Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Избираеми дисциплини 2017/18, Пролетен триместър, задочно об.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ

 Факултет по математика и информатика 

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ
ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР 2017/2018

(бакалавърски специалности – задочно обучение)

 

 • По учебен план през Пролетния триместър на учебната 2017/2018 година имат задължително избираема дисциплина студентите от:  
  • ІІ, ІІІ курс Бизнес информационни технологии; 
  • ІІ, ІІІ, IV курс Информатика; 
  • II, ІІІ, IV курс Софтуерни технологии и дизайн. 

 

 • Записването става лично и започва от 10:30 ч. на 15.03.2018 г. в стая 344. 

 

 • Броят на студентите за всяка дисциплина е ограничен.

 

АНОТАЦИИ НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

1. Нестандартни задачи по алгебра, проф. д.м.н. Нако Начев 436 с.з.

Курсът предлага методи за решаване на специални задачи по алгебра с повишена трудност. Такива задачи се решават в профилираните паралелки по математика в средното училище. Много често при решаване на алгебрични задачи се стига до уравнение от четвърта степен. Тъй като в училище не се изучават общи формули за решаване на уравнение от четвърта степен то могат да се търсят критерии за решаване на такива уравнения с квадратни радикали. Интересен е и проблемът за намиране на броя на корените на алгебричните уравнения в даден интервал. За постигане на тази цел има всевъзможни методи чрез които се решава проблема. Всички тези въпроси ще бъдат включени в настоящия курс.

2. Аналитична логистика, проф. д-р Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов – 423 ауд.

Основната задача на логистиката е оптималната организация на процеси, включително доставка на необходимите материали на точното място и време при зададени количество и качество с минимални усилия и разходи. Тази задача може да се реши само с използване на математически методи и то по начин, водещ до създаване на алгоритми, позволяващи стандартизиране на логистичните системи и компютърното им управление. Целта на курса е да запознае студентите с някои често срещани в логистичната практика методи и модели, а именно – дислокация на обекти, управление на запаси, мрежово планиране, краткосрочни графици, предупредително обслужване на оборудването, планиране на потребностите от материали (MRP) и др. Във всички тях се правят изводи, подпомагащи вземането на управленски решения за един успешен бизнес. Забележителното е, че с използване на сравнително елементарен математически апарат се получават икономически резултати с голямо теоретично и практическо приложение.

3. Метрични пространства, доц. д-р Боян Златанов – 431 к.з.

Дисциплината представлява кратко въведение в теория на метричните пространства. Понятието “метрично пространство” е едно от най-важните понятия на съвременната математика. През 1922 година полският математик Банах публикува една знаменита теорема (Принцип на Банах за неподвижната точка). Основната цел на курса е да се проследи развитието на теоремата на Банах през последните 40 години. Курсът е подходящ за студенти от специалностите: математика, приложна математика, математика и информатика, информатика.

4. Математически основи на автоматизираното управление, доц. д-р Георги Костадинов – 435 с.з.

Разгледани са понятията размито множество, размито отношение и размито изображение, както и операциите над тях. Анализирана е размитостта и неопределеността в задачите възникващи при автоматизирано управление. Формулиран е алгоритъм за ефективно решаване на задачи от математическото програмиране с размити изходни условия. Разгледани са теоретичните основи за вземане на решение при размити релации от предпочитанията в множеството от алтернативи. Курсът е подходящ за всички студенти и докторанти, които желаят да се запознаят с основите на теорията на размитите множества и нейното практическо приложение.

5. Начини за визуализация с Wolfram Mathematica, доц. д-р Дойчин Бояджиев, гл. ас. д-р Павлина Атанасова – 433 к.з.

Начините за визуализация заемат особено важно значение при оформянето на текстове, презентации и видеа. Целта на този лекционен е курс е да се представи една от най-силните и съблазняващи страни на мощния пакет Wolfram Mathematica - визуализацията. Показва се построяването на двумерни, тримерни и анимирани обекти с помощта на разнообразни средства.  Демонстрира се експортирането в gif-файл и видео. Важно място се отделя на изграждането на сложни интерактивни изображения, анимации и динамични презентации.

6. Апроксимации и синтез на антени в програмната среда Mathematica, проф. д-р Николай Кюркчиев – 531 к.з.

Целта на курса е запознаване с някои подходи за апроксимиране на функции и точкови множества в равнината с алгебрични и тригонометрични полиноми относно хаусдорфово разстояние. Разнообразни са приложенията, които намира тази теория в областта на антенно-фидерната техника и синтез и анализ на антенни решетки и филтри. За практическото прилагане на методите, съществено ще се използват възможностите на програмната среда MATHEMATICA. В тази връзка, на обучаваните се предоставят специализирани модули за: намиране на най-доброто приближение и елемента на най-добро приближение в хаусдорфов смисъл (страничното ниво на излъчване на диаграмата на насоченост); графично изображение на моделираните диаграми на излъчване на процепни антенни решетки; процедури за пресмятане на амплитудите на възбуждащите токове в излъчвателите; пресмятане на енергетичните характеристики; синтез на импулсни функции и Фуриеров анализ. Предложената софтуерна реализация, успешно допълва съществуващите модули в споменатата програмна среда. Особено внимание се отделя на разработване на софтуерни инструменти в цитираната програмна среда. На студентите се предоставят (в pdf формат) оригинални, съвременни изследвания на съществуващите резултати по тази тема, например монографичното изследване “Approximation and antenna and filters synthesis” с автори А. Андреев и Н. Кюркчиев.

7. Графичен дизайн с Photoshop, проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Мария Жекова – 446 к.з.

В курса ще се включат следните теми: Растерни и векторни изображения. Разделителна способност и качество на изображенията. Режими и цветови настройки. Запознаване с работната среда: инструменти, палитри, настройки, менюта, слоеве. Отваряне, съхраняване и печат на файлове. Работа с изображения, оразмеряване, изрязване, ротация на изображения. Цветови режими. Инструменти за пикселно редактиране, рисуване и ретуш. Инструменти за селекция. Работа със слоеве. Работа с текст. Филтри.

8. Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери, доц. д-р Светослав Енков – 546 к.з.

Целите на курса са студентите да придобият допълнителни познания за програмирането на 32-битови микроконтролери ARM Cortex-M3 и Cortex-M4F (Atmel SAM3X8E и TI LM4F120 процесори) в среди Arduino и Energia и да се запознаят с принципите на създаването на схеми и устройства с тези контролери. Arduino e платформа за електронно прототипиране с отворен код, базирана на гъвкави и лесни за използване хардуер и софтуер. Системата общува със средата, получавайки сигнали от множество сензори и датчици и може да взаимодейства с нея, контролирайки светлини, дисплеи, двигатели и други устройства. Микроконтролерът в платката се програмира с Arduino език за програмиране (базиран на Wiring и подобен на С++) в развойна среда Arduino (базирана на Processing). За нуждите на курса са осигурени платки Arduino Due и TI Stellaris LM4F120 Launchpad, както и множество сензори, дисплеи, бутони, шасита, серво-механизми и прототипни платки, с цел практическото усвояване и прилагане на получените знания.

9. Съвременна икономическа политика на България и света, доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светозар Гледачев – 231 с.з.

Дори за хората, преживяли прехода от социализъм към пазарно стопанство е трудно да асимилират какво точно се е случило. Всеки има гледна точка, но истината винаги е различна.  Всеки знае парче от пъзела, но не вижда цялата картина. А какво остава за хората родени след или около 1989 год. Те виждат само хаос. Но в хаосът винаги има ред.  Курсът търси този ред и отговаря на въпросите от къде е тръгнала българската икономика през какви фази минава и накъде върви. Какви промени следват, през какви етапи ще се премине. Много хора искат да станат бизнесмени, но не знаят посоката на  икономиката и инвестират в грешни отрасли, предварително обречени на загуба. Следва фалит. Това води до социални последици, безработица, загуба на капитал и загуба на време за  пренастройване на икономиката. Това е една от причините  България да е най-бедна в Европейския Съюз. Курсът дава знания и методи как всеки да намери правилната икономическа посока и реализация в един свободен пазар.

10. Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. д-р Генчо Стоицов – 532 к.з.

Целта на курса е студентите да придобият практически умения за физическо изграждане на локална компютърна мрежа от тип IEEE 802.3 и IEEE 802.11, определяне на нейните TCP/IP конфигурационни параметри и администриране, съобразено с използваните иновативни методи и технологии в училищното обучение. Акцентира се върху RouterOS операционната система, използвана в MikroTik рутиращите устройства. За проектиране на по-сложни мрежови топологии се предлагат методически разработки на задачи, включващи реализирането на виртуални топологии. Част от използвания инструментариум е симулационната среда GNS3, осигуряваща възможност за проектиране, конфигуриране и тестване на виртуални топологии. Очакваните резултати са свързани с придобиването на трайни знания и умения за изграждане и управление на малки локални мрежи.

11. Облачни технологии на IBM, проф. д-р Антон Илиев, хон. ас. Илия Гацев – 533 к.з.

Тази учебна дисциплина е фокусирана върху запознаване на студентите със съвременните тенденции в облачните технологии. Учебната дисциплина въвежда студентите в практическата конфигурация на облачните технологии. Разглеждат се: историята на хардуера, мрежовите технологии, сървърните технологии, технологиите за виртуализация, писане на команди, търсене на технически проблеми като съпътстващи елементи и компоненти от облачните технологии с цел по-лесното разбиране и усвояване на материята от студентите. Почти всяка лекция е разделена на теоретична и практическа част в съотношение 50:50 или 60:40. В рамките на курса студентите научават и как да разработват софтуер, използвайки облачните технологии.

Учебната дисциплина започва с основите на суперкомпютрите, продължава с мрежови технологии и сървърни технологии, Linux въведение и въведение в търсенето на технически проблеми.

Основният фокус на учебното съдържание е върху облачните технологии (инфраструктура като услуга, платформа като услуга и софтуер като услуга).

12. Блоково програмиране, доц. д-р Анна Малинова, гл. ас. д-р Тодорка Глушкова – 432 к.з.

Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични познания и придобият практически умения за разработване на интерактивни приложения за стандартни и мобилни устройства посредством блоково програмиране със SCRATCH-съвместими езици за програмиране в програмните среди на MIT SCRATCH 2.0 и MIT AppInventor. По време на курса ще бъдат разгледани основните характеристики на блоковото програмиране и възможностите, които тези среди предоставят за разработка на стандарнти анимирани интерактивни приложения, както и на мобилни приложения за ANDROID устройства. Дисциплината е подходяща предимно за студенти от първи и втори курс с интереси в изграждането на интерактивни анимирани и мобилни приложения.

13. Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация – ІІ част, доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев – 146 к.з.

Курсът ще Ви предостави знания и умения в областта на дигиталния маркетинг и SEO оптимизацията. Той ще Ви запознае подробно с най-известните и често използвани социални мрежи и трикове, предоставяйки Ви всички необходими знания за правилното управление на социалните ви профили и онлайн инструменти. По време на курса ще разгледаме най-добрите практики за представяне на даден продукт/услуга или самите Вас в интернет пространството. Ще се научите как да създавате и оптимизирате Youtube видеоклипове, как да ги рекламирате и разпространявате. Ще се запознаете с възможностите, които LinkedIn ви предоставя за професионалното представяне на Вас и Вашия бизнес. Всеки от курса ще се научи да прави основна on-page оптимизация на един проект и да работи по ежемесечна off-page оптимизация. Дисциплината е самостоятелна, но и допълваща Избираемата дисциплина Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация.

14. Обща теория на правото в информационното общество, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. Владимир Вълев – 232 с.з.

Човешките групи не биха могли да оцелеят без своеобразна йерархия, която да определя мястото на всеки един член от обществото и да изисква от него съобразяване с една или с друга вече установена норма. По тази причина писани и неписани правила винаги ще има.

В епохата на глобализация, на криптовалути и безнесактивности съществуващи преиму-ществено във виртуалното пространство продължават да съществуват правила и норми, чие-то познаване носи изключителни ползи на лицата запознати с принципа им на действие. Закони-те в социума съществуват и благодарение на човешката склонност да се следва чуждо поведе-ние.

Целта на настоящия курс е да запознае студентите с основните институти на правото като общи правила за поведение, защото именно правото е основният регулатор на обществени отношения и връзки, от които е съставено всяко едно общество.

15. Практикум по междукултурна комуникация, доц. д-р Иван Шотлеков, гл. ас. д-р Ваня Иванова – 422 ауд.

Курсът е насочен към студенти с ниво по английски език В2 или по-високо, които имат силна мотивация да разширят знанията си за различните култури и различията между тях и да упражнят езиковите си умения и компетенции за комуникация с представители на други държави. В курса ще се наблегне върху самостоятелното изследване и задачите за самостоятелна работа, включително:

 • Подготовка и провеждане на анкети
 • Подготовка и провеждане на интервюта
 • Събиране на критични инциденти
 • Събиране на идиоматични изрази, пословици и поговорки за стереотипи на различните националности на английски и на български език
 • Изнасяне на презентации за получените данни и придобития опит от общуването с представители на различни култури на английски език
 • Съпоставка на събраните данни и обобщаване на заключения.

От решаващо значение за успешното завършване на избираемата дисциплина е инициативата на обучаемите, които по време на цялото обучение ще бъдат насърчавани от преподавателя да провеждат самостоятелни изследвания и да споделят и обсъждат опита си с останалите в групата.

16. Специални раздели на висшата математика, проф. д.м.н. Тодор Желязков – 441 с.з.

Решават се обощено-реципрочни уравнения. Разглеждат се специални класове от  уравнения от висши степени, теорията на кардиналните и ординални числа, Проблема на континуума и разслояване на математиката. Решават се логически задачи чрез теорията на графите и с табличен метод. Разглеждат се трансформацията на Чирнхаус, разпределението на корените на реално уравнение в даден интервал чрез прилагане на теоремата за субституциите, на Рол, Декарт, Бюдан-Фурие и Щурм и комбинаторни задачи за съединения без повторения и с повторения.

 

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ