Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Избираеми дисциплини - Пролетен триместър 2015/2016 зад. oб.

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ – ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР 2015/2016

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
  • По учебен план през Пролетния триместър на учебната 2015/2016 година имат задължително избираема дисциплина задочните студенти от:
    • ІІ, ІІІ курс Бизнес информационни технологии,
    • ІІ, ІІІ, ІV курс Информатика
    • ІІ, ІІІ курс Софтуерни технологии и дизайн
  • Записването става лично и започва от 09:00 ч. на 21.03.2016 г. в стая 344.
  • Броят на студентите за всяка дисциплина е ограничен.

Анотации на избираемите дисциплини

1. Теория и приложения на ортогоналните многочлени, проф. д.м.н. Христо Семерджиев (30 места, за всички) - 436 с.з.

Избираемата дисциплина съдържа дефиниция на различните видове ортогонални алгебрични многочлени (със съответните тегла и интервалите, в които са ортогонални). Ще бъдат разгледани многочлените на Чебишов от I и II род, на Якоби, на Ермит, на Лагер и техните свойства. Особено красиви са многочлените на Чебишов и приложенията на техните свойства в теория на интерполирането. Ще бъдат направени приложения за конструиране на квадратурни формули от най-висока алгебрична степен на точност.

2. Вземане на решения чрез игрови модели, проф. д.м.н. Снежана Христова (30 места, за всички) - 533 к.з.

В света, в който живеем, непрекъснато сме в различни взаимодействия: конфликтни/безконфликтни, коалиционни/безкоалиционни,  последователни/едновремен-ни и пр. Това налага да се вземат интерактивни решения, да се прави избор на най-добра стратегия за поведение в личния живот, в бизнеса, в политиката,  или просто в игрите за забавление. Един от методите за  намиране на стратегически алгоритми при различни ситуации се основава на теорията на игрите.

 Целта на този курс е да се представят чрез проигравания и симулации основните идеи, методи и алгоритми от теорията на игрите за избор на рационална стратегия в различни области на човешкия живот. Ще бъдат разгледани, моделирани и изучени различни реални ситуации, като конкуренцията и коалицията в бизнеса, в политиката, при социалните взаимоотношения и пр. Студентите ще се запознаят с един начин на мислене за избор на стратегия, начин на мислене, получен от проучване на игри.  Oсновната част от разглежданите алгоритми ще бъдат компютърно реализирани чрез използването на подходящ софтуер.

3. Бизнес статистика с SPSS, проф. д-р Снежана Гочева, ас. д-р Атанас Иванов (30 места, за всички) - 541 к.з.

Със стремителното напредване на информационните технологии и повсеместното използване на компютри, фактор от основна важност е натрупването на големи количества от разнородна информация. В сферата на бизнеса и икономиката ежедневно се събират данни за продажби, складови наличности, за инвестиции, финансови данни и др., основно от числов тип. Възниква нужда от тяхната статистическа обработка с цел систематизиране, извличане на основни тенденции, предвиждания и др. Целта на предлаганата избираема дисциплина е бързо и лесно навлизане на студентите в статистиката с помощта на IBM SPSS - един от най-разпространените статистически пакети за обработка на емпирични данни, с широко приложение както в по-големи организации, занимаващи се със социологически, икономически и маркетингови изследвания, така и в малки и средни фирми, университети и др. области. Курсът включва следните основни теми: Начална обработка на данни, Модифициране на данни, Графично представяне, Разпределения, тестове и проверка на хипотези, Корелационен, дисперсионен, регресионен анализ и др., Анализ на временни редове. Обучението се провежда изцяло с компютър и се решават практически задачи с ориентация към бизнеса. За самостоятелна работа се задават домашни и курсови работи. Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина ще са добили практически знания и умения да подбират подходящ метод, да обработват реални данни с помощта на SPSS и да интерпретират получените резултати. Курсът е предназначен за всички курсове. Не се изискват предварителни познания по статистика.

4. Въведение в маркетинговите изследвания, гл. ас. д-р Десислава Войникова (30 места, за всички с изключение на БМ, 2 и 3 БИТ) - 434 к.з.

Курсът въвежда основни понятия от областта на маркитинговите изследвания и принципите на обработка на емпирични данни. Запознава с основните възможности на софтуерния пакет SPSS за въвеждане, кодиране, типове данни, формиране на извадки, графично представяне и начален анализ на данни. Хипотези. Включва изследване на типа на разпределението, изследване на различия, построяване на линейни регресионни модели и оценки, провеждане на факторен и клъстерен анализ. Основната част е посветена на моделирането на данни за маркетингови изследвания чрез класификационни и регресионни дървета и прогнозиране. Изучаване на потребителските предпочитания с разглежданите методи. Предвижда се обучение на студентите чрез разработка на групови курсови задачи и проекти с реални данни.

5. Математически изчисления с отворен код в Python, гл. ас. д-р Христина Кулина (30 места, за всички) - НЯМА ДА СЕ ПРОВЕДЕ

Python е популярен език за програмиране, използван както за разработка на самостоятелни програми, така и за създаване на приложения в различни области. Той е обектно-ориентиран, преносим и свободен език. В Python има множество разработени стандартни библиотеки. Целта на настоящия курс е да се овладеят основни принципи на Python и разгледат някои от неговите разширения като NumPy и SciPy.

6. Графично представяне на данни, гл. ас. д-р Павлина Атанасова (30 места, за всички) 

При оформянето на официални текстове и презентации от  важно значение са качествените графични изображения в тях. Лекционният курс има за цел да покаже множество възможности за представяне на таблично и аналитично зададени зависимости, както и експортиране на графиката в нужния формат за използване при писане в Word или TeX. Демонстрира се създаване на вложени една в друга графики; наложени графични изображения на множество данни; манипулиране с опциите на графичните елементи и добавяне на други визуални елементи. Представя се построяването на различни статистически изображения. Прави се съпоставка между графичните  възможности на Microsoft Exsel, SPSS, R, Grapher, Wolfram Mathematica, Origin и др. и се детайлизира работата с тези програми. 

7. Системен анализ, доц. д-р Димчо Димов (30 места, за всички) - 233 с.з.

 Предлаганият спецкурс има за цел:
1. Да се обсъдят фундаментални понятия, с които работи всеки интелектуалец (математик или информатик).
2. Да се разгледа мисловната дейност като "средство на труда"
3. Да се разгеда системният анализ като основна методология за преодоляване на сложността при анализ и синтез на системи.
4. Да се обсъди мястото на системния анализ при анализа, проектирането и реализацията на информатични модели.

8. Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери, проф. д.м.н. Георги Тотков, гл. ас. д-р Светослав Енков (30 места, за Информатика, БИТ и СТД) - 536 к.з. 

 Целите на курса са студентите да придобият допълнителни познания за програмирането на 32-битови микроконтролери ARM Cortex-M3 и Cortex-M4F (Atmel SAM3X8E и TI LM4F120 процесори) в среди Arduino и Energia и да се запознаят с принципите на създаването на схеми и устройства с тези контролери. Arduino e платформа за електронно прототипиране с отворен код, базирана на гъвкави и лесни за използване хардуер и софтуер. Системата общува със средата, получавайки сигнали от множество сензори и датчици и може да взаимодейства с нея, контролирайки светлини, дисплеи, двигатели и други устройства. Микроконтролерът в платката се програмира с Arduino език за програмиране (базиран на Wiring и подобен на С++) в развойна среда Arduino (базирана на Processing). За нуждите на курса са осигурени платки Arduino Due и TI Stellaris LM4F120 Launchpad, както и множество сензори, дисплеи, бутони, шасита, серво-механизми и прототипни платки, с цел практическото усвояване и прилагане на получените знания.
Изисквания – основни познания по програмиране на С++, начални познания по електроника и електротехника (от курса по Физика в средното училище). Не се предвижда да има входен тест. Предимство имат посещавалите другите части на курса („Програмиране в среда Arduino” и „Програмиране в среда Arduino за напреднали”). Курсът завършва с разработка и защита на индивидуален проект (схема и програма на устройство с Arduino) и текуща оценка. Дисциплината е предназначена за студентите на ФМИ от всички специалности и курсове, но се препоръчва на студентите, изучавали вече дисциплини, свързани със С++ и Компютърни Архитектури.

9. Управление на виртуални екипи, проф. д.м.н. Георги Тотков, док-т Лиляна Монева (30 места, за Информатика, БИТ и СТД) - 431 к.з.

Курсът запознава студентите с теоретични основи на методи за създаване и управление на екипи, работещи дистанционно върху общ проект. Обучението надгражда знания за създаване на модел на софтуерна система за управление на потока информация и знанията, генерирани и използвани в дейността на екипите, работещи съвместно по конкретен софтуерен проект, както и методите за комуникация във виртуални екипи. В обучението са засегнати административни, социални и психологически аспекти на дейности, свързани с управлението на екип. Акцента на курса е върху изграждане на модел и реализацията му чрез софтуерна система за управлението на знанията във виртуалния екип.
Курсът завършва с разработка на проект, демонстриращ възможностите за управление на виртуален екип, разработващ конкретно софтуерно приложение. Дисциплината е подходяща за специалности Информатика, БИТ и СТД, които имат поглед върху парадигмите за програмиране, както и практика в създаването на модели на софтуерни системи. Желателно е студентите  да имат познания върху клинет-сървър архитектуи и клауд системи.

10. Съвременна икономическа политика на България и света, проф. д-р Асен Рахнев, хон. ас. Светозар Гледачев (30 места, за всички ) - 231 с.з.

Дори за хората, преживяли прехода от социализъм към пазарно стопанство е трудно да асимилират какво точно се е случило. Всеки има гледна точка, но истината винаги е различна.  Всеки знае парче от пъзела, но не вижда цялата картина. А какво остава за хората родени след или около 1989 год. Те виждат само хаос. Но в хаосът винаги има ред.  Курсът търси този ред и отговаря на въпросите от къде е тръгнала българската икономика през какви фази минава и накъде върви. Какви промени следват, през какви етапи ще се премине. Много хора искат да станат бизнесмени, но не знаят посоката на  икономиката и инвестират в грешни отрасли, предварително обречени на загуба. Следва фалит. Това води до социални последици, безработица, загуба на капитал и загуба на време за  пренастройване на икономиката. Това е една от причините  България да е най-бедна в Европейския Съюз. Курсът дава знания и методи как всеки да намери правилната икономическа посока и реализация в един свободен пазар. 

11. Приложения на линейното програмиране в бизнеса, проф. д.м.н. Тодор Желязков (30 места, за всички) - 441 с.з.

Целта на избираемата  дисциплина е създаване на математически модели и количествени методи за решаване на  основни икономически задачи в бизнеса, а именно:
1) решаване на транспортната  задача а) в класическия случай б) на откритата транспортна задача в)  на транспортната задача с блокирани превози и г) на транспортната задача с приоритет;
2) решаване на задачата за използване на ресурсите (планово производственна задача)
3) решаване на задачата за оптимални дажби (диети, менюта);
4) решаване на задачата за оптимално разкрочване на материали. 

Не е необходима предварителна подготовка на студентите, освен знанията по математика от гимназиалния материал. За горната цел ще се прилага линейният метод на Гаус-Жордан, графичен метод за решаване на двумерен линеен оптимизационен модел, аналитичен метод за изучаване на многостени, симплекс-метод, симплекс-метод с изкуствен базис (М-метод) и метод на потенциалите.
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Знанията по математика от гимназиалния материал.

12. Метрични пространства, доц. д-р Боян Златанов  (30 места, за всички) 

Дисциплината представлява кратко въведение в теория на метричните пространства. Понятието “метрично пространство” е едно от най-важните понятия на съвременната математика. През 1922 година полският математик Банах публикува една знаменита теорема (Принцип на Банах за неподвижната точка). Основната цел на курса е да се проследи развитието на теоремата на Банах през последните 40 години. Курсът е подходящ за студенти от специалностите: математика, приложна математика, математика и информатика, информатика. 

13. Въведение в теория на множествата и общата топология, доц. д-р Георги Костадинов (30 места, за всички) - 435 с.з. 

Множества и изображения. Топологични пространства. Непрекъснати изображения. Компактни топологични пространства. 

14. Апроксимации и синтез на антени в програмната среда Mathematica, проф. д-р Николай Кюркчиев (30 места, за всички ) - 531 к.з.

 Целта на курса е запознаване с някои подходи за апроксимиране на функции и точкови множества в равнината с алгебрични и тригонометрични полиноми относно хаусдорфово разстояние. Разнообразни са приложенията, които намира тази теория в областта на антенно-фидерната техника и синтез и анализ на антенни решетки и филтри. За практическото прилагане на методите, съществено ще се използват възможностите на програмната среда MATHEMATICA. В тази връзка, на обучаваните се предоставят специализирани модули за: намиране на най-доброто приближение и елемента на най-добро приближение в хаусдорфов смисъл (страничното ниво на излъчване на диаграмата на насоченост); графично изображение на моделираните диаграми на излъчване на процепни антенни решетки; процедури за пресмятане на амплитудите на възбуждащите токове в излъчвателите; пресмятане на енергетичните характеристики; синтез на импулсни функции и Фуриеров анализ. Предложената софтуерна реализация, успешно допълва съществуващите модули в споменатата програмна среда. Особено внимание се отделя на разработване на софтуерни инструменти в цитираната програмна среда. На студентите се предоставят (в pdf формат) оригинални, съвременни изследвания на съществуващите резултати по тази тема, например монографичното изследване “Approximation and antenna and filters synthesis” с автори А. Андреев и Н. Кюркчиев.

15. Мобилни приложения, проф. д-р Станимир Соянов, ас. Йордан Тодоров (30 места, за всички) - 535 к.з.

Курсът цели да запознае студента с основите за програмиране на приложения за мобилни устройства работещи на операционна система Андроид. Студентите ще се запознаят с различните среди за програмиране както и техните предимства и недостатъци. Ще бъде разгледано андроид SDK-то и възможностите които позволява. Ще бъде разгледано от какво точно се състои един проект за андроид приложение. След запознаване с основите ще се проследи процесът на разработване на реално приложение.

16. Бизнес приложения за Интернет с PHP и MySQL, проф. д-р Минчо Сландалски (30 места, за всички) - 446 к.з. 

Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични знания и практически умения за програмиране в глобална мрежова среда, като използват софтуерни инструменти катоMySQL и PHP за разработване на Windows - приложения. Особено внимание се обръща на проектирането и реализирането на бази данни с помощта на системата за управление на релационни бази данни MySQL. Изучават се и се прилагат основните средства за програмиране чрез скриптовия език PHP. Изяснява се механизмът на взаимодействието със сървъри за Web като Personal Web Serverили Apache. Крайният резултат на курса се състои в създаване на динамичен Web -сайт на базата на архитектурата клиент-сървър. Курсът се провежда в компютърна зала и изисква определен запас от знания и умения за работа с бази данни и за технологията на обектно-ориентираното програмиране. Курсът приклю

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ