Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2009 година Протокол № 16 / 13.05.2009    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 16 / 13.05.2009

Днес, 13 май 2009 г. (сряда) от 13:00 ч. се проведе ФС на ФМИ.

Присъствуват: доц.д-р Асен Рахнев, доц.д-р Владимир Шкуртов, доц.д-р Христо Крушков, доц. д-р Снежана Гочева, доц.д-р Манчо Манев, проф.дмн Тодор Желязков, проф.дмн Нако Начев, проф.д-р Георги Златанов, доц.д-р Димитър Мекеров, доц.д-р Бистра Царева, проф.д-р Петко Пройнов, доц.д-р Иванка Касандрова, доц.д-р Иван Фесчиев, доц.д-р Неделчо Милев, доц.д-р Недялка Казакова, доц.д-р Мария Аролска, доц.д-р Галина Векова, проф.дмн Христо Семерджиев, доц. д-р Люба Попова, доц.д-р Антон Илиев, доц.д-р Васил Милушев, доц.д-р Румяна Маврова, гл.ас.д-р Теменужка Пенева, гл.ас. Коста Гъров, гл. ас. Ангел Голев, проф.дмн Георги Тотков и Тодор Чаушев като ръководител катедра и ръководител звено, студентите – Елица Богутева и Михаела Бобилова.

Отсъствуват: проф.д-р Стоил Миховски, доц.д-р Веска Нончева – в неплатен отпуск, доц.д-р Станимир Стоянов, доц. д-р Георги Кулев, Димитър Благоев – редовен докторант, студентите – Елица Богутева, Михаела Бобилова, Александър Кузмов и Иван Марков.

       ДНЕВЕН РЕД: 

 1.  Докторанти.
 2.  Избор на хонорувани преподаватели.
 3.  Разни.
  а) утвърждаване на Избираеми и Факултативни дисциплини (редовно обучение) за Есенния триместър на учебната 2009/2010 година;
  б)  удължаване на трудов договор;

  в)  информация за ДМС-критерии.

РЕШЕНИЯ:

 1. ФС прие предложението за записване в докторантура на самостоятелна подготовка на Иван Илиев Шотлеков по научната специалност 05.07.03 "Методика на обучението по /математика, информатика и информационни технологии/", към катедра "Компютърни технологии".
 2. ФС избра проф. дпн Сава Иванов Гроздев (ИМИ на БАН) и доц. д-р Асен Кънчев Рахнев за научни ръководители на Иван Илиев Шотлеков (докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърни технологии").
 3. ФС прие следната тема на дисертационната работа на Иван Илиев Шотлеков (докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърни технологии"): "Уеб-базирано интердисциплинарно проектно-ориентирано обучение по информационни технологии на студенти по информатика".
 4. ФС прие предложението за записване в докторантура на самостоятелна подготовка на Ивайло Пеев Старибратов по научната специалност 05.07.03 "Методика на обучението по /математика, информатика и информационни технологии/", към катедра "Компютърни технологии".
 5. ФС избра проф. дпн Сава Иванов Гроздев (ИМИ на БАН) и доц. д-р Асен Кънчев Рахнев за научни ръководители на Ивайло Пеев Старибратов (докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърни технологии").
 6. ФС прие следната тема на дисертационната работа на Ивайло Пеев Старибратов (докторант на самостоятелна подготовка към катедра "Компютърни технологии"): "Методика на електронното обучение по математика".
 7. ФС избра за хоноруван преподавател проф. дпн Сава Иванов Гроздев (от ИМИ на БАН) - с хорариум 120 часа  за ръководство на докторанти - по 7,00 лв. на час.
 8. ФС утвърди следните Избираеми и Факултативни дисциплини (редовно обучение) за Есенния триместър на учебната 2009/2010 година:

  А) Избираеми дисциплини (редовно обучение)

  1. Приложни математически модели, доц. дмн Снежана Христова
  2. Сингулярни интеграли и приложения, доц. д-р Иван Фесчиев
  3. Моделиране на еволюционни процеси, доц. д-р Недялка Казакова
  4. Приложни задачи от  математическия анализ, доц. д-р Милка Найденова
  5. Геометрия на фракталите, доц. д-р Боян Златанов
  6. Теория на графите, доц. д-р Манчо Манев
  7. Нестандартни методи за решаване на задачи по елементарна математика, доц.д-р Пенка Рангелова
  8. Финансова математика, доц. д-р Андрей Захариев
  9. Системи уравнения, доц. д-р Румяна Маврова
  10. Визуално програмиране с Borland C++ Builder 5, доц. д-р Минчо Сандалски
  11. Теория на алгоритмите, проф. дтн Стойчо Стойчев

  Б) Факултативни дисциплини

  1. Руски език - І част (Практикум), гл. ас. Петранка Савова
  2. Въведение в PHP. Обектно-ориентирано програмиране (Практикум), хон.ас. Георги Гроздев
  3. Основи на C#, Никола Вълчанов (докторант във ФМИ)

 9. ФС прие предложението за удължаване на трудовия договор на доц. д-р Георги Костадинов Кулев (от катедра "Реален анализ") с 2 (две) години от датата на навършване на пенсионна възраст, считано от 21.09.2009 г.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ