Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Новини    English
Покана за публична защита на дисертационен труд на Себиха Маданска

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА КАТЕДРА „КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ“

П О К А Н А

Уважаеми дами и господа,

на 24.03.2023 г. от 12:00 часа

в Заседателната зала на Нова сграда на ПУ „Паисий Хилендарски“

ще се проведе

П У Б Л И Ч Н А З А Щ И Т А

на дисертационен труд

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.6. Информатика и компютърни науки; докторска програма: Информатика

на тема:

„СЕМАНТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНОИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО“

Автор:

Себиха Ахмедова Маданска,

докторант към Факултет по математика и информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“

Научен ръководител:

проф. д-р Станимир Недялков Стоянов

Научно жури:

чл. кор. проф. д.н. Любка Атанасова Дуковска

проф. д-р Ася Георгиева Стоянова-Дойчева

проф. д-р Евдокия Николаева Сотирова

проф. д-р Мария Петкова Христова

доц. д-р Ваня Ангелова Иванова

 

Всички желаещи да присъстват са поканени!

  Предишна Следваща  
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ