Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Технология на вероятностното мислене    English
Факултет по математика и информатика - Технология на вероятностното мислене
 Лектор  гл. ас. д-р Анна Велева
Анотация
      В статистиката и теория на вероятностите (като учебни дисциплини) липсва цялостен модел на преподаване, липсва една цялостна технология на изчерпателното и извадковото представително статистическо изследване. Липсва модел, който да въвежда динамично както самия понятиен апарат, така и процеса на генериране на оценките, а също и механизмите на действие на законите за големите числа (ЗГЧ) и на централната гранична теорема (ЦГТ). По своята същност такъв модел би бил една ретроспекция, пресъздаваща емпиричния опит (лежащ в основата на статистическата практика, статистическата теория и теория на вероятностите). Иновативният елемент, водещ до пълното разбиране на статистико-вероятностните понятия и методи при обучение чрез такъв модел, е осигуряването на специфичните обстоятелства за проявяване на законите за големите числа (ЗГЧ) и на централната гранична теорема (ЦГТ). За тази цел се разкриват причинно-следствените връзки чрез ДВИЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В ДИНАМИЧНИ ОБРАЗИ от “житейско” през “абстрактно” до “научно” ниво на познание. Така атрибутите на всяко следващо статистико-вероятностно понятие се вграждат/интегрират във неговата “форма”. Едва в този си статус “формата” на статистико-вероятностното понятие може да изпълнява едновременно и трите функции на езика: изобразителна, изразителна и призивна. Последното се явява предпоставка за разбиране и за използване на вече съществуващата формализирана статистико-вероятностна теория.
Съдържание
1. Хипотетико-дедуктивен метод за снемане на понятия и идеи.
2. Преход от единичното към общото, т. е. към генералната съвкупност.
3. Създаване на удовлетворение, стойност и задържане на клиентите.
4. Преход от представителна извадка към генералната съвкупност.
5. Преход между две философски категории – необходимост и случайност.
6. Закони за големите числа.
7. Централна гранична теорема.
8. Технология на вероятностното мислене: творческо въображение за базовите статистически идеи; стратегически и тактически правила (методи) за извличане на съдържателна и смислова “обективна” информация, представяща конкретна реална или абстрактна “съставна част от света” като цяло спрямо един или друг аспект.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ