Форум Поща Карта на сайта Търсене Връзки Контакти
Начало Документи Решения Решения на Катедрен съвет Алгебра и геометрия Решения на КС 2019 Протокол № 66 / 29.11.2019 г.    English
Факултет по математика и информатика - Протокол № 66 / 29.11.2019 г.

ПРОТОКОЛ №66

от Катедрен съвет на катедра „Алгебра и геометрия”

 

На 29.11.2019 г. от 12:00 ч. в 233 с. з. на ФМИ се проведе заседание на Катед­ре­ния съвет на катедра „Алгебра и геометрия”.

Присъстват редовните членове на КС: проф. д.м.н. Манчо Манев (ръководител ка­тед­­­ра), доц. д-р Марта Теофи­ло­ва, гл. ас. д-р Асен Христов, гл. ас. д-р Йордан Епитропов, ас. Иванка Градева.

Отсъстващи: доц. д-р Добринка Грибачева, гл. ас. д-р Ива Доку­зо­ва.

 

Дневен ред:

  1. Учебни.
  2. Други.

 

Дневният ред бе приет единодушно.

 

По точка 1.

Проф. Манев провери попълването на индивидуалните планове на препода­вате­ли­те и ги подписа.

По точка 2.

а) Ръководителят на катедра предложи през мандата 2019-2023 г. доц. д-р До­б­рин­ка Грибачева да продължи да бъде материално-отговорно лице на катедрата, а гл. ас. д-р Ива Докузова да бъде отново секретар на катедрата. Нямаше други пред­ло­же­ния и двете предложения бяха гласувани единодушно.

б) Ръководителят на катедра предложи през мандата 2019-2023 г. следните чле­но­ве от катедрата да участват във факултетните комисии:

  • проф. дмн Манчо Манев в Комисията по наука;
  • доц. д-р Добринка Грибачева и доц. д-р Марта Теофилова за Комисията по качество;
  • гл. ас. д-р Ива Докузова в Комисията по акредитация;
  • гл. ас. д-р Йордан Епитропов в Комисията по етика.

Поради изчерпване на дневния ред Катедреният съвет бе закрит.

 

 29.11.2019 г.                                    

Протоколчик:

(гл. ас. д-р Асен Хрис­тов)

Ръководител на катедрата:

(проф. д.м.н. М. Манев)

Актуално
Още новини
Архив на новините
© 2009 ФМИ