Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Избираеми дисциплини, зимен триместър, редовно обучение

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”


ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ
ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР 2017/2018

(бакалавърски специалности – редовно обучение)

 • По учебен план през Зимния триместър имат задължително избираема дисциплина студентите от:
  • ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес информационни технологии;
  • ІІІ, IV курс Информатика;
  • II, ІІІ, IV курс Софтуерни технологии и дизайн;
  • ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес математика;
  • ІІ, ІІІ, IV курс Математика;
  • III, IV курс Приложна математика;
  • ІІІ, IV курс курс Математика и информатика;
  • III, IV курс Информационни технологии, математика и образователенмениджмънт;
  • II курс Софтуерно инженерство.
 • Броят на студентите за всяка дисциплина е ограничен.
 • Записването ще става по следния начин:
  •  I етап: записване при преподавателите, които са посочили съответно ден и час за записване от 15.11.2017 г. до 21.11.2017 г. (критериите за подбор на студенти е право на преподавателя);
  • II етап: за незаетите места записването продължава за всички студенти от 27.11.2017г. в каб. 344.
 • Незаписалите избираема дисциплина студенти не получават заверка за настоящия Зимен триместър.
 • За избираема дисциплина се признава и дисциплина, невключена в учебния план на съответната специалност, по която е положен вече изпит в друга специалност на нашия или други факултети.
 • Студентите могат да запишат и втора избираема дисциплина, което може да стане само в началото на следващия триместър с разрешението на Декана, ако за втората дисциплина има свободни места и не е в полуденя на вече записаната дисциплина.
 • Студенти, нямащи задължение за записване на избираема дисциплина за следващия триместър, но желаещи да запишат такава, подават в началото на следващия триместър молба до декана, която се удовлетворява при наличие на свободни места.

 

 

АНОТАЦИИ НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

1. Избрани глави от алгебрата и анализа, проф. д.м.н. Нако Начев (30 места, за всички)

записване I етап: на 17.11.2017 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 127 каб.
Предлаганият курс има за цел да запознае студентите с методите на общата алгебра, които намират приложения в теория на функциите и функционалния анализ. Основните теми, които ще бъдат разгледани са: жорданова нормална форма на матрици и линейни преобразования, непрекъснати групи, групи и алгебри на Ли, експоненциални изображения. Надяваме се този курс да обогати знанията на студентите по алгебра.

2. Аналитична макроикономика, гл. ас. д-р Асен Христов (30 места, за всички)

записване I етап: на 17.11.2017 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 245 каб.
Макроикономиката е базова икономическа дисциплина, стояща в основата на икономическата политика на държавата, на корпоративното управление, а също така – на поведението на инвеститорите на пазарите на ценни книжа. Навлизането в нея на методите на математическото моделиране внася яснота в проблематиката и както в количествен, така и в качествен аспект. Целта на курса е запознаване с основните модели на аналитичната макроикономика – модели на портфейлните инвестиции, модели на общо икономическо равновесие, модели на икономически ръст, инфлационни модели, модели с макроикономически производствени функции. Разглеждат се макроикономически модели, разработени от двете основни икономически школи – неокласическата и неокейнсианската. Акцентира се на приложението в макроикономиката на разнообразен, но несложен математически апарат от линейна алгебра, аналитична геометрия и математически анализ. Студентите се запознават и с приложението на макроикономическите модели за решаването на проблемни казуси с конкретни данни, взети от икономическите данни за България и други държави с пазарна икономика.

3. Алгебрична теория на числата, гл. ас. д-р Йордан Епитропов (30 места, за всички)

записване I етап: на 15.11.2017 г. от 11:45 ч. до 12:45 ч. в 343 каб.
Настоящият курс се основава на важното понятие просто число. Като се използва разлагането на множители и делимостта на целите числа, се изучава модулярната аритметика. Разглеждат се разширения на пръстена на целите числа с комплексни числа. Изследват се различни по вид, характер и сложност проблеми от алгебричната теория на числата. Обсъжда се прилагането на разнообразни алгебрични методи за решаване на конкурсни и олимпиадни задачи.

4. Въведение в математическите методи за вземане на решение, доц. д-р Георги Костадинов (30 места, за всички)

записване I етап: на 17.11.2017 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 439 каб.
Теорията на размитите множества и системи осигурява прост и елегантен начин за дефиниране на заключение с използване на неточна, неясна или липсваща информация. Курсът запознава с основните понятия, операции от теорията на размитите множества и системи. Разглеждат се задачи за вземане на решения. По-специално: анализ на йерархиите, задачи за стимулиране в условията на външна размита неопределеност – метод на избор на агент и построяване на оптимални наказатални функции. Специално внимание се отделя на съвременните приложения на теорията в алгоритми за извличане на информация и знания от данни (data mining), за целите на моделирането и предсказването на сложни процеси, изграждане на системи за вземане на решение. Изложението е базирано на конкретни примери и е достъпно за студенти и докторанти от всички специалности на ФМИ.

5. Линейни оператори във функционални пространства, проф. д-р Степан Костадинов, проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева (30 места, за всички)

записване I етап: на 17.11.2017 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в 439 каб.
В предлагания курс е изложена от приложна гледна точка теорията на линейните оператори действащи в банахови и хилбертови пространства. С оглед на конкретните приложения са разг-ледани свойствата на линейните ограничени и компактни оператори в пространствата от интег-руеми и непрекъснати функции. Подробно са изучени спектралните им свойства и тяхното при-ложение при намирането на решения на операторни уравнения. Изложението е базирано на конк-ретни примери и е достъпно за студенти и докторанти от всички специалности на ФМИ.

6. Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика, доц. д-р Боян Златанов (30 места, за всички)

записване I етап: на 20.11.2017 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в 445 каб.
Целта на курса е да се направи елементарно въведение в компютърните алгебрични системи и тяхното приложение в часовете по математика в училище. Идеята е чрез редица приложения да се покаже как може да се облекчи работата на учителя и ученика, да се генерира творческото мислене и да се изгради позитивно отношение към математиката.

7. Числени методи за решаване на алгебрични уравнения, проф. дмн Петко Пройнов (30 места, за всички)

записване I етап: на 16.11.2017 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в 243 каб.
В този курс се разглеждат методи за числено решаване на алгебрични уравнения. Особено внимание се отделя на методи за едновременно намиране на всичките корени на дадено алгебрично уравнение. През 1891 година Вайерщрас предлага исторически първия метод за едновременно пресмятане на корени на полиноми. Курсът дава основа за разработване на курсови и дипломни работи (теоретични разработки, провеждане на компютърни експерименти и др).

8. Въведение в теоретичната информатика, доц. д-р Христо Кискинов (30 места, за спец. БИТ и СТД)

записване I етап: на 20.11.2017 г. от 13:00 ч. до 14:00 ч. в 439 каб.
Успоредно с бурното развитие и приложение на компютрите, все по-значима става и нау-ката, стояща зад тези успехи – теоретичната инмформатика. Целта на курса е да се направи въведение в теоретичната информатика. Разгледани са необходими математически основни понятия, теорията на булевите функции, формалните езици и пораждащите ги граматики, както и теорията на абстрактните автомати.

9. Управление на риска, проф. д-р Андрей Захариев (30 места, за всички)

записване I етап: на 16.11.2017 г. от 14:00 ч. до 15:00 ч. в 330 каб.
Предлаганата дисциплина представлява въведение в практическото управление на риска, който съпътства всяка човешка дейност. Умението да управляваш риска е необходимо на всички, които искат сами да изградят своето своето благополучие в живота, а не да разчитат на случайността. Няма успешна инвестиция или проект без непрекъснато взимане на печеливши решения и преодоляването на един фундаментален проблем – неясните условия в момента на взимането на решение предизвикани от неизвестността от това което ще се случи утре. Това налага да се отчита и влиянието на субективните решения (аксиологичнна вероятност) и поведението на лицата взимащи решения (decision makers), чиито решения  могат да повишат риска от взимане на неправилно решение. Един съвременен подход в управлението на риска отчитащ тези фактори, е базиран на изследването на възможността от банкрут, при оценка на риска при инвестиране в реални и/или финансови активи (създаване на собствен бизнес). Изложението на методите за управление на риска  необходими за непрекъснато взимане на печеливши решения е направено от практическа гледна точка на базата на конретни казуси.

10. Аналогии и обобщения в математиката, проф. д.м.н. Христо Семерджиев (30 места, за всички)

записване I етап: на 17.11.2017 г. от 9:30 ч. до 12:30 ч. в 436 с. з.
Темата се разработва както в елементарната математика, така и във висшата математика. Застъпват се следните въпроси: Обобщени степени. Аналози и обобщения на биномата формула на Нютон. Формули за диференциране на Лайбниц. Класически неравенства за суми и интеграли. Обобщени прогресии. Аналогии между триъгълник и тетраедър. Херонова формула за триедри. Обобщени формули за лица на четириъгълници. Вариации на тема метод на Нютон. Алгебрично, тригонометрично и експоненциално интерполиране. Едновременно намиране на всички корени на алгебрични, тригонометрични и експоненциални полиноми. Аналози и обобщения на алгоритъма на Хорнер. Аналози и обобщения на детерминантата на Ван дер Монд. Предназначена за всички студентите от ФМИ. Особено полезна за специалността Математика и информатика. От тази избираема дисциплина следват множество теми за дипломни работи.

11. Въведение в машинното самообучение, доц. д-р Веска Нончева, док-т Венелин Вълков (30 места, за всички)

записване I етап: на 20.11.2017 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в 342 каб.
Машинното самообучение (МС) е клон от компютърните науки, който се занимава с изграждане на обучаващи алгоритми, даващи възможност на компютрите да извършват действия без да са изрично програмирани за това. В последните години, МС играе важна роля в приложения като разпознаване на образи, обработка на естествен език, разпознаване на реч, самоуправляващи се коли и други. Курсът е с изцяло практическа насоченост и ще представи основите на МС чрез TensorFlow, библиотека за Deep Learning, създадена от Google. Темите, които ще се разгледат, включват трите основни вида обучение: обучение с учител, подсилено обучение и обучение без учител. Ще бъдат представени добри практики за обработка на данни, създаване на визуализации, изграждане на модели и оценяването им. Създадените модели ще бъдат публикувани и достъпни чрез REST API. Курсът се провежда в компютърна зала.

12. Нестандартни приложения на линейното оптимиране, доц. д-р Дойчин Бояджиев (30 места, за всички)

записване I етап: на 15.11.2017 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 543 каб.
Ще се демонстрират различни начини за решаване на задачата на линейното програмиране със софтуер. Специално внимание ще се обърне на задачи с двоични променливи. Проблеми за разполагане на максимален брой фигури върху шахматна дъска, задачите за назначения и  покрития, задача за раницата, судоку и др. ще се моделират и разгледат като двоични оптимизационни задачи.

13. Програмиране на R, доц. д-р Веска Нончева (30 места, за всички)

записване I етап: на 20.11.2017 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в 342 каб.
Избираемата дисциплина разглежда системата R – език за статистическа обработка на данни и работа с графика в свободна GNU среда за програмиране и изчисления, като основният акцент ще бъде върху възможностите на R като език за програмиране. R е спечелил награда в конкурса «InfoWorld Bossie Awards 2010: The best open source application development software». Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични знания и практически умения за програмиране с R. Набляга се на прилагането на получените знания и умения за решаване на реални задачи от различни приложни области, като статистика, психология, биология и екология. Всеки студент получава индивидуално задание за курсов проект, който трябва да се разработи и защити до края на курса и формира крайната оценка. Успешно завършилите курса ще могат да програмират на R, да прилагат получените знания и умения при решаване на реални задачи от различни приложни области. Курсът се провежда в компютърна зала.

14. Въведение в маркетинговите изследвания, гл. ас. д-р Десислава Войникова (30 места, без БИТ и БМ)

записване I етап: на 21.11.2017 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в 540 каб
Курсът въвежда основни понятия от областта на маркитинговите изследвания и принципите на обработка на емпирични данни. Запознава с основните възможности на софтуерния пакет SPSS за въвеждане, кодиране, типове данни, формиране на извадки, графично представяне и начален анализ на данни. Хипотези. Включва изследване на типа на разпределението, изследване на различия, построяване на линейни регресионни модели и оценки, провеждане на факторен и клъстерен анализ. Основната част е посветена на моделирането на данни за маркетингови изследвания чрез класификационни и регресионни дървета и прогнозиране. Изучаване на потребителските предпочитания с разглежданите методи. Предвижда се обучение на студентите чрез разработка на групови курсови задачи и проекти с реални данни. Изисквания: Необходимо условие е начална компютърна грамотност и работа с електронни таблици.

15. Валути и валутни сделки, доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светлозар Гледачев (30 места, за всички)

записване I етап: на 16.11.2017 г. от 10:30 ч. до 11:30 ч. в 344 каб.
В съвременния глобален свят, връзките между държавите се улесниха, пътуванията станаха масовост. Българинът има възможност да пътува безвизово. Това налага използването на редица световни, но и непознати валути. Покупката и продажбата на валута не е най-важното нещо. Малко хора знаят, че от валутите може да се печели. Те са вид бизнес и като еманация има валутни борси. Но преди да се разбере как се търгува и как се печели, трябва да се знае как, защо и какво е наложило валутите, тяхната еволюция и пазари. Валути, пари, валутни курсове, борси. Повечето хора ги знаят като понятия, но не разбират техния смисъла, а от тук и страхът от непознатото. Това не им дава възможност да разберат правилно процесите в икономиката и финансите, зависимостите и взаимовръзките, икономическите закони и следствията, кое от кое произлиза, каква цел има, за какво служи. В курса се разглеждат основните понятия в исторически и методологически план; същността на категориите и процесите; паричните потоци на национално и световно ниво; много практически примери с факти, правила и изключения; борсови игри, анализи и стратегии.

16. Основи на сигурността в киберпространството, доц. д-р Златогор Минчев (от ИИКТ и ИМИ на БАН) (30 места, за всички)

записване I етап: на 15.11.2017 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 543 каб.
Развитието на съвременното общество се премества в киберпространството. При това, всеки потребител е добре да бъде подготвен за предизвикателствата и заплахите произтичащи от този факт. Целта на курса е запознаване с актуални проблеми като: мултимедия, зловреден софтуер, кибер атаки, ревърс инженеринг, социален инженеринг в различни актуални за Уеб 3 технологиите среди: социални мрежи, интелигентни среди на обитание, смарт устройства. При това ролята на човешкия фактор се разглежда от множество аспекти: потребителски, изследователски, разработващ, терористичен, престъпен и законодателен. Целта е обучаемите да придобият базови познания за киберпространството и развият дигитална култура, необходима за успешното им интегриране в съвременния свят.

17. Оформяне и презентиране на дипломни и научни работи, доц. д-р Станка Хаджиколева, проф. д.м.н. Снежана Христова (30 места, за всички)

записване I етап: на 17.11.2017 г. от 14:00 ч. до 15:00 ч. в 438 каб.
Основната цел на курса е да се подготвят студентите да оформят и презентират дипломна работа, както и научни разработки. Студентите ще бъдат запознати с цялостния процес на провеждане на научни изследвания и презентиране на научни резултати. Последователно ще се разглеждат всички етапи по разработване на дипломна работа – проектиране, провеждане на изследването, оформяне на дипломна работа и презентация. Допълнително ще се представят и въпроси, свързани с научно писане, стандарти за цитиране и изготвянето на библиографски справки. Накратко ще се представят някои от основните софтуерни приложения, използвани при писане на дипломни работи и научни трудове, и за изготвяне на презентации. Ще бъдат създадени шаблони за оформяне на дипломни работи, на научна статия и на дисертационнен труд. Специално внимание ще се отдели и на работата с научни бази данни, наукометричните показатели и световната система за рефериране, индексиране и оценяване, които са необходими на студенти, с интереси за изследвания извън рамките на университетския курс за бакалаври. В края на курса всеки студент ще създава личен профил в професионална мрежа (LinkedIn, ResearchGate, Mendeley и др.).

18. Графичен дизайн с Photoshop, проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Мария Жекова (30 места, за всички)

записване I етап: на 16.11.2017 г. от 13:30 ч. до 14:30 ч. в 431 к.з.
В курса ще се включат следните теми: Растерни и векторни изображения. Разделителна способност и качество на изображенията. Режими и цветови настройки. Запознаване с работната среда: инструменти, палитри, настройки, менюта, слоеве. Отваряне, съхраняване и печат на файлове. Работа с изображения, оразмеряване, изрязване, ротация на изображения. Цветови режими. Инструменти за пикселно редактиране, рисуване и ретуш. Инструменти за селекция. Работа със слоеве. Работа с текст. Филтри.

19. Моделиране и създаване на шаблони за справки с JasperSoft, проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Милен Близнаков (30 места, за всички)

записване I етап: на 17.11.2017 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в 423 ауд.
Курсът представя знания в областта на аналитичния софтуер и генериране на шаблони за справки с помощта на JasperSoft. Студентите ще придобият умения за създаване на доклади и справки-репорти чрез компоненти като таблици, карти, диаграми и други специализирани визуални елементи, които са достъпни в използвания софтуер. Изгледът на справките може да бъде експортирани  в различни видове формати като HTML, PDF, DOC, EXCEL и други. С помощта на заявки могат да бъдат достъпвани различни източници на данни за репортите като релационни бази данни, NoSQL, CSV, JSON, XML. По време на курса ще се представи приложение, демонстриращо уеб-услугите (REST) на JasperSoft за достъп и генерирането на вече създадени шаблони. Необходими са базови познания по SQL.

20. Проектиране и управление на локални компютърни мрежи, доц. д-р Генчо Стоицов (30 места, за всички)

записване I етап: на 21.11.2017 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 534 каб.
Целта на курса е студентите да придобият практически умения за физическо изграждане на локална компютърна мрежа от тип IEEE 802.3 и IEEE 802.11, определяне на нейните TCP/IP конфигурационни параметри и администриране. Акцентира се върху RouterOS (операционна система, използвана в MikroTik рутиращите устройства) и Cisco IOS. За проектиране на по-сложни мрежови топологии се предлагат методически разработки на задачи, включващи реализирането на виртуални топологии. Част от използвания инструментариум е симулационната среда GNS3, осигуряваща възможност за проектиране, конфигуриране и тестване на виртуални топологии. Очакваните резултати са свързани с придобиването на трайни знания и умения за изграждане и управление на малки локални мрежи.

21. Визуално програмиране с Processing, проф. д-р Антон Илиев, док-т Виктор Матански (30 места, за всички)

записване I етап: на 20.11.2017 г. от 12:30 ч. до 13:30 ч. в 346 к.з. 
Курсът има за цел да затвърди основните принципи в обектноориентираното програмиране чрез използването на визуалната програмна среда на Processing (http://processing.org). Ще се разгледат различни програмни стратегии и техники зад компютърните симулации на природни системи. С решаването на практически задачи ще се изяснят основните математически принципи изграждащи физичния свят и как те могат да бъдат приложени в дигиталната сфера.

22. Автоматизирано тестване на уеб приложения с Java, доц. д-р Анна Малинова, хон. ас. Радостина Стоилова (Проксиад), хон. ас. Цветелин Кюмюрджиев (Проксиад) (30 места, за всички)

записване I етап: на 16.11.2017 г. от 14:00 ч. до 15:00 ч. в 344 каб.
Автоматизираното тестване е неделима част от съвременния процес за ефективна разработка на софтуерни продукти. Целта на дисциплината е да запознае студентите с принципите, основите, процесите и инструментите за автоматизирано тестване на уеб базиран софтуер. По време на обучението се използват и демонстрират едни най-популярните инструменти за автоматизирано тестване в Java света (JUnit и Selenium/WebDriver), приложими както в класически Java Enterprise приложения, така и в съвременни JavaScript потребителски интерфейси (ReactJS, AngularJS, Vue.JS и др.).Обучението включва и запознаване с добри практики, често използвани инструменти за управление на дефекти (JIRA, Mantis) и ръчно тестване (Swagger, SoapUI, Selenium IDE). Придобитите умения и знания ще бъдат полезни както за софтуерни разработчици, така и за специалисти по софтуерно тестване. Дисциплината е предназначена за студенти с начални или по-добри познания по програмиране (за предпочитане с Java или C#).

23. Дигитален маркетинг и SEO Оптимизация, доц. д-р Т. Терзиева, хон. ас. Николай Чочев (30 места, за всички)

записване I етап: на 17.11.2017 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. във 2. аула
Курсът ще Ви предостави знания и умения в областта на дигиталния маркетинг и SEO оптимизацията. Той ще Ви запознае подробно с най-известните и често използвани социални мрежи и трикове, предоставяйки ви всички необходими знания за правилното управление на социалните ви профили и онлайн инструменти. По време на курса ще успеете да изградите подходящо онлайн присъствие в Google и другите търсещи машини за Вашия бизнес или уебсайт. Ще можете да изграждате Facebook/Adwods реклами, които да повишат значително посещенията и ангажираността на Вашата онлайн аудитория. Ще се научите как да създавате и оптимизирате Youtube видеоклипове, как да ги рекламирате и разпространявате. Ще се запознаете с възможностите, които LinkedIn ви предоставя за професионалното представяне на Вас и Вашия бизнес. Всеки от курса ще се научи да прави основна on-page оптимизация на един проект и да работи по ежемесечна off-page оптимизация. Предполага се, че обучаемите имат основни познания по информатика и уеб програмиране.

24. Обектно-ориентирано програмиране с Delphi, проф. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова (30 места, за всички)

записване I етап: на 17.11.2017 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 544 каб.
Курсът има за цел да запознае учащите се с методите и средствата на обектноориентирано програмиране на основата на езика Object Pascal и визуалната среда за програмиране DELPHI STANDARD както и да създаде практически умения за изграждане на обектова йерархия при решаване на конкретни проблеми. Специално внимание се отделя на следните теми: основни концепции в ООП; наследяване на класове;херметезация (капсулиране) на обекти; полиморфизъм; работа с визуални компоненти. Очакваните резултати след завършване на избираемата дисциплина е, че обучаемите трябва да могат да проектират и програмират с помощта на средата DELPHI STANDARD на базата на основните концепции на ООП. Общата продължителност е един триместър с 6 часа лекции в компютърна зала с цел възможност за индивидуално разглеждане и актуализиране на примерни програми в DELPHI среда. Знанията се оценяват чрез практически изпит на компютър върху разгледания материал. Необходими предварителни знания – Предполага се, че студентите имат основни познания по информатика и програмиране на базата на Pascal.

25. Приложения за бази данни с Entity Framework, проф. д-р Христо Крушков, хон. ас. Любен Киков (30 места, за всички)

записване I етап: на 21.11.2017 г. от 12:00 ч. до 14:00 ч. в 534 к.з.
Целта на курса е да се развият практически умения за работа с Entity Framework (EF), която е стандарт за ORM технология в C# и .NET. Изучават се практическото използване на  DB сървър – в случая SQL Server, платфор-ми и технологии за достъп до данни – ADO.NET, Entity Framework, както импортиране и експортиране на данни към различни формати – JSON и XML. Entity Framework предоставя мощно обектно-ориентирано API за заявки към базата посредством CRUD операции. В курса ще бъдат разгледани подходите “database first” и “code first”, които позволяват “mapping” между релационна база с данни и обектно ориентиран модел. Ще бъде използвана AppHarbor .NET Platform as  a Service за хостване на реални проекти в мрежата, както и взаимодейс-твието  на AppHarbor и GitHub за version-control и deploy на приложения. ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Основни познания по HTML, CSS и Object-oriented programming.

26. Създаване на уеб приложения с Laravel, доц. д-р Ангел Голев, хон. ас. Иван Желев (30 места, за всички)

записване I етап: на 15.11.2017 г. от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 423 с.з.
Целта на избираемата дисциплина е запознаването на студентите с най-добрия framework на PHP за 2016 година – Laravel, рамка с отворен код заразработване на уеб приложения. Курсистите ще работят на групи при изграждането на курсов проект. След успешното завършване на курса, студентите: ще разбират шаблона за дизайн MVC; ще са придобили основни познания за Laravel и PHP; ще имат опит в екипната работа по проекти.

27. Сделки и интернет, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. Владимир Вълев (30 места, за всички)

записване I етап: на 15.11.2017 г. от 10:30 ч. до 11:30 ч. в 344 каб.
Целта на настоящия курс е да запознае студентите с особеностите на традиционните сделки и с промените, които навлизат с развитието на информационното общество.
От времето на натуралната размяна, през епохите на средновековието и сеченето на монети, през годините на индустриализация и зараждане на финансовия сектор човешкият прогрес винаги е бил свързван с търговски сделки. Това са сделките, които обслужват процеса на обръщение на стоките /продажба, замяна/ и подпомагат сферата на стокооборота /банкови, застрахователни сделки/. По тази именно причина търговските сделки са основният механизъм посредством който създателите на стоки и услуги реализират потенциала си.
В днешно време интернет променя по един съществен и необратим начин реда за сключване на сделките - процес, който води света към един изцяло нов етап в икономическото развитие.

28. Програмиране в Microsoft Office (Практикум), ас. Юри Хоптериев (30 места, за спец. Инф., СИ, БИТ и СТД)

записване I етап: на 20.11.2017 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 126 каб.
В курса се разглежда възможността за програмиране в Microsoft Office на базата на вградения в Office-приложенията език Visual Basic for Applications (VBA). Студентите ще се запознаят с основни способи за създаване на VBA-макроси, позволявщи разширяване възможностите на приложенията MS Word, MS Excel и MS PowerPoint и решаване на специфични задачи в средата на Office-пакета. Ще бъдат разгледани и задачи за създаване на удобен потребителски интерфейс.

29. Бизнес право, проф. Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (юрисконсулт в общ. Пловдив) (30 места, за всички)

записване I етап: на 20.11.2017 г. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в 344 каб.
„Бизнес право“ е компилация от няколко правни отрасли, които се изучават самостоятелно в юридическите и други факултети. Тази дисциплина се преподава на малко места във висшите учебни заведения в България, докато в европейските и американски университети и колежи това е предметът, който извежда престижа на съответния факултет на по-предни позиции в съревнованието с останалите. Основната цел и предизвикателство на лекционния курс е студентите да се запознаят с обществените отношения, които създават облигационни или търговски връзки между лица, които осъществяват търговска дейност, да усвоят правилния подход към релацията между търговските субекти и държавната/местна администрация. Акцент се поставя на международната търговия и информационните технологии в условията на глобализиращия се свят. Разглеждат се правните аспекти на електронната търговия, авторските права върху софтуерните продукти и тяхната защита. В рамките на дисциплината се съдържа и сравнително изучаване на институти и форми, реципирани и обогатени от работещи модели от други страни, но предимно от правото на страните-членки на ЕС. Очакваните резултати от изучаването на дисциплината „Бизнес право” е студентите да усвоят достатъчно голям набор от знания и компетентности, така щото да имат възможност самостоятелно да създадат търговско дружество, което да излезе на арената на международната търговия, да усвоят познания за реализиране на електронна търговия, както и да формират представа за способите за защита на авторския си продукт, да придобият умения и навици за работа с документи и тяхното коректно идентифициране и използване.

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ