Математическа Икономика

цикъл учебни дисциплини
с лектор гл. ас. д-р Асен Христов

 

задължителни учебни дисциплини
за специалност Бизнес
Математика

Математически основи на микроикономиката

Математически основи на макроикономиката

Математически методи на логистиката, част 1

 

избираеми учебни дисциплини
за всички специалности на ФМИ

Математическо моделиране на пазарите на информационни технологии

Фрактална теория на финансовите пазари

Теория на портфейлните инвестиции

Аналитична бизнес икономика

Аналитична микроикономика

Аналитична мaкроикономика

Бизнес динамика

 

учебни дисциплини
към Департамента за квалификация
и професионално развитие
на педагогическите специалисти

Математика в икономиката

 

За контакти:

гл. ас. д-р Асен Христов

hristov_asen@mail.bg

(032) 261 744 (каб. 239)