Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Факултативни дисциплини - зимен триместър 2015/2016

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ – ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР 2015/2016
(за студенти от всеки курс и всяка специалност във ФМИ)

 

1. РУСКИ ЕЗИК – 2 ЧАСТ (ПРАКТИКУМ)
Лектор: гл. ас. ПЕТРАНКА САВОВА
Записване: за по-голямо удобство на желаещите студенти записването за курса може да се направи на адрес: petranasavova@abv.bg   или на 9 януари 2016 г. (събота) от 13:00 ч. в 441 с.з.
Провеждане: Лекциите ще се провеждат всяка събота от 09.01.2015 г. (събота) от 13:00 ч. в 441 с. з.
Анотация
:  Втората част от курса по руски език за студенти от Математическия факултет представлява комуникативно ориентирано продължение на интензивното овладяване на руски език в извън езикова среда.Крайната цел е заложена в неговата методическа концепция - корекция и развитие на езиковите и речевите навици, усъвършентвуване на уменията в областта на устната реч, разширяване на културологическата компетенция на обучаващите се. Отчетени са семантико-прагматичните и интенционални особености на психологията на обучаемите, което се изразява чрез отсъствието на лингвистична терминология и приближаването на понятийния апарат до психологията на потребителя, а също и възможността за различна интерпретация. От насочеността на обучението е определено и ситуативно-тематичното подаване на езиковия и речеви материал, в съответствие с което се налага обучението по лексика и граматика да се осъществява на синтаксична основа и да се повишава трудността на комуникативните задачи. Подборът на граматичния материал е направен в съответствие с изискванията в стандарта за базово ниво.Упражненията и задачите отразяват само материала за активно усвояване. Целият курс е страноведчески и културоведчески ориентиран. , разпределен в 12 теми с еднотипна структура. Всичко това е методически целесъобразно и дава възможност чрез наличието на стабилни , повтарящи се във всяка тема комуникативни блокове да се изработят определени алгоритми за възприемане и усвояване, отчетени са и психологическите механизми. При определяне и системазиране на лексикалния и граматичен материал е спазен принципът за КОНЦЕНТРИЧНОСТ,чието прилагане води до много добри резултати в обучението. Всяка тема трябва да бъде разработвана в продължение на 10 учебни часа. 

2. СЪВРЕМЕННИ ПРЕДСТАВИ ЗА ВСЕЛЕНАТА
Лектор: доц. ИВАН ПОПОВ
Записване: до 08.01.2016 г. в каб. 330 или на 09.01.2016 г. (събота)от 9:30 ч. в 441 с.з.
Провеждане: Лекциите ще се провеждат всяка събота от 09.01.2015 г. (събота) от 9:30 ч. в 441 с. з.
Анотация
:  Целта на курса е да изложи в хронологична последователност развититето на човешкото познание както за отделните космични обекти, така и за Вселената като цяло. Освен това чрез него се добива и известна представа за универсалната приложимост на математичните методи и на физичните закони. Разгледани са въпроси както от областта на класичната, така и от съвременната астрономия, като се акцентира върху тези от тях, които имат мирогледно значение. Курсът, с малки изменения, е един актуализиран вариант на този, който бе четен на студентите от ФМИ през учебните 2002/2003 и 2003/2004 г. Лекционният материал е онагледен чрез подходящи илюстрации, записани на електронни носители, а студентит могат да се запознаят с тях, използвайки компютърна техника. Предвижда се посещение на Планетариума в гр. Смолян и НАО – Рожен.

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ