Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Избираеми дисциплини 2016/2017 г., зимен триместър, редовно обучение

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И
ИНФОРМАТИКА


ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ


ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР 2016/2017
(бакалавърски специалности – редовно обучение)

 •  По учебен план през Зимния триместър имат задължително избираема дисциплина студентите  от:
  - ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес информационни технологии

  - ІІІ, IV курс Информатика
  - II, ІІІ, IV курс Софтуерни технологии и дизайн
  - ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес математика
  - ІІ, ІІІ, IV курс Математика
  - ІІІ, IV курс Математика и информатика
  - III, IV курс Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт
 • Броят на студентите за всяка дисциплина е ограничен.
 • Записването ще става по следния начин:
  - I етап: записване при преподавателите, които са посочили съответно ден и
  час за записване от 15.11.2016 г. до 22.11.2016 г. (критериите за подбор на
  студенти е право на преподавателя);
  - II етап: за незаетите места записването продължава за всички студенти от
  28.11.2016 г. в стая 344.
 • Незаписалите избираема дисциплина студенти не получават заверка за настоящия Зимен триместър.
 • За избираема дисциплина се признава и дисциплина, невключена в учебния план на съответната специалност, по която е положен вече изпит в друга специалност на нашия или други факултети.
 • Студентите могат да запишат и втора избираема дисциплина, което може да стане само в началото на следващия триместър с разрешението на Декана, ако за втората дисциплина има свободни места и не е в полуденя на вече записаната дисциплина.
 • Студенти, нямащи задължение за записване на избираема дисциплина за следващия триместър, но желаещи да запишат такава, подават в началото на следващия триместър молба до декана, която се удовлетворява при наличие на свободни места.


АНОТАЦИИ НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ


1. Теоретични и приложни аспекти на логистиката, проф. д-р Манчо Манев, гл. ас. д-р Асен Христов
(30 места, за всички)
записване I етап: 18.11.2016 г. (петък) от 12:00 ч. до 13:00 ч. в каб. 239

Според съвременните теории логистиката е бизнес планиране за управление на потоци от материали, услуги, информация и капитали. Основната задача на логистиката е оптималната организация на процесите с отчитане на точното място и време при зададени количество и качество с минимални усилия и разходи. Тази задача може да се реши само с използване на математически методи, водещи до създаване на алгоритми, които позволяват стандартизиране на логистичните системи и компютърното им управление. Целта на курса е да запознае студентите с теоретичните основи на логистиката, както и с някои често срещани приложения в логистичната практика, а именно – математически методи за управление на запасите и оптимизационни логистични задачи върху мрежи и грàфи. Разглежданите в курса логистични проблеми се алгоритмизират, като численото им решаване се извършва в средата на MS Excel.

2. Аналитична бизнес икономика, гл. ас. д-р Асен Христов
(30 места, за всички)
записване I етап: 18.11.2016 г. (петък) от 12:00 ч. до 13:00 ч. в каб. 239

Бизнес икономиката е тази част от икономическата теория, която се фокусира върху бизнес предприятията и изследва отношението на фирмите с труда, капитала и пазара на стоки и услуги. Целта на курса е запознаването на студентите с основни аналитични методи на бизнес икономиката, основаващи се на математически модели: възстановяване на функцията на търсене; анализ на производствени и разходни функции в зависимост от ролята на фирмата на пазара; анализ на факторната ефективност; крива на опита; бизнес и технологично прогнозиране. Показани са прости, но работещи методи за подобряване на финансовите резултати и перспективите за развитие на фирмите в среда на повишаваща се вътрешна и международна конкуренция. Получените знания могат да бъдат полезни както при работа в големи и средни компании, така и за оптимизиране на личния и семеен бизнес.

3. Приложения на линейното програмиране в бизнеса, проф. д.м.н. Тодор Моллов 
(30 места, без БМ, М, БИТ)
записване I етап: 17.11.2016 г. (четвъртък) от 10:30 ч. до 11:30 ч. в каб. 442

Целта на избираемата дисциплина е създаване на математически модели и количествени методи за решаване на основни икономически задачи в бизнеса, а именно:
1) решаване на транспортната задача а) в класическия случай б) на откритата транспортна задача в) на транспортната задача с блокирани превози и г) на транспортната задача с приоритет;
2) решаване на задачата за използване на ресурсите (планово производственна задача);
3) решаване на задачата за оптимални дажби (диети, менюта);
4) решаване на задачата за оптимално разкрочване на материали.
Не е необходима предварителна подготовка на студентите, освен знанията по математика от гимназиалния материал. За горната цел ще се прилага линейният метод на Гаус-Жордан, графичен метод за решаване на двумерен линеен оптимизационен модел, аналитичен метод за изучаване на многостени, симплекс-метод, симплекс-метод с изкуствен базис (М-метод) и метод на потенциалите.

4. Избрани глави от алгебрата и анализа, проф. д.м.н. Нако Начев
(30 места, за всички)
записване I етап: 18.11.2016 г. (петък) от 12:00 ч. до 13:00 ч. в каб. 231

Предлаганият курс има за цел да запознае студентите с методите на общата алгебра, които намират приложения в теория на функциите и функционалния анализ. Основните теми, които ще бъдат разгледани са: жорданова нормална форма на матрици и линейни преобразования, непрекъснати групи, групи и алгебри на Ли, експоненциални изображения. Надяваме се този курс да обогати знанията на студентите по алгебра. Курсът е достъпен за студенти и докторанти от всички природо-научни специалности, преподавани в Пловдивски Университет.

5. Методика за преподаване на задачи за математически олимпиади, проф. д-р Пенка Рангелова
(30 места, препоръчително за 3 МИ и 3 ИТМОМ)
записване I етап: 16.11.2016 г. (сряда) от 12:00 ч. до 13:00 ч. и 18.11.2016 г. (петък) от 09:00 ч. до 12:00 ч. в каб. 238

В курса ще бъде изградена методика за решаване на различни математически задачи от национални и международни математически състезания. Ще бъдат направени разработки на следните теми: принадлежност на три и повече точки върху една права; делимост на числа; задачи за точен квадрат и куб; нестандартни уравнения; отношения на отсечки; точки върху една окръжност; принцип на крайния елемент; принцип на Дирихле и др.

6. Интелектуална собственост в интернет, доц. д-р Иван Шотлеков, хон. ас. Владимир Вълев
(30 места, зa 
всички)
записване I етап: 15.11.2016 г. (вторник) от 10:00 ч. до 11:00 ч. в каб. 344

Целта на курса е да запознае студентите с особеностите на т. нар. интелектуална соб-ственост в интернет. Интернет стана неделима част от човешкия живот и наред с многото предимства из-ползването му носи и проблеми от правно естество. Една част от тях е свързана с даването на възможност на определен продукт да достигне до хора, които не могат да си позволят оригина-ла или пък изобщо не биха си го купили. По този начин разходите пропуснатите ползи за законния собственик са неосезаеми, а възвращаемостта на инвестициите e значително по-ниска. Този факт налага да се отделя все по-голямото внимание на авторскоправната защита на съдържа-нието на интернет сайтовете с цел избягване на недобросъвестни практики в това отношение, извършвани от трети лица. Интелектуалната собственост представлява всички онези творе-ния на човешкия ум / изобретения, творби, ноу – хау/, които му дават конкурентно предимство. С други думи, интелектуалната собственост обхваща всички онези произведения, които са ре-зултат от човешки знания и идеи, защитими от закон: такива са търговските марки, патен-тите, авторските права и търговските или промишлени тайни. Получените знания от студентите могат да им бъдат полезни в практиката, независимо дали са в ролята на възложители или изпълнители на проекти в интернет.

7. Аналогии и обобщения в математиката, проф. д.м.н. Христо Семерджиев
(30 места, за всички)
записване I етап: 18.11.2016 г. (петък) от 12:00 ч. до 13:00 ч. в каб. 441

Темата се разработва както в елементарната математика, така и във висшата математика. Застъпват се следните въпроси: Обобщени степени. Аналози и обобщения на биномата формула на Нютон. Формули за диференциране на Лайбниц. Класически неравенства за суми и интеграли. Обобщени прогресии. Аналогии между триъгълник и тетраедър. Херонова формула за триедри. Обобщени формули за лица на четириъгълници. Вариации на тема метод на Нютон. Алгебрично, тригонометрично и експоненциално интерполиране. Едновременно намиране на всички корени на алгебрични, тригонометрични и експоненциални полиноми. Аналози и обобщения на алгоритъма на Хорнер. Аналози и обобщения на детерминантата на Ван дер Монд. Предназначена за всички студентите от ФМИ. Особено полезна за специалността Математика и информатика. От тази избираема дисциплина следват множество теми за дипломни работи.

8. Основи на сигурността в киберпространството, доц. д-р Златогор Минчев
(30 места, за всички)
записване I етап: 16.11.2016 г. (сряда) от 12:30 ч. до 13:30 ч. в каб. 543

Развитието на съвременното общество се премества в киберпространството. При това, всеки потребител е добре да бъде подготвен за предизвикателствата и заплахите произтичащи от този факт. Целта на курса е запознаване с актуални проблеми като: мултимедия, зловреден софтуер, кибер атаки, ревърс инженеринг, социален инженеринг в различни актуални за Уеб 3 технологиите среди: социални мрежи, интелигентни среди на обитание, смарт устройства. При това ролята на човешкия фактор се разглежда от множество аспекти: потребителски, изследователски, разработващ, терористичен, престъпен и законодателен. Целта е обучаемите да придобият базови познания за киберпространството и развият дигитална култура, необходима за успешното им интегриране в съвременния свят.

9. Числено моделиране в нанофизиката, гл. ас. д-р Павлина Атанасова
(30 места, за всички)
записване I етап: 21.11.2016 г. (понеделник) от 14:30 ч. до 15:30 ч. в каб. 338

Напоследък една от бързо развиващите се сфери на науката е нанофизиката. Тя представлява изключителен интерес за редица практически приложения и е обект на множество научни изследвания. Голяма част от изучаваните съвременни системи не се поддават на изследване чрез обичайните теоретични методи в нужната пълнота и точност. В много случаи директният експеримент над някои обекти и явления е дълъг, скъпоструващ или просто невъзможен. В такива ситуации с голям успех се прилага численото моделиране. При него даден обект, явление, процес се заменя с математически модел и се изследва с помощта на компютърни изчислителни алгоритми. Избираемата дисциплина има за цел да представи математически модели на някои обекти от нанофизиката. Демонстрират се конкретни числени методи и алгоритми за изследване на моделите. Съставят на компютърни програми, реализиращи изчислителните схеми. Набляга се на оформянето на получените резултати (графично и таблично) и тяхната физична интерпретация.

10. Бизнес статистика със SPSS, проф. д.н. Снежана Гочева, гл. ас. д-р Атанас Иванов
(30 места, за всички)
записване I етап: 16.11.2016 г. (сряда) от 13:30 ч. до 14:30 ч. в каб. 538

Със стремителното напредване на информационните технологии и повсеместното използване на компютри,фактор от основна важност е натрупването на големи количества от разнородна информация. В сферата на бизнеса и икономиката ежедневно се събират данни за продажби, складови наличности, за инвестиции, финансови данни и др., основно от числов тип. Възниква нужда от тяхната статистическа обработка с цел систематизиране, извличане на основни тенденции, предвиждания и др. Целта на предлаганата избираема дисциплина е бързо и лесно навлизане на студентите в статистиката с помощта на IBM SPSS - един от най-разпространените статистически пакети за обработка на емпирични данни, с широко приложение както в по-големи организации, занимаващи се със социологически, икономически и маркетингови изследвания, така и в малки и средни фирми, университети и др. области. Курсът включва следните основни теми: Начална обработка на данни, Модифициране на данни, Графично представяне, Разпределения, тестове и проверка на хипотези, Корелационен, дисперсионен, регресионен анализ и др., Анализ на временни редове. Обучението се провежда изцяло с компютър и се решават практически задачи с ориентация към бизнеса. За самостоятелна работа се задават домашни и курсови работи. Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина ще са добили практически знания и умения да подбират подходящ метод, да обработват реални данни с помощта на SPSS и да интерпретират получените резултати. Курсът е предназначен за всички курсове. Не се изискват предварителни познания по статистика.

11. Предприемачество, доц. д-р Николай Павлов, хон. ас. Силвия Павлова (консултант по ИТ)
(60 места, за БИТ, И, СТД)

записване I етап: 18.11.2016 г. (петък) от 10:00 ч. до 11:00 ч. в каб. 344
ICT индустрията е една от индустриите с най-висок интензитет на иновации. Тези иновации се създават, за да преобразуват всички съществуващи индустрии, но влияят трансформиращо и на самата ICT индустрия. Генерирането на множество идеи, които трябва да се тестват, намерят финансиране и представят на пазара води до предизвикателството на предприемачеството. Доброто предприемачество прави една идея способна да изкарва пари. Този модул ще ви помогне да анализирате:
- Кои са страните, заинтересовани дадена идея да стане или да не стане печеливша?
- Какви са източниците на финансиране?
- Какви документи са необходими за успешното представяне на идеята?
- Как се прави Бизнес план, Организационен план, Маркетинг план, Финансов план?
Този модул не се фокусира върху генерирането на идеи, но ще ви помогне да направите вече съществуваща идея работеща.

12. Бизнес право, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Илиан Иванов (юрисконсулт в община Пловдив)
(30 места, за всички)
записване I етап: 21.11.2016 г. (понеделник) от 10:00 ч. до 11:00 ч. в каб. 344
„Бизнес право” е компилация от няколко правни отрасли, които се изучават самостоятелно в юридическите и други факултети. Тази дисциплина се преподава на малко места във висшите учебни заведения в България, докато в европейските и американски университети и колежи това е предметът, който извежда престижа на съответния факултет на по-предни позиции в съревнованието с останалите. Основната цел и предизвикателство на лекционния курс е студентите да се запознаят с обществените отношения, които създават облигационни или търговски връзки между лица, които осъществяват търговска дейност, да усвоят правилния подход към релацията между търговските субекти и държавната/местна администрация. Акцент се поставя на международната търговия и информационните технологии в условията на глобализиращия се свят. Разглеждат се правните аспекти на електронната търговия, авторските права върху софтуерните продукти и тяхната защита. В рамките на дисциплината се съдържа и сравнително изучаване на институти и форми, реципирани и обогатени от работещи модели от други страни, но предимно от правото на страните-членки на ЕС. Очакваните резултати от изучаването на дисциплината „Бизнес право” е студентите да усвоят достатъчно голям набор от знания и компетентности, така щото да имат възможност самостоятелно да създадат търговско дружество, което да излезе на арената на международната търговия, да усвоят познания за реализиране на електронна търговия, както и да формират представа за способите за защита на авторския си продукт, да придобият умения и навици за работа с документи и тяхното коректно идентифициране и използване.


13. Мобилни приложения, проф. д-р Станимир Стоянов, ас. Йордан Тодоров
(60 места, за всички)
записване I етап: 18.11.2016 г. (петък) от 12:00 ч. до 13:00 ч. в каб. 430

Курсът цели да запознае студента с основите за програмиране на приложения за мобилни устройства работещи на операционна система Андроид. Студентите ще се запознаят с различните среди за програмиране както и техните предимства и недостатъци. Ще бъде разгледано андроид SDK-то и възможностите които позволява. Ще бъде разгледано от какво точно се състои един проект за андроид приложение. След запознаване с основите ще се проследи процесът на разработване на реално приложение.

14. Създаване на уеб приложения с Laravel, доц. д-р Ангел Голев, хон. ас. Иван Желев
(60 места, за всички)
 
записване I етап: 22.11.2016 г. (вторник) от 10:00 ч. до 11:00 ч. в каб. 344
Целта на избираемата дисциплина е запознаването на студентите с най-добрия framework на PHP за 2016 година – Laravel, рамка с отворен код за разработване на уеб приложения. Курсистите ще работят на групи при изграждането на курсов проект. След успешното завършване на курса, студентите:
· ще разбират шаблона за дизайн MVC;
· ще са придобили основни познания за Laravel и PHP;
· ще имат опит в екипната работа по проекти.

15. РНP за напреднали – 2. част, проф. д-р Христо Крушков, хон. ас. Димитър Ников, хон. ас. Атанас Василев (старши програмисти във фирма „Вискомп“ ЕООД)
(60 места, за всички)
записване I етап: 16.11.2016 г. (сряда) от 10:00 ч. до 11:00 ч. в каб. 344

Целта на избираемата дисциплина е да разшири познанията на студентите, придобити в курса „Въведение в PHP. Обектно-ориентирано програмиране“. Ще се разгледат новостите, въведени в PHP 5.3, подходите при изграждане на структурата на едно уеб-базирано приложение, различни аспекти на проблема със сигурността на приложенията и др. В упражненията ще се работи по задачи, свързани с конкретен аспект от предварително специфициран практически проект, в който ще се прилагат теоретичните знания, придобити в лекциите.

16. Агентни системи, проф. доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Стефан Ставрев (управител на „Трай Софт ЕООД“)
(30 места, за 3 и 4 курс)
записване I етап: 18.11.2016 г. (петък) от 10:30 ч. до 11:30 ч. в каб. 446

Целите на курса са студентите да придобият основни познания в областта на агентните системи и подсиленото самообучение. Студентите ще бъдат запознати както с едноагентни, така и с мулти-агентни системи. Разглеждат се основни принципи в областта на подсиленото самоубочение (Reinforcement Learning), Процес за решенията на Марков (Markov decision process, MDP), въведение в Теория на игрите, Теория на Джон Наш, Парето-оптималност. При мулти-агентните системи се разлеждат и различни механизми за комуникация между агентите. Разясняват се основни понятия като това какво е агент, какво е рационално мислене, оптималност при избора на действията. Изискванията към желаещите да се запишат на тази избираема дисциплина са: основни познания по програмиране на какъвто и да е език от високо ниво.

17. Обектно-ориентирано програмиране с Delphi, проф. д-р Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова
(30 места, за всички)
записване I етап: 18.11.2016 г. (петък) от 10:00 ч. до 11:00 ч. в каб. 533

Курсът има за цел да запознае учащите се с методите и средствата на обектноориентирано програмиране на основата на езика Object Pascal и визуалната среда за програмиране DELPHI STANDARD както и да създаде практически умения за изграждане на обектова йерархия при решаване на конкретни проблеми. Специално внимание се отделя на следните теми: основни концепции в ООП; наследяване на класове;херметезация (капсулиране) на обекти; полиморфизъм; работа с визуални компоненти. След завършване на избираемата дисциплина обучаемите трябва да могат да проектират и програмират с помощта на средата DELPHI STANDARD на базата на основните концепции на ООП. Знанията се оценяват чрез практически изпит на компютър върху разгледания материал. Необходими предварителни знания - предполага се, че студентите имат основни познания по информатика и програмиране с DELPHI.

18. Валути и валутни сделки, доц. д-р Елена Сомова, хон.ас. Светозар Гледачев
(30 места, за всички)
записване I етап: 17.11.2016 г. (четвъртък) 10:00 ч. до 11:00 ч. в каб. 344

В съвременния глобален свят, връзките между държавите се улесниха, пътуванията станаха масовост. Българинът има възможност да пътува безвизово. Това налага използването на редица световни, но и непознати валути. Покупката и продажбата на валута не е най-важното нещо. Малко хора знаят, че от валутите може да се печели. Те са вид бизнес и като еманация има валутни борси. Но преди да се разбере как се търгува и как се печели, трябва да се знае как, защо и какво е наложило валутите, тяхната еволюция и пазари. Валути, пари, валутни курсове, борси. Повечето хора ги знаят като понятия, но не разбират техния смисъла, а от тук и страхът от непознатото. Това не им дава възможност да разберат правилно процесите в икономиката и финансите, зависимостите и взаимовръзките, икономическите закони и следствията, кое от кое произлиза, каква цел има, за какво служи. В курса се разглеждат основните понятия в исторически и методологически план; същността на категориите и процесите; паричните потоци на национално и световно ниво; много практически примери с факти, правила и изключения; борсови игри, анализи и стратегии.

19. Изграждане на динамични уеб приложения, доц. д-р Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев
(60 места, за всички)
записване I етап: 18.11.2016 г. (петък) от 11:00 ч. до 12:00 ч. в 436 с. з.

Целта на курса е студентите да придобият необходими знания и главно практически умения за изграждане на съвременни уеб сайтове чрез имплементиране на код от PSD картинка до работещо приложение със система за управление на уеб съдържанието и по-точно практикум за професията front-end developer. В упражненията ще се работи по задачи, свързани с конкретен аспект от предварително специфициран практически проект, в който ще се прилага набор от базови теоретични знания. Дисциплината завършва с разработване на проект и представянето му под формата на уеб сайт. Предполага се, че обучаемите имат основни познания по Информатика и Програмиране.

20. Бизнес приложения за интернет с HTML, CSS и JavaScript, проф. д-р Минчо Сандалски
(30 места, за всички)
записване I етап: 18.11.2016 г. (петък) от 12:00 ч. до 13:00 ч. в каб. 542
Целта на избираемата дисциплина е студентите да получат базови знания за основните понятия, методи, технологии и програмни средства, които се използват в теорията и практиката за програмиране в Internet, насочени към информационната услуга World Wide Web. Особено внимание се обръща на възможностите на езиците HTML, CSS и JavaScript, които се използват за реализиране на Wеb-страници. Студентите ще бъдат запознати с базовите средства за представяне на мултимедийни елементи и хипервръзки в Web-страниците, както и с възможностите за диалог с посетителите на Web-сайтове.

21. Итерационни методи, проф. д.н. Петко Пройнов
(30 места, за всички)
записване I етап: 15.11.2016 г. (вторник) от 11:30 ч. до 13:00 ч. в каб. 243
Една от най-древните и същевременно една от най-актуалните съвременни математически задачи е задачата за числено решаване на уравнения. Курсът е посветен на итерационни методи за числено решаване на нелинейни уравнения. Той е подходящ както за студенти, които харесват теретичната математика така и за студенти, които предпочитат приложната математика. Курсът дава основа за разработване на курсови и дипломни работи (теоретични разработки, провеждане на компютърни експерименти, програмно осигуряване на итерационни методи).

22. Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика, доц. д-р Боян Златанов
(30 места, за всички)
записване I етап: 15.11.2016 г. (вторник) от 11:00 ч. до 12:00 ч. в каб. 445

Целта на курса е да се направи елементарно въведение в компютърните алгебрични системи и тяхното приложение в часовете по математика в училище. Идеята е чрез редица приложения да се покаже как може да се облекчи работата на учителя и ученика, да се генерира творческото мислене и да се изгради позитивно отношение към математиката.

23. Линейни оператори във функционални пространства, проф. д.м.н. Степан Костадинов, проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Атанаска Георгиева
(30 места, за БМ, ПМ, МИ, ИТМОМ)
записване I етап: 18.11.2016 г. (петък) от 12:00 ч. до 13:00 ч. в каб. 439

В предлагания курс е изложена от приложна гледна точка теорията на линейните оператори действащи в банахови и хилбертови пространства. С оглед на конкретните приложения са разг-ледани свойствата на линейните ограничени и компактни оператори в пространствата от интег-руеми и непрекъснати функции. Подробно са изучени спектралните им свойства и тяхното при-ложение при намирането на решения на операторни уравнения. Изложението е базирано на конк-ретни примери и е достъпно за студенти и докторанти от всички специалности на ФМИИТ.

24. Оптимално управление, доц. д-р Георги Костадинов
(30 места, за всички)
записване I етап: 18.11.2016 г. (петък) от 12:00 ч. до 13:00 ч. в каб. 445 
Дава се постановка на задачата за оптимално управление. Излага се необходимият математически апарат: допустими множества от ограничения, изпъкнали функции и техните свойства, функция на Лагранж. Разглеждат се линейни производствено-икономически модели, задачи от линейното и квадратично програмиране. От нелинейното програмиране се изучават: метод на наказателните функции, градиентен метод.

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ