Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Допълнителни квалификации Учител по информатика и информационни технологии (задочно обучение 1 г.) - преди 2017 Учебен план    English
Факултет по математика и информатика - Учебен план
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д.ф.н. Иван КУЦАРОВ)
Протокол на Академичния съвет № 17/03.11.2008

УЧЕБЕН ПЛАН

за придобиване на професионална квалификация
“Учител по информатика и информационн технологии”
от лица с висше образование или студенти

            І.  ФОРМА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

            Обучението е задочно и се провежда на модули.
Изискванията към кандидатите: учител по математика, учител по физика и математика; завършили специалности математика, математика-информатика, информатика, компютърни технологии, компютърни системи и други сходни.

            ІІ.  СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И ХОРАРИУМ НА ДИСЦИПЛИНИТЕ

            Общ хорариум:   лекции 126      упражнения 72         семинарни занятия  66
           
            Подробното съдържание е представено в приложение .

            ІІІ.  ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ

            Интегриран практико-приложен изпит по информатика.
  Протокол на Факултетния съвет № 10 / 24.09.2008


Общи  положения

1.  Всяка учебна дисциплина приключва съответно с изпит или текуща оценка.

2.  Задължителни за студентите са всички дисциплини, вписани в учебния план.
Съгласно този план студентите са задължени да посещават и приключват поне 2 избирами дисциплини (с общ минимален хорариум 30 академични часа). Тези дисциплини се избират от списъци на дисциплините, които се приемат за всяка учебна година.

3. Студентът завършва семестриално след успешно приключване на всяка дисциплина от учебния план.

  1. Семестриално завършилият студент приключва обучението си след дипломиране. Дипломирането се състои в успешното полагане на ДЪРЖАВЕН ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН ИЗПИТ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ.

Държавният практико-приложен изпит  се състои в изнасяне и защита на разработени от студентите уроци пред комисия, определена от Ректора, в състава на която задължително се включват и учителите, при които е провеждана преддипломната педагогическа практика.

  1. Студентите могат да приложат и академична справка, в зависимост от която да им
бъдат признати за издържани учебни дисциплини.

Приложение

            Подробно съдържание на учебния процес и хорариум на дисциплините
Дисциплини Лекции Упражнения Семинарн
занятия
Форма на приключване

І

Задължителни

 

 

 

 

1.

Педагогика

24

 

 

Изпит

2.

Психология

18

 

 

Изпит

3.

Аудио-визуални  и  информационни

 

 

 

 

 

технологии в обучението

6

6

 

Тек.оценка

4.

Училищен курс с методика на преподаването

 

 

 

 

 

по информатика

12

6

6

Изпит

5.

Програмиране (Въведение в информатиката

 

 

 

 

 

и увод в програмирането)

12

12

 

Изпит

6.

Информационни системи и бази от данни

12

12

 

Изпит

7.

Интегриран практикум по информатика І

 

 

12

Тек.оценка

 

Общо

84

36

18

 

ІІ

Задължително избираеми

 

 

 

 

1.

Методика на извънкласна работа по информатика

12

6

 

Изпит

2.

Информационни технологии в управлението на

 

 

 

 

 

образованието

6

 

6

Тек.оценка

 

Общо

18

6

6

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ Факултативни

 

 

 

 

1.

Компютърни системи и комуникации

12

 

 

Изпит

2.

Съвременни информационни технологии в

 

 

 

 

 

обучението

12

 

 

Изпит

3.

Интегриран практикум по информатика 2

 

 

12

Тек.оценка

 

Общо

24

 

12

 

ІV

Практическа педагогика

 

 

 

 

1.

Хоспетиране

 

12

 

Тек.оценка

2.

Текуща педагогическа практика

 

18

 

Тек.оценка

3.

Преддипломна педагогическа практика

 

 

30

Тек.оценка

 

Общо

 

30

30

 

V Държавен практически изпит

 

 

 

 

 

Общо

126

72

66

 

 
 
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ