Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Обучение Специалности и учебни планове Магистърски програми Междинни учебни планове една година Обучение по математика в училище    English
Факултет по математика и информатика - Обучение по математика в училище
 

Утвърден от
РЕКТОР:
(Проф. д.ф.н. Иван КУЦАРОВ)
Протокол на Академичния съвет № 16/ 29.09.2008

УЧЕБЕН ПЛАН

Област на висше образование: ПЕДАГОГИЧЕСКИ НАУКИ (1)
Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (1.3)
Специалност:

ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА В УЧИЛИЩЕ

Образователно-
квалификационна степен:
МАГИСТЪР
Професионална квалификация: ПЕДАГОГ ПО МАТЕМАТИКА
Форма на обучение: РЕДОВНА
Продължителност на обучението: 1 ГОДИНА
  ДЕКАН на ФМИ:
  (доц. д-р Асен Рахнев)
  Протокол на Факултетния съвет № 10 / 24.09.2008

ХОРАРИУМ НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:

Дисциплини А Л Лс У Ус Лб Лбс СП О К ФИ Г Тр Н
АКАДЕМИЧНА ГОДИНА                                      
Есенен триместър 220 130 13 90 9 0 0 380 600 20            
Избрани въпроси от училищната алгебра 50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 И 1 Е 1
Комбинаторика в училище 30 20 2 10 1 0 0 60 90 3 И 1 Е 1
Съвременни тенденции в обучението по математика 70 40 4 30 3 0 0 110 180 6 И 1 Е 1
Методология и методика на педагогическите изследвания 30 20 2 10 1 0 0 60 90 3 ТО 1 Е 1
Избираема дисциплина 40 20 2 20 2 0 0 50 90 3 ТО 1 Е 1
Зимен триместър 230 120 12 110 11 0 0 370 600 20            
Избрани въпроси от математическия анализ в училище 50 30 3 20 2 0 0 100 150 5 И 1 З 2
Теория на вероятностите и статистика в училище 40 20 2 20 2 0 0 50 90 3 И 1 З 2
Избрани въпроси от училищната геометрия 70 40 4 30 3 0 0 110 180 6 И 1 З 2
Дидактически средства 30 10 1 20 2 0 0 60 90 3 ТО 1 З 2
Избираема дисциплина 40 20 2 20 2 0 0 50 90 3 ТО 1 З 2
Пролетен триместър 70 40 4 30 3 0 0 530 600 20            
Моделирането в обучението по математика 30 20 2 10 1 0 0 30 60 2 ТО 1 П 3
Избираема дисциплина 40 20 2 20 2 0 0 50 90 3 ТО 1 П 3
Подготовка и полагане на държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа 0 0 0 0 0 0 0 450 450 15 И 1 П 3
ОБЩО 520 290 29 230 23 0 0 1280 1800 60            
 

ОЗНАЧЕНИЯ КЪМ ХОРАРИУМА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН:
А – аудиторни часове; Л – лекции; Лс – лекции седмично; У – семинарни упражнения; Ус – семинарни  упражнения седмично; Лб - лабораторни упражнения; Лбс - лабораторни упражнения седмично; СП – само-подготовка; О – общо;  К – ECTS кредити; ФИ – форма на изпитване; Г – академична година; Тр – триместър; Н – номер на триместъра;  И – изпит; ТО – текуща оценка; Е – есенен, З – зимен, П – пролетен

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ