Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Избираеми дисц. ес. трим. 2016/2017 ред. об.

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ
ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР 2016/2017

(бакалавърски специалности – редовно обучение)

 • По учебен план през Есенния триместър имат задължително избираема дисциплина студентите от:
  • ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес информационни технологии
  • ІІ, ІІІ, IV курс Информатика
  • II, ІІІ, IV курс Софтуерни технологии и дизайн
  • ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес математика
  • ІІІ, IV курс Математика
  • III, IV курс Приложна математика
  • II, ІІІ курс Математика и информатика
  • ІІ, III курс Информационни технологии, математика и образователенмениджмънт
 • Броят на студентите за всяка дисциплина е ограничен.
 • Записването ще става по следния начин:
  • I етап: записване при преподавателите, които са посочили съответно ден и час за записване от 25.05.2016 г. до 31.05.2016 г. (критериите за подбор на студенти е право на преподавателя);
  • II етап: за незаетите места записването продължава за всички студенти от 02.06.2016 г. в стая 344.
 • Незаписалите избираема дисциплина студенти не получават заверка за настоящия Пролетен триместър.
 • За избираема дисциплина се признава и дисциплина, невключена в учебния план на съответната специалност, по която е положен вече изпит в друга специалност на нашия или други факултети.
 • Студентите могат да запишат и втора избираема дисциплина, което може да стане само в началото на следващия триместър с разрешението на Декана, ако за втората дисциплина има свободни места и не е в полуденя на вече записаната дисциплина.
 • Студенти, нямащи задължение за записване на избираема дисциплина за следващия триместър, но желаещи да запишат такава, подават в началото на следващия триместър молба до декана, която се удовлетворява при наличие на свободни места.

 

АНОТАЦИИ НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ

1. Теория на инвестиционния портфейл, гл. ас. д-р Асен Христов (30 места, за всички)
записване I етап: 27.05.2016 г. (петък) от 12:30 ч. до 13:30 ч. в каб. 245
Целта на курса е запознаването на студентите с една съвременна приложна теория, теорията на инвестиционния портфейл. Инвестиционният портфейл в тесния смисъл на думата се състои от няколко вида акции, а в по-широк – може да включва разнообразни финансови и нефинансови активи – облигации, депозити, валута и даже недвижими имоти. В уводната част на курса се прави кратък преглед на различните техники на финансово прогнозиране – фундаменталния, технически и количествен анализ. В основата на курса стои разработената от нобеловия лауреат Хари Малковиц теория на инвестиционния портфейл, в която се показва как, по дадени прогнози може да се структурира портфейл с подходящо съотношение доходност/риск. В заключение се разглеждат някои модели на ценообразуване на финансови активи, в това число модела за ценообразуване на капиталови активи (CAPM), разработен от друг нобелов лауреат – Уйлям Шарп. Тези модели, от своя страна, също могат да се използват за финансово прогнозиране. Получените знания могат да бъдат полезни както при работа във финансови агенти – банки, пенсионноосигурителни дружества, финансово-брокерски къщи, така и в практиката на личното инвестиране.

2. Математически основи на компютърната графика, гл. ас. д-р Ива Докузова (30 места, за всички)
 записване I етап: 25.05.2016 г. (сряда) от 12:00 ч. до 14:00 ч. в каб. 245
За да се решат различни задачи в съвременната компютърна геометрия и графика се използват знания от аналитичната геометрия, диференциалната геометрия, линейната алгебра, проективната и дескриптивна геометрия,  теорията на графите, числените методи, математическата логика и др. Учебната дисциплина „Математически основи на компютърната графика” не е компилация от тях. Тя се появява поради необходимостта от изготвяне на програмен софтуер за съвременните компютри. Въпреки разнообразието от задачи с математически и алгоритмичен характер в компютърната графика, всички те се свеждат до въпроса за аналитично описание и представяне на криви и начупени линии, лица и повърхнини в двумерно и тримерно пространство. Тази избираема дисциплина съдържа два основни раздела – „Геометрични преобразувания” и „Обработка на геометрични данни”, с изучаването на които се правят първи стъпки в  компютърната геометрия и графика. Основната задача на учебната дисциплина е да даде в достъпна форма математическия апарат за създаване на изображения на геометрическите обекти на екрана и за тяхното движение. След като е усвоил материала, всеки студент трябва да може да съставя геометричен модел на обекта, да задава преобразувания на обекта (ротация, транслация, промяна на мащаба и др.), да въвежда нагледно (аксонометрическо, перспективно) изображение на екрана на компютъра, да описва обекти, съставени от геометрични елементи, да конструира линии и повърхнини.

3. Неподвижни точки и уравнения, проф. Петко Пройнов (30 места, за всички)
записване I етап: 26.05.2016 г. (четвъртък) от 11:00 ч. до 13:00 ч. в каб. 243
Ако едно изображение изобразява едно множество в себе си, то всяка точка от множеството се преобразува отново в точка от същото множество. Ако съществува точка, която се преобразува в себе си, тя се нарича неподвижна точка на изображението. Целта на курса е да покаже как теореми за неподвижни точки могат да се използват за числено решаване на уравнения.

4. Въведение в математиката на парите, доц. Боян Златанов (30 места, за всички)
записване I етап: 25.05.2016 г. (сряда) от 12:00 ч. до 13:00 ч. в каб. 445
Теорема за простата лихва, просто лихва, когато лихвеният период се измерва в дни. Сложна лихва, Вътрешна норма на възвращаемост. Инфлация, индекс на потребителските цени, данъци. Обикновена доходност, бъдеща доходност, безсрочна доходност. Заеми и риск. Амортизаци, амортизационни таблици, периодични плащания. Кредитни карти, плащания с кредитни карти, номериране на кредитните карти. Полици, изискуеми облигации, съкровищни бонове, облигационнен портфейл. Акции и фондови пазари, купуване и продаване на акции. Деривативни инструменти, модел на стоковия пазар.

5. Въведение във функционалния анализ, проф. Степан Костадинов, проф. Андрей Захариев, доц. Атанаска Георгиева (30 места, за БМ, ПМ, М, МИ, ИТМОМ)
записване I етап: 27.05.2016 г. (петък) от 11:30 ч. до 12:30 ч. в каб. 439

Предлаганият курс представлява достъпно въведение в абстрактните методи на функционалния анализ, които са най-съществени за практическите приложения. Изложени са основите на теорията на банаховите и метрични пространства, както и интеграла на Лебег. На базата на примери е изградена теорията на линейните и нелинейните оператори във функционални пространства. Курсът е подходящ за студенти и докторанти от всички специалности на ФМИ.

6. Математически основи на автоматизираното управление, доц. Атанаска Георгиева, доц. Георги Костадинов (30 места, за всички)
записване I етап: 27.05.2016 г. (петък) от 11:30 ч. до 12:30 ч. в каб. 439
Разгледани са понятията размито множество, размито отношение и размито изображение, както и операциите над тях. Анализирана е размитостта и неопределеността в задачите възникващи при автоматизирано управление. Формулиран е алгоритъм за ефективно решаване на задачи от математическото програмиране с размити изходни условия. Разгледани са теоретичните основи за вземане на решение при размити релации от предпочитанията в множеството от алтернативи. Курсът е подходящ за всички студенти и докторанти, които желаят да се запознаят с основите на теорията на размитите множества и нейното практическо приложение.

7. Въведение в теоретичната информатика, доц. Христо Кискинов (30 места, за СТД и БИТ)
записване I етап: 30.05.2016 г. (понеделник) от 12:30 ч. до 13:30 ч. в каб. 439
Успоредно с бурното развитие и приложение на компютрите, все по-значима става и науката, стояща зад тези успехи – теоретичната информатика. Целта на курса е да се направи въведение в теоретичната информатика. Разгледани са необходими математически основни понятия, теорията на булевите функции, формалните езици и пораждащите ги граматики, както и теорията на абстрактните автомати. 

8. Основи на моделирането, проф. Снежана Христова (30 места, за всички)
записване I етап: 30.05.2016 г. (понеделник) от 12:30 ч. до 13:30 ч. в каб. 342
Едно от най-използваните съвременни средства за изучаване и управление на реални процеси в съвременния свят са т.н. моделиране и симулация. Но какво представлява моделът, каква е философията на моделирането и кои са основните етапи при осъществяването му, каква е връзката между моделиране и симулация - това са част от въпросите, разглеждани в този курс.  Ще бъдат представени  основните видове модели, основните принципи и етапи при създаването на модел (от идеализацията през реализацията до имплементирането).  Ще бъдат представени редица елементарни модели от различни области на науката (физика, химия, биология), на медицината, бизнеса, както и вседневния ни живот.  Основната част от разглежданите модели ще бъдат компютърно реализирани и изследвани чрез използване на подходящ софтуер.  Всеки студент ще бъде включен в група, която в зависимост от интересите на участниците, ще разработва подходящ модел, с цел да се придобият умения и способности за реално приложение и компютърно имплементиране на модели.

9. Топ алгоритми за data mining, проф. Снежана Гочева (30 места, за всички)
записване I етап: 26.05.2016 г. (четвъртък) от 13:00 ч. до 14:00 ч. в каб. 540
Целта на курса е запознаване и обучение на студенти от информатичните специалности с теорията и практиката на най-съвременните и най-разпространени техники, алгоритми и среди за интелигентна обработка и извличане на знания от големи бази данни (data mining), техники и от областта на машинното обучение, статистиката и невронните мрежи.  Курсът включва алгоритми за класификация като K-средни, най-близкия съсед, намаляване на размерността, както и алгоритми за претърсване за шаблони и зависимости – TreeNet, метод на класификационните и регресионни дървета (CART), метод на многомерните адаптивни регресионни сплайни (MARS), и др. Ще се представи компютърна реализация на алгоритмите на Wolfram Mathematica и C#, ползване на готови приложения в моделиращи среди в демо версии. Предвижда се и разработка на конкретни приложения в областта на рекомендационните системи.

10. Въведение в маркетинговите изследвания, доц. Христина Кулина, гл. ас. д-р Десислава Войникова (30 места, без БИТ и БМ)
записване I етап: 30.05.2016 г. (понеделник) от 11:00 ч. до 12:00 ч. в каб. 540
Курсът въвежда основни понятия от областта на маркетинговите изследвания и принципите на обработка на емпирични данни. Запознава с основните възможности на софтуерния пакет SPSS за въвеждане, кодиране, типове данни, формиране на извадки, графично представяне и начален анализ на данни. Хипотези. Включва изследване на типа на разпределението, изследване на различия, построяване на линейни регресионни модели и оценки, провеждане на факторен и клъстерен анализ. Основната част е посветена на моделирането на данни за маркетингови изследвания чрез класификационни и регресионни дървета и прогнозиране. Изучаване на потребителските предпочитания с разглежданите методи. Предвижда се обучение на студентите чрез разработка на групови курсови задачи и проекти с реални данни.

11. Методи за решаване на екстремални задачи, проф. Христо Семерджиев (30 места, за всички)
 записване I етап: 27.05.2016 г. (петък) от 12:00 ч. до 13:00 ч. в 436 с. з.
Настоящата дисциплина разглежда важните за средните училища екстремални задачи, т.е. задачи, при които в дадено множество от елементи се търси този, който е най-голям (или най-малък). Разглежданите елементи могат да бъдат отсечки, ъгли, лица, обеми или стойности на дадени функции. Ще се изучат следните методи: метод на производните; метод, базиращ се на следствия от неравенството между средното аритметично и средното геометрично на дадени величини (неравенство на Коши); тригонометричен метод; чисто геометричен метод. Ще бъде показано, че за болшинството задачи, при подходяща предварителна подготовка, може да се използва неравенството на Коши. Избираемата дисциплина е изключително полезна за учителите по математика в средните училища. Детаилно ще се разгледат над 50 екстремални задачи. Ще бъдат разгледани и методи за приближено решаване на есктремални задачи. Голям интерес представляват следните екзотични екстремални задачи: най-дълъг тригонометричен полином, най-дълъг алгебричен полином, алгебричен полином най-малко отклоняващ се от нулата и определяне на най-висшата алгебрична степен на точност на квадратурните формули.

12. Нестандартни математически задачи, проф. Пенка Рангелова (30 места, за всички)
 записване I етап: 25.05.2016 г. (сряда) от 09:00 ч. до 14:00 ч. в каб. 238
Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите с различни методи за решаване на нестандартни задачи по математика и да формира у тях умения за да се справят с такива задачи. Застъпени са следните методи: сравняване на лица на равнинни фигури, принцип на Дирихле, принцип на крайния елемент, метод на включване и изключване, решаване на уравнения и системи уравнения с отделяне на точни квадрати, решаване на диофантови уравнения и теория на игрите.

13. Информационна сигурност, гл. ас. д-р Николай Касъклиев (30 места, за всички)
записване I етап: 25.05.2016 г. (сряда) от 13:30 ч. до 14:30 ч. в каб. 437
Основната цел на курса е запознаване на студентите със задачите, понятията, методите и средствата на информационната сигурност. Разглеждат се  съвременни методи за осигуряване на високо ниво на сигурност на информацията в една организация. Основни теми в курса са: основи на информационната сигурност, законодателна база, технологии и стандарти в областта, както и технически средства, и др. Прави се сравнителен анализ на различни софтуерни средства за осигуряване на сигурна и надеждна информация. Специално внимание се отделя на организационния и процедурен аспект и различните подходи за оценка на риска.

14. Приложна криптография с .NET Framework, доц. Елена Сомова, хон. ас. Тони Каравасилев (30 места, за БИТ, СТД и Информатика)
записване I етап: 30.05.2016 г. (понеделник) от 14:00 ч. до 15:00 ч. в 436 с. з.
Курсът разглежда вградените криптографски класове в .NET Framework, които могат да се използват в средата на C#, VB.NET, C++/ CLI, F# и други съвместими езици. Разглеждат се в детайли класовете от System.Security.Cryptography, които осигуряват различни криптографски услуги за софтуерни и уеб приложения, както и други класове за работа с текст и смяна на кодирането му (Encoding). Студентите получават теоретични знания по приложна криптография и се научават да ги използват практически чрез криптографски библиотеки за различни езици за програмиране. Курсът разглежда детайлно защитата на файлове, бази данни, софтуер и уеб сайтове. Записалите го студенти ще получат практически знания как да проектират и осигурят защитата на своите софтуерни продукти. Разглеждат се и други криптографски библиотеки и алгоритми, както и процеса на създаването на такива. Специално внимание е отделено на връзката клиент-сървър, удостоверяване чрез дигитални подписи и осигуряване на цялостно пренасяне на данни. В края на курс студентите ще реализират собствени криптиращи текстови съобщения софтуерни приложения с графичен интерфейс и работа с различни текстови файлове. Към студентите няма изисквания за предварителни знания по материята, но ентусиазмът и познанията по C++ и C# са препоръчителни. Студентите, завършили спец. курса „Магията на простите числа“ и имащи интерес в използването на материала, са с предимство при записване.

15. Моделиране на бизнес процеси, доц. Елена Сомова, гл. ас. д-р Станка Хаджиколева (30 места, за Информатика и СТД)
записване I етап: 25.05.2016 г. (сряда) от 12:00 ч. до 14:00 ч. в каб. 438
Курсът има за цел задълбочено да представи съществуващите средства и технологии за моделиране и управление на бизнес процеси. В първата част на курса се представят основните термини, понятия и принципи, свързани с моделирането на бизнес процесите. Във втората част на курса се излага подробно най-разпространеният стандарт за моделиране на бизнес процеси: BPMN. Лекционният материал е богато илюстриран с много примери, взети от практиката. Упражненията служат за онагледяване на лекционния материал и за задълбочаване и разширяване на знаниятa и умениятa за практическо моделиране в конкретна софтуерна среда. Студентите усвояват умения за моделиране на разнотипни бизнес процеси в различни предметни области, използвайки BPMN.

16. Видове договори при разработка на софтуер, проф. Антон Илиев, хон. ас. Владимир Вълев (30 места, за всички)
записване I етап: 27.05.2016 г. (петък) от 11:00 ч. до 12:00 ч. в каб. 344
Създаването и разпространението на всеки софтуерен продукт обогатява възможностите на обществото, на юридическите лица, а и на отделния индивид. За да бъде произведен, обаче, какъвто и да е продукт е необходима мотивация у създателя му. Сред многото видове такава изключително съществена е материалната. Авторът на всяко едно произведение следва да бъде възнаграден за положения от него труд. Противното обрича членовете на едно общество да бъдат единствено в групата на потребителите, а не на творците моделиращи бъдещето. Уговарянето и заплащането на съответното възнаграждение от създателя на софтуерен продукт преминава през множество фази, които могат условно да бъдат диференцирани като преговори, подписване на съответните договори и оформянето на допълнителни споразумения. Класическите гражданскоправни постулати на договора като срок, условие и модус в случая са изключително съществени. Пред създателите на софтуерен продукт стои нелеката задача да договорят съответното желано от тях възнаграждение и да сключат договор с контрагентите си, който да обезпечи правата им, а не да  ги ощетява. Принципите на свободното договаряне залегнали в гражданското ни законодателство дават възможност страните по договор сами да уредят взаимоотношенията си, но за да бъде осъществено съответното право е необходимо известно познание сред изобилието от правни термини: сделки, волеизявления, договори, неустойки и тяхното специфично сделка, видове сделки: едностранни, двустранни, многостранни. За целта в лекционни курс ще бъдат представени видовете договори и особеностите на договора за изработка на софтуерен продукт.

17. Програмиране с Delphi, доц. Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова (30 места, за всички)
 записване I етап: 27.05.2016 г. (петък) от 11:00 ч. до 12:00 ч. в каб. 544
Курсът има за цел да затвърди практическото използване на основни управляващи конструкции в програмирането използвайки удобната среда за програмиране Delphi. Ще се наблегне предимно на възможностите на езика за решаване на практически задачи, както и на реализирането на някои популярни алгоритми.

18. Въведение в разработката на игри с UDK (Unreal 3 Game Engine), доц. Тодорка Терзиева, хон. ас. Стефан Ставрев (60 места, за всички)
 записване I етап: 27.05.2016 г. (петък)  11:00 ч. до 12:00 ч. в 535 к. з.
Целите на курса са студентите да придобият основни познания в разработката на компютърни игри. За целите на курса ще бъден използван изключително UDK гейм енджин, като ще бъдат разгледани и други софтуерни средства и технологии за разработка на игри (енджини).  Темите, които са обект на курса са: Основни понятия в UDK, запознаване със сцената, Level Design – дизайн на нива, работа с текстури, изработка и импортиране на 3Д модели (мешове), Виртуално (блоково) програмиране с KISMET, изработка на елементарни анимации с помощта на Matinee, Изработка на менюта за игрите, Работа с модели на играчите, Пакетиране и разпространение на играта. Портиране към различни платформи и игрови конзоли – PS3/PS4, XBox, Ios, Android, PC.

19. Изграждане на динамични уеб приложения, доц. Тодорка Терзиева, хон. ас. Николай Чочев (60 места, за всички)
записване I етап: 25.05.2016 г. (сряда) от 13:00 ч. до 14:00 ч. в 233 с. з.
Целта на курса е студентите да придобият необходими знания и главно практически умения за изграждане на съвременни уеб сайтове чрез имплементиране на код от PSD картинка до работещо приложение със система за управление на уеб съдържанието и по-точно практикум за професията front-end developer. В упражненията ще се работи по задачи, свързани с конкретен аспект от предварително специфициран практически проект, в който ще се прилага набор от базови теоретични знания. Дисциплината завършва с разработване на проект и представянето му под формата на уеб сайт.

20. Уеб хостинг технологии – 1 част, проф. Асен Рахнев, хон. ас. Владимир Темелков (60 места, за всички)
 записване I етап: 27.05.2016 г. (петък) от 09:30 ч. до 10:30 ч. в 547 к. з.
В този курс се разглеждат основните протоколи и комплекти от протоколи като DNS, HTTP/HTTPS, SMTP, IMAP, POP3, FTP. Акцентира се на тяхното приложение, особености и различия. Набляга се на разликите между уеб хостинг и домейн регистрация, както и на базовите различия между най-популярните уеб хостинг услуги. Практически се включва работа с: домейни, DNS записи, имейл клиент, FTP клиент, различни контролни панели като cPanel, Usermin и Plesk. Отделя се специално внимание на open source софтуера с конкретни примери и платформи за изграждане на лични, бизнес и информационни сайтове, както и на e-Commerce, социални мрежи, форуми и други типове сайтове.

21. Въведение в PHP. Обектно-ориентирано програмиране, доц. Христо Крушков, хон. ас. Димитър Ников (старши прогр., Вискомп ООД) (60 места, за всички)
 записване I етап: 27.05.2016 г. (петък) от 09:15 ч. до 12:30 ч. в каб. 534
Целта на курса е запознаване на аудиторията с основите на уеб базираните приложения, синтаксиса на PHP, променливи, оператори и функции, обектно-ориентирано програмиране и бази данни. Избираемата дисциплина е за студентите от всички курсове и специалности.

22. Приложни специализирани методи за решаване на задачи от числения анализ, проф. Николай Кюркчиев (30 места, за всички)
записване I етап: 27.05.2016 г. (петък) от 09:00 ч.  до 12:00 ч. в каб. 545 и 531 к. з.
Целта на курса е да запознае студентите с някои нестандартни подходи за конструиране на итерационни алгоритми и числени методи от алгебрата и анализа, които възникват от теорията и практиката на имидж-процесите, томографията и др. За практическото прилагане на методите от курса ще се използва програмната система MATHEMATICA.

23. Управление на софтуерни проекти и процеси, проф. Минчо Сандалски (30 места, за всички)
записване I етап: 27.05.2016 г. (петък) от 12:30 ч.  до 13:30 ч. в  каб. 542
Управлението на проекти е динамично развиваща се професия и представлява критичен фактор за икономическия растеж на различни институции. Курсът разглежда два от най-популярните методи за управление на проекти: PRINCE2 и TenStep. Въвеждат се основните процеси като Стартиране, Иницииране, Ръководене на проект, Планиране, Контролиране на етапите, Управление на риска и др. Дискутират се изготвянето и управлението на график и бюджет, управлението на проблеми и промени на проекта и др. Обръща се внимание на международните изисквания и софтуерните стандарти както в областта на качеството и сигурността на информационните технологии (БДС ISO/IEC 27002:2008 и др.), така и за управление на услугите (ISO/IEC 20000-1:2011 и др.). Предвиждат се практически занятия за разработване на проект, което служи за оформяне на оценката от курса.

24. Извънкласна работа по информатика, проф. Стоян Капралов (30 места, за всички)
записване I етап: 27.05.2016 г. (петък) от 10:00 ч.  до 11:00 ч. в каб. 344
Дисциплината “Извънкласна работа по информатика” запознава студентите с избрани теми от извънкласната работа по информатика. Дисциплината е продължение на дисциплините Програмиране, Обектно-ориентирано програмиране, Алгоритми и структури от данни и Дискретна математика. Целите на курса са: студентите да получат начална подготовка като бъдещи преподаватели в извънкласни форми по информатика за ученици; подготовка за участие в национални и международни студентски състезания по програмиране (BCPC, ACM-ICPC).

25. Графични стандарти: OpenGL, гл. ас. д-р Александър Пенев (30 места, за всички)
записване I етап: 30.05.2016 г. (понеделник) от 13:30 ч.  до 14:30 ч. в 547 к. з.
Курсът разглежда основите на стандарта OpenGL (OpenGL 2.1, OpenGL Shading Language 1.20, GLU и др.), както и начините на приложението му. Използват се конкретни реализации на интерфейсните библиотеки на езиците за програмиране C, C#, Java и Delphi. Някои от по-важните разглеждани области са: моделиране на тримерни тела и сцени, геометрични преобразувания, работа с цветове и прозрачност, материали, светлинни източници и модели на осветяване, текстури, работа с буфери, права и обратна връзка (Rendering, Select и Feedback), разширения на стандарта, основите на OpenGL Shading Language, профили, deprecation model, NURBS криви и повърхнини и др. Засягат се и някои основни елементи от WebGL, OpenGL ES и по-новите версии на OpenGL. По време на курса студентите реализират множество примери базирани на OpenGL.

26. Мобилни приложения, проф. Станимир Стоянов, ас. Йордан Тодоров (60 места, за всички)
записване I етап: 26.05.2016 г. (четвъртък) от 12:30 ч.  до 13:30 ч. в каб. 538
Курсът цели да запознае студента с основите за програмиране на приложения за мобилни устройства работещи на операционна система Андроид. Студентите ще се запознаят с различните среди за програмиране както и техните предимства и недостатъци. Ще бъде разгледано андроид SDK-то и възможностите, които позволява. Ще бъде разгледано от какво точно се състои един проект за андроид приложение. След запознаване с основите ще се проследи процесът на разработване на реално приложение.

27. Game Development in C++ with Unreal Engine 4, Assoc. Prof. Anna Malinova, Colorado Stark (60 места, за всички)
записване I етап: 27.05.2016 г. (петък) от 11:00 ч.  до 12:00 ч. в каб. 330
Introductory course to 3D game programming. The course will include a basic introduction to C++ programming along with an introduction to how to connect C++ code to game engine features such as: Level Design, Animation, AI, etc. At the end of the course we will complete a simple playable 3D game. The course will be held in English.

28. Инвестиране и лични финанси, доц. д-р Елена Сомова, хон. ас. Светозар Гледачев (30 места, за всички)
записване I етап: 27.05.2016 г. (петък) от 09:00 ч.  до 10:00 ч. в каб. 344
Има две групи хора: такива, които работят за пари, работна заплата;и такива, за които работят парите. Дори и най-добрия мениджър, утре може да остане на улицата. Особено в настоящата криза повечето световни компании смениха ръководството си. Ставаш безработен. От богат и с положение – беден и забравен. Кой иска да е от тях? Какво може да се направи, как да посрещнем финансовите предизвикателства, как да управляваме личните си финанси, колкото и малки да са – това е целта на курса. Основният доход на над 40% от насе­лението на САЩ е от акции и облигации, а не от заплата. Българинът може да управлява само­лет или кораб, но не и личните си финанси. За принципите и възможностите да останеш фи­нан­сово стабилен или да растеш независимо от етапите на кризата е посветен настоящият курс.

 


  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ