Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Избираеми дисциплини - Пролетен триместър 2015/2016 ред. об.

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ
ПРОЛЕТЕН ТРИМЕСТЪР 2015/2016

(бакалавърски специалности – редовно обучение)


 • По учебен план през Пролетния триместър имат задължително избираема дисциплина студентите от:  
  • ІІ, ІІІ курс Бизнес информационни технологии, 
  • ІІ, III, IV курс Информатика, 
  • ІІ, III курс Софтуерни технологии и дизайн,
  • II, III, IV курс Математика, 
  • ІІ, III, IV курс Приложна математика, 
  • II, ІІІ курс Математика и информатика, 
  • II, ІІІ, ІV курс Бизнес математика, 
  • II курс Информационни технологии, математика и образователен мениджмънт.
 • Броят на студентите за всяка дисциплина е посочен по-долу.
 • Записването ще става по следния начин:
  • I етап: записване при преподавателите, които са посочили съответно ден и час за записване от 22.02.2016 до 26.02.2016 (критериите за подбор на студенти е право на преподавателя);
  • II етап: за незаетите места записването продължава в стая 344 по след­ния график:

IV курс – 29.02.2016, ІІІ курс – 01.03.2016, ІІ курс – 02.03.2016;

 • III етап: за незаетите места записването продължава за всички студенти от 07.03.2016 в стая 344.
 •  Незаписалите избираема дисциплина студенти не получават заверка за настоящия Пролетен триместър.
 • За избираема дисциплина се признава и дисциплина, невключена в учебния план на съответната специалност, по която е положен вече изпит в друга специалност на нашия или други факултети.
 • Студентите могат да запишат и втора избираема дисциплина, което може да стане само в началото на следващия триместър с разрешението на Декана, ако за втората дисциплина има свободни места и не е в полуденя на вече записаната дисциплина.
 • Студенти, нямащи задължение за записване на избираема дисциплина за следващия триместър, но желаещи да запишат такава, подават в началото на следващия триместър молба до декана, която се удовлетворява при наличие на свободни места.

 

 1.   Приложения на линейното програмиране в бизнеса, проф. Тодор Желязков
(30 места, за всички)
записване I етап: на 26.02.2016 г. от 10:30 до 12:00 ч.  в 442 каб. 
Целта на избираемата  дисциплина е създаване на математически модели и количествени методи за решаване на  основни икономически задачи в бизнеса, а именно:

1) решаване на транспортната  задача а) в класическия случай б) на откритата транспортна задача в)  на транспортната задача с блокирани превози и г) на транспортната задача с приоритет; 

2) решаване на задачата за използване на ресурсите (планово производственна задача) 

3) решаване на задачата за оптимални дажби (диети, менюта); 

4) решаване на задачата за оптимално разкрочване на материали. 

Не е необходима предварителна подготовка на студентите, освен знанията по математика от гимназиалния материал. За горната цел ще се прилага линейният метод на Гаус-Жордан, графичен метод за решаване на двумерен линеен оптимизационен модел, аналитичен метод за изучаване на многостени, симплекс-метод, симплекс-метод с изкуствен базис (М-метод) и метод на потенциалите.
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Знанията по математика от гимназиалния материал.

 2.   Преподаване на системи уравнения в училище, доц. Добринка Бойкина, доц. Румяна Маврова
(30 места, за всички)
записване I етап: на 24.02.2016 г. от 11:00 до 14:00 ч. в 242 каб.
Целта на избираемата дисциплина е да усъвършенства уменията на студентите за решаване на различни видове системи, включително и параметрични. Запознаване с някои групи системни уравнения, които не са застъпени в Училищния курс по математика. Обръща се внимание на тяхното приложение при други теми в алгебрата и геометричното тълкуване на някои системи.  

3.  Итерационни методи за корени на полиноми, проф. Петко Пройнов, гл. ас. д-р Слав Чолаков
 (30 места, за всички)
 записване I етап: на 25.02.2016 г. от 15:00 до 16:00 ч. в 445 каб.
Един от най-известните числени методи за решаване на уравнения е метода на последователните приближения, известен също като метод на итерациите. В този курс се разглеждат итерациони методи за едновремено намиране на всичките корени на даден полином от степен n>=2.  Курсът дава основа за разработване на курсови и дипломни работи (теоретични разработки или програмно осигуряване на итерационни методи за корени на полиноми).

4.   Метрични пространства, доц. Боян Златанов
(30 места, за всички)
записване I етап: на 23.02.16 г. от 11:00 до 12:00 ч. в 445 каб.
Дисциплината представлява кратко въведение в теория на метричните пространства. Понятието “метрично пространство” е едно от най-важните понятия на съвременната математика. През 1922 година полският математик Банах публикува една знаменита теорема (Принцип на Банах за неподвижната точка). Основната цел на курса е да се проследи развитието на теоремата на Банах през последните 40 години. Курсът е подходящ за студенти от специалностите: математика, приложна математика, математика и информатика, информатика. 

5.  Въведение в теория на множествата и общата топология, доц. Георги Костадинов
(30 места, за всички)
записване I етап: на 26.02.2016 г. от 12:00 до 13:00 ч. в 439 каб.
Множества и изображения. Топологични пространства. Непрекъснати изображения. Компактни топологични пространства. 

 6. Линейни оператори във функционални пространства, проф. Степан Костадинов, проф. Андрей Захариев, доц. Атанаска Георгиева  
(30 места, за всички)
записване I етап: на 26.02.2016 г. от 12:00 до 13:00 ч. в 439 каб.
В предлагания курс е изложена от приложна гледна точка теорията на линейните оператори действащи в банахови и хилбертови пространства. С оглед на конкретните приложения са разгледани свойствата на линейните ограничени и компактни оператори в пространствата от интегруеми и непрекъснати функции. Подробно са изучени спектралните им свойства и тяхното приложение при намирането на решения на операторни уравнения. Изложението е базирано на конкретни примери и е достъпно за студенти и докторанти от всички специалности на ФМИ. 

7.  Задачи за математически състезания, проф. Пенка Рангелова, доц. Румяна Маврова
(30 места, за всички)
записване I етап: на 24.02.2016 г. от 13:00 до 14:00 ч. в 242 каб.
Избираемата дисциплина е посветена на решаване на задачи с повишена трудност от областта на математическия анализ, алгебрата и теорията на числата. За целта ще се прилагат предимно знанията, придобити в занятията по съответните дисциплини, но ще бъдат изучени и нови теореми и методи, отнасящи се за: класически неравенства (на Коши, Хьолдер, Минковски, Хилберт и др.), числови и функционални редици и редове, асимптотики и оценки на суми и интеграли, числови полета и полиноми, числови (аритметични) функции. Курсът е подходящ не само за студенти, които ще участват в национални или международни математически състезания, но и за всички студенти, желаещи да задълбочат знанията си по математически анализ, алгебра и теория на числата.

8. Теория и приложения на ортогоналните многочлени, проф. Христо Семерджиев
(30 места, за всички)
 записване I етап: на 26.02.2016 г. от 12:00 до 13:00 ч. в 338 каб.
Избираемата дисциплина съдържа дефиниция на различните видове ортогонални алгебрични многочлени (със съответните тегла и интервалите, в които са ортогонални). Ще бъдат разгледани многочлените на Чебишов от I и II род, на Якоби, на Ермит, на Лагер и техните свойства. Особено красиви са многочлените на Чебишов и приложенията на техните свойства в теория на интерполирането. Ще бъдат направени приложения за конструиране на квадратурни формули от най-висока алгебрична степен на точност.

 9. Графично представяне на данни, гл. ас. д-р Павлина Атанасова
(30 места, за всички)
записване I етап: на 26.02.2016 г. от 12:00 до 13:00 ч. в 338 каб.
При оформянето на официални текстове и презентации от  важно значение са качествените графични изображения в тях. Лекционният курс има за цел да покаже множество възможности за представяне на таблично и аналитично зададени зависимости, както и експортиране на графиката в нужния формат за използване при писане в Word или TeX. Демонстрира се създаване на вложени една в друга графики; наложени графични изображения на множество данни; манипулиране с опциите на графичните елементи и добавяне на други визуални елементи. Представя се построяването на различни статистически изображения. Прави се съпоставка между графичните  възможности на Microsoft Exsel, SPSS, R, Grapher, Wolfram Mathematica, Origin и др. и се детайлизира работата с тези програми.  

10. Бизнес статистика с SPSS, проф. Снежана Гочева, ас. д-р Атанас Иванов
(30 места, за всички )
записване I етап: на 25.02.2016 г. от 15:00 до 16:00 в 538 каб.
Целта на предлаганата избираема дисциплина е бързо и лесно навлизане на студентите в статистиката с помощта на IBM SPSS - един от най-разпространените статистически пакети за обработка на емпирични данни, с широко приложение както в по-големи организации, занимаващи се със социологически, икономически и маркетингови изследвания, така и в малки и средни фирми, университети и др. области. Курсът включва следните основни теми: начална обработка на данни, модифициране на данни, графично представяне, разпределения, тестове и проверка на хипотези, корелационен, регресионен анализ, анализ на временни редове и др. Обучението се провежда изцяло с компютър и се решават практически задачи с ориентация към бизнеса. За самостоятелна работа се задават домашни и курсови работи.
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Не се изискват предварителни познания по статистика.

 11. Въведение в маркетинговите изследвания, гл. ас. д-р Десислава Войникова
(30 места, с изключение на БМ, 2 и 3 БИТ)
записване I етап: на 25.02.2016 г. от 15:00 до 16:00 ч. в 540 каб.
Курсът въвежда основни понятия от областта на маркитинговите изследвания и принципите на обработка на емпирични данни. Запознава с основните възможности на софтуерния пакет SPSS за въвеждане, кодиране, типове данни, формиране на извадки, графично представяне и начален анализ на данни. Хипотези. Включва изследване на типа на разпределението, изследване на различия, построяване на линейни регресионни модели и оценки, провеждане на факторен и клъстерен анализ. Основната част е посветена на моделирането на данни за маркетингови изследвания чрез класификационни и регресионни дървета и прогнозиране. Изучаване на потребителските предпочитания с разглежданите методи. Предвижда се обучение на студентите чрез разработка на групови курсови задачи и проекти с реални данни.
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Необходимо условие е начална компютърна грамотност и работа с електронни таблици.

12. Задачи по математика и компютърна математика за състезания, гл. ас. д-р Петър Копанов
(30 места, за всички)
записване I етап: на 22.02.2016 г. от 12:30 до 13:30 в 338 каб.

Курсът  е ориентиран към студентите, които проявяват интерес към участие в Националната студенска олимпиада по математика и други състезания по математика и компютърна математика.
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Достатъчни са основни познания по линейна алгебра, аналитична геометрия и анализ.Допълнителните знания необходими за решаване на задачите от студентски състезания по математика се дават в хода на курса. 

13. Програмиране на R, доц. Веска Нончева
(30 места, за всички)
записване I етап: на 25.02.2016 г. от 12:30 до 13:30 ч. в 342 каб.
R е и система за анализ на данни, и език за програмиране.  R спечели награда в конкурса «InfoWorld Bossie Awards 2010: The best open source application development software». Oсновният акцент на избираемата ще бъде върху възможностите на R като език за програмиране. Учене на R с примери е съвременния подход за изучаване на R. Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични знания и практически умения за програмиране с R. Набляга се на прилагането на получените знания и умения за решаване на реални задачи от различни приложни области, като статистика, маркетинг, психология, биология и екология. Всеки студент получава индивидуално задание за курсов проект, който трябва да разработи и защити до края на курса за да получи оценка. Успешно завършилите курса ще могат да програмират на R, да прилагат получените знания и умения при решаване на реални задачи от различни приложни области. С познанията си студентите ще могат да се реализират като анализатори на данни, бизнес анализатори, да анализират данни от маркетингови и социологически проучвания, да разработват свои бизнес приложения, да програмират своите идеи. Курсът се провежда в компютърна зала. Предварителни изисквания: студентите трябва да имат само основни познания по програмиране и по статистика.

14. Визуализация с Python и VTK, доц. Христо Крушков, доц. Тодорка Терзиева, хон. ас. Стефан Ставрев  (30 места, за всички )
записване I етап: на 26.02.2016 г. от 11:00 до 12:00 ч. в 535 к.з.
Целите на курса са студентите да придобият основни познания в областта на програмирането с Python. Ще се разгледат основни конструкции на езика. Ще се разгледат различните версии на езика, както и практическото им приложение. Студентите ще се запознаят и с библиотеката за научни визуализации VTK, с която много лесно може да се съчетае с Python. Научните визуализации играт важна роля при нагледното представяне и анализ на научни данни. Библиотеката VTK може също така да бъде използвана и за други видове визуализация, различни от научните – игри, математически модели, прототипиране на продукти и т.н. Дисциплината завършва с визуализацията на проект и представянето му под формата на доклад. Предварителни изисквания: Курсът завършва със защита на практически проект. За проекта студентите ще трябва да представят визуализация на научни данни. На студентите ще им бъдат предоставени научните данни – завихряния в торнадо и смесващ реактор за течности.
Позволява се работата в групи от по двама човека. Дисциплината е предназначена за студентите на ФМИ от всички специалности и курсове. 

15. Създаване на ГПИ с Delphi, доц. Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова
(30 места, за всички)
записване I етап: на 26.02.2016 г. от 10“00 до 11:00 ч. в 544 каб.
Курсът има за цел запознаване с една от най-добрите среди за визуално програмиране за Windows - Borland Delphi. Основно ще се наблегне на изграждане на интуитивен графичен потребителски интерфейс, използвайки стандартните визуални компоненти в Windows, като бутони, контекстни менюта, текстови полета и др. Ще бъде разгледано и свързването на приложението с база данни. 

16. Интернет на нещата, проф. Станимир Стоянов, доц. Иван Ганчев
(60 места, за всички)
записване I етап: на 25.02.2016 г. от 14:30 до 15:15 ч. в 542 каб.
Курсът е въведение във възникваща област, наречена „Интернет на нещата“ (Internet of Things), представляваща засилващ се научно изследователски и приложен интерес. В курса са включени десет подбрани теми, така че да могат да бъдат разбрани основните понятия, подходи, модели, техники и приложения на дисциплината от гледна точка на информатиците. 

17. Анализ и оптимизация на софтуерни приложения, гл. ас. д-р Александър Пенев, док-т Мартин Василев
(30 места, за всички)
записване I етап: на 24.02.2016 г. от 12:00 до 13:00 ч. в 536 к.з.
С развитието на съвременните процесори и хардуерни архитектури възниква съществен проблем при разработката на софуерните приложения: те не могат да се възползват максимално добре от новостите. Много често се оказва, че на пръв поглед добре реализирана програма използва само малка част от възможностите на хардуерните компоненти. Това се дължи на различни взаймосвързани фактори като: реализирания проблем, дизайна, алгоритмите и данните, качеството на реализация, компилатора и библиотеките, наличния хардуер, набора инструкции, микроархитектурата на ЦП и реализацията на интег¬ралните схеми. Много често се обръща внимание само на първите няколко фактора, а това не е достатъчно, защото те зависят от останалите. Съвременните изчислителни платформи предоставят огромни възможности за извършване на изчисления. На практика, обаче, постигането на добра произ¬води¬телност изисква сериозно разбиране на всички слоеве на целевата платформа, подробно осъзнаване на изчисленията, изобретателност и находчивост. Наградата от овладяването на тази сложен процес е в пости¬гането на производителност в пъти повече и почти невъзможна в стандартната практика. Основната цел на курса е да направи въведение в областта на анализ и оптимизация на производителността на софтуерни приложения, да предложи възможни практически съвети за решаване или минимизиране на проблемите при използването на наличния хардуер. Студентите ще получат теоритични и практически познания в областта и ще се запознаят със съвременни инструменти за анализ като Intel VTune Amplifier и AMD CodeAnalyst. 

18. Приложна финансова математика, проф. Николай Кюркчиев
(30 места, за всички)
записване I етап: на 24.02.2016 г. от 11:30 до 12:30 ч. в 545 каб.
Целта на курса е да запознае студентите с основни понятия и идеи от теорията и практиката на финан­сово­то дело и финансовата математика. Курсът предполага същественото използване на програмната среда Mathematica.

 

19. Киберсигурност и устойчив бизнес, доц. Евгения Ангелова, гл. ас. д-р Георги Шарков
(30 места, за 3 и 4 курс  всички)
записване I етап: на 26.02.2016 г. от 10:30 до 11:30 ч. в 330 каб.
Курсът въвежда обучаемите в съвременните системи и модели за управление на сигурността и оперативния риск на ИТ системи, като обръща особено внимание на надеждността и устойчивостта („еластичността“) на компютърните и мрежови ресурси, и как да подготвим организацията си за защита от кибер-атаки и други въздействия на ИТ ресурсите, и осигурим устойчиви бизнес процеси и ИТ-базирани услуги. Курсът е базиран на новия модел „Resilience Management Model -  RMM” на CERT центъра към Университета Карнеги Мелън (Carnegie Mellon University), с особен акцент върху темите:  Как да оценим дали една организация е подготвена да се справи с оперативните рискове, произтичащи от ИТ и компютърната инфраструктура? Кои са съвременните заплахи на ИКТ бизнеса и как да оценим уязвимостта им и подготвим за атаки или другинеблагоприятни въздействия? Дали основните фактори за дейността ни (не само технологичните, но и хората, информацията, и съоръженията) ще продължат да действат в състояние на стрес или пробив в дейността ни? Как да оценим и да подобряваме систематично нашата готовност „да се справим с неизвестното”? Курсът комбинира технически, технологични и организационни аспекти и представя цялостна система за създаване и поддържане на процеси, отношение и отговорности към системните ресурси на всички участници в бизнеса („културата“ не само на ИТ или техническите специалисти). СERT-RMM има сходна структура и методи за одит и обобщава добрите практики и силните страни на многото взаимно допълващи се модели и стандарти (сериите ISO за Информационна сигурност, Услуги; CoBIT; управление на бизнеса и ИТ - ITIL, SPICE; CMMI-SVC и т.н.). Ще бъдат представени и последните изисквания и тенденции в Европейската стратегия и рамка за информационна сигурност и надеждност (ENISA), и произтичащите от тях практически задължения на фирми и организации. Предвидена е и практическа работа за оценка на слабостите и надеждността на системните (мрежови и компютърни) ресурси, разработване на мерки за защита и устойчивост, анатомия на последните кибер-заплахи. Част от темите ще бъдат разработени и представени от самите студенти, чрез което те ще придобият и презентационни и организационни умения. Придобитите знания ще допълнят методологично изучаваните в други курсове предмети.

20. Професионална обработка на цифрови изображения за печат, уеб и мобилни приложения, доц. д-р Ангел Голев, ас. д-р Мая Стоева
(60 места, за всички)
записване I етап: на 25.02.2016 г. от 10:00 до 11:00 ч. в 231 с.з.
Курсът има за цел да запознае студентите с професионалните методи и средства за създаването, обработката и подготовката на цифрови изображения за нуждите на печатната индустрия, уеб сайтовете, уеб и мобилните приложения. По време на курса студентите придобиват теоретични и практически познания за цветова корекция, преоцветяване, преоразмеряване на снимки, както и за подготовката на цялостния графичен материал от един дизайн за различни видове приложения. маза операциите с вектори (ротация, преоразмеряване, трансформация, обединяване на фигури и други). На упражненията се усвояват умения за работа с най-популярните системи за обработка на изображения. В рамките на курса студентите ще придобият практически умения за професионалната обработка на снимки за различни цели и в различни файлови формати. Ще се научат как да подготвят графиките в един готов дизайн за оформяте на запомнящи се Newsletter-и, флаери, брошури, билборди, както и ще получат знания за различни тънкости при реализирането на уеб графики, приложения, видео и презентации.

21. Програмиране в среда Arduino с 32-битови контролери,  проф. Георги Тотков, гл. ас. д-р Светослав Енков
(30 места, за Информ., БИТ, СТД)
записване I етап: на 24.02.2016 г. от 12:00 до 13:00 ч. в 547 к.з.
Целите на курса са студентите да придобият допълнителни познания за програмирането на 32-битови микроконтролери ARM Cortex-M3 и Cortex-M4F (Atmel SAM3X8E и TI LM4F120 процесори) в среди Arduino и Energia и да се запознаят с принципите на създаването на схеми и устройства с тези контролери. Arduino e платформа за електронно прототипиране с отворен код, базирана на гъвкави и лесни за използване хардуер и софтуер. Системата общува със средата, получавайки сигнали от множество сензори и датчици и може да взаимодейства с нея, контролирайки светлини, дисплеи, двигатели и други устройства. Микроконтролерът в платката се програмира с Arduino език за програмиране (базиран на Wiring и подобен на С++) в развойна среда Arduino (базирана на Processing). За нуждите на курса са осигурени платки Arduino Due и TI Stellaris LM4F120 Launchpad, както и множество сензори, дисплеи, бутони, шасита, серво-механизми и прототипни платки, с цел практическото усвояване и прилагане на получените знания. Изисквания – основни познания по програмиране на С++, начални познания по електроника и електротехника (от курса по Физика в средното училище). Не се предвижда да има входен тест. Предимство имат посещавалите другите части на курса („Програмиране в среда Arduino” и „Програмиране в среда Arduino за напреднали”). Курсът завършва с разработка и защита на индивидуален проект (схема и програма на устройство с Arduino) и текуща оценка. Дисциплината е предназначена за студентите на ФМИ от всички специалности и курсове, но се препоръчва на студентите, изучавали вече дисциплини, свързани със С++ и Компютърни Архитектури.

22. Разработка на уеб приложения с ASP.NET, доц. Елена Сомова, хон. ас. Тони Каравасилев
(30 места, за Информ., БИТ, СТД)
записване I етап: на 26.02.2016 г. от 11:45 до 12:45 в 232 с.з.
Курсът има за цел да представи уеб-програмирането и изграждането на уеб приложения с .NET платформата. Ще бъдат разгледани трите подхода за това в ASP.NET - Web Pages, Web Forms и MVC (Model View Controller). Ще бъде отделено специално внимание на ADO.NET компонентите в .NET платформата. Разглежданите теми покриват основите на технологията ASP.NET MVC 4, като се отделя внимание на Entity Framework, Web Services, client-side програмиране и AJAX с помощта на jQuery.
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Необходимо условие за записване в курса е познаване на обектно-ориентираното програмиране, езикът MS C# и уеб програмиране от страна на клиента. 

23. Управление на виртуални екипи, проф. Георги Тотков, док-т Лиляна Монева
(30 места, за Информ., БИТ, СТД)
записване II етап
Курсът запознава студентите с теоретични основи на методи за създаване и управление на екипи, работещи дистанционно върху общ проект. Обучението надгражда знания за създаване на модел на софтуерна система за управление на потока информация и знанията, генерирани и използвани в дейността на екипите, работещи съвместно по конкретен софтуерен проект, както и методите за комуникация във виртуални екипи. В обучението са засегнати административни, социални и психологически аспекти на дейности, свързани с управлението на екип. Акцента на курса е върху изграждане на модел и реализацията му чрез софтуерна система за управлението на знанията във виртуалния екип.
Курсът завършва с разработка на проект, демонстриращ възможностите за управление на виртуален екип, разработващ конкретно софтуерно приложение. Дисциплината е подходяща за специалности Информатика, БИТ и СТД, които имат поглед върху парадигмите за програмиране, както и практика в създаването на модели на софтуерни системи. Желателно е студентите  да имат познания върху клинет-сървър архитектуи и клауд системи.

24. Системен анализ, доц. Димчо Димов
(30 места, за всички)
записване I етап: на 26.02.2016 г. от 10:30 до 11:30 ч. в 330 каб.
Системният анализ е теория и практика за подобряващо вмешателство в проблемна ситуация. Целта на курса е да се обсъдят (и овладеят) съвкупност от мисловни дейности като инструмети, чрез чието разумно използване до правилните (и верни) решения се достига по бързо.“Овладяването“ се демонстрира от студентите чрез самостоятелна писмена работа (реферат изготвен в извънаудиторно време) в която се обосновава самостоятелно избрана (от студента) теза, почерпена като текст от лекциите, които се диктуват от лектора с нормално темпо.

25. Уеб хостинг технологии – работа с клиенти – 3 част, проф. Асен Рахнев, хон. ас. Владимир Темелков
(60 места, за всички)
записване II етап
Третата част на курса включва изцяло практически занимания и работа в Linux среда. Основните акценти са инсталиране и конфигуриране на най-популярният уеб хостинг контролен панел cPanel/WHM, както и целият пакет от сървиси като Apache, MySQL, Exim, FTP и други. След конфигурирането на стандартен уеб хостинг сървър курсът се занимава с основни похвати в системната администрация, работа в CLI (Command line interface) среда, инсталиране и конфигуриране на Firewall, някой от най-популярните уеб сървиси, както и изграждането и администрацията на системи за дистрибутиране на натоварването - HTTP load-balancer, MySQL replication, cluster, remote MySQL server и NFS сторидж.

26. PHP за напреднали – 3 част, доц. д-р Христо Крушков, хон. ас. Атанас Василев, хон. ас. Димитър Ников
(30 места, за всички)
записване I етап: на 26.02.2016 г. от 10:30 до 11:30 ч. в 330 каб.
Целта на избираемата дисциплина е да разшири познанията на студентите, придобити в курса „Въведение в PHP. Обектно-ориентирано програмиране“. Ще се разгледат новостите, въведени в PHP 5.3, подходите при изграждане на структурата на едно уеб-базирано приложение, различни аспекти на проблема със сигурността на приложенията и др. В упражненията ще се работи по задачи, свързани с конкретен аспект от предварително специфициран практически проект, в който ще се прилагат теоретичните знания, придобити в лекциите.

27. Съвременна икономическа политика на България и света, проф. Асен Рахнев, хон. ас. Светозар  Гледачев
(30 места, за всички)
записване I етап: на 26.02.2016 г. от 12:00 до 12:30 в 424 ауд.
Дори за хората, преживяли прехода от социализъм към пазарно стопанство е трудно да асимилират какво точно се е случило. Всеки има гледна точка, но истината винаги е различна.  Всеки знае парче от пъзела, но не вижда цялата картина. А какво остава за хората родени след или около 1989 год. Те виждат само хаос. Но в хаосът винаги има ред.  Курсът търси този ред и отговаря на въпросите от къде е тръгнала българската икономика през какви фази минава и накъде върви. Какви промени следват, през какви етапи ще се премине. Много хора искат да станат бизнесмени, но не знаят посоката на  икономиката и инвестират в грешни отрасли, предварително обречени на загуба. Следва фалит. Това води до социални последици, безработица, загуба на капитал и загуба на време за  пренастройване на икономиката. Това е една от причините  България да е най-бедна в Европейския Съюз. Курсът дава знания и методи как всеки да намери правилната икономическа посока и реализация в един свободен пазар. 

28. Бизнес приложения за Интернет с PHP и MySQL, проф. Минчо Сандалски  
(30 места, за всички)
записване I етап: на 22.02.16 от 10:00 до 11:00 ч. в 542 каб.
Целта на курса е студентите да овладеят необходимите теоретични знания и практически умения за програмиране в глобална мрежова среда, като използват софтуерни инструменти катоMySQL и PHP за разработване на Windows - приложения. Особено внимание се обръща на проектирането и реализирането на бази данни с помощта на системата за управление на релационни бази данни MySQL. Изучават се и се прилагат основните средства за програмиране чрез скриптовия език PHP. Изяснява се механизмът на взаимодействието със сървъри за Web като Personal Web Serverили Apache. Крайният резултат на курса се състои в създаване на динамичен Web -сайт на базата на архитектурата клиент-сървър. Курсът се провежда в компютърна зала и изисква определен запас от знания и умения за работа с бази данни и за технологията на обектно-ориентираното програмиране. Курсът приключва с разработване и защита на собствен проект. 

29. Компютърно счетоводство, проф. Асен Рахнев, гл. ас. д-р Елена Тодорова
(30 места, за всички без спец. БИТ)
записване I етап: на 23.02.2016 г. от 11:00 до 12:00 ч. в 241 каб.
Целта на курса е запознаване със счетоводството като процес, нормативната уредба, регламентираща този процес и използването на компютърна техника за автоматизиране обработката на счетоводната ин­фор­ма­ция. Акцентира се на изучаването на разнородни счетоводни процеси и операции, обработващи инфор­ма­цията за движението на активите и пасивите в едно предприятие и попълване на годишните счетоводни отчети. 

30. Фрактална теория на финансовите пазари, гл. ас. д-р Асен Христов
(30 места, за всички)
записване I етап: на 26.02.2016 г. от 12:00 до 13:00 ч. в 245 каб.
Пазарите на ценни книжа (акции и облигации), валутните пазари (FOREX) и другите финансови пазари имат една обща характеристика – времевите финансови редове, представляващи функция на цената на финансовия инструмент от времето. Добрият анализ на съответния финансов ред води до правдоподобна прогноза, увеличаваща шанса за печалба при търговията с финансови активи. Без да се подценяват други методи за прогнозиране на цените на финансовите активи – фундаментален, статистически и технически анализ, може да се каже, че фракталният анализ на финансовите редове се отличава с най-голяма простота и ефективност. Целта на курса е запознаването на студентите с фракталната теория на времевите финансови редове – един съвременен и мощен инструмент за прогнозиране на цените на финансовите инструменти. Въвеждат се основни понятия и определения, както за финансовите редове, така и за техния основен природо-математически модел – фракталите. Показва се как могат да се пресмятат индекса на Херст и индекса на фракталност на финансовия ред и как с помощта на тези индекси могат да се правят ефективни прогнози. Като примери са използвани цените акциите на компаниите, влизащи в индексите на Дау Джонс и S&P 500, както и някои основни валутни двойки.

31. Видове договори при разработка на софтуер, проф. д-р Антон Илиев, хон. ас. Владимир Вълев (Прокурор в Окръжна прокуратура )
(30 места, за всички)
Сред множеството сделки в обществото, тези с обект информационен продукт се отличават със силна специфика. Именно видовете договори са един от основните фактори, обезпечаващи правото и възнаграждението на автора, създал съответния продукт. 

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ