Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2005 година протокол № 39 / 09.11.2005    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 39 / 09.11.2005
Решения на Факултетния съвет на ФМИ

протокол № 39 / 09.11.2005

 

1. ФС прие предложението на доц. д-р Станимир Стоянов за повишаване на ст. ас. Александър Пламенов Пенев от катедра "Компютърни системи" в научно звание "главен асистент".

2. ФС прие предложението на доц. д-р Асен Рахнев за повишаване на ст. ас. Христо Стефанов Кискинов от катедра "Компютърни технологии" в научно звание "главен асистент".

3. ФС прие предложението на доц. д-р Асен Рахнев за повишаване на ст. ас. Анна Атанасова Малинова от катедра "Компютърни технологии" в научно звание "главен асистент".

4. ФС прие предложението на доц. д-р Асен Рахнев за повишаване на ст. ас. Стефка Йорданова Анева от катедра "Компютърни технологии" в научно звание "главен асистент".

5. ФС избра комисия за атестация в следния състав: председател - проф. д-р Стоил Василев Миховски; членове - проф. д.м.н. Христо Илиев Семерджиев, проф. д-р Петко Димитров Пройнов, доц.д-р Васил Борисов Милушев, доц. д-р Владимир Славчев Шкуртов и доц. д-р Станимир Недялков Стоянов.

6. ФС одобри следните избираеми дисциплини за Зимния триместър на учебната 2005/06 г. (редовно и задочно обучение):

А) Редовно обучение - Обща алгебра (проф. д-р Стоил Миховски и проф. д. м. н. Тодор Желязков), Неевклидови геометрии (проф. д-р Георги Златанов ), Ойлерови интеграли (доц. д-р Георги Кулев), Редици и редове (доц. д-р Мария Аролска), Приложение на диференциалните уравнения (доц. д-р Недялка Казакова), Операционно смятане (доц. д-р Иванка Касандрова), Едновременно намиране нулите на полиноми (доц. д-р Илия Макрелов), Приложение на математиката в икономиката (доц. д-р Костадин Грибачев), Инвестиции и инвестиционни техники (доц. д-р Андрей Захариев), Синоптична метеорология (Димитър Терзийски, главен специалист в НИМХ - БАН), Алгоритми и програми (д оц. д-р Асен Рахнев, гл. ас. Коста Гъров и гл. ас. Ангел Голев), Компютърно счетоводство (д оц. д-р Асен Рахнев и гл. ас. Евгения Ангелова), Интелигентна обработка на данни (н. с. Георги Фурнаджиев, ИМИ на БАН), Програмиране за Интернет с HTML и JavaScript (доц. д-р Минчо Сандалски, ФИСН на ПУ), PERL за лингвисти (Атанас Георгиев Чанев, докторант в университета в Тренто), Основи на LINUX (инж. Димитър Маринов Кавръков, техн. Директор в INCOMEX ), Windows- базирани приложения с Visual C# .NET (Николай Величков Павлов, докторант във ФМИ), Compiler Construction. Concepts and Praktical Application to .NET (DI Markus Loeberbauer, Johannes Kepler University Institute for System Softwareq Austria);

Б) Задочно обучение - Увод в теория на реалните функции (доц. д-р Иван Фесчиев), Инвестиции и инвестиционни техники (доц. д-р Андрей Захариев), Мултиагентни системи (доц. д-р Станимир Стоянов).

7. ФС избра за учебната 2005/06 г. сле дните хонорувани преподаватели: Марта Костадинова Теофилова, с хорариум 150 часа за водене на упражнения по учебните дисциплини "Линейна алгебра и аналитична геометрия" с І курс, специалност "Информатика" и "Геометрия" с ІІ курс, спец. "Информатика"; Анелия Василева Василева, с хорариум 30 часа в за водене на упражнения по ЛААГ, с І курс, спец. " Компютърна химия"; Бедрие Рамаданова Чондурова, с хорариум 30 часа за водене на упражнения по ЛААГ, с І курс, спец. "Химия"; Васил Иванов Василев, с хорариум 360 часа за водене на упражнения по Английски език с І к., учебна 2005/06 г.; Стефан Тодоров Джукелов, с хорариум 300 часа за водене на упр. по МО и ТВМС; Таня Петрова Янкова-Лилова, с хорариум 400 часа за водене на упр. по МО и ТВМС; Димитър Здравков Самаров, с хорариум 200 часа за водене на упражнения по Числени методи; Петя Георгиева Петкова, с хорариум 200 часа за водене на упражнения по ТВМС; Елена Христова Тодорова, с хорариум 400 часа за водене на упражнения по УКИ, УКИТ, ИТ, Практикум по информатика и Курсов проект; Цветелина Йорданова Делчева, с хорариум 360 часа за водене на упражнения по Езици за програмиране и АСД; Иван Георгиев Минов, с хорариум 360 часа за водене на упражнения по Езици за програмиране и АСД и Логическо и функционално програмиране; Татяна Стефанова Калчева, с хорариум 360 часа за водене на упражнения по Компютърна лингвистика,АСД и Обектно-ориентирано програмиране; Пламен Красимиров Гирджев, с хорариум 360 часа за водене на упражнения по дисциплината "Информационни технологии"; Онник Харатиун Таракчиянн, с хорариум 360 часа за водене на упражнения по дисциплината "Информационни технологии"; н. с. Георги Василев Фурнаджиев, с хорариум 90 часа за водене на Избираема дисциплина; Николай Величков Павлов, с хорариум 90 часа за водене на Избираема дисциплина; Димитър Малинов Терзийски, с хорариум 90 часа за водене на Избираема дисциплина; инж. Димитър Маринов Кавръков, с хорариум 90 часа за водене на Избираема дисциплина; Атанас Георгиев Чанев, с хорариум 90 часа за водене на Избираема дисциплина;

8. ФС одобри следните такси за кандидатстудентски и специализирани курсове:

* две такси в размер на 120 лева за провеждане на 80-часов кандидатстудентски курс по математика;
* две такси в размер на 120 лева за провеждане на 80-часов кандидатстудентски курс по информатика;
* една такса в размер на 120 лева за провеждане на 30-часов специализиран курс по информатика.

9. ФС прие програми за писмен държавен изпит на:

* специалност "Приложна математика" (бакалавър);
* специалност "Обучение по математика в училище" (магистър - обучение 1 година).

10. ФС реши да бъде отписана от докторантура с право на защита Павлина Христова Атанасова, редовен докторант към катедра "Приложна математика и моделиране" при ФМИ, считано от 01.11.2005 г.

11. ФС одобри 240 часа годишен норматив за учебната 2005/06 година на гл. ас. д-р Теменужка Пенева Пенева (от катедра "Комплексен анализ и диференциални уравнения").


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ