Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Избираеми дисциплини - зимен триместър 2015/2016 редовно обучение

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ
ЗИМЕН ТРИМЕСТЪР 2015/2016

(бакалавърски специалности – редовно обучение)

 

 • По учебен план през Зимния триместър имат задължително избираема дисциплина студентите от:
  • ІІ, ІІІ, ІV курс Бизнес информационни технологии,
  • III, IV курс Информатика,
  • ІІ, III курс Софтуерни технологии и дизайн
  • ІІ, III, IV курс Бизнес математика,
  • ІІ, IIІ, IVкурс Математика,
  • III, IV курс Приложна математика,
  • IIІ, ІV курс Математика и информатика.
 • Броят на студентите за всяка дисциплина е посочен по-долу.
 • Записването ще става по следния начин:
  • I етап: записване при преподавателите, които са посочили съответно ден и час за записване от 23.11.2015 до 27.11.2015 (критериите за подбор на студенти е право на преподавателя);
  • II етап: за незаетите места записването продължава в стая 330 по следния график:
   на 01.12.15 – за IV курс, на 02.12.15 – за ІІІ курс и на 03.12.15 – за ІІ курс;
  • III етап: за незаетите места записването продължава за всички студенти от 04.12.15 в стая 330.
 • Незаписалите избираема дисциплина студенти не получават заверка за настоящия Зимен триместър.
 • За избираема дисциплина се признава и дисциплина, невключена в учебния план на съответната специалност, по която е положен вече изпит в друга специалност на нашия или други факултети.
 • Студентите могат да запишат и втора избираема дисциплина, което може да стане само в началото на следващия триместър с разрешението на Декана, ако за втората дисциплина има свободни места и не е в полуденя на вече записаната дисциплина.
 • Студенти, нямащи задължение за записване на избираема дисциплина за следващия триместър, но желаещи да запишат такава, подават в началото на следващия триместър молба до декана, която се удовлетворява при наличие на свободни места

 

АНОТАЦИИ НА ИЗБИРАЕМИТЕ ДИСЦИПЛИНИ
(учебните програми могат да се видят на сайта на факултета)

1. Аналогии и обобщения в математиката, проф. Христо Семерджиев (30 места за всички)
 (записване I етап: 27.11.2015 г. от 11:30 до 12:30 ч. в 436 с.з.)
Темата се разработва както в елементарната математика, така и във висшата математика. Застъпват се следните въпроси: Обобщени степени. Аналози и обобщения на биномата формула на Нютон. Формули за диференциране на Лайбниц. Класически неравенства за суми и интеграли. Обобщени прогресии. Аналогии между триъгълник и тетраедър. Херонова формула за триедри. Обобщени формули за лица на четириъгълници. Вариации на тема метод на Нютон. Алгебрично, тригонометрично и експоненциално интерполиране. Едновременно намиране на всички корени на алгебрични, тригонометрични и експоненциални полиноми. Аналози и обобщения на алгоритъма на Хорнер. Аналози и обобщения на детерминантата на Ван дер Монд. Предназначена за всички студентите от ФМИ. Особено полезна за специалността Математика и информатика. От тази избираема дисциплина следват множество теми за дипломни работи.

2. Методи за съставяне на математически задачи,  проф. Васил Милушев, доц. Добринка Бойкина (30 места, за всички)
(записване I етап: 24.11.2015 г. от 11:00 до 12:00 ч. в каб. 242)
Целта на избираема дисциплина е да запознае студентите с някои методи за съставяне на математически задачи за училищния курс по математика и да формира у тях практически умения за съставяне и решаване на задачи, с което да се подобри качеството на професионалната подготовка на бъдещите учители по математика.

3. Нестандартни задачи по алгебра, проф. Нако Начев(30 места, за всички)
(записване I етап: 24.11.2015 г. от 12:00 до 13:00 ч. в каб. 127)
Курсът предлага методи за решаване на специални задачи по алгебра с повишена трудност. Такива задачи се решават в профилираните паралелки по математика в средното училище. Много често при решаване на алгебрични задачи се стига до уравнение от четвърта степен. Тъй като в училище не се изучават общи формули за решаване на уравнение от четвърта степен то могат да се търсят критерии за решаване на такива уравнения с квадратни радикали. Интересен е и проблемът за намиране на броя на корените на алгебричните уравнения в даден интервал. За постигане на тази цел има всевъзможни методи чрез които се решава проблема. Всички тези въпроси ще бъдат включени в настоящия курс.

4.Числени методи за решаване на алгебрични уравнения, проф. Петко Пройнов (30 места за всички)
(записване I етап: 24.11.2015 г. от 12:00 до 14:00 в каб. 243)
В този курс се разглеждат методи за числено решаване на алгебрични уравнения. Особено внимание се отделя на методи за едновременно намиране на всичките корени на дадено алгебрично уравнение. През 1891 година Вайерщрас предлага исторически първия метод за едновременно пресмятане на корени на полиноми. Курсът дава основа за разработване на курсови и дипломни работи (теоретични разработки, провеждане на компютърни експерименти и др).

5.Увод във функционалния анализ, проф. Степан Костадинов, проф. Андрей Захариев, доц. Атанаска Георгиева (30 места за всички)
 (записване I етап: 27.11.2015 г. от 12:00 до 13:00 ч. в каб. 435)
В предлагания курс са изложени общите основи на функционалния анализ, които са необходими за успешното изучаване на математически и информатични дисциплини. Включени са основно теми, които намират реални практически приложения: метрични пространства, теория на мярката, интеграл на Лебег, нормирани и хилбертови пространства, елементи от теорията на операторите, интегрални преобразования. Разгледани са редица примери, илюстриращи важни аспекти на приложенията на функционалния анализ. Изложените методи основно са използвани за построяване и анализ на математически модели в икономиката и информатиката. Курсът е достъпен за студенти и докторанти от всички природо-научни специалности, преподавани в Пловдивски Университет.

6. Векторен анализ, доц. Георги Костадинов (30 места за всички) 
 (записване I етап: 25.11.2015 г. от 10:30 до 11:30 ч. в каб. 445)
Курсът е посветен на общата теорема на Лайбниц-Нютон-Грийн-Остроградски-Гаус-Стокс-Поанкаре. В него са включени понятиятя: скаларно и векторно поле, поток, дивергенция, ротация, както и някои физични приложения.

7.  Избрани методи от елементарната математика, доц. Неделчо Милев (30 места за всички) 
 (записване I етап: 24.11.2015 г. от 12:00 до 12:30 ч. в каб. 444)
Избрани са различни нестандартни методи, които биха ориентирали бъдещите учители в извънкласните форми на обучение.

8. Магията на простите числа, доц. Теменужка Пенева (30 места, за всички)
  (записване I етап: 26.11.2015 г. от 12:30 до 13:00 ч. в каб. 443)
Избираемата дисциплина представлява въведение в теорията на числата, с акцент върху простите числа и съвременните им приложения в криптографията – криптосистемата RSA, електронни подписи, схема на Шамирза разпределение на частни ключове, генериране на редици от случайни битове, алгоротъм за „хвърляне на монета по телефона“, електронно гласуване, удостоверяване на самоличност, смарт карти и банкови транзакции, електронен кеш, доказателство с нулево разгласяване и др. Дисциплината е подходяща за студентите от всички специалности и не изисква специални знания по математика и програмиране.

9. Приложение на компютърни алгебрични системи в часовете по математика, доц. Боян Златанов (30 места за всички)
 (записване I етап: 24.11.2015 г. от 11:00 до 12:00 ч. в каб. 445)
Целта на курса е да се направи елементарно въведение в компютърните алгебрични системи и тяхното приложениеза решаване на задачи от училищния курс по математика. Идеята е чрез редица приложения да се покаже как могат да се облекчат решенията на задачите с трудоемки математически пресмятания, да се стимулира творческото мислене и да се изгради позитивно отношение към математиката.

10. Математическо моделиране на пазарите на информационни технологии, гл. ас. д-р Асен Христов (30 места, за всички)
(записване I етап: 27.11.2015 г. от 12:00 до 13:00 ч. в каб. 245)
Ефективността и конкурентноспоспособността на икономиката на България съществено зависи от развитието на иновационните отрасли и пазарите на интелектуална собственост. Конкуренцията на тези пазари съществено се отличава от конкуренцията на пазарите на традиционни стоки и услуги. Целта на курса е запознаване с основните модели на пазарите на информационни технологии. Построяват се статични и динамични модели на пазара на операционни системи в условията на съществуване на пазар на нелегални (пиратски) копия, модели на Харод-Домар и Солоу и фундаментален модел на дифузия на иновациите в пространствено нехомогенна икономика. Акцентира се на приложението на несложен, но важен математически апарат от линейна алгебра, аналитична геометрия, математически анализ и теория на вероятностите. В построените модели са използвани конкретни данни от пазарите на информационни технологии в България и други страни с развита пазарна икономика. 

11. Числено моделиране в нанофизиката, гл. ас. д-р Павлина Атанасова (30 места, за всички)
(записване I етап: 27.11.2015 г. от 11:30 до 12:30 в каб. 338)
Напоследък една от бързо развиващите се сфери на науката е нанофизиката. Тя представлява изключителен интерес за редица практически приложения и е обект на множество научни изследвания. Голяма част от изучаваните съвременни системи не се поддават на изследване чрез обичайните теоретични методи в нужната пълнота и точност. В много случаи директният експеримент над някои обекти и явления е дълъг, скъпоструващ или просто невъзможен. В такива ситуации с голям успех се прилага численото моделиране. При него даден обект, явление, процес се заменя с математически модел и се изследва с помощта на компютърни изчислителни алгоритми. Избираемата дисциплина има за цел да представи математически модели на някои обекти от нанофизиката. Демонстрират се конкретни числени методи и алгоритми за изследване на моделите. Съставят на компютърни програми, реализиращи изчислителните схеми. Набляга се на оформянето на получените резултати (графично и таблично) и тяхната физична интерпретация.

12.  Основи на сигурността в киберпространството, доц. Златогор Минчев (30 места, за всички)
(записване I етап: 25.11.2015 г. от 12:00 до 12:30 ч. в каб. 543)
Развитието на съвременното общество се премества в киберпространството. При това, всеки потребител е добре да бъде подготвен за предизвикателствата и заплахите произтичащи от този факт. Целта на курса е запознаване с актуални проблеми като: мултимедия, зловреден софтуер, кибер атаки, ревърс инженеринг, социален инженеринг в различни актуални за Уеб 3 технологиите среди: социални мрежи, интелигентни среди на обитание, смарт устройства. При това ролята на човешкия фактор се разглежда от множество аспекти: потребителски, изследователски, разработващ, терористичен, престъпен и законодателен. Целта е обучаемите да придобият базови познания за киберпространството и развият дигитална култура, необходима за успешното им интегриране в съвременния свят.

13. Уеб хостинг технологии – 2. част, проф. Асен Рахнев, хон. Ас. Владимир Темелков (60 места, за всички)
(записване 27.11.2015 г. от 09:30 до 10:30 ч. в 547 к.з.)
Втората част на курса включва изцяло практически занимания и работа в Linux среда. Основните акценти са инсталиране и конфигуриране на най-популярният уеб хостинг контролен панел cPanel/WHM, както и целият пакет от сървиси като Apache, MySQL, Exim, FTP и други. След конфигурирането на стандартен уеб хостинг сървър курсът се занимава с основни похвати в системната администрация, работа в CLI (Command line interface) среда, инсталиране и конфигуриране на Firewall, някой от най-популярните уеб сървиси, както и изграждането и администрацията на системи за дистрибутиране на натоварването - HTTP load-balancer, MySQL replication, cluster, remote MySQL server и NFS сторидж.

14. PHP за напреднали – 2. част, доц. Христо Крушков, хон. ас. Атанас Василев, хон. ас. Димитър Ников (60 места за всички)
 (записване І етап : 27.11.2015 г. от 10:30 до 11:30 ч. в 330 каб.)
 Целта на избираемата дисциплина е да разшири познанията на студентите, придобити в курса „Въведение в PHP. Обектно-ориентирано програмиране“. Ще се разгледат новостите, въведени в PHP 5.3, подходите при изграждане на структурата на едно уеб-базирано приложение, различни аспекти на проблема със сигурността на приложенията и др. В упражненията ще се работи по задачи, свързани с конкретен аспект от предварително специфициран практически проект, в който ще се прилагат теоретичните знания, придобити в лекциите.

15. Агентни системи, доц. Тодорка Терзиева, хон. ас. Стефан Ставрев (30 места за специалност Информатика, БИТ и СТД)
 (записване І етап: 27.11.2015 г. от 12:00 до 12:30 ч. в 446 к.з.)
Целите на курса са студентите да придобият основни познания в областта на агентните системи и подсиленото самообучение. Студентите ще бъдат запознати както с едноагентни, така и с мулти-агентни системи. Разглеждат се основни принципи в областта на подсиленото самоубочение (Reinforcement Learning), Процес за решенията на Марков (Markov decision process, MDP), въведение в  Теория на игрите, Теория на Джон Наш, Парето-оптималност.  При мулти-агентните системи се разлеждат и различни механизми за комуникация между агентите. Разясняват се основни понятия като това какво е агент, какво е рационално мислене, оптималност при избора на действията. Изискванията към желаещите да се запишат на тази избираема дисциплина са: основни познания по програмиране на какъвто и да е език от високо ниво.  

16. Обектно-ориентирано програмиране с Delphi, доц. Христо Крушков, гл. ас. д-р Мариана Крушкова (30 места за всички)
 (записване І етап: 24.11.2015 г. от 10:30 до 11:30 ч. в каб. 544)
Курсът има за цел да запознае учащите се с методите и средствата на обектноориентирано програмиране на основата на езика Object Pascal и визуалната среда за програмиране DELPHI STANDARD както и да създаде практически умения за изграждане на обектова йерархия при решаване на конкретни проблеми. Специално внимание се отделя на следните теми: основни концепции в ООП; наследяване на класове;херметезация (капсулиране) на обекти; полиморфизъм; работа с визуални компоненти. Очакваните резултати след завършване на избираемата дисциплина е, че обучаемите трябва да могат да проектират и програмират с помощта на средата DELPHI STANDARD на базата на основните концепции на ООП. Общата продължителност е един триместър с 6 часа лекции в компютърна зала с цел възможност за индивидуално разглеждане и актуализиране на примерни програми в DELPHI среда. Знанията се оценяват чрез практически изпит на компютър върху разгледания материал. Необходими предварителни знания - Предполага се, че студентите имат основни познания по информатика и програмиране на базата на Pascal.

17. Приложна криптография с .NET Framework, проф. Георги Тотков, хон. ас. Тони Каравасилев (30 места за всички) 
 (записване І етап: 24.11.2015 г. от 13:00 до 14:00 ч. в 541 к.з.)
Курсът разглежда вградените криптографски класове в .NET Framework, които могат да се използват в средата на C#, VB.NET, C++/ CLI, F# и други съвместими езици. Разглеждат се в детайли класовете от System.Security.Cryptography, които осигуряват различни криптографски услуги за софтуерни и уеб приложения, както и други класове за работа с текст и смяна на кодирането му (Encoding). Студентите получават теоретични знания по приложна криптография и се научават да ги използват практически чрез криптографски библиотеки за различни езици за програмиране. Курсът разглежда детайлно защитата на файлове, бази данни, софтуер и уеб сайтове. Записалите го студенти ще получат практически знания как да проектират и осигурят защитата на своите софтуерни продукти. Разглеждат се и други криптографски библиотеки и алгоритми, както и процеса на създаването на такива. Специално внимание е отделено на връзката клиент-сървър, удостоверяване чрез дигитални подписи и осигуряване на цялостно пренасяне на данни. В края на курс студентите ще реализират собствени криптиращи текстови съобщения софтуерни приложения с графичен интерфейс и работа с различни текстови файлове.
Към студентите няма изисквания за предварителни знания по материята, но ентусиазмът и познанията по C++ и C# са препоръчителни. Студентите, завършили спец. курса „Магията на простите числа“ и имащи интерес в използването на материала, са с предимство при записване.

18. Изграждане на собствен Framework с PHP, доц. Елена Сомова, хон. ас. Йордан Енев (30 места за всички)
 (записване I етап: 27.11.2015 г. от 14:00 до 14:30 ч. в 330 каб.)
Курсът има за цел да запознае аудиторията с един от най-използваните в съвремието езици за разработване на уеб приложения - езика РНР и неговите начини за изграждане на големи проекти с него. По време на курса чрез множество практични примери студентите ще се запознаят с добрите практики за писане на бърз и оптимизиран код и начините за създаване на собствени framework системи. Дисциплината е подходяща за студенти от всички курсове, но е необходимо да притежават добри начални знания по синтаксиса и семантиката на езика.

19. Валути и валутни сделки, проф. Асен Рахнев, хон. ас. Светозар Гледачев (30 места, за всички)
(записване I етап: 27.11.2015 г. от 14:30 до 15:00 ч. в 330 каб.)
В съвременния  глобален свят, връзките между държавите се улесниха, пътуванията станаха масовост. Българинът има възможност да пътува безвизово. Това налага използването на редица световни, но и непознати валути. Покупката и продажбата на валута не е най-важното нещо. Малко хора знаят, че от валутите може да се печели. Те са вид бизнес и като еманация има валутни борси. Но преди да се разбере как се търгува и как се печели, трябва да се знае как, защо и какво е наложило валутите, тяхната еволюция и пазари. Валути, пари, валутни курсове, борси.  Повечето хора ги знаят като понятия, но не разбират техния смисъла, а от тук и страхът от непознатото. Това не им дава възможност да разберат правилно процесите в икономиката и финансите, зависимостите и  взаимовръзките, икономическите закони и следствията, кое от кое произлиза, каква цел има, за какво служи. В курса се разглеждат основните понятия в исторически и методологически план; същността на категориите и процесите; паричните потоци  на национално и световно ниво; много практически примери с факти, правила и  изключения; борсови игри, анализи и стратегии.   

20. Логическо и функционално програмиране, доц. Елена Сомова (30 места, за всички) 
(записване I етап: 25.11.2015 г. от 12:00 до 12:30 ч. в 437 каб.)
Тази избираема дисциплина има за цел подробно да запознае студентите с логическата и функционалната парадигма за програмиране. Представят се основните понятия, както и механизмите на работа в двата стила за рограмиране.Особено внимание се акцентира на: 
предикатното смятане от първи ред, метод на резолюцията, клаузи на Хорн, факти, правила, цели, механизъм на възврат за логическото програмиране и механизъм на оценяване, точкови двойки, ламбда изрази и  функции от по-висок ред за функционалното програмиранед. Списъците се  разглеждат и в двата стила за програмиране като основна структура от данни, а рекурсията – като единствен начин за реализиране на повторенията. Показано е как по-сложните структури  от данни се реализират чрез списъци. За провеждане на упражненията и за примерите на лекции  като програмни езици се използват Пролог и Лисп.

21. Киберпрестъпления в информационното общество, проф. Антон Илиев, хон. ас. Владимир Вълев (Районна прокуратура - Пловдив) (30 места, за всички)
(записване I етап: 27.11.2015 г. от 15:00 до 15:30 ч. в 330 каб.)
Времето, в което живеем, съчетано с технологиите, с които разполагаме създава нови условия за извършване на незаконни действия с правни последствия в информационното общество. Курсът има за цел да запознае студентите с трите основни категории престъпни деяния, които се извършват посредством и срещу електронни мрежи и информационни системи.  

22. Мобилни приложения, проф. Станимир Стоянов, ас. Йордан Тодоров (60 места, за всички) 
(записване I етап: 27.11.2015 г. от 11:00 до 12:00 ч. в 430 каб.) 
Курсът цели да запознае студента с основите за програмиране на приложения за мобилни устройства работещи на операционна система Андроид. Студентите ще се запознаят с различните среди за програмиране както и техните предимства и недостатъци. Ще бъде разгледано андроид SDK-то и възможностите които позволява. Ще бъде разгледано от какво точно се състои един проект за андроид приложение. След запознаване с основите ще се проследи процесът на разработване на реално приложение. 

23. Бизнес приложения за интернет с HTML, CSS и JavaScript, проф. Минчо Сандалски (30 места, за всички) 
(записване II етап) 
 Целта на избираемата дисциплина е студентите да получат базови знания за основните понятия, методи, технологии и програмни средства, които се използват в теорията и практиката за програмиране в Internet, насочени към информационната услуга World Wide Web. Особено внимание се обръща на възможностите на езиците HTML и JavaScript, които се използват за реализиране на Wеb-страници. Студентите ще бъдат запознати с базовите средства за представяне на мултимедийни елементи и хипервръзки в Web-страниците, както и с възможностите за диалог с посетителите на Web-сайтове.


  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ