Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Избираеми дисциплини Oбщ списък на избираемите дисциплини и практикуми Методи на транслация    English
Факултет по математика и информатика - Методи на транслация

 Лектор   доц. д-р Димчо Димов, ст. ас. Александър Пенев
Анотация
      Обсъждат се теоретичните аспекти на методите за транслация на езици за програмиране от високо ниво, архитектурата и организацията на работа на транслаторите, както и техники за реализацията им. Като курсов проект се разработва компилатор, превеждащ минимално подмножество на езика ПАСКАЛ в термините на елементарен машинно-зависим език.
Съдържание
1. Синтактични методи за транслация. (10 часа)
Формални граматики и езици. Синтаксис и семантика на формалните езици. Цели и стратегии на транслация.
2. Машинно-зависими езици за програмиране. (6 часа)
Архитектура на изчислителна машина. Модели на адресиране. Управление на последователността от действия. Видове машинни програми. Макроси.
3. Класификация и структура на транслаторите. (6 часа)
Класове транслатори. Фази на транслация.
4. Компилатори. (8 часа)
Архитектура. Техники за реализация.
5. Аспекти на превода на езици за програмиране от високо ниво. (12 часа)
Данни. Операции. Управление на последователността от действия. Управление на данните. Управление на паметта. Операционна среда.
6. Лексикален анализ. (2 часа)
7. Синтактичен анализ. (8 часа)
Възходящ анализ. Низходящ анализ. Дескриптори. Изграждане на среда на позоваване.
8. Генерация на код. (4 часа)
9. Оптимизация. (4 часа)
Машинно-независима оптимизация. Машинно-зависима оптимизация.
Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ