.
1.2. Студентът има право да ползва материално-техническата база на училището.
1.3. Студентът има право да ползва всички одобрени от МОМН програмни документи за учебно-възпитателната работа в училището.
1.4. Студентът има право да разработва и прилага собствени теоретико-приложни разработки за обогатяване на учебния процес и педагогическото взаимодействие.
1.5. Студентът има право на обратна информация за проведената от него учебно-възпитателна работа от страна на ръководителя-методик и учителя-наставник.

2. Отговорности:
2.1. Студентът е отговорен за своето присъствие и активно участие в стажантската практика.
2.2. Студентът е отговорен за опазване от него на материално-техническата и методическа база.
2.3. Студентът носи отговорност за съобразяването на своите идеи с общия дух на одобрените от МОМН документи за учебно-възпитателната работа в училище.
2.4. Студентът е отговорен за оползотворяване на обратната информация от анали­за на проведената от него учебно-възпитателна дейност и своето професионално изграж­дане.
2.5. Студентът е отговорен за отработването на основателните отсъствия в предварително уговореното време с ръководителя на практиката и учителят-наставник.
 
3. Задължения:
3.1. Студентите провеждат стажантската практика по математика и информационни технологии при ученици от V до ХІ клас, според направеното предварително разпределение – посочено в таблицата по-долу. Те практикуват в мин. две паралелки 6 седмици, през който период трябва да имат изнесени най-малко 13 урока по математика и най-малко 4 урока по информационни технологии.
3.2. Първите два-три дни от стажантската практика студентите наблюдават работата на учителя-наставник и подготвят уроците за следващите дни и следващата седмица.
3.3. При един учител-наставник стажуват двама стажант-учителя, като взаимно се посещават и наблюдават, както и работата на учителя-наставник (ако има свободна паралелка).
3.4. Всеки стажант-учител самостоятелно планира, организира и осъществява учебната дейност в повере­ните му класове с минимална помощ от страна на учителя-наставник. Стажант-учителят разработва дидактически планове, които се утвърждават и подписват от учителя-наставник поне един ден преди датата на изнасянето им. При неспазване на това изискване учителя-наставник не допуска стажант-учителя да изнесе урока.
3.5. Всеки стажант-учител води ДНЕВНИК (по приложен образец), в която отразява:

 • график на планираните дейности – наблюдения и провеждане на урочна дейност;
 • протоколите на наблюдаваните от стажант-учителя уроци;
 • разработените дидактически планове на уроците, които провежда;
 • протокол (свободен текст), заверен от учителя-наставник, за провере­ните писмени работи (домашни, контролни) на ученици;
 • доклад от учителя-наставник, в който се отразява мнението му относно работата на стажант-учителя.

3.6. Дневникът е неделима част от цялостната документация за оценяване работата на стажант-учителя по време на практическата му подготовка, която се взема в предвид при оформяне на оценката за държавния практически изпит.
3.7. Стажант-учител, който нарушава вътрешния ред на училището и задълженията си, може да бъде отстранен от директора на училището.
3.8. Стажант-учител, отсъствал по уважителни причини повече от три дни, но не повече от 1/3 от стажа, може по решение на катедрата да продължи стажа си с толкова дни,  с колкото е отсъствал. 

4. Критерии за оценяване на стажант-учителите:
4.1. Предварителна подготовка:

 •   формулиране на образователни, възпитателни и развиващи цели;
 • планиране на различните дейности и форми за реализиране;
 • логика и връзка между основните части в план-конспекта;
 • подготовка на дидактически материали.

4.2. Реализиране на урока:

 • създаване на положителна психологическа нагласа (мотивация) у учениците;
 • оптимален подбор на учебното съдържание;
 • адекватен избор и използване на методите, средствата и техниките на обучение;
 • съответствие със специфичните методически изисквания;
 • синхрон между образователни, възпитателни и развиващи цели;
 • съчетаване на индивидуално, групово и фронтално взаимодействие с учениците;
 • индивидуален подход и диференцирана работа в зависимост от възрастовите особености и специфичните педагогически нужди на учениците;
 • съответствие между цели и резултати;
 • поведение на студента-практикант: емоционалност; емпатия; добронамереност; реактивност – интелектуална и емоционална; стимулиране чувството за успех на учениците; хуманно отношение към учениците.

4.3. Конфериране:

 • самоанализ и самооценка на подготовката и реализацията на урока;
 • коментар на учителя-наставник - критични бележки и препоръки;
 • коментар на останалите членове на комисията - критични бележки и препоръки;
 • обобщителен коментар от председателя на комисията, която провежда държавния практически изпит.

Стажант-учител, показал незадоволителен успех по време на ПДПП, я повтаря през следващата учебна година.
След приключване на стажа всички студенти да се явят в учебен отдел със студентските книжки за заверка на семестъра и проверка на справката за семестриално завършване.
Всички студенти, до 12.04.2018 г. да изпратят списък с разпределението на часовете си и смяната (І или ІІ) в училището на ръководителите на стажа доц. Д. Бойкина (e-mail:  d_boykina@abv.bg) и доц. Стефка Анева  (e-mail: st_aneva@abv.bg).

 

Име, фамилия Фак. номер Училище Учител-наставник по Математика Учител-наставник по ИТ

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА IV курс

1 Майа Мантова 1301181012 ЕГ „Иван Вазов“ Валентина Сарийчева Диана Николова
2 Мира Спасова 1401181001 СУ „Пейо К. Яворов“ Станислава Белчева Стелиана Чиликова
3 Ахинора Кожухарова 1401181003 не се допуска  - -
4 Иван Иванов 1401181010 не се допуска  - -
5 Жеко Николов 1401181014 ЕГ „Иван Вазов“ Мая Янева Диана Николова
6 Галин Иванов 1401181028 ОУ „Райна Княгиня“ Красимира Чеканова  Светла Илиева ЕГ
7 Неджат Сюлейман 1401181032 СУ „Пейо К. Яворов“ Мария Добрева Стелиана Чиликова
8 Боряна Котева 1401181034 ОУ „Райна Княгиня“ Красимира Чеканова  Светла Илиева ЕГ
9 Антон Капанов 1401181040 ЕГ „Иван Вазов“ Мая Янева Диана Николова
10 Реджеп Кендичев 1401181045 СУ „Св. Паисий Хилендарски“ Дора Стоянова Радослава Лакина
11 Реджеп Байрям 1401181046 СУ „Св. Паисий Хилендарски“ Дора Стоянова  Радослава Лакина
12 Ирина Джоголова 1401181048 СУ „Пейо К. Яворов“ Станислава Белчева Стелиана Чиликова
13 Ивайло Коев 1201181013 СУ „Пейо К. Яворов“ Мария Добрева Стелиана Чиликова

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕМАТИКА и ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ IV курс

1 Веселина Славчева 1401651001  СУ „Св. Паисий Хилендарски“ Боряна Цекова Виолета Гуглева
2 Петя Делчева 1401651002 СУ „Св. Паисий Хилендарски“ Руско Русев Маруся Буюклиева
3 Рукие Таир 1401651003 СУ „Св. Паисий Хилендарски“ Руско Русев  Маруся Буюклиева
4 Стелена Киркова 1401651004 СУ „Св. Паисий Хилендарски“ Боряна Цекова Виолета Гуглева
5 Тихомир Симов 1401651005 ОУ „Княз Александър I“ Деляна Гергова Деляна Гергова
6 Благой Серафимов 1401651008 ОУ „Княз Александър I“ Вяра Христова Вяра Христова
7 Емануел Симеонов 1401651009 ОУ „Княз Александър I“ Вяра Христова Вяра Христова
8 Спас Муравенов 1401651011 СУ „Св. Софроний Врачански“ Веселина Вълканова Ася Димитрова
9 Любомир Билев 1401651012 СУ „Св. Софроний Врачански“ Веселина Вълканова Ася Димитрова
10 Илиян Колев 1401651015 ОУ „Княз Александър I“ Деляна Гергова Деляна Гергова
11 Ивайло Ламбов 1401651016 не се допуска - -
  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ