Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Основни проблеми на макро- и микроикономическите науки    English
Факултет по математика и информатика - Основни проблеми на макро- и микроикономическите науки

 Лектор  проф. д-р Димитър Грибачев
Анотация
     Изучаването на общата теория на пазарното стопанство (макро- и микроикономика) дава фундаментални знания – истини за икономическия живот на обществото. В предлаганата дисциплина се разглеждат основните теоретични и практически проблеми на пазарната икономика, които са една първостепенна потребност за всички хора в съвременния свят.
Съдържание

1. Въведение в икономическата теория. Характер, раздели и предмет на икономическата наука. Основни принципи на икономическото мислене.

2. Пазарната икономика – царство на стоката и парите. Макроикономически аспекти на феномена пазар: пазар на стоки и услуги за потребление; паричен пазар и банкова система; фондовият и валутният пазар; трудовият пазар и неговите особености.

3. Макроикономически измерители на икономиката. Национално богатство, брутен национален продукт и национален доход. Икономически растеж. Спестявания и инвестиции.

4. Проблеми на безработицата и инфлацията в пазарната икономика.

5. Международният пазар и процесите на интеграция в Западна Европа. Развитие на икономиката на глобалните мрежи и проблемите на Европейския съюз.

6. Микроикономически поглед върху пазарната система. Структура на пазара и пазарна сегментация. Феномена конкуренция: същност, аспекти, функции и видове.

7. Организация и структура на микроикономическите единици. Фирми и фирмена организация. Монополистическата пазарна структура.

8. Теория и практика на пазарното търсене. Еластичност на пазарното търсене.

9. Теория и практика на пазарното предлагане. Проблеми на пазарното равновесие.

10. Микроикономически анализ на основните фактори на производството: труд, земя и капитал. Производство, приходи и разходи на фирмите. Печалба и видове печалба на фирмите.

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ