Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Избираеми дисциплини - Зимен триместър 2015/2016 задочно обучение

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ – ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР 2015/2016

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ
  • По учебен план през Зимния триместър на учебната 2015/2016 година имат задължително избираема дисциплина задочните студенти от:
    • ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес информационни технологии,
    • ІІІ, ІV курс Информатика
    • ІІ, ІІІ курс Софтуерни технологии и дизайн
  • Записването става лично и започва от 10:30 ч. на 14.12.2015 г. в стая 330.
  • Броят на студентите за всяка дисциплина е ограничен.

Анотации на избираемите дисциплини

1.  Аналогии и обобщения в математиката, проф. Христо Семерджиев – 436 с.з.
Темата се разработва както в елементарната математика, така и във висшата математика. Застъпват се следните въпроси: Обобщени степени. Аналози и обобщения на биномата формула на Нютон. Формули за диференциране на Лайбниц. Класически неравенства за суми и интеграли. Обобщени прогресии. Аналогии между триъгълник и тетраедър. Херонова формула за триедри. Обобщени формули за лица на четириъгълници. Вариации на тема метод на Нютон. Алгебрично, тригонометрично и експоненциално интерполиране. Едновременно намиране на всички корени на алгебрични, тригонометрични и експоненциални полиноми. Аналози и обобщения на алгоритъма на Хорнер. Аналози и обобщения на детерминантата на Ван дер Монд. Предназначена за всички студентите от ФМИ. Особено полезна за специалността Математика и информатика. От тази избираема дисциплина следват множество теми за дипломни работи.

2. Числени методи за решаване на алгебрични уравнения, проф. Петко Пройнов – 232 с.з.
В този курс се разглеждат методи за числено решаване на алгебрични уравнения. Особено внимание се отделя на методи за едновременно намиране на всичките корени на дадено алгебрично уравнение. През 1891 година Вайерщрас предлага исторически първия метод за едновременно пресмятане на корени на полиноми. Курсът дава основа за разработване на курсови и дипломни работи (теоретични разработки, провеждане на компютърни експерименти и др).

5.Избрани методи от елементарната математика, доц. Неделчо Милев – 441 с.з.
Избрани са различни нестандартни методи, които биха ориентирали бъдещите учители в извънкласните форми на обучение.

6.  Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика, доц. Боян Златанов – 431 к.з.
Целта на курса е да се направи елементарно въведение в компютърните алгебрични системи и тяхното приложениеза решаване на задачи от училищния курс по математика. Идеята е чрез редица приложения да се покаже как могат да се облекчат решенията на задачите с трудоемки математически пресмятания, да се стимулира творческото мислене и да се изгради позитивно отношение към математиката.

7. Математически основи на автоматизираното управление,проф. Андрей Захариев, доц. Георги Костадинов, доц. Атанаска Георгиева – 233 с.з.
Разгледани са понятията размито множество, размито отношение и размито изображение, както и операциите над тях. Анализирана е размитостта и неопределеността в задачите възникващи при автоматизирано управление. Формулиран е алгоритъм за ефективно решаване на задачи от математическото програмиране с размити изходни условия. Разгледани са теоретичните основи за вземане на решение при размити релации от предпочитанията в множеството от алтернативи. Курсът е подходящ за всички студенти и докторанти, които желаят да се запознаят с основите на теорията на размитите множества и нейното практическо приложение.

8. Начини за визуализация с Wolfram Mathematica, гл.ас.д-р Павлина Атанасова – 531 к.з.
Начините за визуализация заемат особено важно значение при оформянето на текстове, презентации и видеа. Целта на този лекционен е курс е да се представи една от най-силните и съблазняващи страни на мощния пакет Wolfram Mathematica - визуализацията. Показва се построяването на двумерни,  тримерни и анимирани обекти с помощта на разнообразни средства.  Демонстрира се експортирането в gif-файл и видео. Важно място се отделя на изграждането на сложни интерактивни изображения, анимации и динамични презентации.

9. Приложна криптография с .NET Framework,проф. Георги Тотков, хон. ас. Тони Каравасилев – 533 к.з.
Курсът разглежда вградените криптографски класове в .NET Framework, които могат да се използват в средата на C#, VB.NET, C++/ CLI, F# и други съвместими езици. Разглеждат се в детайли класовете от System.Security.Cryptography, които осигуряват различни криптографски услуги за софтуерни и уеб приложения, както и други класове за работа с текст и смяна на кодирането му (Encoding). Студентите получават теоретични знания по приложна криптография и се научават да ги използват практически чрез криптографски библиотеки за различни езици за програмиране. Курсът разглежда детайлно защитата на файлове, бази данни, софтуер и уеб сайтове. Записалите го студенти ще получат практически знания как да проектират и осигурят защитата на своите софтуерни продукти. Разглеждат се и други криптографски библиотеки и алгоритми, както и процеса на създаването на такива. Специално внимание е отделено на връзката клиент-сървър, удостоверяване чрез дигитални подписи и осигуряване на цялостно пренасяне на данни. В края на курс студентите ще реализират собствени криптиращи текстови съобщения софтуерни приложения с графичен интерфейс и работа с различни текстови файлове. Към студентите няма изисквания за предварителни знания по материята, но ентусиазмът и познанията по C++ и C# са препоръчителни. Студентите, завършили спец. курса „Магията на простите числа“ и имащи интерес в използването на материала, са с предимство при записване.

10. Обектно-ориентирано програмиране с Delphi, доц. Христо Крушков, гл.ас.д-р Мариана Крушкова – 532 к.з.
Курсът има за цел да запознае учащите се с методите и средствата на обектноориентирано програмиране на основата на езика Object Pascal и визуалната среда за програмиране DELPHI STANDARD както и да създаде практически умения за изграждане на обектова йерархия при решаване на конкретни проблеми. Специално внимание се отделя на следните теми: основни концепции в ООП; наследяване на класове;херметезация (капсулиране) на обекти; полиморфизъм; работа с визуални компоненти. Очакваните резултати след завършване на избираемата дисциплина е, че обучаемите трябва да могат да проектират и програмират с помощта на средата DELPHI STANDARD на базата на основните концепции на ООП. Общата продължителност е един триместър с 6 часа лекции в компютърна зала с цел възможност за индивидуално разглеждане и актуализиране на примерни програми в DELPHI среда. Знанията се оценяват чрез практически изпит на компютър върху разгледания материал. Необходими предварителни знания - Предполага се, че студентите имат основни познания по информатика и програмиране на базата на Pascal.

11. Валути и валутни сделки, проф. Асен Рахнев, хон. ас. Светозар Гледачев – 231 с.з.
В съвременния  глобален свят, връзките между държавите се улесниха, пътуванията станаха масовост. Българинът има възможност да пътува безвизово. Това налага използването на редица световни, но и непознати валути. Покупката и продажбата на валута не е най-важното нещо. Малко хора знаят, че от валутите може да се печели. Те са вид бизнес и като еманация има валутни борси. Но преди да се разбере как се търгува и как се печели, трябва да се знае как, защо и какво е наложило валутите, тяхната еволюция и пазари. Валути, пари, валутни курсове, борси.  Повечето хора ги знаят като понятия, но не разбират техния смисъла, а от тук и страхът от непознатото. Това не им дава възможност да разберат правилно процесите в икономиката и финансите, зависимостите и  взаимовръзките, икономическите закони и следствията, кое от кое произлиза, каква цел има, за какво служи. В курса се разглеждат основните понятия в исторически и методологически план; същността на категориите и процесите; паричните потоци  на национално и световно ниво; много практически примери с факти, правила и  изключения; борсови игри, анализи и стратегии.

12. Бизнес приложения за интернет с HTML, CSS и JavaScript,проф. Минчо Сандалски 546 к.з.
Целта на избираемата дисциплина е студентите да получат базови знания за основните понятия, методи, технологии и програмни средства, които се използват в теорията и практиката за програмиране в Internet, насочени към информационната услуга World Wide Web. Особено внимание се обръща на възможностите на езиците HTML и JavaScript, които се използват за реализиране на Wеb-страници. Студентите ще бъдат запознати с базовите средства за представяне на мултимедийни елементи и хипервръзки в Web-страниците, както и с възможностите за диалог с посетителите на Web-сайтове.

13. Мобилни приложения, проф. д-р Станимир Стоянов, хон. ас. Йордан Тодоров – 446 к.з.
Курсът цели да запознае студента с основите за програмиране на приложения за мобилни устройства работещи на операционна система Андроид. Студентите ще се запознаят с различните среди за програмиране както и техните предимства и недостатъци. Ще бъде разгледано андроид SDK-то и възможностите които позволява. Ще бъде разгледано от какво точно се състои един проект за андроид приложение. След запознаване с основите ще се проследи процесът на разработване на реално приложение.

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ