Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Факултетен съвет 2005 година протокол № 37 / 22.06.2005    English
Факултет по математика и информатика - протокол № 37 / 22.06.2005
Решения на Факултетния съвет на ФМИ

протокол № 37 / 22.06.2005

 

1. ФС одобри следните избираеми дисциплини за Есенния триместър на уч. 2005/06 г.:

А) Редовно обучение - Теория на полиномите (проф. д. м. н. Нако Начев), Геометрия на фигурите (доц. д-р Бистра Царева), Геометрични модели на Вселената (доц. д-р Костадин Грибачев), Нестандартни методи за решаване на задачи по елементарна ма­тематика ( доц. д-р Пенка Рангелова), Теория на графите (доц. д-р Манчо Манев), Теория на мярката и интеграла (доц. д-р Тодорка Николова), Метрични пространства (проф. д-р Петко Пройнов), Приложен функционален анализ (гл. ас. д-р Боян Златанов), Сингулярни интеграли и приложения (доц. д-р Иван Фесчиев), Приложни математически модели (доц. д-р Снежана Христова), Системи уравнения (доц. д-р Румяна Маврова), Инвестиции и инвестиционни техники (доц. д-р Андрей Захариев), Визуално програмиране с Borland C ++ Builder 5 (доц. д-р Минчо Сандалски);

Б) Задочно обучение - Неевклидови геометрии ( проф. д-р Георги Златанов), Неевклидови геометрии (проф. д-р Георги Златанов), Финансова математика (доц. д-р Андрей Захариев), Графично решаване на уравнения и неравенства (доц. д-р Петко Раднев), Методи и методика за съставяне на задачи (доц. д-р Васил Милушев).

2. ФС прие отчетите за извършената работа през първата година на следните докторанти (редовни, задочни и на самостоятелна подготовка): ст. ас. Ася Георгиева Стоянова - Дойчева, гл. ас. Коста Андреев Гъров, гл. ас. Олга Добрева Рахнева, ст. ас. Анна Атанасова Малинова.

3. ФС прие индивидуалния план за работа на задочната докторантка ст. ас. Иванка Георгиева Градева (за периода 01.02.2005 г. - 01.02.2009 г.).

4. ФС прие индивидуалния план за работа на докторанта на самостоятелна подготовка Николай Величков Павлов (за периода 30.03.2005 г. - 30.03.2008 г.).

5. ФС избра следните хонорувани преподавтели: Васил Яворов Владимиров, студент ІІІ к., спец. "Информатика, фак. № 0226026 (за водене на упражнения на учебната дисциплина "Езици за програмиране", с хорариум 360 часа); Иван Георгиев Минов, студент ІІІ к, спец. "Информатика", фак. № 0226029 (за водене на упражнения на учебната дисциплина "Езици за програмиране", с хорариум 360 часа); Ивета Георгиева Георгиева, студентка ІV к, спец. "Информатика", фак. № 0126032 (за водене на упражнения на учебната дисциплина "Езици за програмиране", с хорариум 360 часа); Цветелина Йорданова Делчева, студентка ІІ к, спец. "Информатика", фак.№ 0326012 (за водене на упражнения по "Езици за програмиране", с хорариум 360 часа); Николай Величков Павлов (за водене на упражнения по учебните дисциплини "Операционни системи" и "Курсов проект по информатика", с хорариум 200 часа); Никола Велизариев Вълчанов, студент ІV к, спец. "Информатика", фак. № 0126120 (за водене на упражнения по учебните дисциплини "Операционни системи" и "Курсов проект по информатика", с хорариум 200 часа); Венцислав Асенов Дилянов (за водене на упражнения по учебните дисциплини "Операционни системи" и "Курсов проект по информатика", с хорариум 200 часа); Емил Христов Дойчев (за водене на упражнения по учебната дисциплина "Софтуерни технологии" с ІІІ и ІV к., спец. "Информатика", с хорариум 150 часа); гл. ас. Стефан Дончев Ангелов (за водене на упражнения по учебните дисциплини "Математически анализ" 1, 2, 3, "Училищен курс по анализ" и Избираема дисциплина "Функции и неравенства" за специалностите М, ПМ, МИ, ФМ и КХ през учебната 2005/06 година, с хорариум 750 часа).

6. ФС прие Академичния календар на ФМИ за учебната 2005/2006 година.

7. ФС прие предложението от катедра "Алгебра" да бъде избран за гост-преподавател доц. д-р Петко Раднев Петков за периода 01.09.2005 г. - 30.06.2006 г.

8. ФС прие предложението да се продължи прекъсванетона докторантурата на Павлина Христова Атанасова, редовен докторант към катедра "Приложна математика и моделиране" от 01.05.2005 г. до 31.07.2005 г. и същата да се поднови от 01.08.2005 г.

9. ФС прие предложението от катедра "Реален анализ" до СНС по математика да се изберат следните рецензенти за обявения конкурс за професор по научната специалност 01.01.04 Математически анализ (Математически анализ ІІ) към катедра "Реален анализ", обявен в ДВ, бр. 23/18.03.2005 г. (със срок три месеца): чл. кор. проф. д. м. н. Емил Иванов Хорозов (от ИМИ на БАН, София); проф. д.м.н. Камен Ганчев Иванов (от ИМИ на БАН) и доц. д. м. н. Рони Насим Леви (от ФМИ на СУ, София).

10. ФС прие програма за писмен държавен изпит на магистърска специалност "Приложна математика".


Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ