Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Разпределение на студентите от IV курс МИ ред. об. за стажа

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НА СТУДЕНТИТЕ ОТ IV КУРС МИ – РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
ЗА СТАЖА ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА,
КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ
 от 11.04.2016 до 20.05.2016 г.

ПРАВА, ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ-ПРАКТИКАНТИ

1. Права:
1.1. Студентът има право на консултации от страна на методиците, базовия учител и дирек­то­ра на базовото училище.
1.2. Студентът има право да ползва материално-техническата база на училището.
1.3. Студентът има право да ползва всички одобрени от МОМН програмни документи за учебно-възпитателната работа в училището.
1.4. Студентът има право да разработва и прилага собствени теоретико-приложни разработки за обогатяване на учебния процес и педагогическото взаимодействие.
1.5. Студентът има право на обратна информация за проведената от него учебно-възпитателна работа от страна на ръководителя-методик и базовия учител.

2. Отговорности:
2.1. Студентът е отговорен за своето присъствие и активно участие в педагогичес­ката практика.
2.2. Студентът е отговорен за опазване от него на материално-техническата и методическа база.
2.3. Студентът носи отговорност за съобразяването на своите идеи с общия дух на одобрените от МОМН документи за учебно-възпитателната работа в училище.
2.4. Студентът е отговорен за оползотворяване на обратната информация от анали­за на проведената от него учебно-възпитателна дейност и своето професионално изграж­дане.
2.5. Студентът е отговорен за отработването на основателните отсъствия в предварително уговореното време с ръководителя на практиката и базовия учител.
 
3. Задължения:
3.1. Студентите провеждат стажантската практика по математика и информатика или информационни технологии при ученици от V до ХІ клас, според направеното предварително разпределение – посочено в таблицата по-долу. Те практикуват в две паралелки 5 седмици (общо 75 часа).
3.2.Първите три дни от преддипломната практика студентите наблюдават работата на базовия учител и подготвят уроците за следващите дни и следващата седмица.
3.3. При един учител стажуват двама-трима студенти, като взаимно се посещават и наблюдават, както и работата на базовия учител (ако има свободна паралелка), т.е. всеки студент наблюдава около 40 урока и изнася около 30-40 урока за целия стаж. Базовият учител прецизира броя на изнесените уроци от студентите, в зависимост от условия в класовете му.
3.4. Всеки студент самостоятелно планира, организира и осъществява учебната дейност в повере­ните му класове с минимална помощ от страна на базовия учител. Стажантът разработва урочни планове, които се утвърждават и подписват от базовия учител поне един ден преди датата на изнасянето им. При неспазване на това изискване базовият учител не допуска стажанта да изнесе урока.
3.5. Всеки студент води лична тетрадка-дневник (портфолио), в която отразява:

  • разработените планове на уроците, които провежда;
  • протоколите на наблюдаваните от студента уроци;
  • протокол (свободен текст), заверен от учителя, за провере­ните писмени работи (домашни, контролни) на ученици;
  • оценка (количествена и качествена) от базовия учител.

3.6. Портфолиото е неделима част от цялостната документация за оценяване работата на студента през преддипломната педагогическа практика, която се взема пред вид при оформяне на оценката за държавния практически изпит.
3.7. Стажант, който нарушава вътрешния ред на училището и задълженията си, може да бъде отстранен от директора на училището.
3.8. Стажант, отсъствал по уважителни причини повече от три дни, но не повече от 1/3 от стажа, може по решение на катедрата да продължи стажа си с толкова дни,  с колкото е отсъствал. 

4. Критерии за оценяване на стажантите:
4.1. Предварителна подготовка:
 -  формулиране на образователни, възпитателни и развиващи цели;
 -  планиране на различните дейности и форми за реализиране;
 -  логика и връзка между основните части в план-конспекта;
 -  подготовка на дидактически материали.
4.2. Реализиране на урока:
-  създаване на положителна психологическа нагласа (мотивация) у учениците;
-  оптимален подбор на учебното съдържание;
-  адекватен избор и използване на методите, средствата и техниките на обучение;
- съответствие със специфичните методически изисквания;
- синхрон между образователни, възпитателни и развиващи цели;
- съчетаване на индивидуално, групово и фронтално взаимодействие с учениците;
- индивидуален подход и диференцирана работа в зависимост от възрастовите особености и специфичните педагогически нужди на учениците;
-  съответствие между цели и резултати;
-  поведение на студента-практикант: емоционалност; емпатия; добронамереност; реактивност – интелектуална и емоционална; стимулиране чувството за успех на учениците; хуманно отношение към учениците.
4.3. Конфериране:
 -  самоанализ и самооценка на подготовката и реализацията на урока;
 -  коментар на базовия учител - критични бележки и препоръки;
 -  коментар на останалите членове на комисията - критични бележки и препоръки;
 - обобщителен коментар от председателя на комисията, която провежда държавния практически изпит.
Стажант, показал незадоволителен успех по време на ПДПП, я повтаря през следващата учебна година.
След приключване на стажа всички студенти да се явят в учебен отдел със студентските книжки за заверка на семестъра и проверка на справката за семестриално завършване.

 

Всички студенти, до 13.04.2016 г. да изпратят списък с разпределението на часовете си и смяната (І или ІІ) в училището на ръководителите на стажа доц. Д. Бойкина (e-mail:  boikina@uni-plovdiv.bg); д-р Нина Иванова (e-mail:  ivanovanina@uni-plovdiv.bg) и доц. Стефка Анева  (e-mail: st_aneva@abv.bg).                                                                   

Студент

Фак. номер

Училище

Учител

Клас

1

Зюре Неджетова Индже

1001181012

не се допуска

2

Костадин Стефанов Харизанов

1001181037

не се допуска

3

Красимира Венелинова Младенова

1201181002

НТГ

Юрукова

9

4

Тони Пламенова Тонева

1201181005

НТГ

Юрукова

9

5

Здравка Неденова Кавалова

1201181006

СОУ „Св. С. Врачански“

Н. Козлуджов

5

6

Стоян Панайотов Кръстев

1201181007

СОУ „Св. С. Врачански“

Н. Козлуджов

6

7

Васил Цветанов Димитров

1201181009

не се допуска

8

Веселин Антонов Костов

1201181010

не се допуска

9

Ивайло Петров Коев

1201181013

 

 

 

10

Атанас Веселинов Петров

1201181016

НТГ

В. Кузева

11

11

Павлина Петрова Митева

1101181020

НТГ

В. Кузева

8

12

Милена Въжарова

 

СОУ „Св. С. Врачански“

Н. Козлуджов

5

НТГ – Национална търговска гимназия

проф. д-р К. Гъров
Ръководител катедра ОМИИТ

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ